آمار کل " واردات از" کشور (فرانسه) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 527,028 565,448,430,897 Rls. 13,463,058 $
2 1 1397 شهيدرجايي فرانسه 98870312 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 1,386,190 559,203,215,532 Rls. 14,852,357 $
3 4 1397 شهيدرجايي فرانسه 98870312 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 1,109,985 458,167,401,931 Rls. 11,886,422 $
4 6 1397 شهيدرجايي فرانسه 98870312 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 354,699 283,500,250,426 Rls. 6,664,735 $
5 5 1397 شهيدرجايي فرانسه 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 249,958 202,696,184,868 Rls. 4,761,526 $
6 5 1397 شهيدرجايي فرانسه 98870312 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 431,299 175,865,245,985 Rls. 4,074,903 $
7 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 98870312 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 702,342 167,462,841,163 Rls. 4,388,356 $
8 3 1397 شهيدرجايي فرانسه 98870312 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 730,559 157,797,104,253 Rls. 3,756,996 $
9 7 1397 شهيدرجايي فرانسه 85261000 دستگاههاي را دا ر 10,777 138,000,000,000 Rls. 3,275,112 $
10 4 1397 شهيدرجايي فرانسه 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 147,374 124,666,870,270 Rls. 2,953,741 $
11 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 29309090 ساير ترکيبات آلي- گوگردي، که درجاي ديگري مذکورنباشند 471,680 110,238,832,704 Rls. 2,624,735 $
12 1 1397 شهيدرجايي فرانسه 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 69,853 88,825,348,497 Rls. 2,260,448 $
13 7 1397 شهيدرجايي فرانسه 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 112,806 87,897,955,874 Rls. 2,079,129 $
14 6 1397 شهيدرجايي فرانسه 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 108,541 76,596,167,850 Rls. 1,753,173 $
15 5 1397 شهيدرجايي فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 144,943 75,502,560,038 Rls. 1,720,660 $
16 7 1397 شهيدرجايي فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 22,782 61,395,264,955 Rls. 1,628,738 $
17 5 1397 شهيدرجايي فرانسه 98870431 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل كمتر از 14% (كاميون وكاميونت) 105,924 57,668,064,348 Rls. 1,314,222 $
18 7 1397 شهيدرجايي فرانسه 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 6,440 51,956,168,992 Rls. 1,223,549 $
19 5 1397 شهيدرجايي فرانسه 84451300 ماشين هاي کشش يافتيله كني الياف (ِِdrawing and roving machines) 27,900 48,029,535,000 Rls. 1,092,217 $
20 7 1397 شهيدرجايي فرانسه 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 400 42,555,111,091 Rls. 1,013,217 $
21 1 1397 شهيدرجايي فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 15,242 42,513,546,089 Rls. 1,139,804 $
22 3 1397 شهيدرجايي فرانسه 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 353,694 39,606,175,859 Rls. 1,050,297 $
23 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 46,640 35,741,933,824 Rls. 850,998 $
24 4 1397 شهيدرجايي فرانسه 87085032 توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 115,817 35,644,765,743 Rls. 845,364 $
25 6 1397 شهيدرجايي فرانسه 23099010 خوراك اماده ابزيان 484,000 35,448,913,920 Rls. 804,012 $
26 3 1397 شهيدرجايي فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 62,376 32,210,172,167 Rls. 766,909 $
27 6 1397 شهيدرجايي فرانسه 38151200 کاتال?زورها? تقو?ت شده با فلز گرانبها ?ا ترک?بات فلز گرانبها به عنوان ماده فعال 5,985 29,980,457,060 Rls. 713,820 $
28 7 1397 شهيدرجايي فرانسه 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 270,563 28,424,402,764 Rls. 676,772 $
29 4 1397 شهيدرجايي فرانسه 85261000 دستگاههاي را دا ر 22,590 27,550,095,750 Rls. 644,145 $
30 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 84483200 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 25,289 26,424,148,712 Rls. 629,146 $
31 6 1397 شهيدرجايي فرانسه 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 137,297 26,234,691,210 Rls. 624,637 $
32 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 128,733 24,758,688,744 Rls. 589,493 $
33 7 1397 شهيدرجايي فرانسه 85113090 کويل هاي روشن کردن 11,330 23,263,325,991 Rls. 546,601 $
34 6 1397 شهيدرجايي فرانسه 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 33,364 22,719,706,680 Rls. 517,769 $
35 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 203,277 22,397,581,589 Rls. 533,275 $
36 5 1397 شهيدرجايي فرانسه 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 17,640 21,699,729,975 Rls. 504,891 $
37 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 84451300 ماشين هاي کشش يافتيله كني الياف (ِِdrawing and roving machines) 13,000 21,659,085,000 Rls. 515,692 $
38 3 1397 شهيدرجايي فرانسه 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 112,992 21,181,793,256 Rls. 501,107 $
39 7 1397 شهيدرجايي فرانسه 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 30,296 19,247,482,926 Rls. 458,273 $
40 3 1397 شهيدرجايي فرانسه 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 15,680 19,222,758,696 Rls. 456,356 $
41 4 1397 شهيدرجايي فرانسه 86080000 ملحقات ومهارکننده هاي خط را ه آهن ياتراموا ; تجهيزا ت مکانيکي علامت دا دن ،ايمني ياكنترل ترافيك براي راه آهن ،تراموا،جاده وراههاي آبي داخلي 45,136 18,956,217,540 Rls. 448,455 $
42 5 1397 شهيدرجايي فرانسه 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 95,242 18,952,392,690 Rls. 431,910 $
43 5 1397 شهيدرجايي فرانسه 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 59,418 18,540,984,468 Rls. 433,504 $
44 7 1397 شهيدرجايي فرانسه 73023000 سوزن ريل تقاطعي ،ميله سوزنباني وسايرقطعات تقاطعي راه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 53,840 18,128,723,200 Rls. 431,636 $
45 6 1397 شهيدرجايي فرانسه 38089124 0 42,768 17,211,029,585 Rls. 400,427 $
46 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 9,069 16,035,545,190 Rls. 428,586 $
47 7 1397 شهيدرجايي فرانسه 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 18,988 15,816,371,935 Rls. 372,580 $
48 7 1397 شهيدرجايي فرانسه 25233000 سيمان آلومينو 409,025 14,751,025,260 Rls. 351,214 $
49 5 1397 شهيدرجايي فرانسه 32081040 لاک عايق ا لکترونيکي براساس پلي استرها 118,800 14,485,734,060 Rls. 333,451 $
50 6 1397 شهيدرجايي فرانسه 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 12,730 14,075,154,032 Rls. 335,122 $
51 3 1397 شهيدرجايي فرانسه 31043000 سولفات پتاسيم 420,000 13,567,281,000 Rls. 323,030 $
52 4 1397 شهيدرجايي فرانسه 38112900 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 22,400 13,271,284,342 Rls. 311,825 $
53 5 1397 شهيدرجايي فرانسه 25233000 سيمان آلومينو 294,000 13,183,805,250 Rls. 300,451 $
54 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 35030090 ساير 40,000 12,829,536,000 Rls. 305,465 $
55 5 1397 شهيدرجايي فرانسه 35030090 ساير 40,000 12,775,720,000 Rls. 289,765 $
56 4 1397 شهيدرجايي فرانسه 35030090 ساير 40,000 12,521,637,000 Rls. 292,767 $
57 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 38101090 خميروپودرهاي لحيم کاري وجوشکاري مرکب ا ز فلز وسايرموا د 137,592 12,412,698,859 Rls. 308,434 $
58 7 1397 شهيدرجايي فرانسه 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 40,586 12,261,929,970 Rls. 291,951 $
59 7 1397 شهيدرجايي فرانسه 17029090 ساير قندها وشكرها غير مذكور 366,000 12,143,170,449 Rls. 289,123 $
60 4 1397 شهيدرجايي فرانسه 84821000 بلبرينگ. 4,475 11,383,790,976 Rls. 268,106 $
61 4 1397 شهيدرجايي فرانسه 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 8,820 11,378,842,035 Rls. 264,010 $
62 3 1397 شهيدرجايي فرانسه 84481900 ماشين آلات ودستگاههاي کمکي برا ي ماشين هاي شماره هاي 8444،8445،8446،8447،غير مذكور درجاي ديگر 7,943 11,219,594,720 Rls. 267,133 $
63 4 1397 شهيدرجايي فرانسه 84481110 دا بي ژا کارد 8,438 10,751,554,320 Rls. 254,354 $
64 6 1397 شهيدرجايي فرانسه 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 5,000 10,703,250,000 Rls. 254,839 $
65 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 25233000 سيمان آلومينو 273,000 10,404,764,580 Rls. 247,733 $
66 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 40103990 سايرتسمه ومجموعه تسمه هاي ا نتقال نيروغيرمذکوردرجاي ديگر 2,566 10,376,489,474 Rls. 283,867 $
67 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 100,000 10,052,253,680 Rls. 247,437 $
68 6 1397 شهيدرجايي فرانسه 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 23,000 10,016,865,000 Rls. 238,043 $
69 7 1397 شهيدرجايي فرانسه 31043000 سولفات پتاسيم 315,000 9,972,758,250 Rls. 237,447 $
70 7 1397 شهيدرجايي فرانسه 84821000 بلبرينگ. 15,457 9,966,625,940 Rls. 237,301 $
71 7 1397 شهيدرجايي فرانسه 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 6,070 9,698,923,345 Rls. 228,425 $
72 6 1397 شهيدرجايي فرانسه 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 15,383 9,664,710,828 Rls. 230,112 $
73 4 1397 شهيدرجايي فرانسه 29319090 ساير ترکيبات آلي - غير آلي غير مذکور در جاي ديگر 17,000 8,986,901,000 Rls. 208,513 $
74 7 1397 شهيدرجايي فرانسه 75062000 صفحه, ورق, نوا روورقه هاي نازک ا زآلياژه هاي نيکل 9,426 8,883,820,722 Rls. 211,520 $
75 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 38089122 50 LD حداكثر 2000 خانگي محصول اماده شيميايي 21,348 8,838,284,626 Rls. 210,435 $
76 7 1397 شهيدرجايي فرانسه 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 2,796 8,496,894,889 Rls. 202,307 $
77 1 1397 شهيدرجايي فرانسه 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 26,315 8,476,607,412 Rls. 226,556 $
78 4 1397 شهيدرجايي فرانسه 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 37,614 8,290,152,518 Rls. 194,787 $
79 1 1397 شهيدرجايي فرانسه 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 17,000 8,259,343,400 Rls. 196,651 $
80 4 1397 شهيدرجايي فرانسه 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 2,700 8,015,173,844 Rls. 190,475 $
81 1 1397 شهيدرجايي فرانسه 73041100 لوله هاي بدون درز مورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ازفولاد زنگ نزن (stainless steel) 33,825 7,845,884,479 Rls. 209,699 $
82 7 1397 شهيدرجايي فرانسه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 68,930 7,766,569,648 Rls. 184,918 $
83 3 1397 شهيدرجايي فرانسه 85111000 شمع هاي جرقه زن 10,585 7,592,210,690 Rls. 180,767 $
84 4 1397 شهيدرجايي فرانسه 85111000 شمع هاي جرقه زن 10,438 7,540,597,040 Rls. 179,197 $
85 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 189,000 7,524,636,651 Rls. 179,158 $
86 4 1397 شهيدرجايي فرانسه 38089124 0 4,008 7,431,085,776 Rls. 175,014 $
87 4 1397 شهيدرجايي فرانسه 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 4,996 7,395,261,190 Rls. 174,170 $
88 1 1397 شهيدرجايي فرانسه 29094300 اترهاي مونو بوتيليك اتيلن گليكول يا دي اتيلن گليكول 130,800 7,048,314,048 Rls. 187,009 $
89 5 1397 شهيدرجايي فرانسه 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 38,832 7,001,277,587 Rls. 159,555 $
90 5 1397 شهيدرجايي فرانسه 35029000 آلبومين (غيرا زآلبومين تخم پرندگان ،آلبومين شيرولاكتوسرم ) ,آلبومينات ها ومشتقات آلبومين 36,000 6,985,227,940 Rls. 158,431 $
91 6 1397 شهيدرجايي فرانسه 29033900 مشتقات فلورينه وبرومينه يا يدينه هيدروكربن ها ي غير حلقوي غيراز دي برومواتيلن 24,180 6,864,508,560 Rls. 157,805 $
92 4 1397 شهيدرجايي فرانسه 31054000 دي هيدروژنواورتو فسفات آمونيوم (فسفات مونو آمونيك) حتي به صورت مخلوط با هيدروژنواورتوفسفات دي آمونيوم (فسفات دي آمونيك) 192,000 6,845,438,400 Rls. 162,349 $
93 3 1397 شهيدرجايي فرانسه 29032300 تترا کلروا تيلن (پرکلروا تيلن ) 104,280 6,790,497,840 Rls. 161,679 $
94 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 4,894 6,790,268,504 Rls. 182,015 $
95 4 1397 شهيدرجايي فرانسه 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 57,518 6,749,082,857 Rls. 159,740 $
96 3 1397 شهيدرجايي فرانسه 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 19,125 6,713,938,816 Rls. 159,807 $
97 6 1397 شهيدرجايي فرانسه 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 74,550 6,568,032,253 Rls. 154,670 $
98 1 1397 شهيدرجايي فرانسه 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 35,958 6,376,877,605 Rls. 170,436 $
99 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 31043000 سولفات پتاسيم 210,000 6,340,834,500 Rls. 150,972 $
100 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 29033900 مشتقات فلورينه وبرومينه يا يدينه هيدروكربن ها ي غير حلقوي غيراز دي برومواتيلن 24,180 6,289,972,416 Rls. 168,114 $
مجموع کل
4,715,620,369,818 ريال
مجموع کل
115,151,907 دلار