آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 18010090 دا نه کاکائو کامل يا خردشده. خام يا بودا ده در بسته هاي بيش ا ز ده کيلوگرم 3,989,100 682,713,148,610 Rls. 16,113,018 $
2 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 335,263 507,543,357,000 Rls. 12,048,457 $
3 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 396,349 413,139,522,000 Rls. 9,819,604 $
4 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 2,065,203 400,034,595,891 Rls. 9,357,704 $
5 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 2,293,700 394,389,964,887 Rls. 10,222,338 $
6 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 2,059,027 392,956,622,038 Rls. 9,335,879 $
7 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 18010090 دا نه کاکائو کامل يا خردشده. خام يا بودا ده در بسته هاي بيش ا ز ده کيلوگرم 2,250,125 378,710,161,250 Rls. 9,016,910 $
8 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85016490 ساير ژنرا تورهاي جريان متناوب (آلتر ناتورها ) به قدرت بيش از1500 kva 380,100 375,873,240,000 Rls. 8,949,363 $
9 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 5,004,000 371,619,625,285 Rls. 8,647,693 $
10 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 1,556,250 276,916,128,520 Rls. 6,604,052 $
11 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84194090 سا?ر 29,300 247,028,088,300 Rls. 5,881,621 $
12 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 308,983 237,889,468,484 Rls. 5,711,161 $
13 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 1,313,756 232,919,720,437 Rls. 6,072,084 $
14 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 15,543 210,906,279,421 Rls. 5,023,544 $
15 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 822,333 205,386,547,898 Rls. 4,955,543 $
16 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 988,787 191,822,312,888 Rls. 4,594,183 $
17 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 35,722 189,238,507,920 Rls. 4,505,680 $
18 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 2,346,000 171,008,228,128 Rls. 4,071,625 $
19 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 80,109 163,028,838,000 Rls. 4,090,172 $
20 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84119990 ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 108,371 156,134,192,000 Rls. 4,190,120 $
21 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 1,146,472 147,013,107,460 Rls. 3,493,175 $
22 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29304000 متيونين 982,800 141,541,076,800 Rls. 3,370,025 $
23 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,241,759 141,005,932,215 Rls. 3,638,993 $
24 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 24031100 تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل 743,250 138,579,467,328 Rls. 3,297,184 $
25 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 365,785 131,606,061,482 Rls. 3,134,585 $
26 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29291090 ساير 993,600 127,046,009,927 Rls. 3,053,414 $
27 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 18010090 دا نه کاکائو کامل يا خردشده. خام يا بودا ده در بسته هاي بيش ا ز ده کيلوگرم 737,500 118,876,474,500 Rls. 3,177,239 $
28 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39011090 ساير: 830,000 101,864,229,808 Rls. 2,697,293 $
29 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 591,896 99,910,944,537 Rls. 2,346,568 $
30 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85016490 ساير ژنرا تورهاي جريان متناوب (آلتر ناتورها ) به قدرت بيش از1500 kva 312,872 92,451,975,750 Rls. 2,452,632 $
31 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 2,044,960 87,064,543,589 Rls. 2,039,743 $
32 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 2,012,761 85,738,500,724 Rls. 2,011,108 $
33 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 139,729 82,948,594,545 Rls. 1,937,938 $
34 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 285,458 82,486,920,000 Rls. 2,181,063 $
35 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 132,730 80,977,216,922 Rls. 1,927,369 $
36 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 75021000 نيکل بصورت کارنشده, غيرممزوج. 119,721 80,593,487,210 Rls. 1,918,892 $
37 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 566,775 80,378,820,982 Rls. 1,913,779 $
38 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29304000 متيونين 499,000 78,709,070,300 Rls. 1,871,253 $
39 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 1,894,386 77,563,132,172 Rls. 1,815,586 $
40 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 346,435 77,430,508,286 Rls. 1,834,956 $
41 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72023000 فروسيليکومنگنز. 1,807,000 76,684,232,196 Rls. 1,825,815 $
42 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 95,053 75,353,262,651 Rls. 1,914,389 $
43 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 1,000,000 74,670,114,340 Rls. 1,777,860 $
44 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 1,149,192 74,613,358,297 Rls. 2,049,218 $
45 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 32061190 سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 390,000 73,809,003,170 Rls. 1,757,356 $
46 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 1,904,818 73,040,686,823 Rls. 1,715,626 $
47 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72023000 فروسيليکومنگنز. 1,751,000 70,804,474,686 Rls. 1,683,862 $
48 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29304000 متيونين 480,000 70,279,612,000 Rls. 1,651,283 $
49 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 343,672 68,447,274,273 Rls. 1,815,867 $
50 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 1,818,981 68,188,986,864 Rls. 1,623,547 $
51 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 1,431,459 68,105,210,672 Rls. 1,630,000 $
52 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72021100 فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 1,226,360 67,888,506,376 Rls. 1,616,393 $
53 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 112,318 67,774,346,108 Rls. 1,613,675 $
54 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 582,072 67,474,364,242 Rls. 1,606,533 $
55 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 213,180 66,994,668,135 Rls. 1,594,940 $
56 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 1,376,595 63,394,952,456 Rls. 1,490,307 $
57 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 322,780 63,318,947,700 Rls. 1,507,594 $
58 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 1,428,946 62,772,184,280 Rls. 1,494,576 $
59 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 90222100 دستگاههايي که ا شعه آلفا,بتاياگامابه کارميبرند ،برا ي مصارف پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي يا دامپزشکي 12,685 61,557,300,000 Rls. 1,650,374 $
60 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 402,119 60,347,509,102 Rls. 1,420,106 $
61 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 27,969 59,892,902,582 Rls. 1,426,022 $
62 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72023000 فروسيليکومنگنز. 1,381,000 59,086,874,140 Rls. 1,421,591 $
63 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 9,410 58,030,303,287 Rls. 1,382,700 $
64 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84119990 ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 178,102 57,886,942,140 Rls. 1,378,260 $
65 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84119990 ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 332,025 57,549,126,000 Rls. 1,370,217 $
66 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39076120 گر?د بطر? 1,113,000 56,915,880,664 Rls. 1,352,824 $
67 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 84,642 56,773,478,769 Rls. 1,347,510 $
68 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 840,000 56,560,374,237 Rls. 1,442,255 $
69 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 263,810 56,261,479,302 Rls. 1,406,626 $
70 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 38237020 لوريل ميرستيل الكل 587,950 55,889,002,098 Rls. 1,381,235 $
71 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 7,946 54,813,445,312 Rls. 1,300,321 $
72 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 89,213 54,310,052,194 Rls. 1,288,709 $
73 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 593,783 54,202,970,828 Rls. 1,290,547 $
74 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 359,561 54,150,196,621 Rls. 1,350,139 $
75 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 873,170 54,088,885,763 Rls. 1,285,520 $
76 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 787,050 52,925,100,637 Rls. 1,245,524 $
77 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 90221200 دستگاههاي توموگرا في كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 7,315 52,651,456,000 Rls. 1,404,571 $
78 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 1,212,511 52,149,366,013 Rls. 1,239,771 $
79 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 268,815 50,414,346,064 Rls. 1,261,161 $
80 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25199090 ا کسيدهاي منيزيم حتي خالص 1,040,000 49,913,827,600 Rls. 1,169,854 $
81 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 24,359 49,756,202,332 Rls. 1,326,840 $
82 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39011090 ساير: 262,500 49,060,253,896 Rls. 1,158,451 $
83 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 61,986 49,052,532,890 Rls. 1,167,918 $
84 1 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 230,100 47,937,868,688 Rls. 1,282,146 $
85 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 648,000 47,877,102,132 Rls. 1,137,290 $
86 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 31,093 47,822,367,215 Rls. 1,126,305 $
87 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85076090 ساير انباره هاي برقي ليتيوم يون بجز سل ليتيومي استوانه اي شكل بالاتر از 2 امپرساعت ، سل ليتيومي تخت بالاتر از 2،5 امپر ساعت 25,892 47,246,637,917 Rls. 1,113,213 $
88 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84733040 پردازشگر رايانه (cpu) 503 46,949,985,510 Rls. 1,114,842 $
89 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 586,680 46,440,180,761 Rls. 1,133,068 $
90 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 38237020 لوريل ميرستيل الكل 612,020 45,946,083,135 Rls. 1,090,813 $
91 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 1,145,122 45,357,559,374 Rls. 1,079,942 $
92 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 145,046 45,088,965,166 Rls. 1,069,346 $
93 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 381,962 45,056,559,848 Rls. 1,070,687 $
94 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 630,000 44,692,145,232 Rls. 1,064,098 $
95 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 40118090 سا?ر 145,418 44,649,654,344 Rls. 1,048,101 $
96 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29291090 ساير 323,800 43,692,152,627 Rls. 1,040,027 $
97 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 333,295 41,723,214,000 Rls. 983,762 $
98 4 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 1,068,774 41,499,610,893 Rls. 978,186 $
99 3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 90221200 دستگاههاي توموگرا في كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 3,937 41,069,819,442 Rls. 974,026 $
100 2 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 24031100 تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل 243,750 40,281,254,420 Rls. 959,078 $
مجموع کل
11,644,229,777,938 ريال
مجموع کل
281,426,363 دلار