آمار کل " واردات از" کشور (برزيل) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1397 شهيدرجايي برزيل 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 6,515,308 1,101,552,222,322 Rls. 29,069,084 $
2 3 1397 شهيدرجايي برزيل 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 6,222,723 1,094,881,749,997 Rls. 26,035,735 $
3 4 1397 شهيدرجايي برزيل 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 6,274,514 1,094,880,859,479 Rls. 25,746,126 $
4 2 1397 شهيدرجايي برزيل 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 4,197,330 781,057,094,307 Rls. 18,850,001 $
5 5 1397 شهيدرجايي برزيل 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 4,401,763 771,227,453,610 Rls. 17,768,269 $
6 2 1397 شهيدرجايي برزيل 98870122 قطعات منفصله تراکتور جاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 1,411,423 539,022,859,272 Rls. 12,833,880 $
7 1 1397 شهيدرجايي برزيل 98870122 قطعات منفصله تراکتور جاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 663,075 264,031,881,184 Rls. 6,985,885 $
8 2 1397 شهيدرجايي برزيل 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 297,000 103,605,260,220 Rls. 2,749,098 $
9 3 1397 شهيدرجايي برزيل 98870122 قطعات منفصله تراکتور جاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 264,469 94,712,649,132 Rls. 2,250,777 $
10 3 1397 شهيدرجايي برزيل 02023020 ـ ـ ـ راسته/گوشت حيوانات از نوع گاو، منجمد. 499,325 93,310,153,618 Rls. 2,212,975 $
11 1 1397 شهيدرجايي برزيل 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 291,000 81,864,493,450 Rls. 2,171,760 $
12 4 1397 شهيدرجايي برزيل 98870122 قطعات منفصله تراکتور جاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 214,966 80,667,921,246 Rls. 1,910,544 $
13 3 1397 شهيدرجايي برزيل 98870432 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل و نقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 183,684 61,760,797,659 Rls. 1,470,496 $
14 4 1397 شهيدرجايي برزيل 02023020 ـ ـ ـ راسته/گوشت حيوانات از نوع گاو، منجمد. 270,185 50,955,189,489 Rls. 1,197,256 $
15 2 1397 شهيدرجايي برزيل 98870432 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل و نقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 187,311 49,683,826,656 Rls. 1,182,948 $
16 5 1397 شهيدرجايي برزيل 02023020 ـ ـ ـ راسته/گوشت حيوانات از نوع گاو، منجمد. 134,961 26,310,428,982 Rls. 599,027 $
17 2 1397 شهيدرجايي برزيل 35030090 ـ ـ ـ ساير 60,000 21,027,809,400 Rls. 500,662 $
18 2 1397 شهيدرجايي برزيل 47032100 خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج 481,025 18,763,131,007 Rls. 446,741 $
19 5 1397 شهيدرجايي برزيل 47032100 خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج 392,983 15,206,855,689 Rls. 347,238 $
20 4 1397 شهيدرجايي برزيل 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 204,120 14,229,468,836 Rls. 330,150 $
21 3 1397 شهيدرجايي برزيل 35030090 ـ ـ ـ ساير 40,000 13,931,521,800 Rls. 331,703 $
22 2 1397 شهيدرجايي برزيل 29232010 لستينها 151,200 13,604,922,375 Rls. 359,728 $
23 4 1397 شهيدرجايي برزيل 29224100 ليزين و استرهاي آن؛ املاح اين محصولات 262,500 13,130,425,000 Rls. 306,710 $
24 4 1397 شهيدرجايي برزيل 87089190 رادياتورها و قطعات مربوطه، به غير از انواع مورد استفاده در سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتورکشاورزي 26,650 11,561,634,477 Rls. 273,099 $
25 2 1397 شهيدرجايي برزيل 02023020 ـ ـ ـ راسته/گوشت حيوانات از نوع گاو، منجمد. 52,936 9,884,050,744 Rls. 235,335 $
26 5 1397 شهيدرجايي برزيل 87082990 ساير اجزاء و قطعات و متفرعات بدنه بجز ا ز انواع مورد استفاده در سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور كشاورزي 25,855 9,188,722,440 Rls. 210,315 $
27 3 1397 شهيدرجايي برزيل 87082990 ساير اجزاء و قطعات و متفرعات بدنه بجز ا ز انواع مورد استفاده در سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور كشاورزي 22,415 8,070,958,305 Rls. 191,749 $
28 1 1397 شهيدرجايي برزيل 40027000 کائوچوي اتيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 36,774 7,930,429,682 Rls. 209,689 $
29 2 1397 شهيدرجايي برزيل 87089190 رادياتورها و قطعات مربوطه، به غير از انواع مورد استفاده در سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتورکشاورزي 18,450 7,834,155,633 Rls. 200,455 $
30 3 1397 شهيدرجايي برزيل 87089190 رادياتورها و قطعات مربوطه، به غير از انواع مورد استفاده در سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتورکشاورزي 16,200 6,896,120,688 Rls. 175,572 $
31 4 1397 شهيدرجايي برزيل 35030090 ـ ـ ـ ساير 25,000 6,024,182,500 Rls. 142,872 $
32 3 1397 شهيدرجايي برزيل 38069000 مشتقات کولوفان واسيدهاي رزيني، اسانس کولوفان وروغن کولوفان غير مذکور در جاي ديگر، خميرهاي عمل آمده باحرارت به غير از صمغ هاي استر 80,000 4,497,696,000 Rls. 106,697 $
33 1 1397 شهيدرجايي برزيل 20083000 مرکبات، آماده يا محفوظ شده (به استثناي آن ها که مشمول شماره 2006 و 2007 مي باشند) 234,500 4,446,945,690 Rls. 117,582 $
34 5 1397 شهيدرجايي برزيل 29224100 ليزين و استرهاي آن؛ املاح اين محصولات 87,500 4,422,687,500 Rls. 102,615 $
35 3 1397 شهيدرجايي برزيل 29224100 ليزين و استرهاي آن؛ املاح اين محصولات 87,500 4,356,712,500 Rls. 103,731 $
36 1 1397 شهيدرجايي برزيل 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد. 131,175 3,732,327,522 Rls. 101,005 $
37 2 1397 شهيدرجايي برزيل 87082990 ساير اجزاء و قطعات و متفرعات بدنه بجز ا ز انواع مورد استفاده در سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور كشاورزي 10,338 3,615,332,877 Rls. 86,079 $
38 5 1397 شهيدرجايي برزيل 87089190 رادياتورها و قطعات مربوطه، به غير از انواع مورد استفاده در سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتورکشاورزي 8,200 3,583,352,979 Rls. 84,093 $
39 1 1397 شهيدرجايي برزيل 87082990 ساير اجزاء و قطعات و متفرعات بدنه بجز ا ز انواع مورد استفاده در سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور كشاورزي 10,407 3,349,632,924 Rls. 79,752 $
40 3 1397 شهيدرجايي برزيل 23099030 افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور 18,000 3,214,337,860 Rls. 76,272 $
41 4 1397 شهيدرجايي برزيل 09011190 قهوه، بونداده كافئين نگرفته غير مذكور 26,400 2,983,691,568 Rls. 69,227 $
42 5 1397 شهيدرجايي برزيل 09011190 قهوه، بونداده كافئين نگرفته غير مذكور 26,400 2,741,660,460 Rls. 64,419 $
43 5 1397 شهيدرجايي برزيل 85362090 ساير قطع کننده هاي خودکار مدا رغير مذکور در جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 884 2,461,648,000 Rls. 57,839 $
44 1 1397 شهيدرجايي برزيل 38069000 مشتقات کولوفان واسيدهاي رزيني، اسانس کولوفان وروغن کولوفان غير مذکور در جاي ديگر، خميرهاي عمل آمده باحرارت به غير از صمغ هاي استر 40,000 2,321,676,800 Rls. 61,593 $
45 4 1397 شهيدرجايي برزيل 38069000 مشتقات کولوفان واسيدهاي رزيني، اسانس کولوفان وروغن کولوفان غير مذکور در جاي ديگر، خميرهاي عمل آمده باحرارت به غير از صمغ هاي استر 40,000 2,261,498,000 Rls. 53,262 $
46 1 1397 شهيدرجايي برزيل 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 114,142 1,917,518,750 Rls. 51,250 $
47 2 1397 شهيدرجايي برزيل 09011190 قهوه، بونداده كافئين نگرفته غير مذكور 19,200 1,672,308,000 Rls. 39,817 $
48 4 1397 شهيدرجايي برزيل 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 72,470 1,365,521,973 Rls. 32,255 $
49 2 1397 شهيدرجايي برزيل 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 53,313 946,372,560 Rls. 22,533 $
50 4 1397 شهيدرجايي برزيل 87082990 ساير اجزاء و قطعات و متفرعات بدنه بجز ا ز انواع مورد استفاده در سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور كشاورزي 2,618 894,986,469 Rls. 21,173 $
51 2 1397 شهيدرجايي برزيل 39111000 رزين هاي نفت، رزينهاي كومارون، رزينهاي اندن، رزين هاي کومارون- آندن، وپلي ترين هابه اشکال ا وليه غير مذکور در جاي ديگر 10,000 877,525,200 Rls. 20,893 $
52 3 1397 شهيدرجايي برزيل 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 45,600 860,968,535 Rls. 20,499 $
53 3 1397 شهيدرجايي برزيل 38089930 فرمون هاي جنسي ولورهاي جلب كننده حشرات 1,284 672,236,595 Rls. 15,943 $
54 4 1397 شهيدرجايي برزيل 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 5,388 592,290,392 Rls. 13,848 $
55 3 1397 شهيدرجايي برزيل 21022000 مخمرهاي غيرفعال (مرده)، ساير موجودا ت تک سلولي، مرده 1,000 395,728,000 Rls. 9,404 $
56 3 1397 شهيدرجايي برزيل 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 241 100,317,048 Rls. 2,384 $
مجموع کل
6,525,094,203,401 ريال
مجموع کل
158,710,044 دلار
[1]