آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 شهيدرجايي هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 45,409,936 2,007,009,395,494 Rls. 48,385,560 $
2 1 1397 شهيدرجايي هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 27,922,000 1,134,425,814,152 Rls. 30,088,841 $
3 2 1397 شهيدرجايي هند 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 630,383 180,254,562,682 Rls. 4,291,777 $
4 2 1397 شهيدرجايي هند 72023000 فروسيليکومنگنز. 3,594,150 162,105,658,200 Rls. 3,875,059 $
5 2 1397 شهيدرجايي هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 1,022,990 152,195,637,765 Rls. 3,822,359 $
6 2 1397 شهيدرجايي هند 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 75,230 130,311,223,276 Rls. 3,690,637 $
7 1 1397 شهيدرجايي هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 772,520 120,011,618,330 Rls. 3,202,899 $
8 2 1397 شهيدرجايي هند 27101940 روغن پايه معدني 3,064,090 113,634,760,580 Rls. 2,705,589 $
9 2 1397 شهيدرجايي هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 480,690 90,659,518,183 Rls. 2,272,394 $
10 2 1397 شهيدرجايي هند 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 51,769 88,624,584,994 Rls. 2,183,590 $
11 2 1397 شهيدرجايي هند 38089112 - - - - ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 140,179 83,742,920,560 Rls. 2,008,549 $
12 2 1397 شهيدرجايي هند 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 560,000 77,766,124,800 Rls. 1,851,574 $
13 2 1397 شهيدرجايي هند 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 1,899,601 70,491,910,000 Rls. 1,678,378 $
14 1 1397 شهيدرجايي هند 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 1,996,801 66,900,188,875 Rls. 1,742,562 $
15 1 1397 شهيدرجايي هند 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 2,336,936 66,887,042,089 Rls. 1,720,088 $
16 2 1397 شهيدرجايي هند 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 312,110 62,102,509,663 Rls. 1,502,481 $
17 2 1397 شهيدرجايي هند 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 919,650 59,859,178,202 Rls. 1,462,522 $
18 2 1397 شهيدرجايي هند 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 296,181 56,353,538,984 Rls. 1,354,670 $
19 1 1397 شهيدرجايي هند 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 630,730 53,277,763,522 Rls. 1,345,686 $
20 1 1397 شهيدرجايي هند 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 392,800 50,126,710,360 Rls. 1,336,765 $
21 1 1397 شهيدرجايي هند 72023000 فروسيليکومنگنز. 1,246,000 49,802,582,910 Rls. 1,291,456 $
22 2 1397 شهيدرجايي هند 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 1,303,916 49,663,490,704 Rls. 1,207,876 $
23 1 1397 شهيدرجايي هند 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 722,500 45,560,027,292 Rls. 1,210,616 $
24 2 1397 شهيدرجايي هند 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 448,709 43,645,645,097 Rls. 1,039,182 $
25 2 1397 شهيدرجايي هند 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 489,688 42,583,531,196 Rls. 1,013,893 $
26 2 1397 شهيدرجايي هند 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 144,000 42,358,400,000 Rls. 1,120,000 $
27 2 1397 شهيدرجايي هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 818,375 37,929,495,269 Rls. 903,082 $
28 1 1397 شهيدرجايي هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 198,988 36,279,109,618 Rls. 970,926 $
29 2 1397 شهيدرجايي هند 29211100 مونو، دييا تري متيل آمين کو املاح آنها 418,000 31,963,727,347 Rls. 761,041 $
30 2 1397 شهيدرجايي هند 27101930 روغن ترانسفور ماتور 773,020 31,885,582,825 Rls. 759,181 $
31 2 1397 شهيدرجايي هند 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 8,807 30,713,153,584 Rls. 731,266 $
32 1 1397 شهيدرجايي هند 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 623,000 28,076,428,000 Rls. 742,596 $
33 2 1397 شهيدرجايي هند 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 268,470 27,170,153,607 Rls. 660,848 $
34 1 1397 شهيدرجايي هند 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 732,458 25,131,382,243 Rls. 666,490 $
35 2 1397 شهيدرجايي هند 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 198,080 24,869,144,733 Rls. 610,332 $
36 1 1397 شهيدرجايي هند 38089112 - - - - ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 68,040 24,775,715,060 Rls. 645,273 $
37 1 1397 شهيدرجايي هند 87019390 سا?ر 134,190 22,871,723,508 Rls. 608,010 $
38 2 1397 شهيدرجايي هند 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 13,650 22,546,182,400 Rls. 536,814 $
39 1 1397 شهيدرجايي هند 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 100,420 22,414,524,100 Rls. 591,439 $
40 1 1397 شهيدرجايي هند 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 54,717 22,126,785,000 Rls. 600,577 $
41 2 1397 شهيدرجايي هند 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 611,485 22,112,803,172 Rls. 537,000 $
42 2 1397 شهيدرجايي هند 32041690 ---ساير مواد رنگي راكتيف وفراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ 112,500 22,095,801,068 Rls. 540,542 $
43 2 1397 شهيدرجايي هند 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 65,614 21,916,113,920 Rls. 591,779 $
44 1 1397 شهيدرجايي هند 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 172,800 20,510,135,388 Rls. 499,105 $
45 1 1397 شهيدرجايي هند 38089113 - - - - LD50 بيشتر از 2000 داراي توليد داخل تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 51,000 20,330,260,000 Rls. 537,676 $
46 2 1397 شهيدرجايي هند 74091100 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت طومار,به ضخامت بيش ا ز0.15ميليمتر. 95,746 19,909,251,548 Rls. 474,030 $
47 1 1397 شهيدرجايي هند 29291090 --- ساير 153,600 19,533,507,840 Rls. 519,264 $
48 2 1397 شهيدرجايي هند 54031000 نخ بسيارمقاوم ا ز ريون ويسکوز,آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 198,720 19,204,300,800 Rls. 457,246 $
49 2 1397 شهيدرجايي هند 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 2,000 16,921,800,000 Rls. 402,900 $
50 1 1397 شهيدرجايي هند 29332990 سايرترکيبات هتروسيليک که ساختاردا را ي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغيرمذکور 16,049 16,661,279,471 Rls. 434,273 $
51 2 1397 شهيدرجايي هند 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 231,000 15,903,395,712 Rls. 378,653 $
52 1 1397 شهيدرجايي هند 72029930 فروسيليکوکلسيم (سيکليوکلسيم ) 290,013 15,847,440,210 Rls. 377,320 $
53 2 1397 شهيدرجايي هند 38089122 ----50 LD حداكثر 2000 خانگي محصول اماده شيميايي 71,661 15,576,215,800 Rls. 370,863 $
54 1 1397 شهيدرجايي هند 28241000 منوا کسيدسرب (مردا رسنگ) 150,000 15,255,907,000 Rls. 403,818 $
55 2 1397 شهيدرجايي هند 38089113 - - - - LD50 بيشتر از 2000 داراي توليد داخل تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 29,000 15,150,960,000 Rls. 360,737 $
56 1 1397 شهيدرجايي هند 85142000 كوره ها و فرها كه به وسيله القا يا از دست دادن دي الكتريك عمل مي كنند 63,425 15,035,520,000 Rls. 403,108 $
57 2 1397 شهيدرجايي هند 90183916 آنژيوكت (iv cunnula) 17,559 14,843,421,269 Rls. 361,518 $
58 1 1397 شهيدرجايي هند 27101940 روغن پايه معدني 414,920 14,819,781,276 Rls. 364,459 $
59 2 1397 شهيدرجايي هند 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 65,019 14,522,477,100 Rls. 345,774 $
60 1 1397 شهيدرجايي هند 38089122 ----50 LD حداكثر 2000 خانگي محصول اماده شيميايي 58,074 14,452,618,250 Rls. 384,851 $
61 2 1397 شهيدرجايي هند 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 149,675 14,202,112,429 Rls. 338,145 $
62 2 1397 شهيدرجايي هند 32062090 ساير پيگمان ها وفرآورده ها براساس تركيبات كروم بجز گرانول مستربچ 102,700 14,037,664,624 Rls. 334,230 $
63 2 1397 شهيدرجايي هند 29232010 لستينکها 241,600 13,640,780,800 Rls. 324,780 $
64 2 1397 شهيدرجايي هند 28332950 سولفات سرب 125,000 13,613,680,000 Rls. 324,135 $
65 2 1397 شهيدرجايي هند 28241000 منوا کسيدسرب (مردا رسنگ) 125,000 13,560,900,000 Rls. 322,878 $
66 1 1397 شهيدرجايي هند 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 303,745 13,290,715,468 Rls. 386,111 $
67 1 1397 شهيدرجايي هند 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 8,954 13,130,868,000 Rls. 359,218 $
68 1 1397 شهيدرجايي هند 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 149,993 12,964,731,951 Rls. 308,684 $
69 2 1397 شهيدرجايي هند 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 440,000 12,846,680,000 Rls. 305,873 $
70 2 1397 شهيدرجايي هند 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غيرمذکور 10,000 12,480,000,000 Rls. 297,143 $
71 2 1397 شهيدرجايي هند 52051400 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 31/192 دسيکتكس بوده ولي از 125 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن درسيستم متريك بيش از 52 بوده ولي از 80 بيشتر نباشد) 132,270 11,999,512,627 Rls. 285,703 $
72 1 1397 شهيدرجايي هند 84440000 ماشينکهاي اكسترودينگ (Extruding)، كشش (Drawing)، تكسچرينگ (Texturing) يا برش مواد نسجي سنتتيك يا مصنوعي. 41,846 11,536,200,000 Rls. 306,106 $
73 2 1397 شهيدرجايي هند 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 19,250 11,340,000,000 Rls. 270,000 $
74 1 1397 شهيدرجايي هند 84792000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا ستخرا ج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتي ثابت ياحيوا ني. 84,903 11,309,133,110 Rls. 269,265 $
75 1 1397 شهيدرجايي هند 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 117,000 11,114,977,875 Rls. 294,450 $
76 2 1397 شهيدرجايي هند 38013000 خميرهاي كربنکدار براي الكترودها و خميرهاي مشابه براي پوشش داخلي كورهکها 360,000 11,007,280,000 Rls. 262,079 $
77 2 1397 شهيدرجايي هند 40118090 سا?ر 92,041 10,976,489,728 Rls. 261,344 $
78 1 1397 شهيدرجايي هند 84068200 توربينهاي بخار(غيرا زآنهائيکه برا? وسايل نقليه آبي بکارميرود) بقدرت حدا کثر40مگاوات 236,380 10,861,367,040 Rls. 290,294 $
79 2 1397 شهيدرجايي هند 29252910 متفورمين 60,000 10,833,097,500 Rls. 289,171 $
80 2 1397 شهيدرجايي هند 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 216,000 10,581,580,800 Rls. 251,942 $
81 2 1397 شهيدرجايي هند 03034200 يلوفين Yellofin tunas (Thunnus albacares( 135,971 10,573,104,960 Rls. 251,741 $
82 2 1397 شهيدرجايي هند 39011090 ساير: 114,000 10,563,696,000 Rls. 251,517 $
83 2 1397 شهيدرجايي هند 72052900 پودرا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد غير ممزوج 184,000 10,341,689,090 Rls. 250,079 $
84 1 1397 شهيدرجايي هند 29094300 اترهاي مونو بوتيليك اتيلن گليكول يا دي اتيلن گليكول 191,600 10,283,297,260 Rls. 268,324 $
85 2 1397 شهيدرجايي هند 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 285,000 10,100,685,000 Rls. 258,771 $
86 1 1397 شهيدرجايي هند 40012200 کائوچوي طبيعي خاص ا زلحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابشکل صفحه, ورق 100,800 10,044,518,400 Rls. 268,462 $
87 1 1397 شهيدرجايي هند 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 150,000 10,022,600,000 Rls. 256,333 $
88 2 1397 شهيدرجايي هند 98842930 قطعات منفصله براي توليدماشين آلات راهسازي،به استثناي لاستيک، باساخت داخل 25%تا كمتر از34% 55,655 9,830,989,560 Rls. 260,804 $
89 2 1397 شهيدرجايي هند 09083190 هل خرد نشده ونسابيده در بستهکبندي آماده براي غيرخرده فروشي 38,330 9,646,427,544 Rls. 244,143 $
90 2 1397 شهيدرجايي هند 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 113,900 9,577,419,803 Rls. 228,034 $
91 2 1397 شهيدرجايي هند 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 200,520 9,547,960,320 Rls. 227,332 $
92 2 1397 شهيدرجايي هند 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 64,370 9,414,989,640 Rls. 238,862 $
93 1 1397 شهيدرجايي هند 29032300 تترا کلروا تيلن (پرکلروا تيلن ) 228,210 9,379,300,200 Rls. 249,340 $
94 2 1397 شهيدرجايي هند 29163930 ماده اوليه دارويي ايبوپروفن 19,000 9,363,200,000 Rls. 222,933 $
95 2 1397 شهيدرجايي هند 72285000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط سردشکل دا ده شده ياسردتمام شده. 175,935 9,223,732,259 Rls. 219,613 $
96 1 1397 شهيدرجايي هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 208,500 9,200,615,000 Rls. 243,724 $
97 2 1397 شهيدرجايي هند 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 145,839 8,844,905,604 Rls. 210,593 $
98 1 1397 شهيدرجايي هند 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 20,700 8,782,107,950 Rls. 209,098 $
99 2 1397 شهيدرجايي هند 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 247,520 8,603,795,200 Rls. 204,852 $
100 1 1397 شهيدرجايي هند 54031000 نخ بسيارمقاوم ا ز ريون ويسکوز,آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 99,360 8,573,178,240 Rls. 226,684 $
مجموع کل
6,276,956,419,010 ريال
مجموع کل
156,810,584 دلار