آمار کل " واردات از" کشور (برزيل) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 غرب تهران برزيل 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 2,148,156 349,094,184,319 Rls. 8,308,369 $
2 12 1397 غرب تهران برزيل 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 1,049,917 175,100,977,214 Rls. 4,169,071 $
3 11 1397 غرب تهران برزيل 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 993,624 165,207,316,567 Rls. 3,933,507 $
4 10 1397 غرب تهران برزيل 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 350,357 58,207,731,922 Rls. 1,385,898 $
مجموع کل
747,610,210,022 ريال
مجموع کل
17,796,845 دلار
[1]