آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري كره) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 2,096,880 1,037,504,378,605 Rls. 24,702,485 $
2 1 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 1,049,418 500,151,518,708 Rls. 13,247,115 $
3 1 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 248,972 327,315,022,623 Rls. 8,810,916 $
4 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 3,188,901 310,453,079,175 Rls. 7,419,706 $
5 1 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 84795000 رباتهاي صنعتي,(industrial robots ) که درجاي ديگر مذکورنباشد 51,244 255,633,547,932 Rls. 6,786,280 $
6 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 90328930 ---سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 102,966 252,142,264,116 Rls. 6,003,387 $
7 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز 3mmپاك شده درسطح 7,435,390 245,756,088,324 Rls. 6,540,082 $
8 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 7,000,780 230,478,419,713 Rls. 6,099,086 $
9 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 6,150,154 212,974,052,030 Rls. 5,372,760 $
10 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار 1,141,940 193,736,547,237 Rls. 4,847,670 $
11 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 3,007,000 193,254,592,555 Rls. 4,608,217 $
12 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 4,913,324 187,623,044,911 Rls. 4,898,818 $
13 1 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 2,103,021 182,866,811,757 Rls. 4,698,765 $
14 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 4,695,320 162,223,596,959 Rls. 4,187,575 $
15 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 5,974,759 159,805,700,382 Rls. 3,839,852 $
16 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 200ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 880,490 155,043,928,855 Rls. 3,875,925 $
17 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 70,830 133,770,784,872 Rls. 3,185,018 $
18 1 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار 794,870 129,232,616,603 Rls. 3,400,626 $
19 1 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 3,600,984 124,298,810,059 Rls. 3,129,745 $
20 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 434,319 122,806,823,386 Rls. 3,087,446 $
21 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 29291090 --- ساير 844,853 111,660,424,624 Rls. 2,658,581 $
22 1 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 3,459,830 111,194,823,997 Rls. 2,944,112 $
23 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,178,680 105,042,810,958 Rls. 2,516,751 $
24 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 777,812 100,041,504,892 Rls. 2,381,940 $
25 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 1,262,600 91,173,478,836 Rls. 2,260,307 $
26 1 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 757,463 90,989,949,305 Rls. 2,413,594 $
27 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 72107090 محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت نوردشده، ورني زده يا اندودشده با مواد پلاستيک با ضخامت بيش از 0.7 ميلي متر وعرض بيش از 1100 ميلي متر 1,933,960 88,124,707,734 Rls. 2,098,209 $
28 1 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 1,352,200 83,655,467,523 Rls. 2,148,424 $
29 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 1,850,848 83,634,025,633 Rls. 2,258,962 $
30 1 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 2,563,250 75,699,922,269 Rls. 1,954,337 $
31 1 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 48119030 كاغذ حساس به حرارت (نرمال) به شكل رول يا ورق 967,128 74,737,847,565 Rls. 1,940,381 $
32 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 48119030 كاغذ حساس به حرارت (نرمال) به شكل رول يا ورق 866,044 74,660,778,982 Rls. 1,777,638 $
33 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 72103000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبکاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لکتروليت 1,859,250 73,488,385,195 Rls. 1,981,317 $
34 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 2,430,865 72,208,340,321 Rls. 1,752,235 $
35 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 574,260 71,656,120,805 Rls. 1,706,097 $
36 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 942,400 70,089,228,557 Rls. 1,668,790 $
37 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 72106900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري ياا ندودشده باآلومينيوم, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,781,746 69,597,371,249 Rls. 1,717,371 $
38 1 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 29291090 --- ساير 540,280 68,623,233,750 Rls. 1,784,278 $
39 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 29224100 ليزين و استرهاي آن؛ املاح اين محصولات 1,105,000 68,130,847,980 Rls. 1,668,535 $
40 1 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 90328930 ---سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 26,641 60,367,561,638 Rls. 1,596,180 $
41 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 391,700 59,657,764,698 Rls. 1,444,029 $
42 1 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 1,025,000 57,007,824,716 Rls. 1,476,968 $
43 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 237,732 56,467,302,156 Rls. 1,451,141 $
44 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 16,459 55,452,670,905 Rls. 1,320,301 $
45 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 39011050 گريد بادي: 560,000 55,431,570,656 Rls. 1,319,799 $
46 1 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 85371040 --- كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي ، يخچال ، لباسشويي و ... 32,954 54,921,525,562 Rls. 1,360,020 $
47 1 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 809,550 53,334,882,008 Rls. 1,365,207 $
48 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 73064010 لوله, جوش دا ده شده باسطح مقطع , مدور, ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي كمتراز2/203 ميليمتر 631,867 53,207,051,666 Rls. 1,296,589 $
49 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 85371040 --- كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي ، يخچال ، لباسشويي و ... 30,688 51,887,141,842 Rls. 1,271,712 $
50 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 1,827,308 51,864,925,892 Rls. 1,234,880 $
51 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 10,234 50,372,230,863 Rls. 1,199,339 $
52 1 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 1,473,982 49,911,082,864 Rls. 1,256,541 $
53 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 29071100 فنل (هيدروکسي بنزن ) و ا ملاح آن 756,000 48,948,180,584 Rls. 1,165,433 $
54 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 87089510 ---اجزاء وقطعات خاص كيسه ايمني هوا 42,719 47,785,286,242 Rls. 1,137,745 $
55 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 27,630 46,268,502,000 Rls. 1,101,631 $
56 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 72299030 مفتول هاي ممزوج سردكشيده شده ،آتيل وفسفاته شده بصورت كلاف به قطر 5تا35ميلمتر 1,092,392 45,781,959,202 Rls. 1,093,972 $
57 1 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 484,000 45,024,154,560 Rls. 1,104,101 $
58 1 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 1,777,704 44,190,410,019 Rls. 1,173,404 $
59 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 438,090 43,906,167,835 Rls. 1,045,384 $
60 1 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 457,872 43,271,237,810 Rls. 1,099,995 $
61 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 32041690 ---ساير مواد رنگي راكتيف وفراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ 153,725 41,782,046,238 Rls. 995,368 $
62 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 39012030 گريد تزريقي: 634,000 41,624,137,383 Rls. 991,051 $
63 1 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 73121010 مفتول به هم تابيده ا زفولادروکش شده بابرنج (TYRE STEEL CORD)موردمصرف درتايرلاستيک 647,979 38,931,697,532 Rls. 997,916 $
64 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 54024400 نخ يک لا الاستومريك (Elastomeric)، بدون تاب يا با تابي كه از 50 دور در متر بيشتر نباشد ، آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 171,163 38,359,536,500 Rls. 913,323 $
65 1 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,682,601 38,315,764,504 Rls. 1,018,844 $
66 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 27101940 روغن پايه معدني 957,500 37,910,987,050 Rls. 919,463 $
67 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 86040000 وسايل نقليه تعمير و نگهداري يا سرويس راهکاهن يا ترامواي؛ حتي خودرو (مثلاً، واگن كارگاه، واگن جرثقيل، واگن زير كوب بالاست، واگن ريلکگذار، واگن تست و درزين (Draisine). 264,000 37,235,316,300 Rls. 987,831 $
68 1 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 39012059 کامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 644,000 36,877,000,000 Rls. 1,135,026 $
69 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 29173990 سايرا سيدهاي پلي کربوکسيليک بودا ر.ا نيدريد.هالوژنورهاهاپرا کسيدهاپرا کسي ا سيدهاي آنهاومشتقات آنهاغيرمذکور 495,580 35,895,584,717 Rls. 893,046 $
70 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 330,624 34,776,790,353 Rls. 828,018 $
71 1 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,020,900 34,199,146,723 Rls. 930,410 $
72 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 39204910 نوا رلبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپلي كلروروينيل باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 120,807 33,832,914,354 Rls. 805,545 $
73 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 40025900 کائوچوي آکريلونيتريل - بوتادين (باستثناي لاتکس ) 314,880 33,799,932,362 Rls. 804,760 $
74 1 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 286,850 33,726,164,033 Rls. 863,398 $
75 1 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 268,150 33,289,231,277 Rls. 884,492 $
76 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 527,000 32,972,223,359 Rls. 785,053 $
77 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 90221390 دستگاههاي را ديولوژي مصارف دندا نپزشکي بغيرا زدستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 7,080 32,591,575,976 Rls. 784,533 $
78 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 29270000 تركيبات دي آزوئيك يا آزوكسيك. 238,000 32,415,098,282 Rls. 771,787 $
79 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 30,613 31,029,561,729 Rls. 738,801 $
80 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 805,000 30,681,798,093 Rls. 730,519 $
81 1 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 85269190 ---ساير دستگاههاي كمك ناوبري راديويي غير از دستگاه موقعيت ياب جهاني 66,030 30,368,268,000 Rls. 814,185 $
82 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 256,000 30,203,395,894 Rls. 719,128 $
83 1 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 21069080 کمكمل غذايي، 22,616 29,938,471,485 Rls. 800,173 $
84 1 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 73044100 سرد كشيده شده يا سرد نورد شده (سرد از ضخامت آن كاسته شده) 132,118 29,458,212,012 Rls. 780,297 $
85 1 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 39023091 انواع اميزه كوپليمرهاي پروپيلن برپايه پروپيلن 453,000 29,387,398,884 Rls. 699,700 $
86 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 232,480 28,982,310,882 Rls. 690,054 $
87 1 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 84143019 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي كمتر از 1.35 36,644 28,272,595,500 Rls. 784,500 $
88 1 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 29224100 ليزين و استرهاي آن؛ املاح اين محصولات 476,000 27,297,670,440 Rls. 727,706 $
89 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 41,575 26,953,052,968 Rls. 673,270 $
90 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 85340000 مدا رهاي چاپي 18,560 26,186,601,271 Rls. 623,491 $
91 1 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 84189940 ---كندانسور واپراتوردستگاههاي شماره 84181000، 84182100،84182900 17,270 25,590,537,081 Rls. 710,079 $
92 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 29051200 پروپان- 1-ئول (ا لکل پروپيليک )وپروپان 2-ئول (ا لکل ا يزوپروپيليک ) 472,880 24,844,214,582 Rls. 591,529 $
93 1 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 198,810 24,725,390,881 Rls. 654,742 $
94 1 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 94019020 اجزاء وقطعات نشيمنهاي وسايل نقليه زميني 107,500 24,701,088,609 Rls. 588,121 $
95 1 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 967,206 24,563,081,650 Rls. 649,474 $
96 1 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 72085490 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت ياگرم نوردشده ،به شكل غير طومار باپهناي 600mmيابيشتر وضخامت كمتراز 3ميلي متر غيرازرديف 72085410 811,201 24,202,371,928 Rls. 646,582 $
97 1 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 76,368 24,183,427,819 Rls. 639,800 $
98 1 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 48115100 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده باموا دپلاستيکي (بجزچسبها)سفيدشده بوزن هرمترمربع بيش از150گرم 468,226 23,955,847,219 Rls. 570,377 $
99 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 39071000 پلي ا ستال ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 281,000 23,042,860,375 Rls. 557,534 $
100 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 39076120 گر?د بطر? 483,000 22,990,842,504 Rls. 547,401 $
مجموع کل
9,016,634,479,444 ريال
مجموع کل
226,135,031 دلار