آمار کل " واردات از" کشور (تايوان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 شهيدرجايي تايوان 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 2,171,350 203,739,790,822 Rls. 4,787,225 $
2 2 1397 شهيدرجايي تايوان 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 1,663,294 150,912,907,399 Rls. 3,593,163 $
3 4 1397 شهيدرجايي تايوان 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 1,126,099 110,721,788,157 Rls. 2,587,365 $
4 2 1397 شهيدرجايي تايوان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 2,431,600 103,282,192,604 Rls. 2,459,099 $
5 4 1397 شهيدرجايي تايوان 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,103,799 100,752,440,465 Rls. 2,361,010 $
6 3 1397 شهيدرجايي تايوان 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,020,767 91,265,127,914 Rls. 2,169,186 $
7 2 1397 شهيدرجايي تايوان 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 860,228 83,322,337,542 Rls. 1,983,866 $
8 2 1397 شهيدرجايي تايوان 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 1,156,000 77,971,107,501 Rls. 1,896,063 $
9 1 1397 شهيدرجايي تايوان 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 855,138 77,504,655,191 Rls. 2,044,846 $
10 3 1397 شهيدرجايي تايوان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 1,621,600 69,950,965,825 Rls. 1,661,086 $
11 4 1397 شهيدرجايي تايوان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 1,561,500 68,070,812,187 Rls. 1,601,078 $
12 2 1397 شهيدرجايي تايوان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 74,882 64,328,581,380 Rls. 1,719,326 $
13 3 1397 شهيدرجايي تايوان 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 648,976 62,123,762,274 Rls. 1,475,534 $
14 1 1397 شهيدرجايي تايوان 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 10,790 60,518,938,860 Rls. 1,440,927 $
15 1 1397 شهيدرجايي تايوان 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 628,513 59,241,666,076 Rls. 1,542,075 $
16 3 1397 شهيدرجايي تايوان 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 693,452 58,234,242,778 Rls. 1,384,494 $
17 1 1397 شهيدرجايي تايوان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 1,374,900 55,138,001,425 Rls. 1,417,640 $
18 2 1397 شهيدرجايي تايوان 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 572,801 51,058,272,674 Rls. 1,215,673 $
19 1 1397 شهيدرجايي تايوان 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 617,561 51,038,509,712 Rls. 1,265,967 $
20 4 1397 شهيدرجايي تايوان 72193500 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز5/0 mm. 679,582 49,588,610,648 Rls. 1,162,780 $
21 2 1397 شهيدرجايي تايوان 72193500 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز5/0 mm. 638,911 47,463,938,906 Rls. 1,130,092 $
22 4 1397 شهيدرجايي تايوان 39071000 پلي ا ستال ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 580,000 44,988,194,308 Rls. 1,057,884 $
23 4 1397 شهيدرجايي تايوان 32061190 سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 320,000 44,085,371,496 Rls. 1,038,246 $
24 4 1397 شهيدرجايي تايوان 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 934,903 39,350,861,609 Rls. 920,057 $
25 4 1397 شهيدرجايي تايوان 84462900 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف ماکودا ر,برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30cm بدون موتور 33,000 38,190,992,850 Rls. 892,939 $
26 3 1397 شهيدرجايي تايوان 32061190 سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 240,000 33,580,113,272 Rls. 799,273 $
27 3 1397 شهيدرجايي تايوان 72193500 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز5/0 mm. 456,504 33,483,878,930 Rls. 795,400 $
28 4 1397 شهيدرجايي تايوان 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 476,000 32,823,370,092 Rls. 771,226 $
29 2 1397 شهيدرجايي تايوان 39071000 پلي ا ستال ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 390,000 28,931,177,376 Rls. 688,837 $
30 4 1397 شهيدرجايي تايوان 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 420,000 28,024,803,840 Rls. 657,153 $
31 1 1397 شهيدرجايي تايوان 39012010 گريد لوله: 502,000 27,041,405,101 Rls. 643,843 $
32 1 1397 شهيدرجايي تايوان 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 391,000 25,028,483,792 Rls. 663,326 $
33 2 1397 شهيدرجايي تايوان 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 166,750 24,898,876,194 Rls. 592,830 $
34 3 1397 شهيدرجايي تايوان 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 185,000 24,819,394,093 Rls. 590,305 $
35 2 1397 شهيدرجايي تايوان 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 733,763 23,918,087,967 Rls. 569,478 $
36 1 1397 شهيدرجايي تايوان 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 374,400 23,608,308,884 Rls. 576,168 $
37 3 1397 شهيدرجايي تايوان 39071000 پلي ا ستال ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 320,000 23,556,880,800 Rls. 560,209 $
38 4 1397 شهيدرجايي تايوان 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشترکه درجايديگرذکر نشده 219,023 23,066,867,835 Rls. 535,194 $
39 2 1397 شهيدرجايي تايوان 32061190 سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 180,000 22,584,617,600 Rls. 537,728 $
40 2 1397 شهيدرجايي تايوان 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشترکه درجايديگرذکر نشده 257,303 22,378,432,666 Rls. 584,964 $
41 2 1397 شهيدرجايي تايوان 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 528,728 21,627,469,340 Rls. 514,940 $
42 4 1397 شهيدرجايي تايوان 32041310 رنگکهاي نساجي كاتيونيك 29,275 20,773,803,742 Rls. 487,467 $
43 3 1397 شهيدرجايي تايوان 90211090 سايروسايل ا رتوپدي ياشکسته بندي بجزپيچ , ميله وپلاک درون ا ستخوا ني 15,246 19,938,691,498 Rls. 473,828 $
44 4 1397 شهيدرجايي تايوان 39205900 صفحه, ورق, ...ا زسايرپليمرهاي آکريليک, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا 126,000 19,861,569,000 Rls. 468,856 $
45 1 1397 شهيدرجايي تايوان 59021010 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيک چرخ ا زپلي آميد 6آغشته شده 157,203 18,878,070,429 Rls. 503,049 $
46 4 1397 شهيدرجايي تايوان 73181510 پيچهاو پيچهاي مهره خورحتي بامهره هايا وا شرهاي مربوط ا زجنس استنلس استيل ،حديدشده 43,287 18,542,193,645 Rls. 441,197 $
47 3 1397 شهيدرجايي تايوان 39205900 صفحه, ورق, ...ا زسايرپليمرهاي آکريليک, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا 145,006 18,217,013,579 Rls. 432,859 $
48 3 1397 شهيدرجايي تايوان 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 258,500 18,216,135,636 Rls. 432,987 $
49 1 1397 شهيدرجايي تايوان 32061190 سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 120,000 17,446,705,924 Rls. 462,421 $
50 1 1397 شهيدرجايي تايوان 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 185,200 16,984,028,326 Rls. 449,076 $
51 1 1397 شهيدرجايي تايوان 39071000 پلي ا ستال ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 240,000 16,512,175,272 Rls. 436,851 $
52 1 1397 شهيدرجايي تايوان 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 267,000 16,352,506,076 Rls. 433,815 $
53 3 1397 شهيدرجايي تايوان 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشترکه درجايديگرذکر نشده 156,527 16,222,906,550 Rls. 385,897 $
54 4 1397 شهيدرجايي تايوان 39076910 گر?د نساج? 500,000 14,979,394,500 Rls. 352,788 $
55 1 1397 شهيدرجايي تايوان 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 31,405 14,969,612,539 Rls. 397,006 $
56 1 1397 شهيدرجايي تايوان 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشترکه درجايديگرذکر نشده 158,938 14,025,298,175 Rls. 371,772 $
57 2 1397 شهيدرجايي تايوان 84671100 ا بزا رپنوماتيک, نوع دوا ر,برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 17,989 13,777,260,000 Rls. 328,030 $
58 3 1397 شهيدرجايي تايوان 84472000 ماشين كشباف تخت باف؛ ماشينکهاي دوختني – بافتني (Stitchbonding) 21,020 13,590,342,810 Rls. 322,964 $
59 2 1397 شهيدرجايي تايوان 72193200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3mmيابيشترولي کمترا ز75/4 mm 133,756 13,488,453,445 Rls. 321,154 $
60 3 1397 شهيدرجايي تايوان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 121,831 13,445,190,555 Rls. 319,820 $
61 3 1397 شهيدرجايي تايوان 72193200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3mmيابيشترولي کمترا ز75/4 mm 117,485 13,139,366,529 Rls. 311,460 $
62 4 1397 شهيدرجايي تايوان 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 105,500 12,777,053,983 Rls. 300,416 $
63 3 1397 شهيدرجايي تايوان 32041310 رنگکهاي نساجي كاتيونيك 28,802 12,639,849,119 Rls. 300,569 $
64 4 1397 شهيدرجايي تايوان 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 155,795 12,380,697,916 Rls. 292,704 $
65 4 1397 شهيدرجايي تايوان 95069110 دستگاه TRAD MILL 74,238 12,343,508,534 Rls. 291,960 $
66 1 1397 شهيدرجايي تايوان 72193200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3mmيابيشترولي کمترا ز75/4 mm 121,109 12,278,434,263 Rls. 327,355 $
67 3 1397 شهيدرجايي تايوان 72173010 مفتول بيدوا يرابكاري شده يااندود شده باساير فلزات معمولي 321,157 12,264,390,918 Rls. 291,521 $
68 2 1397 شهيدرجايي تايوان 31043000 سولفات پتاسيم 528,000 11,750,300,628 Rls. 279,769 $
69 3 1397 شهيدرجايي تايوان 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 99,200 11,685,531,066 Rls. 277,138 $
70 2 1397 شهيدرجايي تايوان 74102100 ورق ونوارهاي نازک مسي، ملصق بر روي کاغذ مقوا، مواد پلاستيك ياروي تكيه گاه ازمواد همانندازمس تصفيه شده, به ضخامت حداكثر 0.15 ميلي متر 32,508 11,588,874,544 Rls. 275,925 $
71 2 1397 شهيدرجايي تايوان 39059990 سايرپليمرهاي وينيل باشکال ا بتدا يي غيرمذکور درجاي ديگر 68,000 11,566,800,000 Rls. 275,400 $
72 4 1397 شهيدرجايي تايوان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 17,549 11,296,807,500 Rls. 262,107 $
73 2 1397 شهيدرجايي تايوان 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 88,000 11,266,931,520 Rls. 268,260 $
74 2 1397 شهيدرجايي تايوان 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 112,000 10,924,006,400 Rls. 260,096 $
75 1 1397 شهيدرجايي تايوان 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 104,965 10,124,039,216 Rls. 249,397 $
76 1 1397 شهيدرجايي تايوان 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 112,000 10,059,519,280 Rls. 258,045 $
77 1 1397 شهيدرجايي تايوان 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 72,000 9,711,242,928 Rls. 256,775 $
78 4 1397 شهيدرجايي تايوان 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 40,934 9,655,552,274 Rls. 227,382 $
79 4 1397 شهيدرجايي تايوان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 55,048 9,598,723,955 Rls. 228,107 $
80 1 1397 شهيدرجايي تايوان 32041310 رنگکهاي نساجي كاتيونيك 16,050 9,362,302,626 Rls. 248,002 $
81 3 1397 شهيدرجايي تايوان 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 66,000 9,250,570,560 Rls. 220,252 $
82 2 1397 شهيدرجايي تايوان 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 122,000 9,204,254,032 Rls. 219,149 $
83 1 1397 شهيدرجايي تايوان 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 10,482 9,157,937,983 Rls. 225,931 $
84 3 1397 شهيدرجايي تايوان 31043000 سولفات پتاسيم 384,000 9,040,875,264 Rls. 214,850 $
85 2 1397 شهيدرجايي تايوان 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 6,300 8,452,206,162 Rls. 201,243 $
86 1 1397 شهيدرجايي تايوان 72193500 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز5/0 mm. 117,461 8,357,717,162 Rls. 212,865 $
87 4 1397 شهيدرجايي تايوان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 77,560 8,341,614,708 Rls. 193,552 $
88 4 1397 شهيدرجايي تايوان 72202000 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده باپهناي کمترا ز600mm 87,370 8,308,281,345 Rls. 195,969 $
89 3 1397 شهيدرجايي تايوان 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 360,000 8,146,877,280 Rls. 193,157 $
90 4 1397 شهيدرجايي تايوان 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 54,000 8,102,160,302 Rls. 190,370 $
91 2 1397 شهيدرجايي تايوان 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 98,600 8,029,571,458 Rls. 191,180 $
92 3 1397 شهيدرجايي تايوان 87082190 اجزا و قطعات 16,860 8,010,147,936 Rls. 190,472 $
93 3 1397 شهيدرجايي تايوان 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 99,620 8,002,754,250 Rls. 190,542 $
94 4 1397 شهيدرجايي تايوان 32041690 ساير مواد رنگي راكتيف وفراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ 16,700 7,978,591,495 Rls. 187,219 $
95 4 1397 شهيدرجايي تايوان 72193200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3mmيابيشترولي کمترا ز75/4 mm 74,787 7,960,599,757 Rls. 186,126 $
96 1 1397 شهيدرجايي تايوان 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 1,555 7,798,543,732 Rls. 195,112 $
97 1 1397 شهيدرجايي تايوان 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 5,241 7,548,917,650 Rls. 200,263 $
98 3 1397 شهيدرجايي تايوان 32041190 ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 24,000 7,524,270,014 Rls. 178,449 $
99 2 1397 شهيدرجايي تايوان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 7,347 7,502,090,170 Rls. 200,510 $
100 2 1397 شهيدرجايي تايوان 72202000 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده باپهناي کمترا ز600mm 62,891 7,384,395,349 Rls. 175,819 $
مجموع کل
2,988,953,899,894 ريال
مجموع کل
72,155,750 دلار