آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 شهيدرجايي آلمان 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 769,854 356,092,500,650 Rls. 8,374,632 $
2 2 1397 شهيدرجايي آلمان 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 651,394 343,926,268,830 Rls. 8,250,637 $
3 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 195,000 258,692,400,000 Rls. 6,159,343 $
4 3 1397 شهيدرجايي آلمان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 2,402,042 251,085,902,528 Rls. 5,962,643 $
5 1 1397 شهيدرجايي آلمان 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 189,185 238,922,757,500 Rls. 6,290,317 $
6 4 1397 شهيدرجايي آلمان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 209,921 234,962,384,400 Rls. 5,469,067 $
7 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 37,733 230,553,733,574 Rls. 5,489,374 $
8 3 1397 شهيدرجايي آلمان 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 476,000 218,468,012,000 Rls. 5,201,619 $
9 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 600,400 217,065,339,520 Rls. 5,168,223 $
10 2 1397 شهيدرجايي آلمان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,994,922 208,522,201,637 Rls. 5,017,905 $
11 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 217,214 183,426,140,740 Rls. 4,356,968 $
12 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84295921 نو 384,793 170,445,324,000 Rls. 4,569,702 $
13 4 1397 شهيدرجايي آلمان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,488,357 157,343,953,982 Rls. 3,690,801 $
14 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 423,725 154,601,963,481 Rls. 3,680,999 $
15 4 1397 شهيدرجايي آلمان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 413,325 151,625,299,202 Rls. 3,564,068 $
16 3 1397 شهيدرجايي آلمان 94069010 گلخانه با تجه?زات کامل 621,018 144,510,771,908 Rls. 3,438,488 $
17 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84454000 ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچي يابازکردن موا دنسجي 135,920 143,852,074,600 Rls. 3,418,537 $
18 1 1397 شهيدرجايي آلمان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,506,955 141,885,890,916 Rls. 3,789,216 $
19 2 1397 شهيدرجايي آلمان 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 1,680,000 129,998,749,911 Rls. 3,095,208 $
20 3 1397 شهيدرجايي آلمان 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 266,624 125,700,521,427 Rls. 2,985,740 $
21 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 55,700 118,921,278,600 Rls. 2,831,459 $
22 4 1397 شهيدرجايي آلمان 94069010 گلخانه با تجه?زات کامل 1,063,293 115,595,692,500 Rls. 2,701,910 $
23 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84623100 ماشين هاي قيچي کردن (ا زجمله پرس ها),باکنترل شماره ا ي 2,712,530 109,261,370,400 Rls. 2,601,461 $
24 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 360,498 102,619,967,061 Rls. 2,443,333 $
25 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84281010 آسانسور 265,220 99,872,600,368 Rls. 2,669,320 $
26 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 15,239 90,466,432,000 Rls. 2,425,439 $
27 4 1397 شهيدرجايي آلمان 84454000 ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچي يابازکردن موا دنسجي 56,701 87,852,822,590 Rls. 2,082,152 $
28 4 1397 شهيدرجايي آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 102,883 87,776,480,406 Rls. 2,039,113 $
29 1 1397 شهيدرجايي آلمان 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 1,120,000 82,243,919,043 Rls. 1,958,188 $
30 4 1397 شهيدرجايي آلمان 84512900 ماشين هاي خشک کردن باظرفيت بيشترا ز10کيلوگرم شستني خشک 60,645 75,601,379,000 Rls. 1,776,348 $
31 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84451100 ماشين هاي حلاجي(Cardingmachines ) 102,834 71,314,603,689 Rls. 1,697,967 $
32 1 1397 شهيدرجايي آلمان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 171,209 69,111,925,633 Rls. 1,645,522 $
33 1 1397 شهيدرجايي آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 27,375 67,185,199,872 Rls. 1,795,676 $
34 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 75,714 62,397,859,449 Rls. 1,485,664 $
35 4 1397 شهيدرجايي آلمان 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي, باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 664,546 61,820,446,841 Rls. 1,459,906 $
36 4 1397 شهيدرجايي آلمان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 50,290 60,643,634,940 Rls. 1,417,901 $
37 1 1397 شهيدرجايي آلمان 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 160,304 56,334,230,046 Rls. 1,442,740 $
38 3 1397 شهيدرجايي آلمان 72023000 فروسيليکومنگنز. 1,008,000 53,579,113,962 Rls. 1,275,693 $
39 2 1397 شهيدرجايي آلمان 72023000 فروسيليکومنگنز. 1,008,000 52,691,106,647 Rls. 1,254,550 $
40 3 1397 شهيدرجايي آلمان 38160090 ککک ساير 2,431,390 51,516,302,309 Rls. 1,226,579 $
41 4 1397 شهيدرجايي آلمان 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 40,800 51,434,292,000 Rls. 1,216,804 $
42 2 1397 شهيدرجايي آلمان 38151990 ک کساير 417,713 51,319,772,419 Rls. 1,289,203 $
43 3 1397 شهيدرجايي آلمان 69022020 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه محصولاتي كه به لحاظ وزنيداراي بيش از 50 درصد آلومين (Al2O3) و 10 درصد وزني يا بيشتر زيركونيا (ZrO2) باشد 735,289 49,809,571,010 Rls. 1,185,062 $
44 4 1397 شهيدرجايي آلمان 84195090 سا?ر 46,610 48,757,410,000 Rls. 1,160,891 $
45 2 1397 شهيدرجايي آلمان 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 389,975 48,132,608,911 Rls. 1,146,015 $
46 4 1397 شهيدرجايي آلمان 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 453,702 47,978,468,717 Rls. 1,127,526 $
47 3 1397 شهيدرجايي آلمان 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 94,322 47,460,748,352 Rls. 1,127,004 $
48 1 1397 شهيدرجايي آلمان 40101100 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط بافلز 231,840 46,966,288,145 Rls. 1,246,220 $
49 4 1397 شهيدرجايي آلمان 84799090 اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 56,270 45,471,393,360 Rls. 1,082,652 $
50 3 1397 شهيدرجايي آلمان 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 462,069 44,925,582,411 Rls. 1,069,656 $
51 2 1397 شهيدرجايي آلمان 38160090 ککک ساير 1,302,120 43,323,490,414 Rls. 1,031,511 $
52 3 1397 شهيدرجايي آلمان 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 200,000 42,833,167,000 Rls. 1,015,846 $
53 1 1397 شهيدرجايي آلمان 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 488,857 41,951,116,712 Rls. 1,111,308 $
54 1 1397 شهيدرجايي آلمان 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 499,010 41,694,162,576 Rls. 1,106,327 $
55 2 1397 شهيدرجايي آلمان 40101100 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط بافلز 208,480 40,835,931,576 Rls. 1,079,744 $
56 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84573000 ماشين هاي ا نتقالي چند مرحله اي براي کارکردن روي فلزا ت 31,000 40,777,733,736 Rls. 970,898 $
57 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84454000 ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچي يابازکردن موا دنسجي 31,278 39,853,999,800 Rls. 948,905 $
58 3 1397 شهيدرجايي آلمان 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 441,978 39,747,933,680 Rls. 945,981 $
59 1 1397 شهيدرجايي آلمان 84794000 ماشين هاي طناب سازي ياکابل سازي. 34,300 39,626,557,500 Rls. 1,051,242 $
60 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 5,311 36,851,644,955 Rls. 877,420 $
61 2 1397 شهيدرجايي آلمان 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 1,000,000 35,074,142,500 Rls. 835,099 $
62 1 1397 شهيدرجايي آلمان 19019090 ساير فراورده هاي غذايي از عصاره مالت كه فاقد كاكائو بوده غير مذكور 553,998 34,089,998,715 Rls. 904,633 $
63 1 1397 شهيدرجايي آلمان 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 29,727 31,943,227,502 Rls. 847,413 $
64 4 1397 شهيدرجايي آلمان 39191020 شبرنگ به صورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر 29,114 31,486,786,714 Rls. 749,685 $
65 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84451200 ماشين هاي شانه زني(Combingmachines ) 26,655 31,347,773,042 Rls. 746,376 $
66 3 1397 شهيدرجايي آلمان 37019920 زينک ا فست كه هرضلع آن كمتراز255ميلي مترباشد 129,400 30,886,885,100 Rls. 735,402 $
67 2 1397 شهيدرجايي آلمان 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي, باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 299,525 30,831,977,286 Rls. 734,095 $
68 2 1397 شهيدرجايي آلمان 40118090 سا?ر 113,232 30,140,348,964 Rls. 717,630 $
69 2 1397 شهيدرجايي آلمان 39191020 شبرنگ به صورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر 29,115 29,624,075,626 Rls. 785,889 $
70 4 1397 شهيدرجايي آلمان 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 58,897 29,278,341,126 Rls. 673,065 $
71 2 1397 شهيدرجايي آلمان 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 500,000 29,166,300,000 Rls. 694,436 $
72 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 123,181 28,990,139,775 Rls. 688,349 $
73 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84821000 بلبرينگ. 51,306 28,734,710,964 Rls. 796,947 $
74 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 37,040 28,619,866,800 Rls. 681,425 $
75 3 1397 شهيدرجايي آلمان 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 269,445 28,352,628,051 Rls. 673,780 $
76 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84451300 ماشين هاي کشش يافتيله كني الياف (ِِdrawing and roving machines) 30,632 27,611,798,214 Rls. 657,424 $
77 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84201000 ماشين هاي تخت کردن ياسايرماشينهاي نوردکردن (غيرا زآنهائيکه برا ي فلزا ت ياشيشه ميباشند) 25,445 27,539,120,000 Rls. 653,127 $
78 1 1397 شهيدرجايي آلمان 21069010 ا ستابيلايزر 60,000 27,035,064,000 Rls. 722,573 $
79 4 1397 شهيدرجايي آلمان 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 46,200 26,848,390,730 Rls. 630,836 $
80 1 1397 شهيدرجايي آلمان 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 500,000 26,710,475,000 Rls. 635,964 $
81 2 1397 شهيدرجايي آلمان 40101200 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط با موا دنسجي 58,900 26,577,902,943 Rls. 659,539 $
82 2 1397 شهيدرجايي آلمان 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 47,822 25,973,208,959 Rls. 618,410 $
83 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 10,727 25,944,358,867 Rls. 617,723 $
84 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 46,158 25,460,397,530 Rls. 605,047 $
85 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84243090 سايردستگاه هاي پاشنده فوراني بخار يا ماسه وهمانند غير از دستگاه شتشوي خودرو از نوع خانگي 62,470 25,038,167,000 Rls. 662,035 $
86 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 16,635 24,733,000,000 Rls. 587,761 $
87 2 1397 شهيدرجايي آلمان 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 800,151 24,311,498,000 Rls. 578,845 $
88 2 1397 شهيدرجايي آلمان 85371020 دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 1,547 24,295,659,782 Rls. 578,468 $
89 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 6,365 24,125,941,138 Rls. 572,179 $
90 1 1397 شهيدرجايي آلمان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 21,240 23,885,983,557 Rls. 633,799 $
91 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 13,500 23,879,083,860 Rls. 568,550 $
92 3 1397 شهيدرجايي آلمان 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 226,349 23,361,807,266 Rls. 556,233 $
93 3 1397 شهيدرجايي آلمان 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 369,764 23,234,410,237 Rls. 552,585 $
94 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,که درجاي ديگرمذکورنباشد 201,258 23,168,892,864 Rls. 549,768 $
95 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84799090 اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 17,750 22,896,811,200 Rls. 543,029 $
96 1 1397 شهيدرجايي آلمان 38151990 ک کساير 254,180 22,728,917,148 Rls. 607,481 $
97 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84619000 ماشين هاي ا بزا ربرا ي کاربرروي فلزا ت ا زطريق بردا شتن فلزياسرمتها,غيرمذکوردرجاي ديگر 30,000 22,541,866,368 Rls. 536,711 $
98 4 1397 شهيدرجايي آلمان 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 178,000 22,375,802,900 Rls. 527,864 $
99 4 1397 شهيدرجايي آلمان 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 233,423 21,660,625,326 Rls. 510,428 $
100 1 1397 شهيدرجايي آلمان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 527,500 20,747,289,886 Rls. 550,346 $
مجموع کل
7,599,494,104,376 ريال
مجموع کل
184,175,572 دلار