آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84119990 ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 358,251 1,960,831,770,000 Rls. 46,683,799 $
2 6 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 3,923,269 715,902,457,652 Rls. 17,045,294 $
3 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 18010090 دا نه کاکائو کامل يا خردشده. خام يا بودا ده در بسته هاي بيش ا ز ده کيلوگرم 3,989,100 682,713,148,610 Rls. 16,113,018 $
4 7 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 404,927 613,630,128,412 Rls. 14,606,477 $
5 6 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 505,521 608,805,033,612 Rls. 14,440,995 $
6 5 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 3,141,619 584,158,933,679 Rls. 13,510,792 $
7 7 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 2,865,018 515,081,943,874 Rls. 12,263,854 $
8 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 335,263 507,543,357,000 Rls. 12,048,457 $
9 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 396,349 413,139,522,000 Rls. 9,819,604 $
10 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 2,065,203 400,034,595,891 Rls. 9,357,704 $
11 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 2,293,700 394,389,964,887 Rls. 10,222,338 $
12 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 2,059,027 392,956,622,038 Rls. 9,335,879 $
13 5 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 2,229,325 391,983,904,964 Rls. 8,984,497 $
14 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 18010090 دا نه کاکائو کامل يا خردشده. خام يا بودا ده در بسته هاي بيش ا ز ده کيلوگرم 2,250,125 378,710,161,250 Rls. 9,016,910 $
15 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85016490 ساير ژنرا تورهاي جريان متناوب (آلتر ناتورها ) به قدرت بيش از1500 kva 380,100 375,873,240,000 Rls. 8,949,363 $
16 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 5,004,000 371,619,625,285 Rls. 8,647,693 $
17 5 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84119990 ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 426,842 341,134,403,774 Rls. 8,072,843 $
18 7 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 229,169 311,546,025,000 Rls. 7,425,960 $
19 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 1,556,250 276,916,128,520 Rls. 6,604,052 $
20 6 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 90222100 دستگاههايي که ا شعه آلفا,بتاياگامابه کارميبرند ،برا ي مصارف پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي يا دامپزشکي 11,300 260,307,000,000 Rls. 6,039,600 $
21 7 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 1,814,578 257,039,303,196 Rls. 6,118,142 $
22 7 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 356,371 247,064,969,293 Rls. 5,882,500 $
23 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84194090 سا?ر 29,300 247,028,088,300 Rls. 5,881,621 $
24 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 308,983 237,889,468,484 Rls. 5,711,161 $
25 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 1,313,756 232,919,720,437 Rls. 6,072,084 $
26 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 15,543 210,906,279,421 Rls. 5,023,544 $
27 7 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 98870121 قطعات منفصله براي توليد تراكتورهاي جاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل كمتر از 14 درصد 497,578 208,453,213,332 Rls. 4,963,171 $
28 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 822,333 205,386,547,898 Rls. 4,955,543 $
29 7 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39076120 گر?د بطر? 3,129,000 196,423,084,728 Rls. 4,676,742 $
30 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 988,787 191,822,312,888 Rls. 4,594,183 $
31 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 35,722 189,238,507,920 Rls. 4,505,680 $
32 6 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84049000 ا جزاء وقطعات دستگاههاي کمکي برا ي ا ستفاده در ديگها 82,058 184,074,517,054 Rls. 4,382,726 $
33 5 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72023000 فروسيليکومنگنز. 4,042,630 181,852,621,243 Rls. 4,246,015 $
34 6 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29304000 متيونين 1,376,400 180,944,093,200 Rls. 4,293,031 $
35 6 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 1,224,934 175,550,518,893 Rls. 4,179,775 $
36 5 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 129,310 172,016,310,500 Rls. 4,043,674 $
37 7 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 113,849 171,768,147,986 Rls. 4,089,717 $
38 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 2,346,000 171,008,228,128 Rls. 4,071,625 $
39 6 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 4,067,078 169,525,804,036 Rls. 4,008,989 $
40 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 80,109 163,028,838,000 Rls. 4,090,172 $
41 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84119990 ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 108,371 156,134,192,000 Rls. 4,190,120 $
42 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 1,146,472 147,013,107,460 Rls. 3,493,175 $
43 7 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 681,886 143,257,416,350 Rls. 3,410,781 $
44 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29304000 متيونين 982,800 141,541,076,800 Rls. 3,370,025 $
45 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,241,759 141,005,932,215 Rls. 3,638,993 $
46 7 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 854,960 139,197,458,884 Rls. 3,314,226 $
47 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 24031100 تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل 743,250 138,579,467,328 Rls. 3,297,184 $
48 7 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 871,229 135,951,144,000 Rls. 3,633,600 $
49 7 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 3,398,943 135,945,761,354 Rls. 3,236,801 $
50 7 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84284000 پلکان هاي متحرک ورا هروهاي متحرک 523,348 132,000,000,000 Rls. 3,134,359 $
51 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 365,785 131,606,061,482 Rls. 3,134,585 $
52 7 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29304000 متيونين 980,000 130,563,160,000 Rls. 3,108,649 $
53 5 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 2,555,040 127,157,261,924 Rls. 2,950,164 $
54 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29291090 ساير 993,600 127,046,009,927 Rls. 3,053,414 $
55 7 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 138,743 121,403,267,207 Rls. 2,890,553 $
56 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 18010090 دا نه کاکائو کامل يا خردشده. خام يا بودا ده در بسته هاي بيش ا ز ده کيلوگرم 737,500 118,876,474,500 Rls. 3,177,239 $
57 6 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 2,797,924 117,872,080,144 Rls. 2,806,480 $
58 6 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 167,097 115,690,955,270 Rls. 2,754,548 $
59 5 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 2,568,830 107,535,333,928 Rls. 2,560,365 $
60 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39011090 ساير: 830,000 101,864,229,808 Rls. 2,697,293 $
61 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 591,896 99,910,944,537 Rls. 2,346,568 $
62 7 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 401,720 98,160,284,428 Rls. 2,308,340 $
63 7 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84411000 ماشينهاي برش 46,300 94,491,580,000 Rls. 2,249,800 $
64 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85016490 ساير ژنرا تورهاي جريان متناوب (آلتر ناتورها ) به قدرت بيش از1500 kva 312,872 92,451,975,750 Rls. 2,452,632 $
65 6 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 564,010 91,863,484,707 Rls. 2,187,226 $
66 7 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 32061190 سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 437,000 89,572,095,342 Rls. 2,132,670 $
67 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 2,044,960 87,064,543,589 Rls. 2,039,743 $
68 5 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 1,919,301 85,852,939,738 Rls. 1,999,285 $
69 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 2,012,761 85,738,500,724 Rls. 2,011,108 $
70 5 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 47,489 84,503,424,510 Rls. 1,951,264 $
71 6 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39076120 گر?د بطر? 1,451,000 83,172,155,956 Rls. 1,980,290 $
72 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 139,729 82,948,594,545 Rls. 1,937,938 $
73 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 285,458 82,486,920,000 Rls. 2,181,063 $
74 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 132,730 80,977,216,922 Rls. 1,927,369 $
75 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 75021000 نيکل بصورت کارنشده, غيرممزوج. 119,721 80,593,487,210 Rls. 1,918,892 $
76 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 566,775 80,378,820,982 Rls. 1,913,779 $
77 7 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 15,787 80,123,047,625 Rls. 1,855,584 $
78 5 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 32061190 سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 416,000 79,566,564,075 Rls. 1,838,673 $
79 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29304000 متيونين 499,000 78,709,070,300 Rls. 1,871,253 $
80 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 1,894,386 77,563,132,172 Rls. 1,815,586 $
81 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 346,435 77,430,508,286 Rls. 1,834,956 $
82 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72023000 فروسيليکومنگنز. 1,807,000 76,684,232,196 Rls. 1,825,815 $
83 5 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 336,000 76,450,062,797 Rls. 1,757,909 $
84 5 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29304000 متيونين 526,400 76,318,654,800 Rls. 1,762,142 $
85 5 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39076120 گر?د بطر? 1,320,000 76,037,401,907 Rls. 1,749,922 $
86 7 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 5,290 75,844,889,451 Rls. 1,782,203 $
87 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 95,053 75,353,262,651 Rls. 1,914,389 $
88 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 1,000,000 74,670,114,340 Rls. 1,777,860 $
89 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 1,149,192 74,613,358,297 Rls. 2,049,218 $
90 7 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84733040 پردازشگر رايانه (cpu) 297 73,954,097,295 Rls. 1,760,812 $
91 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 32061190 سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 390,000 73,809,003,170 Rls. 1,757,356 $
92 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 1,904,818 73,040,686,823 Rls. 1,715,626 $
93 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72023000 فروسيليکومنگنز. 1,751,000 70,804,474,686 Rls. 1,683,862 $
94 6 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 965,380 70,506,093,274 Rls. 1,668,471 $
95 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29304000 متيونين 480,000 70,279,612,000 Rls. 1,651,283 $
96 5 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 1,238,328 69,083,209,209 Rls. 1,574,367 $
97 5 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 125,815 68,735,711,812 Rls. 1,626,255 $
98 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 343,672 68,447,274,273 Rls. 1,815,867 $
99 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 1,818,981 68,188,986,864 Rls. 1,623,547 $
100 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 1,431,459 68,105,210,672 Rls. 1,630,000 $
مجموع کل
20,275,944,559,881 ريال
مجموع کل
484,712,701 دلار