آمار کل " واردات از" کشور (استراليا) گمرک (فرودگاه امام خميني (ره))

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 02041000 لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده 1,547,377 482,019,403,205 Rls. 11,476,652 $
2 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 02041000 لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده 1,397,597 439,642,114,748 Rls. 10,467,669 $
3 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 02042100 لاشه و شقه حيوانات از نوع گوسفند (به استثناي بره) تازه يا سرد کرده 723,237 237,704,156,454 Rls. 5,656,259 $
4 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 02041000 لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده 631,094 196,972,257,588 Rls. 4,689,814 $
5 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 02041000 لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده 542,553 167,274,842,223 Rls. 3,982,733 $
6 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 02041000 لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده 525,875 166,986,798,399 Rls. 3,975,878 $
7 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 02042100 لاشه و شقه حيوانات از نوع گوسفند (به استثناي بره) تازه يا سرد کرده 293,126 104,433,409,405 Rls. 2,483,116 $
8 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 02041000 لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده 308,033 99,671,284,241 Rls. 2,373,127 $
9 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 02042100 لاشه و شقه حيوانات از نوع گوسفند (به استثناي بره) تازه يا سرد کرده 256,379 92,151,687,641 Rls. 2,194,086 $
10 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 90192090 سايردستگاه هاي درمان تنفس 2,582 90,648,511,636 Rls. 2,157,664 $
11 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 90192090 سايردستگاه هاي درمان تنفس 2,240 43,399,988,100 Rls. 1,033,333 $
12 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 02042100 لاشه و شقه حيوانات از نوع گوسفند (به استثناي بره) تازه يا سرد کرده 77,774 24,506,933,198 Rls. 583,497 $
13 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 02042100 لاشه و شقه حيوانات از نوع گوسفند (به استثناي بره) تازه يا سرد کرده 72,917 22,924,506,617 Rls. 545,821 $
14 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 30023090 ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور 195 20,392,320,000 Rls. 485,531 $
15 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 21069080 مكمل غذايي 2,170 13,601,464,210 Rls. 323,844 $
16 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 663 12,636,538,045 Rls. 300,870 $
17 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 02042100 لاشه و شقه حيوانات از نوع گوسفند (به استثناي بره) تازه يا سرد کرده 34,415 12,378,806,417 Rls. 294,733 $
18 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 38210000 كشت بومهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمها (شامل ويروسها و غيره) يا از سلولهاي گياهي، انساني يا حيواني. 400 11,872,576,620 Rls. 282,680 $
19 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 952 10,838,815,200 Rls. 258,067 $
20 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 812 10,774,467,560 Rls. 254,202 $
21 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 29399990 سایر 90 10,432,144,800 Rls. 248,384 $
22 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 02041000 لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده 30,070 9,474,188,396 Rls. 225,575 $
23 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 02042100 لاشه و شقه حيوانات از نوع گوسفند (به استثناي بره) تازه يا سرد کرده 22,965 8,132,354,333 Rls. 193,627 $
24 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 10051000 بذر ذرت 6,115 7,790,581,850 Rls. 185,490 $
25 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 38210000 كشت بومهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمها (شامل ويروسها و غيره) يا از سلولهاي گياهي، انساني يا حيواني. 1,750 5,196,979,500 Rls. 123,738 $
26 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 270 4,260,027,362 Rls. 101,429 $
27 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 402 4,234,371,840 Rls. 100,818 $
28 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 28444000 عناصر و ايزوتوپ ها و تركيبات راديو اكتيو غير از آن هايي كه مشمول شماره هاي فرعي 102844، 202844 يا 302844 ميکشوند؛ آلياژها، ديسپرسيونها (همچنين سرمتها «Cermets»)، محصولات سراميكي و مخلوط هاي داراي اين عناصر، ايزوتوپ ها يا تركيبات آن ها؛ فضولات راد 105 3,464,910,271 Rls. 82,498 $
29 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 38210000 كشت بومهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمها (شامل ويروسها و غيره) يا از سلولهاي گياهي، انساني يا حيواني. 900 2,873,110,500 Rls. 68,407 $
30 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان، تشخيص بيماري و جراحي چشم، غير مذکوردر جاي ديگر 51 2,792,276,280 Rls. 66,483 $
31 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 29372290 ساير مشتقات هالوژنه هورمونهاي کورتي كوستروئيد غير مذکوردر جاي ديگر 23 2,774,912,640 Rls. 66,069 $
32 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 30023090 ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور 40 2,679,908,000 Rls. 63,807 $
33 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 85 2,463,786,938 Rls. 58,662 $
34 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 29399990 سایر 20 2,446,092,800 Rls. 58,240 $
35 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 85149000 اجزاء و قطعات دستگاه هاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 164 2,137,638,795 Rls. 50,896 $
36 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 8 2,082,263,040 Rls. 49,578 $
37 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 34 1,996,031,232 Rls. 47,525 $
38 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 9 1,922,040,000 Rls. 45,763 $
39 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 30029090 سایر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش، حتی اگر تغییریافته باشد یا از طریق فرآیندهای حاصل از بیوتکنولوژی به دست آمده باشد و سایر محصولات مشابه. 162 1,915,748,688 Rls. 45,613 $
40 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 60 1,848,190,383 Rls. 44,005 $
41 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 192 1,773,372,419 Rls. 42,223 $
42 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 38210000 كشت بومهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمها (شامل ويروسها و غيره) يا از سلولهاي گياهي، انساني يا حيواني. 500 1,746,408,026 Rls. 41,581 $
43 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 80 1,486,705,050 Rls. 35,398 $
44 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 10051000 بذر ذرت 1,048 1,332,602,040 Rls. 31,729 $
45 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 85232970 باريكه مغناطيسي براي كارت هاي داراي نوار مغناطيسي 664 1,302,030,747 Rls. 31,001 $
46 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 154 1,175,568,768 Rls. 27,990 $
47 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 50 1,137,038,947 Rls. 27,072 $
48 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 368 766,710,000 Rls. 18,255 $
49 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 69 613,953,645 Rls. 14,618 $
50 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 20 533,965,740 Rls. 12,713 $
51 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 30045090 ساير داروهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد داخلي ندارند 425 526,984,817 Rls. 12,547 $
52 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 48 524,534,584 Rls. 12,489 $
53 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 52 481,326,960 Rls. 11,460 $
54 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 85423100 پردازشگرها و كنترل كننده ها خواه باحافظه ها، مبدلها، مدارهاي منطقي، امپلي فاير ها، ساعت و مدارهاي زمان سنج 2,800 476,366,057 Rls. 11,342 $
55 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 85429000 اجزاء و قطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها) الكترونيك 140 460,740,000 Rls. 10,970 $
56 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 84 431,509,830 Rls. 10,274 $
57 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 87088019 كمك فنر براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 45 393,540,000 Rls. 9,370 $
58 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 30045013 مکمل­های دارویی مخصوص دام و طیور و آبزیان حاوی ویتامین 250 361,229,895 Rls. 9,585 $
59 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 84749090 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر، چكش، كانكتيو، منتل 600 344,030,400 Rls. 8,191 $
60 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 84248990 ساير وسايل مکانيکي حتي دستي براي پاشيدن موادابگون يا پودر، غير مذكور در جاي ديگر 45 336,158,666 Rls. 8,004 $
61 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 28 323,942,500 Rls. 7,713 $
62 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 85423100 پردازشگرها و كنترل كننده ها خواه باحافظه ها، مبدلها، مدارهاي منطقي، امپلي فاير ها، ساعت و مدارهاي زمان سنج 1 308,708,628 Rls. 7,352 $
63 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 16 292,626,550 Rls. 6,967 $
64 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 90318040 حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 9 280,292,188 Rls. 6,674 $
65 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 50 267,174,720 Rls. 6,361 $
66 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 39269030 مصنوعات از مواد پلاستيكي جهت مصارف پزشکي 2 241,922,880 Rls. 5,760 $
67 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 30042090 سايرداروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد داخلي ندارند بصورت خرده فروشي 6 234,007,500 Rls. 5,572 $
68 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 2 185,809,875 Rls. 4,424 $
69 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 84249000 اجزاء و قطعات ماشين آلات وادوات مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 97 100,890,334 Rls. 2,402 $
70 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 88 95,966,712 Rls. 2,285 $
71 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 90273020 اسپکترومتر كه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش، مرئي، مادون قرمز) را به كار مي گيرد 90 84,000,000 Rls. 2,000 $
72 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 85353090 کليدهاي جدا کننده مدا را زمنبع تغذيه و سوئيچهاي قطع و وصل براي ولتاژ72.5 كيلوولت و بالاتر 218 79,770,336 Rls. 1,899 $
73 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 33049100 پودرها حتي پودرهاي بهم فشرده براي مصارف آرايشي 33 70,613,167 Rls. 1,681 $
74 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 33041000 فرآورده ها براي آرايش لب 15 55,091,918 Rls. 1,312 $
75 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 84139100 اجزاء و قطعات تلمبه هاي مايعات 13 41,500,544 Rls. 988 $
76 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 56 41,049,792 Rls. 977 $
77 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 30045090 ساير داروهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد داخلي ندارند 7 39,583,728 Rls. 942 $
78 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 33042090 سايرفرآورده هاي براي آرا يش چشم غير از مغز مداد آرايشي 7 29,631,590 Rls. 706 $
79 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد 80 27,300,000 Rls. 650 $
80 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 10 23,877,180 Rls. 569 $
81 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 37011000 صفحه ها و فيلم هاي تخت حساس شده، براي اشعه ا يکس، عکسبردا ري نشده 14 20,910,040 Rls. 498 $
82 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 37011000 صفحه ها و فيلم هاي تخت حساس شده، براي اشعه ا يکس، عکسبردا ري نشده 14 15,464,320 Rls. 368 $
83 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان، تشخيص بيماري و جراحي چشم، غير مذکوردر جاي ديگر 5 5,773,920 Rls. 137 $
مجموع کل
2,360,819,124,168 ريال
مجموع کل
56,201,232 دلار
[1]