آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري كره) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 98870312 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 2,620,946 1,283,272,830,798 Rls. 30,554,115 $
2 3 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 98870312 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 2,098,337 1,013,470,586,672 Rls. 24,065,735 $
3 5 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 98870312 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 2,076,621 977,000,000,000 Rls. 22,506,274 $
4 5 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 1,873,876 621,244,097,308 Rls. 14,318,836 $
5 1 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 98870312 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 1,049,418 500,151,518,708 Rls. 13,247,115 $
6 4 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 98870312 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 1,048,134 484,725,000,000 Rls. 11,416,050 $
7 7 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 98870312 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 1,038,443 474,806,353,696 Rls. 11,316,362 $
8 6 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 98870312 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 1,048,134 471,925,000,000 Rls. 11,236,298 $
9 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 224,105 383,981,454,483 Rls. 9,142,414 $
10 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 3,649,651 351,073,606,548 Rls. 8,386,862 $
11 1 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 248,972 327,315,022,623 Rls. 8,810,916 $
12 4 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 9,119,044 312,932,232,641 Rls. 7,426,511 $
13 3 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 168,862 308,572,022,899 Rls. 7,346,703 $
14 4 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 90328930 سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 110,764 264,909,005,136 Rls. 6,203,362 $
15 1 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 84795000 رباتهاي صنعتي,(industrial robots ) که درجاي ديگر مذکورنباشد 51,244 255,633,547,932 Rls. 6,786,280 $
16 4 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 3,798,250 253,584,093,518 Rls. 5,989,845 $
17 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 90328930 سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 102,966 252,142,264,116 Rls. 6,003,387 $
18 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز 3mmپاك شده درسطح 7,435,390 245,756,088,324 Rls. 6,540,082 $
19 6 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 384,756 244,844,210,400 Rls. 5,829,617 $
20 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 7,006,617 243,893,766,981 Rls. 6,150,660 $
21 6 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 87032329 ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 340,800 241,835,000,000 Rls. 5,511,287 $
22 5 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 90328930 سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 104,721 237,121,028,804 Rls. 5,462,725 $
23 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 7,000,780 230,478,419,713 Rls. 6,099,086 $
24 7 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 03034300 اسكيپ جك يا بونيتو با شكم راه راه Skipjack or strip-bellied bonito 2,850,000 229,512,562,375 Rls. 5,464,582 $
25 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار 1,337,330 228,562,948,991 Rls. 5,676,870 $
26 4 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 157,026 228,205,591,553 Rls. 5,432,618 $
27 3 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 5,944,255 224,379,757,481 Rls. 5,341,080 $
28 6 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 668,560 222,193,020,835 Rls. 5,340,786 $
29 5 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار 1,218,370 218,472,464,439 Rls. 5,186,634 $
30 7 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 5,650,449 213,884,152,107 Rls. 5,092,481 $
31 5 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 5,526,011 209,719,588,665 Rls. 4,859,189 $
32 3 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 87085032 توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 657,202 204,848,180,292 Rls. 4,868,906 $
33 7 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 2,146,703 202,317,802,391 Rls. 4,817,095 $
34 4 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 200ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 928,450 199,790,760,777 Rls. 4,728,230 $
35 4 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 7,323,216 197,440,089,051 Rls. 4,643,660 $
36 3 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 90328930 سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 77,412 195,441,061,858 Rls. 4,639,878 $
37 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 3,007,000 193,254,592,555 Rls. 4,608,217 $
38 7 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 5,751,824 192,624,922,492 Rls. 4,567,744 $
39 4 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 72106900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري ياا ندودشده باآلومينيوم, غيرمذکوردرجاي ديگر 4,903,070 190,910,004,063 Rls. 4,523,012 $
40 4 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 2,006,189 189,241,306,551 Rls. 4,459,893 $
41 5 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 1,960,285 187,916,757,757 Rls. 4,318,576 $
42 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 4,913,324 187,623,044,911 Rls. 4,898,818 $
43 3 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 1,916,362 185,657,248,843 Rls. 4,412,679 $
44 7 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 6,164,159 185,398,390,316 Rls. 4,414,247 $
45 4 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 643,512 184,287,279,101 Rls. 4,594,733 $
46 1 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 2,103,021 182,866,811,757 Rls. 4,698,765 $
47 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 200ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 1,016,740 180,265,622,946 Rls. 4,488,345 $
48 3 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 2,837,700 178,344,514,184 Rls. 4,243,764 $
49 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 6,615,738 176,479,855,344 Rls. 4,236,856 $
50 5 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 200ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 847,970 174,689,280,738 Rls. 4,134,062 $
51 4 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 39012010 گريد لوله: 2,389,900 170,372,085,904 Rls. 4,005,667 $
52 3 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 4,703,450 167,579,867,317 Rls. 4,030,505 $
53 5 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 72107090 محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت نوردشده، ورني زده يا اندودشده با مواد پلاستيک با ضخامت بيش از 0.7 ميلي متر وعرض بيش از 1100 ميلي متر 3,434,620 165,424,405,722 Rls. 3,791,928 $
54 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 4,695,320 162,223,596,959 Rls. 4,187,575 $
55 6 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 5,688,907 161,951,472,641 Rls. 3,855,989 $
56 5 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 5,206,680 160,192,753,565 Rls. 3,956,550 $
57 5 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 2,186,300 158,106,229,160 Rls. 3,644,586 $
58 4 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 1,140,412 149,204,320,829 Rls. 3,513,998 $
59 7 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,403,860 148,873,846,591 Rls. 3,544,614 $
60 7 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 1,895,500 148,076,226,353 Rls. 3,525,623 $
61 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,596,680 146,066,578,798 Rls. 3,493,508 $
62 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 87085032 توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 490,459 141,218,251,258 Rls. 3,525,813 $
63 5 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 29291090 ساير 1,121,460 140,060,125,779 Rls. 3,209,965 $
64 3 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 830,000 133,028,367,192 Rls. 3,161,169 $
65 3 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 2,033,800 133,017,858,695 Rls. 3,157,895 $
66 1 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار 794,870 129,232,616,603 Rls. 3,400,626 $
67 7 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 789,175 129,104,361,804 Rls. 3,073,913 $
68 5 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 4,707,369 129,059,946,828 Rls. 2,975,293 $
69 5 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 31,200 127,000,000,000 Rls. 2,966,763 $
70 6 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 87085032 توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 433,080 124,882,870,594 Rls. 2,973,402 $
71 1 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 3,600,984 124,298,810,059 Rls. 3,129,745 $
72 3 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 4,578,698 122,287,776,833 Rls. 2,905,107 $
73 7 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 39012010 گريد لوله: 1,696,000 121,093,297,849 Rls. 2,883,174 $
74 6 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 1,635,600 120,838,225,781 Rls. 2,877,065 $
75 7 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 738,656 120,820,412,313 Rls. 2,764,114 $
76 7 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 87085032 توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 393,480 118,285,616,988 Rls. 2,816,325 $
77 3 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 39012010 گريد لوله: 1,632,000 117,835,427,127 Rls. 2,799,043 $
78 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 29291090 ساير 883,253 117,176,414,307 Rls. 2,789,914 $
79 5 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 722,441 116,254,836,035 Rls. 2,668,648 $
80 6 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 54024400 نخ يک لا الاستومريك (Elastomeric)، بدون تاب يا با تابي كه از 50 دور در متر بيشتر نباشد ، آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 466,483 114,665,237,390 Rls. 2,730,127 $
81 4 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 826,443 114,603,917,448 Rls. 2,700,868 $
82 5 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 39204910 نوا رلبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپلي كلروروينيل باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 460,168 114,457,078,211 Rls. 2,623,040 $
83 6 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 1,177,438 113,530,795,395 Rls. 2,686,766 $
84 4 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 39076120 گر?د بطر? 1,995,000 112,197,861,265 Rls. 2,618,756 $
85 6 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 1,190,150 112,046,539,924 Rls. 2,656,336 $
86 1 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 3,459,830 111,194,823,997 Rls. 2,944,112 $
87 3 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار 624,761 110,873,813,669 Rls. 2,671,125 $
88 5 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 3,061,380 110,498,650,525 Rls. 2,585,008 $
89 3 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 200ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 591,170 109,259,388,717 Rls. 2,600,314 $
90 3 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 649,694 107,648,309,988 Rls. 2,563,055 $
91 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 805,595 105,036,391,709 Rls. 2,500,866 $
92 5 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 1,236,000 102,009,922,473 Rls. 2,388,487 $
93 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 1,482,400 101,764,662,497 Rls. 2,422,967 $
94 6 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 2,408,318 100,599,111,294 Rls. 2,371,457 $
95 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 1,383,300 100,272,590,980 Rls. 2,476,953 $
96 6 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 150,883 99,677,666,684 Rls. 2,373,279 $
97 6 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 29291090 ساير 803,200 95,769,928,495 Rls. 2,263,676 $
98 6 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 2,268,430 93,813,446,627 Rls. 2,233,653 $
99 5 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 385,819 92,432,061,587 Rls. 2,136,480 $
100 2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 72107090 محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت نوردشده، ورني زده يا اندودشده با مواد پلاستيک با ضخامت بيش از 0.7 ميلي متر وعرض بيش از 1100 ميلي متر 2,025,090 92,308,726,149 Rls. 2,197,828 $
مجموع کل
21,563,222,288,581 ريال
مجموع کل
517,415,912 دلار