آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 شهيدرجايي هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 105,702,000 4,948,052,146,868 Rls. 115,563,214 $
2 2 1397 شهيدرجايي هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 65,898,936 2,930,962,382,574 Rls. 70,384,441 $
3 3 1397 شهيدرجايي هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 45,459,280 2,027,065,051,608 Rls. 48,232,783 $
4 1 1397 شهيدرجايي هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 27,922,000 1,134,425,814,152 Rls. 30,088,841 $
5 4 1397 شهيدرجايي هند 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 824,565 287,090,805,620 Rls. 6,721,226 $
6 2 1397 شهيدرجايي هند 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 890,817 258,619,804,370 Rls. 6,157,616 $
7 3 1397 شهيدرجايي هند 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 840,282 208,641,168,122 Rls. 4,958,738 $
8 2 1397 شهيدرجايي هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 1,330,790 196,894,307,565 Rls. 4,907,407 $
9 4 1397 شهيدرجايي هند 72023000 فروسيليکومنگنز. 4,585,870 196,141,857,318 Rls. 4,615,166 $
10 2 1397 شهيدرجايي هند 72023000 فروسيليکومنگنز. 4,107,150 180,894,789,960 Rls. 4,322,419 $
11 4 1397 شهيدرجايي هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 1,110,111 173,895,276,051 Rls. 4,119,085 $
12 2 1397 شهيدرجايي هند 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 1,051,400 143,737,803,300 Rls. 3,422,328 $
13 4 1397 شهيدرجايي هند 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 3,562,070 139,873,770,908 Rls. 3,279,335 $
14 2 1397 شهيدرجايي هند 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 75,230 130,311,223,276 Rls. 3,690,637 $
15 3 1397 شهيدرجايي هند 72023000 فروسيليکومنگنز. 2,908,000 128,400,914,532 Rls. 3,049,176 $
16 1 1397 شهيدرجايي هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 772,520 120,011,618,330 Rls. 3,202,899 $
17 3 1397 شهيدرجايي هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 675,282 118,292,817,005 Rls. 2,838,149 $
18 3 1397 شهيدرجايي هند 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 3,118,980 117,149,445,971 Rls. 2,784,015 $
19 2 1397 شهيدرجايي هند 27101940 روغن پايه معدني 3,064,090 113,634,760,580 Rls. 2,705,589 $
20 4 1397 شهيدرجايي هند 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 1,512,000 106,132,459,608 Rls. 2,493,714 $
21 2 1397 شهيدرجايي هند 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 55,527 92,857,118,740 Rls. 2,284,365 $
22 2 1397 شهيدرجايي هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 480,690 90,659,518,183 Rls. 2,272,394 $
23 3 1397 شهيدرجايي هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 460,629 89,061,545,220 Rls. 2,132,782 $
24 4 1397 شهيدرجايي هند 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 988,430 88,796,842,072 Rls. 2,077,433 $
25 2 1397 شهيدرجايي هند 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 2,294,611 86,950,462,473 Rls. 2,070,248 $
26 2 1397 شهيدرجايي هند 38089112 ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 140,179 83,742,920,560 Rls. 2,008,549 $
27 4 1397 شهيدرجايي هند 84068200 توربينهاي بخار(غيرا زآنهائيکه برا? وسايل نقليه آبي بکارميرود) بقدرت حدا کثر40مگاوات 785,024 80,730,463,165 Rls. 1,905,833 $
28 2 1397 شهيدرجايي هند 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 866,081 74,974,289,482 Rls. 1,785,102 $
29 4 1397 شهيدرجايي هند 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 216,000 74,689,860,000 Rls. 1,778,330 $
30 2 1397 شهيدرجايي هند 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 1,154,612 73,976,035,428 Rls. 1,803,266 $
31 4 1397 شهيدرجايي هند 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 1,949,773 73,453,921,161 Rls. 1,729,551 $
32 3 1397 شهيدرجايي هند 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 818,817 72,747,697,795 Rls. 1,726,159 $
33 4 1397 شهيدرجايي هند 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي, باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 905,670 68,197,927,905 Rls. 1,606,169 $
34 4 1397 شهيدرجايي هند 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 1,691,384 67,183,016,974 Rls. 1,572,042 $
35 1 1397 شهيدرجايي هند 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 1,996,801 66,900,188,875 Rls. 1,742,562 $
36 1 1397 شهيدرجايي هند 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 2,336,936 66,887,042,089 Rls. 1,720,088 $
37 2 1397 شهيدرجايي هند 74094000 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس -نيکل يامس -نيکل -روي ، به ضخامت بيش ا ز0.15 ميليمتر. 204,312 66,474,935,975 Rls. 1,582,737 $
38 4 1397 شهيدرجايي هند 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 472,300 65,359,558,268 Rls. 1,542,838 $
39 3 1397 شهيدرجايي هند 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 1,626,262 65,237,120,173 Rls. 1,549,103 $
40 4 1397 شهيدرجايي هند 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 653,002 63,304,312,371 Rls. 1,487,158 $
41 2 1397 شهيدرجايي هند 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 312,845 62,456,295,679 Rls. 1,510,905 $
42 4 1397 شهيدرجايي هند 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 18,376 61,792,875,871 Rls. 1,451,900 $
43 2 1397 شهيدرجايي هند 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 305,140 61,387,473,214 Rls. 1,474,526 $
44 4 1397 شهيدرجايي هند 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 144,566 59,968,567,029 Rls. 1,411,894 $
45 4 1397 شهيدرجايي هند 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 598,745 57,321,941,158 Rls. 1,350,022 $
46 4 1397 شهيدرجايي هند 52052300 نخ يك لا ، از الياف شانه زده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسيکتكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 423,118 57,118,470,869 Rls. 1,341,369 $
47 1 1397 شهيدرجايي هند 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 630,730 53,277,763,522 Rls. 1,345,686 $
48 2 1397 شهيدرجايي هند 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 1,457,210 53,247,901,997 Rls. 1,278,312 $
49 3 1397 شهيدرجايي هند 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 539,332 50,917,866,705 Rls. 1,210,086 $
50 3 1397 شهيدرجايي هند 84068200 توربينهاي بخار(غيرا زآنهائيکه برا? وسايل نقليه آبي بکارميرود) بقدرت حدا کثر40مگاوات 329,653 50,186,614,400 Rls. 1,194,920 $
51 1 1397 شهيدرجايي هند 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 392,800 50,126,710,360 Rls. 1,336,765 $
52 1 1397 شهيدرجايي هند 72023000 فروسيليکومنگنز. 1,246,000 49,802,582,910 Rls. 1,291,456 $
53 2 1397 شهيدرجايي هند 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 1,303,916 49,663,490,704 Rls. 1,207,876 $
54 3 1397 شهيدرجايي هند 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 742,500 45,975,455,125 Rls. 1,092,055 $
55 3 1397 شهيدرجايي هند 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 102,110 45,711,369,883 Rls. 1,086,297 $
56 1 1397 شهيدرجايي هند 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 722,500 45,560,027,292 Rls. 1,210,616 $
57 4 1397 شهيدرجايي هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 807,688 45,204,269,240 Rls. 1,059,866 $
58 3 1397 شهيدرجايي هند 72021100 فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 918,000 43,989,102,000 Rls. 1,045,966 $
59 2 1397 شهيدرجايي هند 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 448,709 43,645,645,097 Rls. 1,039,182 $
60 3 1397 شهيدرجايي هند 39076110 گر?د نساج? 840,000 42,674,078,000 Rls. 1,016,049 $
61 2 1397 شهيدرجايي هند 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 144,000 42,358,400,000 Rls. 1,120,000 $
62 2 1397 شهيدرجايي هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 908,375 41,512,620,269 Rls. 988,394 $
63 4 1397 شهيدرجايي هند 72021100 فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 866,000 41,512,580,000 Rls. 972,020 $
64 4 1397 شهيدرجايي هند 84171000 كورهکها و تنورها براي گداختن (Roast)، کذوبکكردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخهککهاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 467,392 40,787,341,827 Rls. 953,533 $
65 3 1397 شهيدرجايي هند 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 303,100 40,378,942,321 Rls. 961,404 $
66 3 1397 شهيدرجايي هند 38089112 ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 107,824 39,486,280,912 Rls. 951,515 $
67 4 1397 شهيدرجايي هند 55092100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره, از پلي ا ستر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 336,583 38,716,448,707 Rls. 911,232 $
68 4 1397 شهيدرجايي هند 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 329,040 38,530,170,228 Rls. 907,300 $
69 3 1397 شهيدرجايي هند 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 83,200 38,340,295,246 Rls. 911,230 $
70 4 1397 شهيدرجايي هند 38089112 ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 89,864 36,562,605,705 Rls. 864,581 $
71 1 1397 شهيدرجايي هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 198,988 36,279,109,618 Rls. 970,926 $
72 3 1397 شهيدرجايي هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 658,000 34,207,393,724 Rls. 811,064 $
73 4 1397 شهيدرجايي هند 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 121,587 32,529,307,698 Rls. 763,291 $
74 2 1397 شهيدرجايي هند 27101930 روغن ترانسفور ماتور 787,420 32,510,489,750 Rls. 774,060 $
75 2 1397 شهيدرجايي هند 29211100 مونو، دييا تري متيل آمين کو املاح آنها 418,000 31,963,727,347 Rls. 761,041 $
76 2 1397 شهيدرجايي هند 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 306,870 31,338,257,799 Rls. 760,089 $
77 4 1397 شهيدرجايي هند 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 395,379 31,154,386,320 Rls. 735,024 $
78 3 1397 شهيدرجايي هند 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 63,969 30,939,484,800 Rls. 735,516 $
79 2 1397 شهيدرجايي هند 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 8,807 30,713,153,584 Rls. 731,266 $
80 4 1397 شهيدرجايي هند 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 350,000 29,275,225,000 Rls. 688,800 $
81 3 1397 شهيدرجايي هند 29221290 ساير املاح دي اتانول امين غير مذكور درجاي ديگر . 395,370 28,892,462,188 Rls. 685,224 $
82 1 1397 شهيدرجايي هند 72021100 فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 623,000 28,076,428,000 Rls. 742,596 $
83 4 1397 شهيدرجايي هند 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 230,125 25,697,014,445 Rls. 612,798 $
84 3 1397 شهيدرجايي هند 55101100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره مصنوعي,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 224,804 25,484,622,361 Rls. 604,566 $
85 1 1397 شهيدرجايي هند 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 732,458 25,131,382,243 Rls. 666,490 $
86 3 1397 شهيدرجايي هند 29163930 ماده اوليه دارويي ايبوپروفن 52,000 25,130,030,000 Rls. 597,510 $
87 2 1397 شهيدرجايي هند 38089313 بيشتر 2000 داراي توليد داخل 50 LD 31,000 24,902,400,000 Rls. 592,915 $
88 2 1397 شهيدرجايي هند 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 198,080 24,869,144,733 Rls. 610,332 $
89 1 1397 شهيدرجايي هند 38089112 ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 68,040 24,775,715,060 Rls. 645,273 $
90 4 1397 شهيدرجايي هند 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 590,480 24,732,401,542 Rls. 583,386 $
91 4 1397 شهيدرجايي هند 32062090 ساير پيگمان ها وفرآورده ها براساس تركيبات كروم بجز گرانول مستربچ 174,800 24,136,467,600 Rls. 569,216 $
92 3 1397 شهيدرجايي هند 54031000 نخ بسيارمقاوم ا ز ريون ويسکوز,آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 246,420 23,400,939,960 Rls. 555,737 $
93 3 1397 شهيدرجايي هند 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 300,000 23,120,500,000 Rls. 548,723 $
94 4 1397 شهيدرجايي هند 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 170,302 23,057,447,030 Rls. 535,799 $
95 3 1397 شهيدرجايي هند 28332950 سولفات سرب 215,000 22,983,447,169 Rls. 545,797 $
96 1 1397 شهيدرجايي هند 87019390 سا?ر 134,190 22,871,723,508 Rls. 608,010 $
97 3 1397 شهيدرجايي هند 09083190 هل خرد نشده ونسابيده در بستهکبندي آماده براي غيرخرده فروشي 38,530 22,785,153,003 Rls. 541,149 $
98 2 1397 شهيدرجايي هند 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 13,650 22,546,182,400 Rls. 536,814 $
99 1 1397 شهيدرجايي هند 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 100,420 22,414,524,100 Rls. 591,439 $
100 3 1397 شهيدرجايي هند 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 82,002 22,240,786,820 Rls. 529,181 $
مجموع کل
17,408,786,488,699 ريال
مجموع کل
418,044,476 دلار