آمار کل " واردات از" کشور (فرانسه) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 غرب تهران فرانسه 98870314 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 2,563,293 1,057,778,811,453 Rls. 25,346,260 $
2 3 1397 غرب تهران فرانسه 98870314 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 1,826,053 836,223,792,489 Rls. 19,870,211 $
3 4 1397 غرب تهران فرانسه 98870314 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 1,911,143 802,230,437,606 Rls. 18,787,962 $
4 1 1397 غرب تهران فرانسه 98870314 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 1,335,313 522,955,599,305 Rls. 13,502,644 $
5 2 1397 غرب تهران فرانسه 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 792,729 267,002,491,204 Rls. 7,130,541 $
6 3 1397 غرب تهران فرانسه 84798100 ماشين هابرا ي عمل آوردن فلزا ت, هم چنين دستگاههاي بوبين پيچي سيم برق 157,080 183,121,465,750 Rls. 4,353,221 $
7 4 1397 غرب تهران فرانسه 98870313 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 538,401 164,499,400,582 Rls. 3,853,553 $
8 4 1397 غرب تهران فرانسه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 335,277 109,627,977,883 Rls. 2,600,633 $
9 2 1397 غرب تهران فرانسه 84213910 فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(catalist convertor)به صورت كامل 19,348 88,439,695,012 Rls. 2,105,708 $
10 3 1397 غرب تهران فرانسه 98870313 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 305,030 84,851,146,161 Rls. 2,014,996 $
11 3 1397 غرب تهران فرانسه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 205,997 82,653,350,225 Rls. 1,960,744 $
12 4 1397 غرب تهران فرانسه 84213910 فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(catalist convertor)به صورت كامل 16,120 73,307,082,076 Rls. 1,716,340 $
13 4 1397 غرب تهران فرانسه 84798100 ماشين هابرا ي عمل آوردن فلزا ت, هم چنين دستگاههاي بوبين پيچي سيم برق 73,609 64,372,326,125 Rls. 1,513,940 $
14 1 1397 غرب تهران فرانسه 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 174,568 62,809,317,867 Rls. 1,702,567 $
15 2 1397 غرب تهران فرانسه 98870313 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 184,593 58,074,413,629 Rls. 1,382,730 $
16 2 1397 غرب تهران فرانسه 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 97,920 52,817,136,210 Rls. 1,303,965 $
17 3 1397 غرب تهران فرانسه 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 131,560 41,211,357,157 Rls. 1,110,669 $
18 3 1397 غرب تهران فرانسه 84213910 فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(catalist convertor)به صورت كامل 7,094 32,036,186,649 Rls. 759,118 $
19 3 1397 غرب تهران فرانسه 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 7,541 30,545,613,756 Rls. 727,277 $
20 4 1397 غرب تهران فرانسه 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 129,615 30,005,656,512 Rls. 800,599 $
21 3 1397 غرب تهران فرانسه 85362010 کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 11,500 27,991,009,333 Rls. 665,186 $
22 1 1397 غرب تهران فرانسه 84213910 فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(catalist convertor)به صورت كامل 6,449 27,422,989,320 Rls. 726,310 $
23 1 1397 غرب تهران فرانسه 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 48,960 26,107,272,405 Rls. 692,604 $
24 4 1397 غرب تهران فرانسه 84439100 قطعات و ملحقات ماشينکآلات چاپ مورد استفاده براي چاپ بوسيله صفحات، سيلندرها و ساير اجزاي چاپ مشمول رديف 4284 : 2,970 18,008,027,276 Rls. 427,085 $
25 2 1397 غرب تهران فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 15,384 17,301,480,395 Rls. 458,019 $
26 2 1397 غرب تهران فرانسه 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 512,774 16,712,483,122 Rls. 455,430 $
27 4 1397 غرب تهران فرانسه 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 35,215 15,860,085,939 Rls. 377,621 $
28 4 1397 غرب تهران فرانسه 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 313,099 10,502,610,856 Rls. 281,087 $
29 2 1397 غرب تهران فرانسه 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 9,595 10,135,580,080 Rls. 269,049 $
30 3 1397 غرب تهران فرانسه 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 7,412 9,779,892,936 Rls. 231,942 $
31 3 1397 غرب تهران فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 7,908 8,680,980,000 Rls. 206,690 $
32 3 1397 غرب تهران فرانسه 85044050 کنترل دور موتورInverter 7,931 8,480,229,927 Rls. 201,526 $
33 2 1397 غرب تهران فرانسه 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 20,870 8,165,613,205 Rls. 211,601 $
34 4 1397 غرب تهران فرانسه 33051000 شامپوها 13,037 8,067,653,537 Rls. 214,070 $
35 4 1397 غرب تهران فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 7,049 7,955,531,278 Rls. 205,680 $
36 4 1397 غرب تهران فرانسه 34011110 صابون حمام و دستشويي 14,612 7,845,618,642 Rls. 204,663 $
37 1 1397 غرب تهران فرانسه 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 2,089 7,604,217,225 Rls. 207,081 $
38 4 1397 غرب تهران فرانسه 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 33,132 7,108,025,870 Rls. 167,405 $
39 1 1397 غرب تهران فرانسه 83016090 سايراجزاء وقطعات قفل ها 12,759 6,998,376,715 Rls. 185,044 $
40 3 1397 غرب تهران فرانسه 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 5,060 6,563,274,029 Rls. 155,971 $
41 4 1397 غرب تهران فرانسه 84101300 توربين هاوچرخهاي هيدروليک باقدرت بيشترا ز 10000كيلو وات 11,720 6,511,680,000 Rls. 153,000 $
42 2 1397 غرب تهران فرانسه 84821000 بلبرينگ. 8,769 6,115,123,123 Rls. 145,598 $
43 4 1397 غرب تهران فرانسه 84821000 بلبرينگ. 8,769 5,926,933,958 Rls. 139,589 $
44 3 1397 غرب تهران فرانسه 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 5,988 5,855,131,645 Rls. 138,862 $
45 4 1397 غرب تهران فرانسه 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 1,420 5,837,457,431 Rls. 138,443 $
46 3 1397 غرب تهران فرانسه 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 3,625 5,815,007,146 Rls. 137,911 $
47 2 1397 غرب تهران فرانسه 83016090 سايراجزاء وقطعات قفل ها 9,737 5,777,015,904 Rls. 137,548 $
48 3 1397 غرب تهران فرانسه 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 5,000 5,655,355,000 Rls. 134,124 $
49 4 1397 غرب تهران فرانسه 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 4,319 5,443,056,072 Rls. 129,597 $
50 2 1397 غرب تهران فرانسه 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 1,332 4,812,899,280 Rls. 127,768 $
51 2 1397 غرب تهران فرانسه 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 1,446 4,400,696,055 Rls. 116,849 $
52 4 1397 غرب تهران فرانسه 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 100 3,238,852,400 Rls. 77,115 $
53 1 1397 غرب تهران فرانسه 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 480 2,639,198,865 Rls. 70,014 $
54 4 1397 غرب تهران فرانسه 87019590 سا?ر 11,865 2,401,286,805 Rls. 64,805 $
55 4 1397 غرب تهران فرانسه 98870444 با ساخت داخل 40 درصد تا کمتر از 60 درصد به استثناي لاستيك 5,486 2,251,344,349 Rls. 52,898 $
56 1 1397 غرب تهران فرانسه 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 150 2,246,784,000 Rls. 59,606 $
57 4 1397 غرب تهران فرانسه 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 741 2,196,452,998 Rls. 52,296 $
58 3 1397 غرب تهران فرانسه 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 1,475 2,104,816,883 Rls. 50,020 $
59 3 1397 غرب تهران فرانسه 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 846 2,085,994,903 Rls. 49,471 $
60 4 1397 غرب تهران فرانسه 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 2,247 1,702,555,661 Rls. 40,004 $
61 4 1397 غرب تهران فرانسه 87085021 محورهاي غيرمحرک ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 3,373 1,367,732,822 Rls. 32,137 $
62 4 1397 غرب تهران فرانسه 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 222 1,343,153,900 Rls. 31,980 $
63 3 1397 غرب تهران فرانسه 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 3,013 1,258,236,000 Rls. 29,958 $
64 3 1397 غرب تهران فرانسه 96032900 فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده اشخاص 1,975 1,180,367,770 Rls. 28,104 $
65 1 1397 غرب تهران فرانسه 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 10,131 1,171,356,364 Rls. 31,075 $
66 4 1397 غرب تهران فرانسه 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 1,494 1,139,207,020 Rls. 26,767 $
67 3 1397 غرب تهران فرانسه 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 2,400 1,111,604,927 Rls. 26,377 $
68 3 1397 غرب تهران فرانسه 98870443 با ساخت داخل 30 درصد تا کمتر از 40 درصد به استثناي لاستيك 4,304 1,076,330,694 Rls. 25,578 $
69 2 1397 غرب تهران فرانسه 84251110 انواع هويست با ظرفيت ده تن و بالاتر 1,601 1,024,624,800 Rls. 24,396 $
70 2 1397 غرب تهران فرانسه 34011110 صابون حمام و دستشويي 1,761 969,796,800 Rls. 25,920 $
71 4 1397 غرب تهران فرانسه 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 133 621,938,078 Rls. 15,401 $
72 4 1397 غرب تهران فرانسه 85285900 ساير مانيتورها غير مذكور در جاي ديگر 126 544,782,806 Rls. 12,920 $
73 2 1397 غرب تهران فرانسه 85168090 ساير مقاومت هاي گرم كننده الكتريكي غير از فندك خودرو 508 400,281,606 Rls. 9,531 $
74 2 1397 غرب تهران فرانسه 33043000 فرآوردهکها براي آرايش ناخن دست و پا 538 386,998,500 Rls. 10,268 $
75 4 1397 غرب تهران فرانسه 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,868 371,335,984 Rls. 8,841 $
76 4 1397 غرب تهران فرانسه 87088011 كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 6,004 350,387,800 Rls. 8,233 $
77 4 1397 غرب تهران فرانسه 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 200 301,334,788 Rls. 8,618 $
78 4 1397 غرب تهران فرانسه 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 279 253,735,493 Rls. 7,257 $
79 2 1397 غرب تهران فرانسه 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,290 250,703,075 Rls. 6,450 $
80 3 1397 غرب تهران فرانسه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 483 213,040,800 Rls. 5,072 $
81 2 1397 غرب تهران فرانسه 27101940 روغن پايه معدني 2,200 190,054,200 Rls. 4,525 $
82 1 1397 غرب تهران فرانسه 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 878 176,027,013 Rls. 4,670 $
83 4 1397 غرب تهران فرانسه 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 75 154,324,218 Rls. 4,414 $
84 2 1397 غرب تهران فرانسه 90292022 پانل نشانگر دا را ي ا دوا ت سنجش ازقبيل سرعت سنج ،كيلومتر شمار ،دورسنج موتور گيج حرارت سنج وآب ،گيج بنزين وغيره برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 8 128,807,507 Rls. 3,067 $
85 4 1397 غرب تهران فرانسه 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 186 124,387,976 Rls. 3,301 $
86 2 1397 غرب تهران فرانسه 87089211 صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 51 103,696,794 Rls. 2,469 $
87 1 1397 غرب تهران فرانسه 70091000 آينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني,ا زشيشه. 80 97,792,266 Rls. 2,594 $
88 4 1397 غرب تهران فرانسه 94012000 نشيمنهاا زا نواعي که برا ي وسايط نقليه موتوري زميني مورد استفاده قرا رميگيرند 206 95,837,019 Rls. 2,252 $
89 1 1397 غرب تهران فرانسه 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 135 92,162,752 Rls. 2,437 $
90 4 1397 غرب تهران فرانسه 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 60 77,802,551 Rls. 2,225 $
91 4 1397 غرب تهران فرانسه 94051090 لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 143 74,620,046 Rls. 1,777 $
92 2 1397 غرب تهران فرانسه 87089590 سايراجزاء وقطعات كيسه ايمني هوا 24 65,479,779 Rls. 1,559 $
93 1 1397 غرب تهران فرانسه 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 33 60,387,600 Rls. 1,614 $
94 4 1397 غرب تهران فرانسه 33043000 فرآوردهکها براي آرايش ناخن دست و پا 9 53,760,000 Rls. 1,280 $
95 2 1397 غرب تهران فرانسه 87089411 غربيلك هاي فرمان، لوله هاي فرمان ، جعبه هاي فرمان براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 8 33,109,135 Rls. 788 $
96 2 1397 غرب تهران فرانسه 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 12 27,393,129 Rls. 652 $
97 4 1397 غرب تهران فرانسه 40103200 تسمه انتقال نيرو بيکانتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه V شكل)، غير شياردار، داراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 180 سانتيمتر 59 25,320,850 Rls. 724 $
98 4 1397 غرب تهران فرانسه 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 100 25,295,773 Rls. 602 $
99 2 1397 غرب تهران فرانسه 83023090 سايريراق الات واتصالات واشياء همانند براي وسايل نقليه موتوري غيراز فنرگازي 64 24,499,692 Rls. 583 $
100 4 1397 غرب تهران فرانسه 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 42 10,531,717 Rls. 301 $
مجموع کل
5,001,850,092,263 ريال
مجموع کل
121,519,977 دلار
[1]