آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري كره) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 98870312 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 2,620,946 1,283,272,830,798 Rls. 30,554,115 $
2 3 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 98870312 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 2,098,337 1,013,470,586,672 Rls. 24,065,735 $
3 1 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 98870312 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 1,049,418 500,151,518,708 Rls. 13,247,115 $
4 4 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 98870312 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 1,048,134 484,725,000,000 Rls. 11,416,050 $
5 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 224,105 383,981,454,483 Rls. 9,142,414 $
6 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 3,649,651 351,073,606,548 Rls. 8,386,862 $
7 1 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 248,972 327,315,022,623 Rls. 8,810,916 $
8 4 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 9,119,044 312,932,232,641 Rls. 7,426,511 $
9 3 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 168,862 308,572,022,899 Rls. 7,346,703 $
10 4 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 90328930 سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 110,764 264,909,005,136 Rls. 6,203,362 $
11 1 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 84795000 رباتهاي صنعتي,(industrial robots ) که درجاي ديگر مذکورنباشد 51,244 255,633,547,932 Rls. 6,786,280 $
12 4 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 3,798,250 253,584,093,518 Rls. 5,989,845 $
13 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 90328930 سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 102,966 252,142,264,116 Rls. 6,003,387 $
14 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز 3mmپاك شده درسطح 7,435,390 245,756,088,324 Rls. 6,540,082 $
15 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 7,006,617 243,893,766,981 Rls. 6,150,660 $
16 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 7,000,780 230,478,419,713 Rls. 6,099,086 $
17 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار 1,337,330 228,562,948,991 Rls. 5,676,870 $
18 4 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 157,026 228,205,591,553 Rls. 5,432,618 $
19 3 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 5,944,255 224,379,757,481 Rls. 5,341,080 $
20 3 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 87085032 توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 657,202 204,848,180,292 Rls. 4,868,906 $
21 4 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 200ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 928,450 199,790,760,777 Rls. 4,728,230 $
22 4 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 7,323,216 197,440,089,051 Rls. 4,643,660 $
23 3 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 90328930 سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 77,412 195,441,061,858 Rls. 4,639,878 $
24 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 3,007,000 193,254,592,555 Rls. 4,608,217 $
25 4 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 72106900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري ياا ندودشده باآلومينيوم, غيرمذکوردرجاي ديگر 4,903,070 190,910,004,063 Rls. 4,523,012 $
26 4 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 2,006,189 189,241,306,551 Rls. 4,459,893 $
27 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 4,913,324 187,623,044,911 Rls. 4,898,818 $
28 3 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 1,916,362 185,657,248,843 Rls. 4,412,679 $
29 4 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 643,512 184,287,279,101 Rls. 4,594,733 $
30 1 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 2,103,021 182,866,811,757 Rls. 4,698,765 $
31 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 200ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 1,016,740 180,265,622,946 Rls. 4,488,345 $
32 3 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 2,837,700 178,344,514,184 Rls. 4,243,764 $
33 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 6,615,738 176,479,855,344 Rls. 4,236,856 $
34 4 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 39012010 گريد لوله: 2,389,900 170,372,085,904 Rls. 4,005,667 $
35 3 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 4,703,450 167,579,867,317 Rls. 4,030,505 $
36 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 4,695,320 162,223,596,959 Rls. 4,187,575 $
37 4 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 1,140,412 149,204,320,829 Rls. 3,513,998 $
38 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,596,680 146,066,578,798 Rls. 3,493,508 $
39 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 87085032 توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 490,459 141,218,251,258 Rls. 3,525,813 $
40 3 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 830,000 133,028,367,192 Rls. 3,161,169 $
41 3 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 2,033,800 133,017,858,695 Rls. 3,157,895 $
42 1 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار 794,870 129,232,616,603 Rls. 3,400,626 $
43 1 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 3,600,984 124,298,810,059 Rls. 3,129,745 $
44 3 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 4,578,698 122,287,776,833 Rls. 2,905,107 $
45 3 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 39012010 گريد لوله: 1,632,000 117,835,427,127 Rls. 2,799,043 $
46 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 29291090 ساير 883,253 117,176,414,307 Rls. 2,789,914 $
47 4 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 826,443 114,603,917,448 Rls. 2,700,868 $
48 4 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 39076120 گر?د بطر? 1,995,000 112,197,861,265 Rls. 2,618,756 $
49 1 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 3,459,830 111,194,823,997 Rls. 2,944,112 $
50 3 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار 624,761 110,873,813,669 Rls. 2,671,125 $
51 3 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 200ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 591,170 109,259,388,717 Rls. 2,600,314 $
52 3 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 649,694 107,648,309,988 Rls. 2,563,055 $
53 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 805,595 105,036,391,709 Rls. 2,500,866 $
54 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 1,482,400 101,764,662,497 Rls. 2,422,967 $
55 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 1,383,300 100,272,590,980 Rls. 2,476,953 $
56 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 72107090 محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت نوردشده، ورني زده يا اندودشده با مواد پلاستيک با ضخامت بيش از 0.7 ميلي متر وعرض بيش از 1100 ميلي متر 2,025,090 92,308,726,149 Rls. 2,197,828 $
57 4 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 2,829,023 91,010,547,107 Rls. 2,131,818 $
58 1 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 757,463 90,989,949,305 Rls. 2,413,594 $
59 3 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 72021920 فرومنگنز دا را ي ا درصدوزني ياکمترکربن سايرا بعاد 1,000,000 90,496,909,503 Rls. 2,146,257 $
60 4 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 72107090 محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت نوردشده، ورني زده يا اندودشده با مواد پلاستيک با ضخامت بيش از 0.7 ميلي متر وعرض بيش از 1100 ميلي متر 1,964,900 90,309,652,913 Rls. 2,129,440 $
61 4 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 1,261,700 90,181,602,610 Rls. 2,123,955 $
62 4 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 2,244,848 90,170,429,044 Rls. 2,239,151 $
63 3 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 912,000 86,210,091,901 Rls. 2,048,742 $
64 1 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 1,352,200 83,655,467,523 Rls. 2,148,424 $
65 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 1,850,848 83,634,025,633 Rls. 2,258,962 $
66 4 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 84729050 ماشين خودپردا ز بانکي(ATM) 95,800 79,942,059,447 Rls. 1,891,225 $
67 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 638,260 79,782,874,107 Rls. 1,899,591 $
68 3 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 510,099 77,545,433,105 Rls. 1,842,788 $
69 4 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 1,199,600 76,699,140,528 Rls. 1,800,378 $
70 1 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 2,563,250 75,699,922,269 Rls. 1,954,337 $
71 1 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 48119030 كاغذ حساس به حرارت (نرمال) به شكل رول يا ورق 967,128 74,737,847,565 Rls. 1,940,381 $
72 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 29224100 ليزين و استرهاي آن؛ املاح اين محصولات 1,207,000 74,695,918,860 Rls. 1,824,846 $
73 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 48119030 كاغذ حساس به حرارت (نرمال) به شكل رول يا ورق 866,044 74,660,778,982 Rls. 1,777,638 $
74 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 72103000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبکاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لکتروليت 1,859,250 73,488,385,195 Rls. 1,981,317 $
75 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 2,430,865 72,208,340,321 Rls. 1,752,235 $
76 4 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 72103000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبکاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لکتروليت 1,817,150 71,996,554,730 Rls. 1,709,602 $
77 3 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 84213910 فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(catalist convertor)به صورت كامل 32,629 71,899,204,822 Rls. 1,711,315 $
78 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 460,700 70,953,565,273 Rls. 1,712,977 $
79 3 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 960,900 70,460,030,009 Rls. 1,674,498 $
80 3 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 48119030 كاغذ حساس به حرارت (نرمال) به شكل رول يا ورق 820,860 70,346,811,099 Rls. 1,669,673 $
81 3 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 555,640 69,815,579,328 Rls. 1,660,081 $
82 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 72106900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري ياا ندودشده باآلومينيوم, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,781,746 69,597,371,249 Rls. 1,717,371 $
83 4 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 48119030 كاغذ حساس به حرارت (نرمال) به شكل رول يا ورق 852,384 69,072,659,837 Rls. 1,630,913 $
84 1 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 29291090 ساير 540,280 68,623,233,750 Rls. 1,784,278 $
85 4 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 29291090 ساير 539,315 67,318,042,313 Rls. 1,586,925 $
86 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 85371040 كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي ، يخچال ، لباسشويي و ... 35,208 65,905,491,630 Rls. 1,605,482 $
87 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 2,274,823 64,316,306,816 Rls. 1,531,341 $
88 4 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز 3mmپاك شده درسطح 1,954,540 63,117,317,362 Rls. 1,492,357 $
89 4 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 72107010 با ضخامت حداقل 4/0 و حداکثر 6/0 ميلي­متر و عرض حداقل 600 و کمتر از 1100 ميلي­متر 924,641 63,099,337,305 Rls. 1,483,998 $
90 4 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 511,420 61,557,985,544 Rls. 1,444,134 $
91 1 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 90328930 سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 26,641 60,367,561,638 Rls. 1,596,180 $
92 4 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 377,550 58,745,265,494 Rls. 1,376,758 $
93 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 33,930 57,073,714,657 Rls. 1,358,898 $
94 1 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 1,025,000 57,007,824,716 Rls. 1,476,968 $
95 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 237,732 56,467,302,156 Rls. 1,451,141 $
96 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 16,459 55,452,670,905 Rls. 1,320,301 $
97 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 39011050 گريد بادي: 560,000 55,431,570,656 Rls. 1,319,799 $
98 3 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 39012030 گريد تزريقي: 804,000 55,403,166,678 Rls. 1,316,863 $
99 1 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 85371040 كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي ، يخچال ، لباسشويي و ... 32,954 54,921,525,562 Rls. 1,360,020 $
100 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 11,396 54,905,740,402 Rls. 1,307,280 $
مجموع کل
16,058,167,799,499 ريال
مجموع کل
391,067,088 دلار