آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 شهيدرجايي هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 105,397,680 4,998,120,402,747 Rls. 114,702,862 $
2 4 1397 شهيدرجايي هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 105,702,000 4,948,052,146,868 Rls. 115,563,214 $
3 2 1397 شهيدرجايي هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 65,898,936 2,930,962,382,574 Rls. 70,384,441 $
4 6 1397 شهيدرجايي هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 48,921,000 2,221,563,310,588 Rls. 52,671,965 $
5 3 1397 شهيدرجايي هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 45,459,280 2,027,065,051,608 Rls. 48,232,783 $
6 1 1397 شهيدرجايي هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 27,922,000 1,134,425,814,152 Rls. 30,088,841 $
7 7 1397 شهيدرجايي هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 19,496,720 798,599,403,252 Rls. 19,005,891 $
8 7 1397 شهيدرجايي هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 2,065,181 344,949,590,342 Rls. 8,219,997 $
9 4 1397 شهيدرجايي هند 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 824,565 287,090,805,620 Rls. 6,721,226 $
10 6 1397 شهيدرجايي هند 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 792,000 263,193,672,000 Rls. 6,266,516 $
11 2 1397 شهيدرجايي هند 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 890,817 258,619,804,370 Rls. 6,157,616 $
12 3 1397 شهيدرجايي هند 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 840,282 208,641,168,122 Rls. 4,958,738 $
13 2 1397 شهيدرجايي هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 1,330,790 196,894,307,565 Rls. 4,907,407 $
14 5 1397 شهيدرجايي هند 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 280,088 196,674,446,800 Rls. 4,500,865 $
15 6 1397 شهيدرجايي هند 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 4,952,464 196,183,646,980 Rls. 4,659,230 $
16 4 1397 شهيدرجايي هند 72023000 فروسيليکومنگنز. 4,585,870 196,141,857,318 Rls. 4,615,166 $
17 5 1397 شهيدرجايي هند 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 4,593,048 187,036,283,209 Rls. 4,300,951 $
18 2 1397 شهيدرجايي هند 72023000 فروسيليکومنگنز. 4,107,150 180,894,789,960 Rls. 4,322,419 $
19 5 1397 شهيدرجايي هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 1,061,159 176,244,300,520 Rls. 4,100,753 $
20 4 1397 شهيدرجايي هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 1,110,111 173,895,276,051 Rls. 4,119,085 $
21 7 1397 شهيدرجايي هند 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 4,491,095 171,299,147,063 Rls. 4,070,837 $
22 6 1397 شهيدرجايي هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 876,890 148,264,165,949 Rls. 3,493,937 $
23 5 1397 شهيدرجايي هند 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,477,223 147,900,192,461 Rls. 3,366,128 $
24 2 1397 شهيدرجايي هند 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 1,051,400 143,737,803,300 Rls. 3,422,328 $
25 4 1397 شهيدرجايي هند 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 3,562,070 139,873,770,908 Rls. 3,279,335 $
26 7 1397 شهيدرجايي هند 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,337,906 139,006,675,504 Rls. 3,309,681 $
27 7 1397 شهيدرجايي هند 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,486,894 132,376,048,614 Rls. 3,151,812 $
28 5 1397 شهيدرجايي هند 27101940 روغن پايه معدني 3,399,000 132,167,925,145 Rls. 3,021,611 $
29 2 1397 شهيدرجايي هند 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 75,230 130,311,223,276 Rls. 3,690,637 $
30 3 1397 شهيدرجايي هند 72023000 فروسيليکومنگنز. 2,908,000 128,400,914,532 Rls. 3,049,176 $
31 1 1397 شهيدرجايي هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 772,520 120,011,618,330 Rls. 3,202,899 $
32 3 1397 شهيدرجايي هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 675,282 118,292,817,005 Rls. 2,838,149 $
33 3 1397 شهيدرجايي هند 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 3,118,980 117,149,445,971 Rls. 2,784,015 $
34 2 1397 شهيدرجايي هند 27101940 روغن پايه معدني 3,064,090 113,634,760,580 Rls. 2,705,589 $
35 5 1397 شهيدرجايي هند 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 1,862,538 109,721,272,918 Rls. 2,538,909 $
36 4 1397 شهيدرجايي هند 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 1,512,000 106,132,459,608 Rls. 2,493,714 $
37 6 1397 شهيدرجايي هند 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 1,507,350 104,958,431,221 Rls. 2,499,012 $
38 5 1397 شهيدرجايي هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 1,723,034 101,493,551,119 Rls. 2,331,986 $
39 2 1397 شهيدرجايي هند 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 55,527 92,857,118,740 Rls. 2,284,365 $
40 2 1397 شهيدرجايي هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 480,690 90,659,518,183 Rls. 2,272,394 $
41 3 1397 شهيدرجايي هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 460,629 89,061,545,220 Rls. 2,132,782 $
42 4 1397 شهيدرجايي هند 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 988,430 88,796,842,072 Rls. 2,077,433 $
43 7 1397 شهيدرجايي هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 1,615,000 87,691,801,955 Rls. 2,087,900 $
44 2 1397 شهيدرجايي هند 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 2,294,611 86,950,462,473 Rls. 2,070,248 $
45 2 1397 شهيدرجايي هند 38089112 ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 140,179 83,742,920,560 Rls. 2,008,549 $
46 6 1397 شهيدرجايي هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 1,628,687 82,713,253,014 Rls. 1,969,363 $
47 6 1397 شهيدرجايي هند 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 112,406 82,169,335,774 Rls. 1,956,413 $
48 4 1397 شهيدرجايي هند 84068200 توربينهاي بخار(غيرا زآنهائيکه برا? وسايل نقليه آبي بکارميرود) بقدرت حدا کثر40مگاوات 785,024 80,730,463,165 Rls. 1,905,833 $
49 2 1397 شهيدرجايي هند 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 866,081 74,974,289,482 Rls. 1,785,102 $
50 4 1397 شهيدرجايي هند 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 216,000 74,689,860,000 Rls. 1,778,330 $
51 2 1397 شهيدرجايي هند 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 1,154,612 73,976,035,428 Rls. 1,803,266 $
52 7 1397 شهيدرجايي هند 10062000 برنج پوست كنده (برنج كارگو Cargo يا برنج قهوهکاي) 2,300,000 73,705,800,000 Rls. 1,754,900 $
53 4 1397 شهيدرجايي هند 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 1,949,773 73,453,921,161 Rls. 1,729,551 $
54 3 1397 شهيدرجايي هند 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 818,817 72,747,697,795 Rls. 1,726,159 $
55 5 1397 شهيدرجايي هند 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 1,008,000 70,712,798,184 Rls. 1,683,638 $
56 6 1397 شهيدرجايي هند 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 822,662 70,703,099,092 Rls. 1,683,408 $
57 6 1397 شهيدرجايي هند 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 695,170 70,432,300,515 Rls. 1,663,298 $
58 4 1397 شهيدرجايي هند 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي, باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 905,670 68,197,927,905 Rls. 1,606,169 $
59 4 1397 شهيدرجايي هند 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 1,691,384 67,183,016,974 Rls. 1,572,042 $
60 1 1397 شهيدرجايي هند 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 1,996,801 66,900,188,875 Rls. 1,742,562 $
61 1 1397 شهيدرجايي هند 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 2,336,936 66,887,042,089 Rls. 1,720,088 $
62 2 1397 شهيدرجايي هند 74094000 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس -نيکل يامس -نيکل -روي ، به ضخامت بيش ا ز0.15 ميليمتر. 204,312 66,474,935,975 Rls. 1,582,737 $
63 4 1397 شهيدرجايي هند 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 472,300 65,359,558,268 Rls. 1,542,838 $
64 3 1397 شهيدرجايي هند 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 1,626,262 65,237,120,173 Rls. 1,549,103 $
65 6 1397 شهيدرجايي هند 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار 294,780 64,135,742,440 Rls. 1,494,000 $
66 4 1397 شهيدرجايي هند 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 653,002 63,304,312,371 Rls. 1,487,158 $
67 2 1397 شهيدرجايي هند 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 312,845 62,456,295,679 Rls. 1,510,905 $
68 6 1397 شهيدرجايي هند 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 622,236 62,145,460,508 Rls. 1,469,991 $
69 4 1397 شهيدرجايي هند 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 18,376 61,792,875,871 Rls. 1,451,900 $
70 2 1397 شهيدرجايي هند 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 305,140 61,387,473,214 Rls. 1,474,526 $
71 5 1397 شهيدرجايي هند 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 1,272,000 61,243,337,429 Rls. 1,434,880 $
72 4 1397 شهيدرجايي هند 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 144,566 59,968,567,029 Rls. 1,411,894 $
73 4 1397 شهيدرجايي هند 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 598,745 57,321,941,158 Rls. 1,350,022 $
74 4 1397 شهيدرجايي هند 52052300 نخ يك لا ، از الياف شانه زده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسيکتكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 423,118 57,118,470,869 Rls. 1,341,369 $
75 7 1397 شهيدرجايي هند 98871182 موتورس?کلت با ساخت داخل 20درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز ، ترک بند ، جاپا?? ، درپوش بغل ، دوشاخه و کرب? 284,466 56,712,600,000 Rls. 1,350,300 $
76 7 1397 شهيدرجايي هند 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 906,406 56,652,231,272 Rls. 1,348,862 $
77 6 1397 شهيدرجايي هند 10062000 برنج پوست كنده (برنج كارگو Cargo يا برنج قهوهکاي) 1,679,000 55,966,176,000 Rls. 1,332,528 $
78 7 1397 شهيدرجايي هند 38159010 كاتاليست خنثي ريفرمينگ احياي مستقيم آهن 81,600 53,958,157,760 Rls. 1,284,718 $
79 5 1397 شهيدرجايي هند 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 587,370 53,358,347,195 Rls. 1,239,876 $
80 1 1397 شهيدرجايي هند 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 630,730 53,277,763,522 Rls. 1,345,686 $
81 2 1397 شهيدرجايي هند 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 1,457,210 53,247,901,997 Rls. 1,278,312 $
82 5 1397 شهيدرجايي هند 98871182 موتورس?کلت با ساخت داخل 20درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز ، ترک بند ، جاپا?? ، درپوش بغل ، دوشاخه و کرب? 213,359 51,822,248,541 Rls. 1,189,027 $
83 3 1397 شهيدرجايي هند 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 539,332 50,917,866,705 Rls. 1,210,086 $
84 5 1397 شهيدرجايي هند 52052300 نخ يك لا ، از الياف شانه زده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسيکتكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 364,467 50,906,065,971 Rls. 1,170,168 $
85 3 1397 شهيدرجايي هند 84068200 توربينهاي بخار(غيرا زآنهائيکه برا? وسايل نقليه آبي بکارميرود) بقدرت حدا کثر40مگاوات 329,653 50,186,614,400 Rls. 1,194,920 $
86 1 1397 شهيدرجايي هند 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 392,800 50,126,710,360 Rls. 1,336,765 $
87 6 1397 شهيدرجايي هند 72023000 فروسيليکومنگنز. 1,125,000 50,069,170,686 Rls. 1,185,165 $
88 1 1397 شهيدرجايي هند 72023000 فروسيليکومنگنز. 1,246,000 49,802,582,910 Rls. 1,291,456 $
89 2 1397 شهيدرجايي هند 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 1,303,916 49,663,490,704 Rls. 1,207,876 $
90 7 1397 شهيدرجايي هند 15155000 روغن کنجد و ا جزا ء آن 535,580 48,691,137,040 Rls. 1,158,740 $
91 3 1397 شهيدرجايي هند 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 742,500 45,975,455,125 Rls. 1,092,055 $
92 3 1397 شهيدرجايي هند 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 102,110 45,711,369,883 Rls. 1,086,297 $
93 7 1397 شهيدرجايي هند 38089112 ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 103,362 45,696,704,850 Rls. 1,088,017 $
94 1 1397 شهيدرجايي هند 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 722,500 45,560,027,292 Rls. 1,210,616 $
95 4 1397 شهيدرجايي هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 807,688 45,204,269,240 Rls. 1,059,866 $
96 7 1397 شهيدرجايي هند 29163930 ماده اوليه دارويي ايبوپروفن 72,000 44,896,320,000 Rls. 1,068,960 $
97 3 1397 شهيدرجايي هند 72021100 فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 918,000 43,989,102,000 Rls. 1,045,966 $
98 2 1397 شهيدرجايي هند 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 448,709 43,645,645,097 Rls. 1,039,182 $
99 3 1397 شهيدرجايي هند 39076110 گر?د نساج? 840,000 42,674,078,000 Rls. 1,016,049 $
100 2 1397 شهيدرجايي هند 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 144,000 42,358,400,000 Rls. 1,120,000 $
مجموع کل
28,108,934,450,340 ريال
مجموع کل
666,816,330 دلار