آمار کل " واردات از" کشور (فرانسه) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 غرب تهران فرانسه 98870314 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% و بيشتر به استثناي لاستيك 3,070,907 1,314,790,612,636 Rls. 30,566,642 $
2 2 1397 غرب تهران فرانسه 98870314 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% و بيشتر به استثناي لاستيك 2,563,293 1,057,778,811,453 Rls. 25,346,260 $
3 3 1397 غرب تهران فرانسه 98870314 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% و بيشتر به استثناي لاستيك 1,826,053 836,223,792,489 Rls. 19,870,211 $
4 4 1397 غرب تهران فرانسه 98870314 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% و بيشتر به استثناي لاستيك 1,911,143 802,230,437,606 Rls. 18,787,962 $
5 6 1397 غرب تهران فرانسه 98870314 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% و بيشتر به استثناي لاستيك 1,716,565 748,295,120,293 Rls. 17,816,545 $
6 11 1397 غرب تهران فرانسه 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 1,716,636 605,641,307,163 Rls. 14,420,031 $
7 1 1397 غرب تهران فرانسه 98870314 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% و بيشتر به استثناي لاستيك 1,335,313 522,955,599,305 Rls. 13,502,644 $
8 7 1397 غرب تهران فرانسه 98870314 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% و بيشتر به استثناي لاستيك 1,073,999 388,912,253,076 Rls. 9,259,821 $
9 2 1397 غرب تهران فرانسه 84073490 ساير موتور پيستوني تناوبي با ظرفيت سيلندر بيش از1000CC براي وسايل نقليه فصل 87، بجزگازودوگانه سوز 792,729 267,002,491,204 Rls. 7,130,541 $
10 5 1397 غرب تهران فرانسه 98870313 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50% به استثناي لاستيك 654,862 214,580,165,410 Rls. 4,945,596 $
11 3 1397 غرب تهران فرانسه 84798100 ماشين ها براي عمل آوردن فلزات، هم چنين دستگاه هاي بوبين پيچي سيم برق 157,080 183,121,465,750 Rls. 4,353,221 $
12 4 1397 غرب تهران فرانسه 98870313 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50% به استثناي لاستيك 538,401 164,499,400,582 Rls. 3,853,553 $
13 7 1397 غرب تهران فرانسه 84213910 فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو (catalist convertor) به صورت كامل 28,702 128,133,673,864 Rls. 3,050,802 $
14 8 1397 غرب تهران فرانسه 98870314 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% و بيشتر به استثناي لاستيك 268,085 111,977,177,352 Rls. 2,683,939 $
15 4 1397 غرب تهران فرانسه 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 335,277 109,627,977,883 Rls. 2,600,633 $
16 2 1397 غرب تهران فرانسه 84213910 فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو (catalist convertor) به صورت كامل 19,348 88,439,695,012 Rls. 2,105,708 $
17 3 1397 غرب تهران فرانسه 98870313 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50% به استثناي لاستيك 305,030 84,851,146,161 Rls. 2,014,996 $
18 3 1397 غرب تهران فرانسه 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 205,997 82,653,350,225 Rls. 1,960,744 $
19 4 1397 غرب تهران فرانسه 84213910 فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو (catalist convertor) به صورت كامل 16,120 73,307,082,076 Rls. 1,716,340 $
20 7 1397 غرب تهران فرانسه 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 211,209 68,284,540,179 Rls. 1,625,822 $
21 4 1397 غرب تهران فرانسه 84798100 ماشين ها براي عمل آوردن فلزات، هم چنين دستگاه هاي بوبين پيچي سيم برق 73,609 64,372,326,125 Rls. 1,513,940 $
22 1 1397 غرب تهران فرانسه 84073490 ساير موتور پيستوني تناوبي با ظرفيت سيلندر بيش از1000CC براي وسايل نقليه فصل 87، بجزگازودوگانه سوز 174,568 62,809,317,867 Rls. 1,702,567 $
23 2 1397 غرب تهران فرانسه 98870313 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50% به استثناي لاستيك 184,593 58,074,413,629 Rls. 1,382,730 $
24 12 1397 غرب تهران فرانسه 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 67,335 54,680,676,884 Rls. 1,301,920 $
25 2 1397 غرب تهران فرانسه 87084010 جعبه دنده براي سواري، سواري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 97,920 52,817,136,210 Rls. 1,303,965 $
26 5 1397 غرب تهران فرانسه 84213910 فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو (catalist convertor) به صورت كامل 10,773 50,467,343,010 Rls. 1,157,850 $
27 3 1397 غرب تهران فرانسه 84073490 ساير موتور پيستوني تناوبي با ظرفيت سيلندر بيش از1000CC براي وسايل نقليه فصل 87، بجزگازودوگانه سوز 131,560 41,211,357,157 Rls. 1,110,669 $
28 3 1397 غرب تهران فرانسه 84213910 فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو (catalist convertor) به صورت كامل 7,094 32,036,186,649 Rls. 759,118 $
29 3 1397 غرب تهران فرانسه 85423100 پردازشگرها و كنترل كننده ها خواه باحافظه ها، مبدلها، مدارهاي منطقي، امپلي فاير ها، ساعت و مدارهاي زمان سنج 7,541 30,545,613,756 Rls. 727,277 $
30 4 1397 غرب تهران فرانسه 84073490 ساير موتور پيستوني تناوبي با ظرفيت سيلندر بيش از1000CC براي وسايل نقليه فصل 87، بجزگازودوگانه سوز 129,615 30,005,656,512 Rls. 800,599 $
31 3 1397 غرب تهران فرانسه 85362010 کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 11,500 27,991,009,333 Rls. 665,186 $
32 1 1397 غرب تهران فرانسه 84213910 فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو (catalist convertor) به صورت كامل 6,449 27,422,989,320 Rls. 726,310 $
33 1 1397 غرب تهران فرانسه 87084010 جعبه دنده براي سواري، سواري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 48,960 26,107,272,405 Rls. 692,604 $
34 7 1397 غرب تهران فرانسه 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير - اسكناس شمار- بانداژ- پرفراژ - خردكن - خودپرداز 1,614 24,062,103,800 Rls. 572,907 $
35 8 1397 غرب تهران فرانسه 84213910 فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو (catalist convertor) به صورت كامل 5,481 23,992,371,669 Rls. 571,246 $
36 12 1397 غرب تهران فرانسه 87089921 اجزاء و قطعات براي سواري، وا نت و تراکتور کشاورزي غير مذكور 27,309 23,826,102,594 Rls. 567,288 $
37 5 1397 غرب تهران فرانسه 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 16,000 22,778,418,800 Rls. 542,344 $
38 9 1397 غرب تهران فرانسه 33049100 پودرها حتي پودرهاي بهم فشرده براي مصارف آرايشي 20,230 20,708,292,627 Rls. 493,055 $
39 7 1397 غرب تهران فرانسه 33030090 ساير عطريات و ادوتوالتها غير از عصاره حنا 53,261 19,880,503,101 Rls. 473,345 $
40 6 1397 غرب تهران فرانسه 98870313 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50% به استثناي لاستيك 51,167 19,549,170,089 Rls. 465,459 $
41 9 1397 غرب تهران فرانسه 84821000 بلبرينگ. 18,270 18,395,576,592 Rls. 437,989 $
42 4 1397 غرب تهران فرانسه 84439100 قطعات و ملحقات ماشين آلات چاپ مورد استفاده براي چاپ بوسيله صفحات، سيلندرها و ساير اجزاي چاپ مشمول رديف 4284 : 2,970 18,008,027,276 Rls. 427,085 $
43 7 1397 غرب تهران فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 13,496 17,462,633,253 Rls. 415,778 $
44 2 1397 غرب تهران فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 15,384 17,301,480,395 Rls. 458,019 $
45 2 1397 غرب تهران فرانسه 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 512,774 16,712,483,122 Rls. 455,430 $
46 11 1397 غرب تهران فرانسه 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 17,104 16,107,602,403 Rls. 383,513 $
47 4 1397 غرب تهران فرانسه 33030090 ساير عطريات و ادوتوالتها غير از عصاره حنا 35,215 15,860,085,939 Rls. 377,621 $
48 9 1397 غرب تهران فرانسه 33030090 ساير عطريات و ادوتوالتها غير از عصاره حنا 28,634 15,437,212,824 Rls. 352,779 $
49 7 1397 غرب تهران فرانسه 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 434,710 15,353,807,332 Rls. 361,122 $
50 7 1397 غرب تهران فرانسه 84101300 توربين هاوچرخهاي هيدروليک باقدرت بيشترا ز 10000كيلو وات 10,883 14,841,840,000 Rls. 353,377 $
51 6 1397 غرب تهران فرانسه 84213910 فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو (catalist convertor) به صورت كامل 3,223 14,627,612,071 Rls. 338,058 $
52 7 1397 غرب تهران فرانسه 33049100 پودرها حتي پودرهاي بهم فشرده براي مصارف آرايشي 10,234 14,066,937,793 Rls. 334,927 $
53 8 1397 غرب تهران فرانسه 69022020 محصولات سراميكي ساختماني (آجر، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آن هايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه محصولاتي كه به لحاظ وزنيداراي بيش از 50% آلومين (Al2O3) و 10% وزني يا بيشتر زيركونيا (ZrO2) باشد 7,572 13,037,218,022 Rls. 310,410 $
54 7 1397 غرب تهران فرانسه 85362010 کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 6,597 12,751,801,543 Rls. 293,145 $
55 7 1397 غرب تهران فرانسه 40112010 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315 58,108 12,407,873,097 Rls. 295,425 $
56 6 1397 غرب تهران فرانسه 85362010 کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 5,143 12,362,346,562 Rls. 294,341 $
57 8 1397 غرب تهران فرانسه 84251110 انواع هويست با ظرفيت ده تن و بالاتر 21,042 10,636,544,166 Rls. 253,251 $
58 4 1397 غرب تهران فرانسه 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 313,099 10,502,610,856 Rls. 281,087 $
59 12 1397 غرب تهران فرانسه 85443010 مجموعه هاي سيم براي شمع هاي جرقه زن 6,600 10,311,676,400 Rls. 245,516 $
60 9 1397 غرب تهران فرانسه 84251110 انواع هويست با ظرفيت ده تن و بالاتر 17,362 10,165,980,488 Rls. 242,048 $
61 2 1397 غرب تهران فرانسه 33049100 پودرها حتي پودرهاي بهم فشرده براي مصارف آرايشي 9,595 10,135,580,080 Rls. 269,049 $
62 3 1397 غرب تهران فرانسه 33049100 پودرها حتي پودرهاي بهم فشرده براي مصارف آرايشي 7,412 9,779,892,936 Rls. 231,942 $
63 11 1397 غرب تهران فرانسه 87089921 اجزاء و قطعات براي سواري، وا نت و تراکتور کشاورزي غير مذكور 8,630 9,478,366,446 Rls. 225,675 $
64 12 1397 غرب تهران فرانسه 87089110 رادياتورها و قطعات مربوطه براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 12,994 9,455,878,097 Rls. 225,140 $
65 12 1397 غرب تهران فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 5,075 8,938,783,983 Rls. 212,199 $
66 7 1397 غرب تهران فرانسه 85119000 اجزاء و قطعات ادوات برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي و دستگاه هاي قطع و وصل آن ها مشمول شماره 8511 19,181 8,849,565,370 Rls. 210,704 $
67 5 1397 غرب تهران فرانسه 83016090 ساير اجزاء و قطعات قفل ها 10,674 8,756,418,490 Rls. 199,554 $
68 3 1397 غرب تهران فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 7,908 8,680,980,000 Rls. 206,690 $
69 12 1397 غرب تهران فرانسه 85423100 پردازشگرها و كنترل كننده ها خواه باحافظه ها، مبدلها، مدارهاي منطقي، امپلي فاير ها، ساعت و مدارهاي زمان سنج 2,090 8,633,340,450 Rls. 205,556 $
70 3 1397 غرب تهران فرانسه 85044050 کنترل دور موتورInverter 7,931 8,480,229,927 Rls. 201,526 $
71 12 1397 غرب تهران فرانسه 84189990 ساير اجزاء و قطعات يخچالها، فريزرها و و ساير تجهيزات سردكننده يا منجمد كننده به رديفهاي 84189100و84189910 25,187 8,275,584,556 Rls. 197,038 $
72 9 1397 غرب تهران فرانسه 85423100 پردازشگرها و كنترل كننده ها خواه باحافظه ها، مبدلها، مدارهاي منطقي، امپلي فاير ها، ساعت و مدارهاي زمان سنج 1,748 8,271,370,850 Rls. 196,937 $
73 2 1397 غرب تهران فرانسه 33030090 ساير عطريات و ادوتوالتها غير از عصاره حنا 20,870 8,165,613,205 Rls. 211,601 $
74 9 1397 غرب تهران فرانسه 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 73,290 8,162,620,470 Rls. 194,348 $
75 4 1397 غرب تهران فرانسه 33051000 شامپوها 13,037 8,067,653,537 Rls. 214,070 $
76 4 1397 غرب تهران فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 7,049 7,955,531,278 Rls. 205,680 $
77 4 1397 غرب تهران فرانسه 34011110 صابون حمام و دستشويي 14,612 7,845,618,642 Rls. 204,663 $
78 1 1397 غرب تهران فرانسه 85423100 پردازشگرها و كنترل كننده ها خواه باحافظه ها، مبدلها، مدارهاي منطقي، امپلي فاير ها، ساعت و مدارهاي زمان سنج 2,089 7,604,217,225 Rls. 207,081 $
79 4 1397 غرب تهران فرانسه 40112010 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315 33,132 7,108,025,870 Rls. 167,405 $
80 7 1397 غرب تهران فرانسه 84835000 چرخ لنگر و قرقره تسمه (هم چنين بلوک قرقره). 15,718 7,060,353,749 Rls. 168,103 $
81 7 1397 غرب تهران فرانسه 85363020 کليدهاي قطع و وصل دوطرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 5,284 7,003,034,168 Rls. 160,989 $
82 1 1397 غرب تهران فرانسه 83016090 ساير اجزاء و قطعات قفل ها 12,759 6,998,376,715 Rls. 185,044 $
83 9 1397 غرب تهران فرانسه 33041000 فرآورده ها براي آرايش لب 1,938 6,888,998,140 Rls. 164,024 $
84 3 1397 غرب تهران فرانسه 85363090 سايردستگاه ها براي حفاظت مدا رهاي برقي غير ازکليدهاي قطع و وصل دوطرفه و غيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 5,060 6,563,274,029 Rls. 155,971 $
85 12 1397 غرب تهران فرانسه 84122100 موتورها و ماشين هاي محرک هيدروليک با حرکت خطي (سيلندرها) 18,170 6,537,073,762 Rls. 155,644 $
86 4 1397 غرب تهران فرانسه 84101300 توربين هاوچرخهاي هيدروليک باقدرت بيشترا ز 10000كيلو وات 11,720 6,511,680,000 Rls. 153,000 $
87 2 1397 غرب تهران فرانسه 84821000 بلبرينگ. 8,769 6,115,123,123 Rls. 145,598 $
88 9 1397 غرب تهران فرانسه 33042090 سايرفرآورده هاي براي آرا يش چشم غير از مغز مداد آرايشي 2,888 6,048,273,991 Rls. 144,007 $
89 4 1397 غرب تهران فرانسه 84821000 بلبرينگ. 8,769 5,926,933,958 Rls. 139,589 $
90 11 1397 غرب تهران فرانسه 84122100 موتورها و ماشين هاي محرک هيدروليک با حرکت خطي (سيلندرها) 20,000 5,902,961,204 Rls. 140,547 $
91 3 1397 غرب تهران فرانسه 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 5,988 5,855,131,645 Rls. 138,862 $
92 4 1397 غرب تهران فرانسه 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 1,420 5,837,457,431 Rls. 138,443 $
93 3 1397 غرب تهران فرانسه 33042090 سايرفرآورده هاي براي آرا يش چشم غير از مغز مداد آرايشي 3,625 5,815,007,146 Rls. 137,911 $
94 2 1397 غرب تهران فرانسه 83016090 ساير اجزاء و قطعات قفل ها 9,737 5,777,015,904 Rls. 137,548 $
95 3 1397 غرب تهران فرانسه 23099030 افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور 5,000 5,655,355,000 Rls. 134,124 $
96 4 1397 غرب تهران فرانسه 33049100 پودرها حتي پودرهاي بهم فشرده براي مصارف آرايشي 4,319 5,443,056,072 Rls. 129,597 $
97 9 1397 غرب تهران فرانسه 40112090 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315 27,360 5,333,093,352 Rls. 126,978 $
98 6 1397 غرب تهران فرانسه 85363020 کليدهاي قطع و وصل دوطرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 3,800 5,105,291,907 Rls. 121,555 $
99 2 1397 غرب تهران فرانسه 33041000 فرآورده ها براي آرايش لب 1,332 4,812,899,280 Rls. 127,768 $
100 9 1397 غرب تهران فرانسه 87085021 محورهاي غيرمحرک، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 19,650 4,711,759,150 Rls. 112,184 $
مجموع کل
9,141,543,132,528 ريال
مجموع کل
219,057,655 دلار