آمار کل " واردات از" کشور (برزيل) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1397 شهيدرجايي برزيل 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 7,936,896 1,346,307,591,211 Rls. 32,054,940 $
2 1 1397 شهيدرجايي برزيل 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 6,515,308 1,101,552,222,322 Rls. 29,069,084 $
3 3 1397 شهيدرجايي برزيل 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 6,222,723 1,094,881,749,997 Rls. 26,035,735 $
4 4 1397 شهيدرجايي برزيل 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 6,274,514 1,094,880,859,479 Rls. 25,746,126 $
5 8 1397 شهيدرجايي برزيل 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 4,621,136 789,595,658,458 Rls. 18,799,901 $
6 2 1397 شهيدرجايي برزيل 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 4,197,330 781,057,094,307 Rls. 18,850,001 $
7 5 1397 شهيدرجايي برزيل 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 4,401,763 771,227,453,610 Rls. 17,768,269 $
8 6 1397 شهيدرجايي برزيل 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 3,353,013 572,181,905,385 Rls. 13,577,296 $
9 2 1397 شهيدرجايي برزيل 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 1,411,423 539,022,859,272 Rls. 12,833,880 $
10 9 1397 شهيدرجايي برزيل 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 2,527,439 431,198,535,875 Rls. 10,266,630 $
11 1 1397 شهيدرجايي برزيل 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 663,075 264,031,881,184 Rls. 6,985,885 $
12 7 1397 شهيدرجايي برزيل 98870121 قطعات منفصله براي توليد تراكتورهاي جاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل كمتر از 14 درصد 494,164 207,507,881,268 Rls. 4,940,663 $
13 2 1397 شهيدرجايي برزيل 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 297,000 103,605,260,220 Rls. 2,749,098 $
14 3 1397 شهيدرجايي برزيل 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 264,469 94,712,649,132 Rls. 2,250,777 $
15 3 1397 شهيدرجايي برزيل 02023020 راسته 499,325 93,310,153,618 Rls. 2,212,975 $
16 1 1397 شهيدرجايي برزيل 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 291,000 81,864,493,450 Rls. 2,171,760 $
17 4 1397 شهيدرجايي برزيل 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 214,966 80,667,921,246 Rls. 1,910,544 $
18 8 1397 شهيدرجايي برزيل 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 195,800 70,474,129,000 Rls. 1,677,956 $
19 3 1397 شهيدرجايي برزيل 98870432 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 183,684 61,760,797,659 Rls. 1,470,496 $
20 8 1397 شهيدرجايي برزيل 98870121 قطعات منفصله براي توليد تراكتورهاي جاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل كمتر از 14 درصد 155,414 61,300,436,022 Rls. 1,459,534 $
21 6 1397 شهيدرجايي برزيل 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 163,000 59,409,583,938 Rls. 1,414,515 $
22 7 1397 شهيدرجايي برزيل 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 154,212 54,100,228,698 Rls. 1,288,101 $
23 4 1397 شهيدرجايي برزيل 02023020 راسته 270,185 50,955,189,489 Rls. 1,197,256 $
24 2 1397 شهيدرجايي برزيل 98870432 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 187,311 49,683,826,656 Rls. 1,182,948 $
25 7 1397 شهيدرجايي برزيل 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 99,000 35,624,872,800 Rls. 848,211 $
26 5 1397 شهيدرجايي برزيل 02023020 راسته 134,961 26,310,428,982 Rls. 599,027 $
27 2 1397 شهيدرجايي برزيل 35030090 ساير 60,000 21,027,809,400 Rls. 500,662 $
28 6 1397 شهيدرجايي برزيل 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 73,548 20,490,761,166 Rls. 487,876 $
29 2 1397 شهيدرجايي برزيل 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 481,025 18,763,131,007 Rls. 446,741 $
30 8 1397 شهيدرجايي برزيل 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 55,161 15,322,011,882 Rls. 364,810 $
31 5 1397 شهيدرجايي برزيل 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 392,983 15,206,855,689 Rls. 347,238 $
32 9 1397 شهيدرجايي برزيل 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 55,161 15,012,799,467 Rls. 357,448 $
33 4 1397 شهيدرجايي برزيل 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 204,120 14,229,468,836 Rls. 330,150 $
34 3 1397 شهيدرجايي برزيل 35030090 ساير 40,000 13,931,521,800 Rls. 331,703 $
35 2 1397 شهيدرجايي برزيل 29232010 لستينکها 151,200 13,604,922,375 Rls. 359,728 $
36 4 1397 شهيدرجايي برزيل 29224100 ليزين و استرهاي آن؛ املاح اين محصولات 262,500 13,130,425,000 Rls. 306,710 $
37 6 1397 شهيدرجايي برزيل 29224100 ليزين و استرهاي آن؛ املاح اين محصولات 262,500 12,757,150,000 Rls. 303,741 $
38 4 1397 شهيدرجايي برزيل 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 26,650 11,561,634,477 Rls. 273,099 $
39 2 1397 شهيدرجايي برزيل 02023020 راسته 52,936 9,884,050,744 Rls. 235,335 $
40 5 1397 شهيدرجايي برزيل 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 25,855 9,188,722,440 Rls. 210,315 $
41 3 1397 شهيدرجايي برزيل 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 22,415 8,070,958,305 Rls. 191,749 $
42 7 1397 شهيدرجايي برزيل 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 21,383 7,948,464,840 Rls. 189,249 $
43 6 1397 شهيدرجايي برزيل 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 23,172 7,946,283,573 Rls. 189,198 $
44 1 1397 شهيدرجايي برزيل 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 36,774 7,930,429,682 Rls. 209,689 $
45 2 1397 شهيدرجايي برزيل 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 18,450 7,834,155,633 Rls. 200,455 $
46 7 1397 شهيدرجايي برزيل 90251990 ساير دماسنج ها ،آذرسنجها ،توا م نشده با ساير آلات ، غيرمذکور درجاي ديگر 592 7,661,466,418 Rls. 182,416 $
47 8 1397 شهيدرجايي برزيل 20091100 آب پرتقال يخ زده , تخميرنشده که به آن ا لکل ا فزوده نشده باشد 81,885 7,439,488,079 Rls. 177,131 $
48 3 1397 شهيدرجايي برزيل 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 16,200 6,896,120,688 Rls. 175,572 $
49 4 1397 شهيدرجايي برزيل 35030090 ساير 25,000 6,024,182,500 Rls. 142,872 $
50 7 1397 شهيدرجايي برزيل 29224100 ليزين و استرهاي آن؛ املاح اين محصولات 122,500 5,956,930,000 Rls. 141,832 $
51 7 1397 شهيدرجايي برزيل 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 12,300 5,318,109,216 Rls. 125,852 $
52 3 1397 شهيدرجايي برزيل 38069000 مشتقات کولوفان وا سيدهاي رزيني,ا سانس کولوفان وروغن کولوفان غير مذکوردرجاي ديگر،خميرهاي عمل آمده باحرارت به غيراز صمغ هاي استر 80,000 4,497,696,000 Rls. 106,697 $
53 6 1397 شهيدرجايي برزيل 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 10,250 4,466,027,007 Rls. 105,004 $
54 1 1397 شهيدرجايي برزيل 20083000 مرکبات, آماده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 234,500 4,446,945,690 Rls. 117,582 $
55 5 1397 شهيدرجايي برزيل 29224100 ليزين و استرهاي آن؛ املاح اين محصولات 87,500 4,422,687,500 Rls. 102,615 $
56 6 1397 شهيدرجايي برزيل 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 96,151 4,366,567,863 Rls. 103,966 $
57 3 1397 شهيدرجايي برزيل 29224100 ليزين و استرهاي آن؛ املاح اين محصولات 87,500 4,356,712,500 Rls. 103,731 $
58 7 1397 شهيدرجايي برزيل 48103900 کاغذکرا فت غيرا زا نواعي که برا ي مقاصدگرا فيکي است, ا ندوده غيرمذکوردرجاي ديگر 93,986 4,183,279,266 Rls. 99,602 $
59 7 1397 شهيدرجايي برزيل 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 223,031 3,949,430,321 Rls. 94,034 $
60 8 1397 شهيدرجايي برزيل 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 15,600 3,811,427,628 Rls. 90,748 $
61 1 1397 شهيدرجايي برزيل 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 131,175 3,732,327,522 Rls. 101,005 $
62 2 1397 شهيدرجايي برزيل 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 10,338 3,615,332,877 Rls. 86,079 $
63 5 1397 شهيدرجايي برزيل 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 8,200 3,583,352,979 Rls. 84,093 $
64 8 1397 شهيدرجايي برزيل 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 8,050 3,526,802,280 Rls. 83,972 $
65 1 1397 شهيدرجايي برزيل 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 10,407 3,349,632,924 Rls. 79,752 $
66 3 1397 شهيدرجايي برزيل 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 18,000 3,214,337,860 Rls. 76,272 $
67 7 1397 شهيدرجايي برزيل 35040000 پپتونکها و مشتقات آنها؛ ساير مواد پروتئيني و مشتقات آنها، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگرتعرفه نشده باشد؛ پودر پوست حتي عمل آمده با كروم. 10,000 3,081,691,890 Rls. 73,374 $
68 4 1397 شهيدرجايي برزيل 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 26,400 2,983,691,568 Rls. 69,227 $
69 6 1397 شهيدرجايي برزيل 35030090 ساير 12,000 2,851,454,000 Rls. 67,156 $
70 8 1397 شهيدرجايي برزيل 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 153,862 2,839,002,414 Rls. 67,593 $
71 5 1397 شهيدرجايي برزيل 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 26,400 2,741,660,460 Rls. 64,419 $
72 5 1397 شهيدرجايي برزيل 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 884 2,461,648,000 Rls. 57,839 $
73 1 1397 شهيدرجايي برزيل 38069000 مشتقات کولوفان وا سيدهاي رزيني,ا سانس کولوفان وروغن کولوفان غير مذکوردرجاي ديگر،خميرهاي عمل آمده باحرارت به غيراز صمغ هاي استر 40,000 2,321,676,800 Rls. 61,593 $
74 4 1397 شهيدرجايي برزيل 38069000 مشتقات کولوفان وا سيدهاي رزيني,ا سانس کولوفان وروغن کولوفان غير مذکوردرجاي ديگر،خميرهاي عمل آمده باحرارت به غيراز صمغ هاي استر 40,000 2,261,498,000 Rls. 53,262 $
75 6 1397 شهيدرجايي برزيل 38069000 مشتقات کولوفان وا سيدهاي رزيني,ا سانس کولوفان وروغن کولوفان غير مذکوردرجاي ديگر،خميرهاي عمل آمده باحرارت به غيراز صمغ هاي استر 40,000 2,188,220,000 Rls. 52,100 $
76 1 1397 شهيدرجايي برزيل 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 114,142 1,917,518,750 Rls. 51,250 $
77 2 1397 شهيدرجايي برزيل 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 19,200 1,672,308,000 Rls. 39,817 $
78 7 1397 شهيدرجايي برزيل 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 170,000 1,544,603,850 Rls. 36,776 $
79 7 1397 شهيدرجايي برزيل 20083000 مرکبات, آماده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 48,000 1,494,581,760 Rls. 35,585 $
80 4 1397 شهيدرجايي برزيل 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 72,470 1,365,521,973 Rls. 32,255 $
81 9 1397 شهيدرجايي برزيل 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 63,750 1,190,940,652 Rls. 28,049 $
82 9 1397 شهيدرجايي برزيل 20094990 آب آناناس بامقياس بريکس بيش ا ز20 بغيرا زکنستانتره آن 19,000 980,523,060 Rls. 27,896 $
83 2 1397 شهيدرجايي برزيل 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 53,313 946,372,560 Rls. 22,533 $
84 4 1397 شهيدرجايي برزيل 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 2,618 894,986,469 Rls. 21,173 $
85 8 1397 شهيدرجايي برزيل 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 2,548 890,966,448 Rls. 21,213 $
86 2 1397 شهيدرجايي برزيل 39111000 رزين هاي نفت, رزينهاي كومارون ،رزينهاي اندن ،رزين هاي کومارون- آندن, وپلي ترين هابه ا شکال ا وليه غيرمذکوردرجاي ديگر 10,000 877,525,200 Rls. 20,893 $
87 3 1397 شهيدرجايي برزيل 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 45,600 860,968,535 Rls. 20,499 $
88 3 1397 شهيدرجايي برزيل 38089930 فرمون هاي جنسي ولورهاي جلب كننده حشرات 1,284 672,236,595 Rls. 15,943 $
89 8 1397 شهيدرجايي برزيل 85015310 الکتروموتور قفس سنجابي اسنکرون(asynchronous) به قدرت بيشتر از 75 كيلو وات، با جريان متناوب ،چند فاز 4,350 644,615,462 Rls. 15,348 $
90 4 1397 شهيدرجايي برزيل 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 5,388 592,290,392 Rls. 13,848 $
91 3 1397 شهيدرجايي برزيل 21022000 مخمرهاي غيرفعال (مرده ) ,ساير موجودا ت تک سلولي ,مرده 1,000 395,728,000 Rls. 9,404 $
92 3 1397 شهيدرجايي برزيل 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 241 100,317,048 Rls. 2,384 $
مجموع کل
10,300,658,624,598 ريال
مجموع کل
248,559,760 دلار
[1]