آمار کل " واردات از" کشور (فرانسه) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 غرب تهران فرانسه 98870314 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 3,070,907 1,314,790,612,636 Rls. 30,566,642 $
2 2 1397 غرب تهران فرانسه 98870314 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 2,563,293 1,057,778,811,453 Rls. 25,346,260 $
3 3 1397 غرب تهران فرانسه 98870314 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 1,826,053 836,223,792,489 Rls. 19,870,211 $
4 4 1397 غرب تهران فرانسه 98870314 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 1,911,143 802,230,437,606 Rls. 18,787,962 $
5 6 1397 غرب تهران فرانسه 98870314 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 1,716,565 748,295,120,293 Rls. 17,816,545 $
6 1 1397 غرب تهران فرانسه 98870314 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 1,335,313 522,955,599,305 Rls. 13,502,644 $
7 7 1397 غرب تهران فرانسه 98870314 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 1,073,999 388,912,253,076 Rls. 9,259,821 $
8 2 1397 غرب تهران فرانسه 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 792,729 267,002,491,204 Rls. 7,130,541 $
9 5 1397 غرب تهران فرانسه 98870313 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 654,862 214,580,165,410 Rls. 4,945,596 $
10 3 1397 غرب تهران فرانسه 84798100 ماشين هابرا ي عمل آوردن فلزا ت, هم چنين دستگاههاي بوبين پيچي سيم برق 157,080 183,121,465,750 Rls. 4,353,221 $
11 4 1397 غرب تهران فرانسه 98870313 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 538,401 164,499,400,582 Rls. 3,853,553 $
12 7 1397 غرب تهران فرانسه 84213910 فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(catalist convertor)به صورت كامل 28,702 128,133,673,864 Rls. 3,050,802 $
13 8 1397 غرب تهران فرانسه 98870314 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 268,085 111,977,177,352 Rls. 2,683,939 $
14 4 1397 غرب تهران فرانسه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 335,277 109,627,977,883 Rls. 2,600,633 $
15 2 1397 غرب تهران فرانسه 84213910 فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(catalist convertor)به صورت كامل 19,348 88,439,695,012 Rls. 2,105,708 $
16 3 1397 غرب تهران فرانسه 98870313 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 305,030 84,851,146,161 Rls. 2,014,996 $
17 3 1397 غرب تهران فرانسه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 205,997 82,653,350,225 Rls. 1,960,744 $
18 4 1397 غرب تهران فرانسه 84213910 فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(catalist convertor)به صورت كامل 16,120 73,307,082,076 Rls. 1,716,340 $
19 7 1397 غرب تهران فرانسه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 211,209 68,284,540,179 Rls. 1,625,822 $
20 4 1397 غرب تهران فرانسه 84798100 ماشين هابرا ي عمل آوردن فلزا ت, هم چنين دستگاههاي بوبين پيچي سيم برق 73,609 64,372,326,125 Rls. 1,513,940 $
21 1 1397 غرب تهران فرانسه 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 174,568 62,809,317,867 Rls. 1,702,567 $
22 2 1397 غرب تهران فرانسه 98870313 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 184,593 58,074,413,629 Rls. 1,382,730 $
23 2 1397 غرب تهران فرانسه 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 97,920 52,817,136,210 Rls. 1,303,965 $
24 5 1397 غرب تهران فرانسه 84213910 فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(catalist convertor)به صورت كامل 10,773 50,467,343,010 Rls. 1,157,850 $
25 3 1397 غرب تهران فرانسه 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 131,560 41,211,357,157 Rls. 1,110,669 $
26 3 1397 غرب تهران فرانسه 84213910 فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(catalist convertor)به صورت كامل 7,094 32,036,186,649 Rls. 759,118 $
27 3 1397 غرب تهران فرانسه 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 7,541 30,545,613,756 Rls. 727,277 $
28 4 1397 غرب تهران فرانسه 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 129,615 30,005,656,512 Rls. 800,599 $
29 3 1397 غرب تهران فرانسه 85362010 کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 11,500 27,991,009,333 Rls. 665,186 $
30 1 1397 غرب تهران فرانسه 84213910 فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(catalist convertor)به صورت كامل 6,449 27,422,989,320 Rls. 726,310 $
31 1 1397 غرب تهران فرانسه 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 48,960 26,107,272,405 Rls. 692,604 $
32 7 1397 غرب تهران فرانسه 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 1,614 24,062,103,800 Rls. 572,907 $
33 8 1397 غرب تهران فرانسه 84213910 فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(catalist convertor)به صورت كامل 5,481 23,992,371,669 Rls. 571,246 $
34 5 1397 غرب تهران فرانسه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 16,000 22,778,418,800 Rls. 542,344 $
35 9 1397 غرب تهران فرانسه 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 20,230 20,708,292,627 Rls. 493,055 $
36 7 1397 غرب تهران فرانسه 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 53,261 19,880,503,101 Rls. 473,345 $
37 6 1397 غرب تهران فرانسه 98870313 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 51,167 19,549,170,089 Rls. 465,459 $
38 9 1397 غرب تهران فرانسه 84821000 بلبرينگ. 18,270 18,395,576,592 Rls. 437,989 $
39 4 1397 غرب تهران فرانسه 84439100 قطعات و ملحقات ماشينکآلات چاپ مورد استفاده براي چاپ بوسيله صفحات، سيلندرها و ساير اجزاي چاپ مشمول رديف 4284 : 2,970 18,008,027,276 Rls. 427,085 $
40 7 1397 غرب تهران فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 13,496 17,462,633,253 Rls. 415,778 $
41 2 1397 غرب تهران فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 15,384 17,301,480,395 Rls. 458,019 $
42 2 1397 غرب تهران فرانسه 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 512,774 16,712,483,122 Rls. 455,430 $
43 4 1397 غرب تهران فرانسه 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 35,215 15,860,085,939 Rls. 377,621 $
44 9 1397 غرب تهران فرانسه 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 28,634 15,437,212,824 Rls. 352,779 $
45 7 1397 غرب تهران فرانسه 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 434,710 15,353,807,332 Rls. 361,122 $
46 7 1397 غرب تهران فرانسه 84101300 توربين هاوچرخهاي هيدروليک باقدرت بيشترا ز 10000كيلو وات 10,883 14,841,840,000 Rls. 353,377 $
47 6 1397 غرب تهران فرانسه 84213910 فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(catalist convertor)به صورت كامل 3,223 14,627,612,071 Rls. 338,058 $
48 7 1397 غرب تهران فرانسه 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 10,234 14,066,937,793 Rls. 334,927 $
49 8 1397 غرب تهران فرانسه 69022020 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه محصولاتي كه به لحاظ وزنيداراي بيش از 50 درصد آلومين (Al2O3) و 10 درصد وزني يا بيشتر زيركونيا (ZrO2) باشد 7,572 13,037,218,022 Rls. 310,410 $
50 7 1397 غرب تهران فرانسه 85362010 کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 6,597 12,751,801,543 Rls. 293,145 $
51 7 1397 غرب تهران فرانسه 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 58,108 12,407,873,097 Rls. 295,425 $
52 6 1397 غرب تهران فرانسه 85362010 کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 5,143 12,362,346,562 Rls. 294,341 $
53 8 1397 غرب تهران فرانسه 84251110 انواع هويست با ظرفيت ده تن و بالاتر 21,042 10,636,544,166 Rls. 253,251 $
54 4 1397 غرب تهران فرانسه 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 313,099 10,502,610,856 Rls. 281,087 $
55 9 1397 غرب تهران فرانسه 84251110 انواع هويست با ظرفيت ده تن و بالاتر 17,362 10,165,980,488 Rls. 242,048 $
56 2 1397 غرب تهران فرانسه 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 9,595 10,135,580,080 Rls. 269,049 $
57 3 1397 غرب تهران فرانسه 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 7,412 9,779,892,936 Rls. 231,942 $
58 7 1397 غرب تهران فرانسه 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 19,181 8,849,565,370 Rls. 210,704 $
59 5 1397 غرب تهران فرانسه 83016090 سايراجزاء وقطعات قفل ها 10,674 8,756,418,490 Rls. 199,554 $
60 3 1397 غرب تهران فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 7,908 8,680,980,000 Rls. 206,690 $
61 3 1397 غرب تهران فرانسه 85044050 کنترل دور موتورInverter 7,931 8,480,229,927 Rls. 201,526 $
62 9 1397 غرب تهران فرانسه 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 1,748 8,271,370,850 Rls. 196,937 $
63 2 1397 غرب تهران فرانسه 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 20,870 8,165,613,205 Rls. 211,601 $
64 9 1397 غرب تهران فرانسه 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 73,290 8,162,620,470 Rls. 194,348 $
65 4 1397 غرب تهران فرانسه 33051000 شامپوها 13,037 8,067,653,537 Rls. 214,070 $
66 4 1397 غرب تهران فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 7,049 7,955,531,278 Rls. 205,680 $
67 4 1397 غرب تهران فرانسه 34011110 صابون حمام و دستشويي 14,612 7,845,618,642 Rls. 204,663 $
68 1 1397 غرب تهران فرانسه 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 2,089 7,604,217,225 Rls. 207,081 $
69 4 1397 غرب تهران فرانسه 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 33,132 7,108,025,870 Rls. 167,405 $
70 7 1397 غرب تهران فرانسه 84835000 چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوک قرقره ). 15,718 7,060,353,749 Rls. 168,103 $
71 7 1397 غرب تهران فرانسه 85363020 کليدهاي قطع و وصل دوطرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 5,284 7,003,034,168 Rls. 160,989 $
72 1 1397 غرب تهران فرانسه 83016090 سايراجزاء وقطعات قفل ها 12,759 6,998,376,715 Rls. 185,044 $
73 9 1397 غرب تهران فرانسه 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 1,938 6,888,998,140 Rls. 164,024 $
74 3 1397 غرب تهران فرانسه 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 5,060 6,563,274,029 Rls. 155,971 $
75 4 1397 غرب تهران فرانسه 84101300 توربين هاوچرخهاي هيدروليک باقدرت بيشترا ز 10000كيلو وات 11,720 6,511,680,000 Rls. 153,000 $
76 2 1397 غرب تهران فرانسه 84821000 بلبرينگ. 8,769 6,115,123,123 Rls. 145,598 $
77 9 1397 غرب تهران فرانسه 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 2,888 6,048,273,991 Rls. 144,007 $
78 4 1397 غرب تهران فرانسه 84821000 بلبرينگ. 8,769 5,926,933,958 Rls. 139,589 $
79 3 1397 غرب تهران فرانسه 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 5,988 5,855,131,645 Rls. 138,862 $
80 4 1397 غرب تهران فرانسه 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 1,420 5,837,457,431 Rls. 138,443 $
81 3 1397 غرب تهران فرانسه 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 3,625 5,815,007,146 Rls. 137,911 $
82 2 1397 غرب تهران فرانسه 83016090 سايراجزاء وقطعات قفل ها 9,737 5,777,015,904 Rls. 137,548 $
83 3 1397 غرب تهران فرانسه 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 5,000 5,655,355,000 Rls. 134,124 $
84 4 1397 غرب تهران فرانسه 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 4,319 5,443,056,072 Rls. 129,597 $
85 9 1397 غرب تهران فرانسه 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 27,360 5,333,093,352 Rls. 126,978 $
86 6 1397 غرب تهران فرانسه 85363020 کليدهاي قطع و وصل دوطرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 3,800 5,105,291,907 Rls. 121,555 $
87 2 1397 غرب تهران فرانسه 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 1,332 4,812,899,280 Rls. 127,768 $
88 9 1397 غرب تهران فرانسه 87085021 محورهاي غيرمحرک ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 19,650 4,711,759,150 Rls. 112,184 $
89 7 1397 غرب تهران فرانسه 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 15,369 4,656,562,957 Rls. 110,871 $
90 2 1397 غرب تهران فرانسه 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 1,446 4,400,696,055 Rls. 116,849 $
91 7 1397 غرب تهران فرانسه 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 2,695 4,132,128,315 Rls. 98,383 $
92 9 1397 غرب تهران فرانسه 40103990 سايرتسمه ومجموعه تسمه هاي ا نتقال نيروغيرمذکوردرجاي ديگر 1,183 3,699,072,000 Rls. 88,073 $
93 7 1397 غرب تهران فرانسه 98870313 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 15,207 3,628,347,599 Rls. 86,389 $
94 6 1397 غرب تهران فرانسه 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 16,566 3,438,854,328 Rls. 81,877 $
95 4 1397 غرب تهران فرانسه 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 100 3,238,852,400 Rls. 77,115 $
96 6 1397 غرب تهران فرانسه 85044050 کنترل دور موتورInverter 2,336 2,879,552,483 Rls. 68,561 $
97 8 1397 غرب تهران فرانسه 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 3,790 2,876,146,627 Rls. 68,480 $
98 5 1397 غرب تهران فرانسه 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 19,026 2,764,848,945 Rls. 63,972 $
99 1 1397 غرب تهران فرانسه 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 480 2,639,198,865 Rls. 70,014 $
100 9 1397 غرب تهران فرانسه 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 5,549 2,606,672,992 Rls. 62,064 $
مجموع کل
8,414,714,712,152 ريال
مجموع کل
201,770,236 دلار