آمار کل " واردات از" کشور (فرانسه) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1397 شهيدرجايي فرانسه 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 1,386,190 559,203,215,532 Rls. 14,852,357 $
2 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 472,135 507,397,704,974 Rls. 12,080,898 $
3 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 651,099 154,741,100,605 Rls. 4,028,008 $
4 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 29309090 ساير ترکيبات آلي- گوگردي، که درجاي ديگري مذکورنباشند 471,680 110,238,832,704 Rls. 2,624,735 $
5 1 1397 شهيدرجايي فرانسه 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 69,853 88,825,348,497 Rls. 2,260,448 $
6 1 1397 شهيدرجايي فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 15,242 42,513,546,089 Rls. 1,139,804 $
7 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 46,640 35,741,933,824 Rls. 850,998 $
8 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 84483200 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 25,289 26,424,148,712 Rls. 629,146 $
9 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 203,277 22,397,581,589 Rls. 533,275 $
10 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 9,069 16,035,545,190 Rls. 428,586 $
11 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 35030090 ساير 40,000 12,829,536,000 Rls. 305,465 $
12 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 38101090 خميروپودرهاي لحيم کاري وجوشکاري مرکب ا ز فلز وسايرموا د 137,592 12,412,698,859 Rls. 308,434 $
13 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 25233000 سيمان آلومينو 273,000 10,404,764,580 Rls. 247,733 $
14 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 40103990 سايرتسمه ومجموعه تسمه هاي ا نتقال نيروغيرمذکوردرجاي ديگر 2,566 10,376,489,474 Rls. 283,867 $
15 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 100,000 10,052,253,680 Rls. 247,437 $
16 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 38089122 ----50 LD حداكثر 2000 خانگي محصول اماده شيميايي 21,348 8,838,284,626 Rls. 210,435 $
17 1 1397 شهيدرجايي فرانسه 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 26,315 8,476,607,412 Rls. 226,556 $
18 1 1397 شهيدرجايي فرانسه 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 17,000 8,259,343,400 Rls. 196,651 $
19 1 1397 شهيدرجايي فرانسه 73041100 لوله هاي بدون درز مورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ازفولاد زنگ نزن (stainless steel) 33,825 7,845,884,479 Rls. 209,699 $
20 1 1397 شهيدرجايي فرانسه 29094300 اترهاي مونو بوتيليك اتيلن گليكول يا دي اتيلن گليكول 130,800 7,048,314,048 Rls. 187,009 $
21 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 4,894 6,790,268,504 Rls. 182,015 $
22 1 1397 شهيدرجايي فرانسه 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 35,958 6,376,877,605 Rls. 170,436 $
23 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 31043000 سولفات پتاسيم 210,000 6,340,834,500 Rls. 150,972 $
24 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 29033900 مشتقات فلورينه وبرومينه يا يدينه هيدروكربن ها ي غير حلقوي غيراز دي برومواتيلن 24,180 6,289,972,416 Rls. 168,114 $
25 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 29304000 متيونين 40,000 6,289,776,000 Rls. 149,757 $
26 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 93,557 5,555,834,544 Rls. 132,282 $
27 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 135,000 5,453,281,260 Rls. 129,840 $
28 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 73079300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشکاري لب به لب ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 15,827 5,152,054,383 Rls. 122,668 $
29 1 1397 شهيدرجايي فرانسه 73079300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشکاري لب به لب ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 19,574 4,935,375,294 Rls. 130,496 $
30 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 3,220 4,782,896,000 Rls. 113,878 $
31 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 31056000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي دو عنصر حاصلخيزكننده فسفر و پتاسيم 96,000 4,749,354,720 Rls. 113,080 $
32 1 1397 شهيدرجايي فرانسه 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 33,100 4,669,641,372 Rls. 123,470 $
33 1 1397 شهيدرجايي فرانسه 32081040 لاک عايق ا لکترونيکي براساس پلي استرها 33,600 4,600,766,016 Rls. 122,078 $
34 1 1397 شهيدرجايي فرانسه 28364000 کربنات هاي پتاسيم 126,000 4,425,687,088 Rls. 113,059 $
35 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 15,810 3,561,714,096 Rls. 84,803 $
36 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 38246000 سوربيتول (به ا ستثناي آنهائي که مشمول شماره فرعي290544است ) 110,000 3,402,614,600 Rls. 81,015 $
37 1 1397 شهيدرجايي فرانسه 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 20,000 3,008,086,420 Rls. 80,917 $
38 1 1397 شهيدرجايي فرانسه 25233000 سيمان آلومينو 84,000 2,866,989,048 Rls. 74,179 $
39 1 1397 شهيدرجايي فرانسه 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 44,723 2,798,971,673 Rls. 75,041 $
40 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 34013000 محصولات و فرآوردهکهاي آلي تانسيو اكتيف كه به منظور شستشوي پوست بدن در نظر گرفته شدهکاند، به شكل مايع يا كرم، بستهکبندي شده براي خرده فروشي حتي اگر حاوي صابون باشند 11,094 2,762,577,629 Rls. 74,066 $
41 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 25085000 آندالوزيت، سيانيت، سيليمانيت 108,000 2,463,345,432 Rls. 58,651 $
42 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 1,283 2,416,257,569 Rls. 66,101 $
43 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 31059010 سايرکودهاي (ميکرو) معدني غيرمذكور 6,400 2,287,420,045 Rls. 54,462 $
44 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 32081040 لاک عايق ا لکترونيکي براساس پلي استرها 16,800 2,117,991,120 Rls. 50,428 $
45 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 10,800 1,852,852,320 Rls. 44,116 $
46 1 1397 شهيدرجايي فرانسه 34011140 صابون طبي 1,456 1,747,734,862 Rls. 46,857 $
47 1 1397 شهيدرجايي فرانسه 23099010 خوراك اماده ابزيان 23,500 1,433,608,815 Rls. 39,505 $
48 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 87089221 ----لوله هاي اگزوز وقطعات مربوطه براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 2,566 1,412,079,360 Rls. 38,630 $
49 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 16,280 1,406,782,652 Rls. 33,495 $
50 1 1397 شهيدرجايي فرانسه 33051000 شامپوها 2,796 1,264,129,769 Rls. 33,892 $
51 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 1,285 1,251,050,382 Rls. 34,225 $
52 1 1397 شهيدرجايي فرانسه 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 20,000 1,168,925,000 Rls. 31,010 $
53 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,960 1,104,934,611 Rls. 26,308 $
54 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 29155000 اسيد پروپيونيك، املاح و استرهاي آن 64,000 975,513,000 Rls. 23,226 $
55 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 17029090 ساير قندها وشكرها غير مذكور 21,600 884,989,670 Rls. 21,071 $
56 1 1397 شهيدرجايي فرانسه 25070090 خاکهاي رس کائوليني حتي تکليس شده 63,000 867,601,752 Rls. 20,657 $
57 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 39204340 فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 10,296 775,300,570 Rls. 20,500 $
58 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 28332500 سولفات هااز مس 22,000 732,961,800 Rls. 17,451 $
59 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 29054900 ساير پلي الکل ها غير مذکور در رديف هاي 29054100 لغايت 29054500 22,000 697,678,960 Rls. 16,611 $
60 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000ولت ،غير مذكور درجاي ديگر 367 685,624,062 Rls. 16,324 $
61 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 29161200 استرهاي اسيد اكريليك 7,200 507,696,516 Rls. 12,088 $
62 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 29094300 اترهاي مونو بوتيليك اتيلن گليكول يا دي اتيلن گليكول 7,400 501,051,672 Rls. 11,930 $
63 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 2,005 375,085,375 Rls. 10,025 $
64 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 50 257,598,718 Rls. 6,133 $
65 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 146 254,141,709 Rls. 6,051 $
66 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 14,000 233,658,590 Rls. 5,563 $
67 1 1397 شهيدرجايي فرانسه 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 14,000 229,357,940 Rls. 6,149 $
68 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 34011140 صابون طبي 341 179,200,140 Rls. 4,804 $
69 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 46 137,139,737 Rls. 3,266 $
70 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 127 67,945,640 Rls. 1,816 $
71 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 61 34,496,630 Rls. 922 $
72 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 4 27,013,630 Rls. 722 $
73 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 1 5,088,440 Rls. 136 $
مجموع کل
1,785,232,963,930 ريال
مجموع کل
45,006,832 دلار
[1]