آمار کل " واردات از" کشور (تايوان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 شهيدرجايي تايوان 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 1,571,599 141,145,762,691 Rls. 3,360,612 $
2 2 1397 شهيدرجايي تايوان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 2,431,600 103,282,192,604 Rls. 2,459,099 $
3 2 1397 شهيدرجايي تايوان 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 1,156,000 77,971,107,501 Rls. 1,896,063 $
4 1 1397 شهيدرجايي تايوان 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 855,138 77,504,655,191 Rls. 2,044,846 $
5 2 1397 شهيدرجايي تايوان 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 795,365 76,757,767,820 Rls. 1,827,567 $
6 1 1397 شهيدرجايي تايوان 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 10,790 60,518,938,860 Rls. 1,440,927 $
7 1 1397 شهيدرجايي تايوان 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 628,513 59,241,666,076 Rls. 1,542,075 $
8 1 1397 شهيدرجايي تايوان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 1,374,900 55,138,001,425 Rls. 1,417,640 $
9 2 1397 شهيدرجايي تايوان 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 572,801 51,058,272,674 Rls. 1,215,673 $
10 1 1397 شهيدرجايي تايوان 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 617,561 51,038,509,712 Rls. 1,265,967 $
11 2 1397 شهيدرجايي تايوان 72193500 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز5/0 mm. 536,652 40,289,158,252 Rls. 959,264 $
12 2 1397 شهيدرجايي تايوان 39071000 پلي ا ستال ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 390,000 28,931,177,376 Rls. 688,837 $
13 1 1397 شهيدرجايي تايوان 39012010 گريد لوله: 502,000 27,041,405,101 Rls. 643,843 $
14 1 1397 شهيدرجايي تايوان 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 391,000 25,028,483,792 Rls. 663,326 $
15 2 1397 شهيدرجايي تايوان 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 166,750 24,898,876,194 Rls. 592,830 $
16 2 1397 شهيدرجايي تايوان 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 733,763 23,918,087,967 Rls. 569,478 $
17 1 1397 شهيدرجايي تايوان 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 374,400 23,608,308,884 Rls. 576,168 $
18 2 1397 شهيدرجايي تايوان 32061190 سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 180,000 22,584,617,600 Rls. 537,728 $
19 2 1397 شهيدرجايي تايوان 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشترکه درجايديگرذکر نشده 257,303 22,378,432,666 Rls. 584,964 $
20 1 1397 شهيدرجايي تايوان 59021010 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيک چرخ ا زپلي آميد 6آغشته شده 157,203 18,878,070,429 Rls. 503,049 $
21 1 1397 شهيدرجايي تايوان 32061190 سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 120,000 17,446,705,924 Rls. 462,421 $
22 1 1397 شهيدرجايي تايوان 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 185,200 16,984,028,326 Rls. 449,076 $
23 1 1397 شهيدرجايي تايوان 39071000 پلي ا ستال ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 240,000 16,512,175,272 Rls. 436,851 $
24 1 1397 شهيدرجايي تايوان 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 267,000 16,352,506,076 Rls. 433,815 $
25 1 1397 شهيدرجايي تايوان 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 31,405 14,969,612,539 Rls. 397,006 $
26 1 1397 شهيدرجايي تايوان 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشترکه درجايديگرذکر نشده 158,938 14,025,298,175 Rls. 371,772 $
27 2 1397 شهيدرجايي تايوان 84671100 ا بزا رپنوماتيک, نوع دوا ر,برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 17,989 13,777,260,000 Rls. 328,030 $
28 1 1397 شهيدرجايي تايوان 72193200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3mmيابيشترولي کمترا ز75/4 mm 121,109 12,278,434,263 Rls. 327,355 $
29 2 1397 شهيدرجايي تايوان 31043000 سولفات پتاسيم 528,000 11,750,300,628 Rls. 279,769 $
30 2 1397 شهيدرجايي تايوان 39059990 سايرپليمرهاي وينيل باشکال ا بتدا يي غيرمذکور درجاي ديگر 68,000 11,566,800,000 Rls. 275,400 $
31 2 1397 شهيدرجايي تايوان 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 88,000 11,266,931,520 Rls. 268,260 $
32 2 1397 شهيدرجايي تايوان 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 112,000 10,924,006,400 Rls. 260,096 $
33 2 1397 شهيدرجايي تايوان 72193200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3mmيابيشترولي کمترا ز75/4 mm 104,058 10,309,271,578 Rls. 245,459 $
34 1 1397 شهيدرجايي تايوان 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 104,965 10,124,039,216 Rls. 249,397 $
35 1 1397 شهيدرجايي تايوان 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 112,000 10,059,519,280 Rls. 258,045 $
36 1 1397 شهيدرجايي تايوان 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 72,000 9,711,242,928 Rls. 256,775 $
37 1 1397 شهيدرجايي تايوان 32041310 رنگکهاي نساجي كاتيونيك 16,050 9,362,302,626 Rls. 248,002 $
38 2 1397 شهيدرجايي تايوان 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 122,000 9,204,254,032 Rls. 219,149 $
39 1 1397 شهيدرجايي تايوان 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 10,482 9,157,937,983 Rls. 225,931 $
40 1 1397 شهيدرجايي تايوان 72193500 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز5/0 mm. 117,461 8,357,717,162 Rls. 212,865 $
41 2 1397 شهيدرجايي تايوان 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 98,600 8,029,571,458 Rls. 191,180 $
42 1 1397 شهيدرجايي تايوان 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 1,555 7,798,543,732 Rls. 195,112 $
43 2 1397 شهيدرجايي تايوان 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 5,300 7,791,285,622 Rls. 185,507 $
44 1 1397 شهيدرجايي تايوان 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 5,241 7,548,917,650 Rls. 200,263 $
45 2 1397 شهيدرجايي تايوان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 150,000 7,367,615,550 Rls. 175,419 $
46 1 1397 شهيدرجايي تايوان 85158090 ماشينهاودستگاههاي براي داغ افشاني فلزات ياسرمت ها ، غيرمذکوردرجاي ديگر 3,249 7,264,550,446 Rls. 194,161 $
47 2 1397 شهيدرجايي تايوان 39203000 صفحه, ورق... ا زپليمرهاي ا ستيرن, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 80,413 7,209,764,069 Rls. 190,492 $
48 2 1397 شهيدرجايي تايوان 28220000 اكسيدها و هيدرواكسيدهاي كبالت؛ اكسيدهاي كبالت تجارتي. 3,000 7,030,053,180 Rls. 167,382 $
49 1 1397 شهيدرجايي تايوان 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 84433210و84433220 3,255 6,973,390,000 Rls. 185,000 $
50 2 1397 شهيدرجايي تايوان 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 3,136 6,814,228,320 Rls. 162,244 $
51 1 1397 شهيدرجايي تايوان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 71,615 6,766,800,048 Rls. 180,683 $
52 1 1397 شهيدرجايي تايوان 72192200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4لغايت 10mm. 66,468 6,563,986,985 Rls. 164,215 $
53 1 1397 شهيدرجايي تايوان 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 83,193 6,372,437,584 Rls. 168,686 $
54 2 1397 شهيدرجايي تايوان 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 270,000 6,185,740,932 Rls. 147,279 $
55 1 1397 شهيدرجايي تايوان 72202000 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده باپهناي کمترا ز600mm 55,849 6,034,593,203 Rls. 143,734 $
56 2 1397 شهيدرجايي تايوان 87089510 ---اجزاء وقطعات خاص كيسه ايمني هوا 7,157 5,967,975,730 Rls. 142,095 $
57 2 1397 شهيدرجايي تايوان 74102100 ورق ونوارهاي نازک مسي، ملصق بر روي کاغذ مقوا، مواد پلاستيك ياروي تكيه گاه ازمواد همانندازمس تصفيه شده, به ضخامت حداكثر 0.15 ميلي متر 16,313 5,823,096,536 Rls. 138,645 $
58 2 1397 شهيدرجايي تايوان 51051000 ک پشم حلاجيکشده 7,766 5,715,351,360 Rls. 136,080 $
59 2 1397 شهيدرجايي تايوان 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلزباکنترل شماره اي 4,200 5,637,888,000 Rls. 134,235 $
60 1 1397 شهيدرجايي تايوان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 72,000 5,404,218,900 Rls. 144,120 $
61 2 1397 شهيدرجايي تايوان 59021010 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيک چرخ ا زپلي آميد 6آغشته شده 36,616 5,249,284,789 Rls. 124,983 $
62 2 1397 شهيدرجايي تايوان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 50,420 5,241,993,202 Rls. 124,809 $
63 2 1397 شهيدرجايي تايوان 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 46,445 5,069,214,228 Rls. 120,695 $
64 1 1397 شهيدرجايي تايوان 39205100 صفحه, ورق, ...ا زپلي متاکريلات متيل, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 43,181 4,948,631,590 Rls. 131,281 $
65 1 1397 شهيدرجايي تايوان 72173010 مفتول بيدوا يرابكاري شده يااندود شده باساير فلزات معمولي 137,396 4,851,940,159 Rls. 129,127 $
66 1 1397 شهيدرجايي تايوان 32041690 ---ساير مواد رنگي راكتيف وفراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ 10,500 4,821,224,000 Rls. 127,904 $
67 1 1397 شهيدرجايي تايوان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 36,500 4,668,816,523 Rls. 124,005 $
68 2 1397 شهيدرجايي تايوان 54021990 سايرنخ با استحکام بالا (Hightenacity) ازساير پلي آميدها آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت کمتر از 67 دسي تکس 21,060 4,596,493,473 Rls. 109,440 $
69 1 1397 شهيدرجايي تايوان 29071310 نونيل فنل 76,000 4,577,943,150 Rls. 121,046 $
70 1 1397 شهيدرجايي تايوان 39111000 رزين هاي نفت, رزينهاي كومارون ،رزينهاي اندن ،رزين هاي کومارون- آندن, وپلي ترين هابه ا شکال ا وليه غيرمذکوردرجاي ديگر 95,000 4,430,316,355 Rls. 117,142 $
71 1 1397 شهيدرجايي تايوان 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 13,870 4,396,575,000 Rls. 116,250 $
72 1 1397 شهيدرجايي تايوان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 20,000 4,189,316,000 Rls. 111,140 $
73 1 1397 شهيدرجايي تايوان 85322510 خازنS.M.D با دي الكتريك از كاغذ يا مواد پلاستيكي 1,649 4,119,834,653 Rls. 103,429 $
74 2 1397 شهيدرجايي تايوان 72191200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتر,به ضخامت 75/4لغايت 10mm 29,719 4,026,658,820 Rls. 95,873 $
75 2 1397 شهيدرجايي تايوان 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 5,347 4,022,293,496 Rls. 99,604 $
76 1 1397 شهيدرجايي تايوان 39069099 سايرپليمرهاي ا کريليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکور 54,400 3,927,186,440 Rls. 100,539 $
77 1 1397 شهيدرجايي تايوان 40029100 لاتکس کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که درجاي ديگر مذکور نباشد 72,000 3,907,551,470 Rls. 103,665 $
78 2 1397 شهيدرجايي تايوان 29152990 ساير املاح اسيد استيك غيراز استات سديم ودي استات سديم 4,000 3,862,723,200 Rls. 91,970 $
79 1 1397 شهيدرجايي تايوان 72193100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز75/4 mm. 38,976 3,784,398,382 Rls. 101,147 $
80 1 1397 شهيدرجايي تايوان 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 51,772 3,684,714,449 Rls. 98,302 $
81 2 1397 شهيدرجايي تايوان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 21,672 3,494,778,952 Rls. 90,322 $
82 2 1397 شهيدرجايي تايوان 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 37,400 3,490,837,856 Rls. 83,115 $
83 2 1397 شهيدرجايي تايوان 72192200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4لغايت 10mm. 35,656 3,452,479,701 Rls. 82,202 $
84 2 1397 شهيدرجايي تايوان 29242950 متوكاربامول 3,000 3,448,107,450 Rls. 93,056 $
85 1 1397 شهيدرجايي تايوان 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 48,000 3,439,980,274 Rls. 92,535 $
86 1 1397 شهيدرجايي تايوان 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 32,000 3,376,755,200 Rls. 89,600 $
87 2 1397 شهيدرجايي تايوان 72159000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,که درجاي ديگرذکرنشده 138,750 3,234,456,477 Rls. 77,011 $
88 2 1397 شهيدرجايي تايوان 29171990 ساير اسيدهاي پلي کربوکسيليک غيرحلقوي انيدريدها ، هالوژنورها ، پراکسيدها وپراکسي اسيدها ومشتقات آنها غير از فروس فوصارات . 40,000 3,199,264,200 Rls. 76,173 $
89 1 1397 شهيدرجايي تايوان 39022000 پلي ا يزوبوتيلن به ا شکال ا بتدا ئي 14,400 3,171,246,768 Rls. 84,129 $
90 2 1397 شهيدرجايي تايوان 39022000 پلي ا يزوبوتيلن به ا شکال ا بتدا ئي 14,400 2,994,744,960 Rls. 71,303 $
91 1 1397 شهيدرجايي تايوان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 89,600 2,918,967,785 Rls. 77,436 $
92 2 1397 شهيدرجايي تايوان 72191300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3لغايت 75/4 mm. 34,150 2,899,588,200 Rls. 69,038 $
93 2 1397 شهيدرجايي تايوان 40118090 سا?ر 20,645 2,838,364,358 Rls. 67,580 $
94 2 1397 شهيدرجايي تايوان 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج ودستگاه هيدروترا پي 2,886 2,822,080,800 Rls. 67,192 $
95 2 1397 شهيدرجايي تايوان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 22,230 2,792,817,720 Rls. 66,496 $
96 2 1397 شهيدرجايي تايوان 39206990 سايرصفحه, ورق, ..غيرمذکورا زپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غيرمذكور . 22,829 2,780,620,920 Rls. 66,205 $
97 2 1397 شهيدرجايي تايوان 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 35,295 2,777,198,360 Rls. 69,385 $
98 1 1397 شهيدرجايي تايوان 32121000 ورقهکهاي داغکزني 10,411 2,656,241,863 Rls. 70,468 $
99 1 1397 شهيدرجايي تايوان 72192100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت غير طومار , باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز10.mm 27,288 2,614,045,159 Rls. 68,889 $
100 1 1397 شهيدرجايي تايوان 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 1,093 2,564,205,600 Rls. 67,800 $
مجموع کل
1,538,997,738,030 ريال
مجموع کل
38,124,248 دلار