آمار کل " واردات از" کشور (فرانسه) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 527,028 565,448,430,897 Rls. 13,463,058 $
2 1 1397 شهيدرجايي فرانسه 98870312 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 1,386,190 559,203,215,532 Rls. 14,852,357 $
3 4 1397 شهيدرجايي فرانسه 98870312 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 1,109,985 458,167,401,931 Rls. 11,886,422 $
4 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 98870312 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 702,342 167,462,841,163 Rls. 4,388,356 $
5 3 1397 شهيدرجايي فرانسه 98870312 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 730,559 157,797,104,253 Rls. 3,756,996 $
6 4 1397 شهيدرجايي فرانسه 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 147,374 124,666,870,270 Rls. 2,953,741 $
7 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 29309090 ساير ترکيبات آلي- گوگردي، که درجاي ديگري مذکورنباشند 471,680 110,238,832,704 Rls. 2,624,735 $
8 1 1397 شهيدرجايي فرانسه 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 69,853 88,825,348,497 Rls. 2,260,448 $
9 1 1397 شهيدرجايي فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 15,242 42,513,546,089 Rls. 1,139,804 $
10 3 1397 شهيدرجايي فرانسه 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 353,694 39,606,175,859 Rls. 1,050,297 $
11 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 46,640 35,741,933,824 Rls. 850,998 $
12 4 1397 شهيدرجايي فرانسه 87085032 توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 115,817 35,644,765,743 Rls. 845,364 $
13 3 1397 شهيدرجايي فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 62,376 32,210,172,167 Rls. 766,909 $
14 4 1397 شهيدرجايي فرانسه 85261000 دستگاههاي را دا ر 22,590 27,550,095,750 Rls. 644,145 $
15 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 84483200 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 25,289 26,424,148,712 Rls. 629,146 $
16 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 128,733 24,758,688,744 Rls. 589,493 $
17 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 203,277 22,397,581,589 Rls. 533,275 $
18 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 84451300 ماشين هاي کشش يافتيله كني الياف (ِِdrawing and roving machines) 13,000 21,659,085,000 Rls. 515,692 $
19 3 1397 شهيدرجايي فرانسه 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 112,992 21,181,793,256 Rls. 501,107 $
20 3 1397 شهيدرجايي فرانسه 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 15,680 19,222,758,696 Rls. 456,356 $
21 4 1397 شهيدرجايي فرانسه 86080000 ملحقات ومهارکننده هاي خط را ه آهن ياتراموا ; تجهيزا ت مکانيکي علامت دا دن ،ايمني ياكنترل ترافيك براي راه آهن ،تراموا،جاده وراههاي آبي داخلي 45,136 18,956,217,540 Rls. 448,455 $
22 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 9,069 16,035,545,190 Rls. 428,586 $
23 3 1397 شهيدرجايي فرانسه 31043000 سولفات پتاسيم 420,000 13,567,281,000 Rls. 323,030 $
24 4 1397 شهيدرجايي فرانسه 38112900 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 22,400 13,271,284,342 Rls. 311,825 $
25 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 35030090 ساير 40,000 12,829,536,000 Rls. 305,465 $
26 4 1397 شهيدرجايي فرانسه 35030090 ساير 40,000 12,521,637,000 Rls. 292,767 $
27 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 38101090 خميروپودرهاي لحيم کاري وجوشکاري مرکب ا ز فلز وسايرموا د 137,592 12,412,698,859 Rls. 308,434 $
28 4 1397 شهيدرجايي فرانسه 84821000 بلبرينگ. 4,475 11,383,790,976 Rls. 268,106 $
29 4 1397 شهيدرجايي فرانسه 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 8,820 11,378,842,035 Rls. 264,010 $
30 3 1397 شهيدرجايي فرانسه 84481900 ماشين آلات ودستگاههاي کمکي برا ي ماشين هاي شماره هاي 8444،8445،8446،8447،غير مذكور درجاي ديگر 7,943 11,219,594,720 Rls. 267,133 $
31 4 1397 شهيدرجايي فرانسه 84481110 دا بي ژا کارد 8,438 10,751,554,320 Rls. 254,354 $
32 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 25233000 سيمان آلومينو 273,000 10,404,764,580 Rls. 247,733 $
33 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 40103990 سايرتسمه ومجموعه تسمه هاي ا نتقال نيروغيرمذکوردرجاي ديگر 2,566 10,376,489,474 Rls. 283,867 $
34 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 100,000 10,052,253,680 Rls. 247,437 $
35 4 1397 شهيدرجايي فرانسه 29319090 ساير ترکيبات آلي - غير آلي غير مذکور در جاي ديگر 17,000 8,986,901,000 Rls. 208,513 $
36 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 38089122 50 LD حداكثر 2000 خانگي محصول اماده شيميايي 21,348 8,838,284,626 Rls. 210,435 $
37 1 1397 شهيدرجايي فرانسه 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 26,315 8,476,607,412 Rls. 226,556 $
38 4 1397 شهيدرجايي فرانسه 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 37,614 8,290,152,518 Rls. 194,787 $
39 1 1397 شهيدرجايي فرانسه 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 17,000 8,259,343,400 Rls. 196,651 $
40 4 1397 شهيدرجايي فرانسه 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 2,700 8,015,173,844 Rls. 190,475 $
41 1 1397 شهيدرجايي فرانسه 73041100 لوله هاي بدون درز مورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ازفولاد زنگ نزن (stainless steel) 33,825 7,845,884,479 Rls. 209,699 $
42 3 1397 شهيدرجايي فرانسه 85111000 شمع هاي جرقه زن 10,585 7,592,210,690 Rls. 180,767 $
43 4 1397 شهيدرجايي فرانسه 85111000 شمع هاي جرقه زن 10,438 7,540,597,040 Rls. 179,197 $
44 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 189,000 7,524,636,651 Rls. 179,158 $
45 4 1397 شهيدرجايي فرانسه 38089124 0 4,008 7,431,085,776 Rls. 175,014 $
46 4 1397 شهيدرجايي فرانسه 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 4,996 7,395,261,190 Rls. 174,170 $
47 1 1397 شهيدرجايي فرانسه 29094300 اترهاي مونو بوتيليك اتيلن گليكول يا دي اتيلن گليكول 130,800 7,048,314,048 Rls. 187,009 $
48 4 1397 شهيدرجايي فرانسه 31054000 دي هيدروژنواورتو فسفات آمونيوم (فسفات مونو آمونيك) حتي به صورت مخلوط با هيدروژنواورتوفسفات دي آمونيوم (فسفات دي آمونيك) 192,000 6,845,438,400 Rls. 162,349 $
49 3 1397 شهيدرجايي فرانسه 29032300 تترا کلروا تيلن (پرکلروا تيلن ) 104,280 6,790,497,840 Rls. 161,679 $
50 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 4,894 6,790,268,504 Rls. 182,015 $
51 4 1397 شهيدرجايي فرانسه 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 57,518 6,749,082,857 Rls. 159,740 $
52 3 1397 شهيدرجايي فرانسه 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 19,125 6,713,938,816 Rls. 159,807 $
53 1 1397 شهيدرجايي فرانسه 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 35,958 6,376,877,605 Rls. 170,436 $
54 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 31043000 سولفات پتاسيم 210,000 6,340,834,500 Rls. 150,972 $
55 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 29033900 مشتقات فلورينه وبرومينه يا يدينه هيدروكربن ها ي غير حلقوي غيراز دي برومواتيلن 24,180 6,289,972,416 Rls. 168,114 $
56 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 29304000 متيونين 40,000 6,289,776,000 Rls. 149,757 $
57 3 1397 شهيدرجايي فرانسه 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 7,400 5,893,190,217 Rls. 140,186 $
58 3 1397 شهيدرجايي فرانسه 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 75,000 5,861,721,000 Rls. 139,299 $
59 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 93,557 5,555,834,544 Rls. 132,282 $
60 4 1397 شهيدرجايي فرانسه 17029090 ساير قندها وشكرها غير مذكور 68,850 5,487,996,665 Rls. 127,332 $
61 4 1397 شهيدرجايي فرانسه 29362400 ا سيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آنها مخلوط نشده 1,000 5,307,108,208 Rls. 126,119 $
62 3 1397 شهيدرجايي فرانسه 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 52,800 5,276,107,584 Rls. 125,622 $
63 4 1397 شهيدرجايي فرانسه 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 4,473 5,235,859,500 Rls. 123,313 $
64 4 1397 شهيدرجايي فرانسه 38246000 سوربيتول (به ا ستثناي آنهائي که مشمول شماره فرعي290544است ) 176,000 5,180,409,960 Rls. 122,370 $
65 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 73079300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشکاري لب به لب ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 15,827 5,152,054,383 Rls. 122,668 $
66 1 1397 شهيدرجايي فرانسه 73079300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشکاري لب به لب ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 19,574 4,935,375,294 Rls. 130,496 $
67 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 3,220 4,782,896,000 Rls. 113,878 $
68 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 31056000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي دو عنصر حاصلخيزكننده فسفر و پتاسيم 96,000 4,749,354,720 Rls. 113,080 $
69 1 1397 شهيدرجايي فرانسه 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 33,100 4,669,641,372 Rls. 123,470 $
70 1 1397 شهيدرجايي فرانسه 32081040 لاک عايق ا لکترونيکي براساس پلي استرها 33,600 4,600,766,016 Rls. 122,078 $
71 1 1397 شهيدرجايي فرانسه 28364000 کربنات هاي پتاسيم 126,000 4,425,687,088 Rls. 113,059 $
72 3 1397 شهيدرجايي فرانسه 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 152,640 4,177,958,832 Rls. 99,137 $
73 3 1397 شهيدرجايي فرانسه 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 109,010 4,090,302,143 Rls. 97,388 $
74 4 1397 شهيدرجايي فرانسه 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 35,112 4,024,616,805 Rls. 94,563 $
75 3 1397 شهيدرجايي فرانسه 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 12,540 3,743,599,125 Rls. 88,785 $
76 3 1397 شهيدرجايي فرانسه 25085000 آندالوزيت، سيانيت، سيليمانيت 216,000 3,703,467,612 Rls. 87,615 $
77 3 1397 شهيدرجايي فرانسه 38109090 ساير موادمخصوص تسهيل لحيم كاري وجوش كاري وساير تركيبات كمكي براي لحيم كاري ياجوش دادن سطح فلزات ،فرآورده هابراي پوشاندن ياپركردن الكترودهاياميله هاي جوشكاري 43,243 3,602,946,010 Rls. 85,784 $
78 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 15,810 3,561,714,096 Rls. 84,803 $
79 3 1397 شهيدرجايي فرانسه 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 1,836 3,509,369,262 Rls. 83,556 $
80 4 1397 شهيدرجايي فرانسه 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 19,540 3,474,100,000 Rls. 81,628 $
81 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 38246000 سوربيتول (به ا ستثناي آنهائي که مشمول شماره فرعي290544است ) 110,000 3,402,614,600 Rls. 81,015 $
82 4 1397 شهيدرجايي فرانسه 29304000 متيونين 24,000 3,168,666,050 Rls. 73,519 $
83 4 1397 شهيدرجايي فرانسه 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 4,000 3,108,690,702 Rls. 73,735 $
84 1 1397 شهيدرجايي فرانسه 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 20,000 3,008,086,420 Rls. 80,917 $
85 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 25085000 آندالوزيت، سيانيت، سيليمانيت 135,000 2,961,006,477 Rls. 70,500 $
86 3 1397 شهيدرجايي فرانسه 29362400 ا سيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آنها مخلوط نشده 1,625 2,900,773,869 Rls. 69,066 $
87 1 1397 شهيدرجايي فرانسه 25233000 سيمان آلومينو 84,000 2,866,989,048 Rls. 74,179 $
88 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 13,986 2,825,572,632 Rls. 67,276 $
89 1 1397 شهيدرجايي فرانسه 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 44,723 2,798,971,673 Rls. 75,041 $
90 3 1397 شهيدرجايي فرانسه 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 15,206 2,796,007,512 Rls. 66,311 $
91 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 34013000 محصولات و فرآوردهکهاي آلي تانسيو اكتيف كه به منظور شستشوي پوست بدن در نظر گرفته شدهکاند، به شكل مايع يا كرم، بستهکبندي شده براي خرده فروشي حتي اگر حاوي صابون باشند 11,094 2,762,577,629 Rls. 74,066 $
92 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 25120000 خاک سيليسي سنگوا ره (کيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاک هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك 81,150 2,685,197,262 Rls. 63,933 $
93 4 1397 شهيدرجايي فرانسه 38160010 ککک س?مان نسوز 63,000 2,680,067,880 Rls. 63,690 $
94 3 1397 شهيدرجايي فرانسه 29362500 ويتامين6 b, مشتقات آن, مخلوط نشده 1,350 2,662,872,471 Rls. 63,402 $
95 3 1397 شهيدرجايي فرانسه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 9,520 2,621,517,171 Rls. 62,270 $
96 3 1397 شهيدرجايي فرانسه 29362290 سايرمشتقاتويتامينB1 مخلوط نشده 1,000 2,561,946,114 Rls. 60,999 $
97 4 1397 شهيدرجايي فرانسه 32081040 لاک عايق ا لکترونيکي براساس پلي استرها 16,800 2,535,155,238 Rls. 58,820 $
98 4 1397 شهيدرجايي فرانسه 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 57,680 2,446,951,068 Rls. 58,261 $
99 2 1397 شهيدرجايي فرانسه 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 1,283 2,416,257,569 Rls. 66,101 $
100 3 1397 شهيدرجايي فرانسه 31054000 دي هيدروژنواورتو فسفات آمونيوم (فسفات مونو آمونيك) حتي به صورت مخلوط با هيدروژنواورتوفسفات دي آمونيوم (فسفات دي آمونيك) 72,000 2,343,501,216 Rls. 55,692 $
مجموع کل
3,084,868,919,041 ريال
مجموع کل
76,974,505 دلار