آمار کل " واردات از" کشور (روماني) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1397 غرب تهران روماني 87085011 محورهاي محرك با ديفرانسيل، حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 395,560 88,081,844,304 Rls. 2,091,003 $
2 2 1397 غرب تهران روماني 87085011 محورهاي محرك با ديفرانسيل، حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 380,880 84,571,824,209 Rls. 2,188,149 $
3 2 1397 غرب تهران روماني 90328920 سيستم كنترل الكترونيكي كيسه ايمني هوا (ACU) 15,741 66,963,920,673 Rls. 1,594,379 $
4 5 1397 غرب تهران روماني 90328920 سيستم كنترل الكترونيكي كيسه ايمني هوا (ACU) 13,195 55,730,560,855 Rls. 1,288,567 $
5 3 1397 غرب تهران روماني 90328920 سيستم كنترل الكترونيكي كيسه ايمني هوا (ACU) 13,362 54,648,707,037 Rls. 1,298,160 $
6 5 1397 غرب تهران روماني 87085011 محورهاي محرك با ديفرانسيل، حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 175,502 51,157,727,238 Rls. 1,200,396 $
7 8 1397 غرب تهران روماني 87085011 محورهاي محرك با ديفرانسيل، حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 156,246 42,236,901,932 Rls. 1,002,582 $
8 4 1397 غرب تهران روماني 90328920 سيستم كنترل الكترونيكي كيسه ايمني هوا (ACU) 8,968 37,053,432,469 Rls. 871,622 $
9 6 1397 غرب تهران روماني 90328920 سيستم كنترل الكترونيكي كيسه ايمني هوا (ACU) 7,916 36,625,008,022 Rls. 872,024 $
10 1 1397 غرب تهران روماني 90328920 سيستم كنترل الكترونيكي كيسه ايمني هوا (ACU) 8,438 34,747,026,990 Rls. 872,203 $
11 4 1397 غرب تهران روماني 87085011 محورهاي محرك با ديفرانسيل، حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 152,011 34,209,143,922 Rls. 812,438 $
12 1 1397 غرب تهران روماني 87085011 محورهاي محرك با ديفرانسيل، حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 113,387 27,170,859,393 Rls. 705,635 $
13 3 1397 غرب تهران روماني 87085011 محورهاي محرك با ديفرانسيل، حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 78,969 20,244,054,486 Rls. 500,788 $
14 9 1397 غرب تهران روماني 85443020 ساير مجموعه سيم ها براي وسايل حمل و نقل زميني 3,451 4,415,990,093 Rls. 105,143 $
15 7 1397 غرب تهران روماني 73181590 ساير پيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن، اهن يافولاد غير ازجنس ا ستنلس استيل، حديد شده 13,164 3,957,815,560 Rls. 94,234 $
16 8 1397 غرب تهران روماني 85443020 ساير مجموعه سيم ها براي وسايل حمل و نقل زميني 3,212 3,799,732,272 Rls. 90,470 $
17 11 1397 غرب تهران روماني 02042100 لاشه و شقه حيوانات از نوع گوسفند (به استثناي بره) تازه يا سرد کرده 14,000 3,531,748,500 Rls. 84,089 $
18 8 1397 غرب تهران روماني 73181590 ساير پيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن، اهن يافولاد غير ازجنس ا ستنلس استيل، حديد شده 8,552 2,153,058,769 Rls. 51,263 $
19 3 1397 غرب تهران روماني 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb) ازچوب كارنشده يا فقط سمباده خورده 62,270 1,729,841,849 Rls. 41,109 $
20 7 1397 غرب تهران روماني 85443020 ساير مجموعه سيم ها براي وسايل حمل و نقل زميني 740 1,047,876,992 Rls. 24,949 $
21 9 1397 غرب تهران روماني 98870314 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% و بيشتر به استثناي لاستيك 1,083 733,736,586 Rls. 17,470 $
22 4 1397 غرب تهران روماني 84828000 بلبرينگ يا رولربيرينگ (هم چنين، بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده)، که در جاي ديگرمذکور نباشد 746 506,273,022 Rls. 13,663 $
23 7 1397 غرب تهران روماني 87089921 اجزاء و قطعات براي سواري، وا نت و تراکتور کشاورزي غير مذكور 237 393,838,172 Rls. 9,377 $
24 8 1397 غرب تهران روماني 87081010 سپر و اجزاء و قطعات آن براي سواري، سواري کار و وا نت 588 392,100,056 Rls. 9,336 $
25 7 1397 غرب تهران روماني 87088011 كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 1,210 368,211,216 Rls. 8,767 $
26 7 1397 غرب تهران روماني 87085021 محورهاي غيرمحرک، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 315 186,050,728 Rls. 4,430 $
27 1 1397 غرب تهران روماني 84689000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي لحيم کاري، زرد جوشکاري ياجوشکاري 5 181,004,114 Rls. 4,786 $
28 8 1397 غرب تهران روماني 87085021 محورهاي غيرمحرک، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 335 151,462,297 Rls. 3,606 $
29 7 1397 غرب تهران روماني 87081010 سپر و اجزاء و قطعات آن براي سواري، سواري کار و وا نت 232 127,210,848 Rls. 3,029 $
مجموع کل
657,116,962,604 ريال
مجموع کل
15,863,667 دلار
[1]