آمار کل " واردات از" کشور (فرانسه) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 غرب تهران فرانسه 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 1,951,134 821,955,034,468 Rls. 19,731,403 $
2 1 1397 غرب تهران فرانسه 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 1,335,313 522,955,599,305 Rls. 13,502,644 $
3 2 1397 غرب تهران فرانسه 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 560,386 187,638,424,746 Rls. 5,018,865 $
4 2 1397 غرب تهران فرانسه 84213910 فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(catalist convertor)به صورت كامل 19,348 88,439,695,012 Rls. 2,105,708 $
5 1 1397 غرب تهران فرانسه 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 174,568 62,809,317,867 Rls. 1,702,567 $
6 2 1397 غرب تهران فرانسه 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 97,920 52,817,136,210 Rls. 1,303,965 $
7 2 1397 غرب تهران فرانسه 98870313 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 113,417 35,161,624,179 Rls. 837,188 $
8 1 1397 غرب تهران فرانسه 84213910 فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(catalist convertor)به صورت كامل 6,449 27,422,989,320 Rls. 726,310 $
9 1 1397 غرب تهران فرانسه 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 48,960 26,107,272,405 Rls. 692,604 $
10 2 1397 غرب تهران فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 15,384 17,301,480,395 Rls. 458,019 $
11 2 1397 غرب تهران فرانسه 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 512,774 16,712,483,122 Rls. 455,430 $
12 2 1397 غرب تهران فرانسه 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 9,557 10,065,230,080 Rls. 267,374 $
13 1 1397 غرب تهران فرانسه 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 2,089 7,604,217,225 Rls. 207,081 $
14 1 1397 غرب تهران فرانسه 83016090 ---سايراجزاء وقطعات قفل ها 12,759 6,998,376,715 Rls. 185,044 $
15 2 1397 غرب تهران فرانسه 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 16,941 6,491,199,205 Rls. 171,734 $
16 2 1397 غرب تهران فرانسه 84821000 بلبرينگ. 8,769 6,115,123,123 Rls. 145,598 $
17 2 1397 غرب تهران فرانسه 83016090 ---سايراجزاء وقطعات قفل ها 9,737 5,777,015,904 Rls. 137,548 $
18 2 1397 غرب تهران فرانسه 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 1,331 4,811,891,280 Rls. 127,744 $
19 2 1397 غرب تهران فرانسه 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 1,446 4,400,696,055 Rls. 116,849 $
20 1 1397 غرب تهران فرانسه 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 480 2,639,198,865 Rls. 70,014 $
21 1 1397 غرب تهران فرانسه 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 150 2,246,784,000 Rls. 59,606 $
22 1 1397 غرب تهران فرانسه 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 10,131 1,171,356,364 Rls. 31,075 $
23 2 1397 غرب تهران فرانسه 84251110 انواع هويست با ظرفيت ده تن و بالاتر 1,601 1,024,624,800 Rls. 24,396 $
24 2 1397 غرب تهران فرانسه 34011110 صابون حمام و دستشويي 1,761 969,796,800 Rls. 25,920 $
25 2 1397 غرب تهران فرانسه 33043000 فرآوردهکها براي آرايش ناخن دست و پا 538 386,998,500 Rls. 10,268 $
26 2 1397 غرب تهران فرانسه 27101940 روغن پايه معدني 2,200 190,054,200 Rls. 4,525 $
27 1 1397 غرب تهران فرانسه 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 878 176,027,013 Rls. 4,670 $
28 2 1397 غرب تهران فرانسه 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 881 164,813,075 Rls. 4,405 $
29 2 1397 غرب تهران فرانسه 90292022 پانل نشانگر دا را ي ا دوا ت سنجش ازقبيل سرعت سنج ،كيلومتر شمار ،دورسنج موتور گيج حرارت سنج وآب ،گيج بنزين وغيره برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 8 128,807,507 Rls. 3,067 $
30 2 1397 غرب تهران فرانسه 87089211 ---صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 51 103,696,794 Rls. 2,469 $
31 1 1397 غرب تهران فرانسه 70091000 آينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني,ا زشيشه. 80 97,792,266 Rls. 2,594 $
32 1 1397 غرب تهران فرانسه 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 135 92,162,752 Rls. 2,437 $
33 2 1397 غرب تهران فرانسه 87089590 ---سايراجزاء وقطعات كيسه ايمني هوا 24 65,479,779 Rls. 1,559 $
34 1 1397 غرب تهران فرانسه 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 33 60,387,600 Rls. 1,614 $
35 2 1397 غرب تهران فرانسه 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 12 27,393,129 Rls. 652 $
36 2 1397 غرب تهران فرانسه 83023090 سايريراق الات واتصالات واشياء همانند براي وسايل نقليه موتوري غيراز فنرگازي 64 24,499,692 Rls. 583 $
مجموع کل
1,921,154,679,752 ريال
مجموع کل
48,143,529 دلار
[1]