آمار کل " واردات از" کشور (فرانسه) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 غرب تهران فرانسه 98870314 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 2,563,293 1,057,778,811,453 Rls. 25,346,260 $
2 3 1397 غرب تهران فرانسه 98870314 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 1,826,053 836,223,792,489 Rls. 19,870,211 $
3 1 1397 غرب تهران فرانسه 98870314 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 1,335,313 522,955,599,305 Rls. 13,502,644 $
4 2 1397 غرب تهران فرانسه 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 792,729 267,002,491,204 Rls. 7,130,541 $
5 3 1397 غرب تهران فرانسه 84798100 ماشين هابرا ي عمل آوردن فلزا ت, هم چنين دستگاههاي بوبين پيچي سيم برق 157,080 183,121,465,750 Rls. 4,353,221 $
6 2 1397 غرب تهران فرانسه 84213910 فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(catalist convertor)به صورت كامل 19,348 88,439,695,012 Rls. 2,105,708 $
7 3 1397 غرب تهران فرانسه 98870313 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 305,030 84,851,146,161 Rls. 2,014,996 $
8 3 1397 غرب تهران فرانسه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 205,997 82,653,350,225 Rls. 1,960,744 $
9 1 1397 غرب تهران فرانسه 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 174,568 62,809,317,867 Rls. 1,702,567 $
10 2 1397 غرب تهران فرانسه 98870313 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 184,593 58,074,413,629 Rls. 1,382,730 $
11 2 1397 غرب تهران فرانسه 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 97,920 52,817,136,210 Rls. 1,303,965 $
12 3 1397 غرب تهران فرانسه 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 131,560 41,211,357,157 Rls. 1,110,669 $
13 3 1397 غرب تهران فرانسه 84213910 فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(catalist convertor)به صورت كامل 7,094 32,036,186,649 Rls. 759,118 $
14 3 1397 غرب تهران فرانسه 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 7,541 30,545,613,756 Rls. 727,277 $
15 3 1397 غرب تهران فرانسه 85362010 کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 11,500 27,991,009,333 Rls. 665,186 $
16 1 1397 غرب تهران فرانسه 84213910 فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(catalist convertor)به صورت كامل 6,449 27,422,989,320 Rls. 726,310 $
17 1 1397 غرب تهران فرانسه 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 48,960 26,107,272,405 Rls. 692,604 $
18 2 1397 غرب تهران فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 15,384 17,301,480,395 Rls. 458,019 $
19 2 1397 غرب تهران فرانسه 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 512,774 16,712,483,122 Rls. 455,430 $
20 2 1397 غرب تهران فرانسه 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 9,595 10,135,580,080 Rls. 269,049 $
21 3 1397 غرب تهران فرانسه 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 7,412 9,779,892,936 Rls. 231,942 $
22 3 1397 غرب تهران فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 7,908 8,680,980,000 Rls. 206,690 $
23 3 1397 غرب تهران فرانسه 85044050 کنترل دور موتورInverter 7,931 8,480,229,927 Rls. 201,526 $
24 2 1397 غرب تهران فرانسه 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 20,870 8,165,613,205 Rls. 211,601 $
25 1 1397 غرب تهران فرانسه 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 2,089 7,604,217,225 Rls. 207,081 $
26 1 1397 غرب تهران فرانسه 83016090 سايراجزاء وقطعات قفل ها 12,759 6,998,376,715 Rls. 185,044 $
27 3 1397 غرب تهران فرانسه 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 5,060 6,563,274,029 Rls. 155,971 $
28 2 1397 غرب تهران فرانسه 84821000 بلبرينگ. 8,769 6,115,123,123 Rls. 145,598 $
29 3 1397 غرب تهران فرانسه 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 5,988 5,855,131,645 Rls. 138,862 $
30 3 1397 غرب تهران فرانسه 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 3,625 5,815,007,146 Rls. 137,911 $
31 2 1397 غرب تهران فرانسه 83016090 سايراجزاء وقطعات قفل ها 9,737 5,777,015,904 Rls. 137,548 $
32 3 1397 غرب تهران فرانسه 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 5,000 5,655,355,000 Rls. 134,124 $
33 2 1397 غرب تهران فرانسه 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 1,332 4,812,899,280 Rls. 127,768 $
34 2 1397 غرب تهران فرانسه 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 1,446 4,400,696,055 Rls. 116,849 $
35 1 1397 غرب تهران فرانسه 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 480 2,639,198,865 Rls. 70,014 $
36 1 1397 غرب تهران فرانسه 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 150 2,246,784,000 Rls. 59,606 $
37 3 1397 غرب تهران فرانسه 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 1,475 2,104,816,883 Rls. 50,020 $
38 3 1397 غرب تهران فرانسه 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 846 2,085,994,903 Rls. 49,471 $
39 3 1397 غرب تهران فرانسه 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 3,013 1,258,236,000 Rls. 29,958 $
40 3 1397 غرب تهران فرانسه 96032900 فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده اشخاص 1,975 1,180,367,770 Rls. 28,104 $
41 1 1397 غرب تهران فرانسه 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 10,131 1,171,356,364 Rls. 31,075 $
42 3 1397 غرب تهران فرانسه 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 2,400 1,111,604,927 Rls. 26,377 $
43 3 1397 غرب تهران فرانسه 98870443 با ساخت داخل 30 درصد تا کمتر از 40 درصد به استثناي لاستيك 4,304 1,076,330,694 Rls. 25,578 $
44 2 1397 غرب تهران فرانسه 84251110 انواع هويست با ظرفيت ده تن و بالاتر 1,601 1,024,624,800 Rls. 24,396 $
45 2 1397 غرب تهران فرانسه 34011110 صابون حمام و دستشويي 1,761 969,796,800 Rls. 25,920 $
46 2 1397 غرب تهران فرانسه 85168090 ساير مقاومت هاي گرم كننده الكتريكي غير از فندك خودرو 508 400,281,606 Rls. 9,531 $
47 2 1397 غرب تهران فرانسه 33043000 فرآوردهکها براي آرايش ناخن دست و پا 538 386,998,500 Rls. 10,268 $
48 2 1397 غرب تهران فرانسه 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,290 250,703,075 Rls. 6,450 $
49 3 1397 غرب تهران فرانسه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 483 213,040,800 Rls. 5,072 $
50 2 1397 غرب تهران فرانسه 27101940 روغن پايه معدني 2,200 190,054,200 Rls. 4,525 $
51 1 1397 غرب تهران فرانسه 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 878 176,027,013 Rls. 4,670 $
52 2 1397 غرب تهران فرانسه 90292022 پانل نشانگر دا را ي ا دوا ت سنجش ازقبيل سرعت سنج ،كيلومتر شمار ،دورسنج موتور گيج حرارت سنج وآب ،گيج بنزين وغيره برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 8 128,807,507 Rls. 3,067 $
53 2 1397 غرب تهران فرانسه 87089211 صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 51 103,696,794 Rls. 2,469 $
54 1 1397 غرب تهران فرانسه 70091000 آينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني,ا زشيشه. 80 97,792,266 Rls. 2,594 $
55 1 1397 غرب تهران فرانسه 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 135 92,162,752 Rls. 2,437 $
56 2 1397 غرب تهران فرانسه 87089590 سايراجزاء وقطعات كيسه ايمني هوا 24 65,479,779 Rls. 1,559 $
57 1 1397 غرب تهران فرانسه 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 33 60,387,600 Rls. 1,614 $
58 2 1397 غرب تهران فرانسه 87089411 غربيلك هاي فرمان، لوله هاي فرمان ، جعبه هاي فرمان براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 8 33,109,135 Rls. 788 $
59 2 1397 غرب تهران فرانسه 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 12 27,393,129 Rls. 652 $
60 2 1397 غرب تهران فرانسه 83023090 سايريراق الات واتصالات واشياء همانند براي وسايل نقليه موتوري غيراز فنرگازي 64 24,499,692 Rls. 583 $
مجموع کل
3,640,014,549,566 ريال
مجموع کل
89,352,562 دلار
[1]