آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 شهيدرجايي آلمان 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 651,394 343,926,268,830 Rls. 8,250,637 $
2 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 195,000 258,692,400,000 Rls. 6,159,343 $
3 3 1397 شهيدرجايي آلمان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 2,402,042 251,085,902,528 Rls. 5,962,643 $
4 1 1397 شهيدرجايي آلمان 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 189,185 238,922,757,500 Rls. 6,290,317 $
5 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 37,733 230,553,733,574 Rls. 5,489,374 $
6 3 1397 شهيدرجايي آلمان 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 476,000 218,468,012,000 Rls. 5,201,619 $
7 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 600,400 217,065,339,520 Rls. 5,168,223 $
8 2 1397 شهيدرجايي آلمان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,994,922 208,522,201,637 Rls. 5,017,905 $
9 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 217,214 183,426,140,740 Rls. 4,356,968 $
10 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84295921 نو 384,793 170,445,324,000 Rls. 4,569,702 $
11 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 423,725 154,601,963,481 Rls. 3,680,999 $
12 3 1397 شهيدرجايي آلمان 94069010 گلخانه با تجه?زات کامل 621,018 144,510,771,908 Rls. 3,438,488 $
13 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84454000 ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچي يابازکردن موا دنسجي 135,920 143,852,074,600 Rls. 3,418,537 $
14 1 1397 شهيدرجايي آلمان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,506,955 141,885,890,916 Rls. 3,789,216 $
15 2 1397 شهيدرجايي آلمان 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 1,680,000 129,998,749,911 Rls. 3,095,208 $
16 3 1397 شهيدرجايي آلمان 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 266,624 125,700,521,427 Rls. 2,985,740 $
17 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 55,700 118,921,278,600 Rls. 2,831,459 $
18 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84623100 ماشين هاي قيچي کردن (ا زجمله پرس ها),باکنترل شماره ا ي 2,712,530 109,261,370,400 Rls. 2,601,461 $
19 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 360,498 102,619,967,061 Rls. 2,443,333 $
20 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84281010 آسانسور 265,220 99,872,600,368 Rls. 2,669,320 $
21 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 15,239 90,466,432,000 Rls. 2,425,439 $
22 1 1397 شهيدرجايي آلمان 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 1,120,000 82,243,919,043 Rls. 1,958,188 $
23 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84451100 ماشين هاي حلاجي(Cardingmachines ) 102,834 71,314,603,689 Rls. 1,697,967 $
24 1 1397 شهيدرجايي آلمان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 171,209 69,111,925,633 Rls. 1,645,522 $
25 1 1397 شهيدرجايي آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 27,375 67,185,199,872 Rls. 1,795,676 $
26 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 75,714 62,397,859,449 Rls. 1,485,664 $
27 1 1397 شهيدرجايي آلمان 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 160,304 56,334,230,046 Rls. 1,442,740 $
28 3 1397 شهيدرجايي آلمان 72023000 فروسيليکومنگنز. 1,008,000 53,579,113,962 Rls. 1,275,693 $
29 2 1397 شهيدرجايي آلمان 72023000 فروسيليکومنگنز. 1,008,000 52,691,106,647 Rls. 1,254,550 $
30 3 1397 شهيدرجايي آلمان 38160090 ککک ساير 2,431,390 51,516,302,309 Rls. 1,226,579 $
31 2 1397 شهيدرجايي آلمان 38151990 ک کساير 417,713 51,319,772,419 Rls. 1,289,203 $
32 3 1397 شهيدرجايي آلمان 69022020 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه محصولاتي كه به لحاظ وزنيداراي بيش از 50 درصد آلومين (Al2O3) و 10 درصد وزني يا بيشتر زيركونيا (ZrO2) باشد 735,289 49,809,571,010 Rls. 1,185,062 $
33 2 1397 شهيدرجايي آلمان 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 389,975 48,132,608,911 Rls. 1,146,015 $
34 3 1397 شهيدرجايي آلمان 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 94,322 47,460,748,352 Rls. 1,127,004 $
35 1 1397 شهيدرجايي آلمان 40101100 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط بافلز 231,840 46,966,288,145 Rls. 1,246,220 $
36 3 1397 شهيدرجايي آلمان 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 462,069 44,925,582,411 Rls. 1,069,656 $
37 2 1397 شهيدرجايي آلمان 38160090 ککک ساير 1,302,120 43,323,490,414 Rls. 1,031,511 $
38 3 1397 شهيدرجايي آلمان 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 200,000 42,833,167,000 Rls. 1,015,846 $
39 1 1397 شهيدرجايي آلمان 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 488,857 41,951,116,712 Rls. 1,111,308 $
40 1 1397 شهيدرجايي آلمان 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 499,010 41,694,162,576 Rls. 1,106,327 $
41 2 1397 شهيدرجايي آلمان 40101100 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط بافلز 208,480 40,835,931,576 Rls. 1,079,744 $
42 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84573000 ماشين هاي ا نتقالي چند مرحله اي براي کارکردن روي فلزا ت 31,000 40,777,733,736 Rls. 970,898 $
43 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84454000 ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچي يابازکردن موا دنسجي 31,278 39,853,999,800 Rls. 948,905 $
44 3 1397 شهيدرجايي آلمان 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 441,978 39,747,933,680 Rls. 945,981 $
45 1 1397 شهيدرجايي آلمان 84794000 ماشين هاي طناب سازي ياکابل سازي. 34,300 39,626,557,500 Rls. 1,051,242 $
46 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 5,311 36,851,644,955 Rls. 877,420 $
47 2 1397 شهيدرجايي آلمان 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 1,000,000 35,074,142,500 Rls. 835,099 $
48 1 1397 شهيدرجايي آلمان 19019090 ساير فراورده هاي غذايي از عصاره مالت كه فاقد كاكائو بوده غير مذكور 553,998 34,089,998,715 Rls. 904,633 $
49 1 1397 شهيدرجايي آلمان 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 29,727 31,943,227,502 Rls. 847,413 $
50 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84451200 ماشين هاي شانه زني(Combingmachines ) 26,655 31,347,773,042 Rls. 746,376 $
51 3 1397 شهيدرجايي آلمان 37019920 زينک ا فست كه هرضلع آن كمتراز255ميلي مترباشد 129,400 30,886,885,100 Rls. 735,402 $
52 2 1397 شهيدرجايي آلمان 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي, باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 299,525 30,831,977,286 Rls. 734,095 $
53 2 1397 شهيدرجايي آلمان 40118090 سا?ر 113,232 30,140,348,964 Rls. 717,630 $
54 2 1397 شهيدرجايي آلمان 39191020 شبرنگ به صورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر 29,115 29,624,075,626 Rls. 785,889 $
55 2 1397 شهيدرجايي آلمان 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 500,000 29,166,300,000 Rls. 694,436 $
56 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 123,181 28,990,139,775 Rls. 688,349 $
57 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84821000 بلبرينگ. 51,306 28,734,710,964 Rls. 796,947 $
58 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 37,040 28,619,866,800 Rls. 681,425 $
59 3 1397 شهيدرجايي آلمان 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 269,445 28,352,628,051 Rls. 673,780 $
60 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84451300 ماشين هاي کشش يافتيله كني الياف (ِِdrawing and roving machines) 30,632 27,611,798,214 Rls. 657,424 $
61 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84201000 ماشين هاي تخت کردن ياسايرماشينهاي نوردکردن (غيرا زآنهائيکه برا ي فلزا ت ياشيشه ميباشند) 25,445 27,539,120,000 Rls. 653,127 $
62 1 1397 شهيدرجايي آلمان 21069010 ا ستابيلايزر 60,000 27,035,064,000 Rls. 722,573 $
63 1 1397 شهيدرجايي آلمان 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 500,000 26,710,475,000 Rls. 635,964 $
64 2 1397 شهيدرجايي آلمان 40101200 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط با موا دنسجي 58,900 26,577,902,943 Rls. 659,539 $
65 2 1397 شهيدرجايي آلمان 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 47,822 25,973,208,959 Rls. 618,410 $
66 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 10,727 25,944,358,867 Rls. 617,723 $
67 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 46,158 25,460,397,530 Rls. 605,047 $
68 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84243090 سايردستگاه هاي پاشنده فوراني بخار يا ماسه وهمانند غير از دستگاه شتشوي خودرو از نوع خانگي 62,470 25,038,167,000 Rls. 662,035 $
69 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 16,635 24,733,000,000 Rls. 587,761 $
70 2 1397 شهيدرجايي آلمان 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 800,151 24,311,498,000 Rls. 578,845 $
71 2 1397 شهيدرجايي آلمان 85371020 دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 1,547 24,295,659,782 Rls. 578,468 $
72 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 6,365 24,125,941,138 Rls. 572,179 $
73 1 1397 شهيدرجايي آلمان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 21,240 23,885,983,557 Rls. 633,799 $
74 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 13,500 23,879,083,860 Rls. 568,550 $
75 3 1397 شهيدرجايي آلمان 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 226,349 23,361,807,266 Rls. 556,233 $
76 3 1397 شهيدرجايي آلمان 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 369,764 23,234,410,237 Rls. 552,585 $
77 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,که درجاي ديگرمذکورنباشد 201,258 23,168,892,864 Rls. 549,768 $
78 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84799090 اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 17,750 22,896,811,200 Rls. 543,029 $
79 1 1397 شهيدرجايي آلمان 38151990 ک کساير 254,180 22,728,917,148 Rls. 607,481 $
80 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84619000 ماشين هاي ا بزا ربرا ي کاربرروي فلزا ت ا زطريق بردا شتن فلزياسرمتها,غيرمذکوردرجاي ديگر 30,000 22,541,866,368 Rls. 536,711 $
81 1 1397 شهيدرجايي آلمان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 527,500 20,747,289,886 Rls. 550,346 $
82 1 1397 شهيدرجايي آلمان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 14,460 19,356,830,838 Rls. 513,512 $
83 3 1397 شهيدرجايي آلمان 29291090 ساير 154,000 19,033,917,500 Rls. 451,548 $
84 1 1397 شهيدرجايي آلمان 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 341,950 18,973,359,832 Rls. 451,747 $
85 2 1397 شهيدرجايي آلمان 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 184,066 18,357,580,754 Rls. 437,085 $
86 3 1397 شهيدرجايي آلمان 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 177,517 17,595,069,180 Rls. 417,509 $
87 3 1397 شهيدرجايي آلمان 32061190 سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 120,000 17,477,405,640 Rls. 415,965 $
88 1 1397 شهيدرجايي آلمان 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 311,333 17,453,989,170 Rls. 458,872 $
89 3 1397 شهيدرجايي آلمان 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 529,068 16,890,666,800 Rls. 402,159 $
90 2 1397 شهيدرجايي آلمان 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 126,000 16,287,654,016 Rls. 387,800 $
91 2 1397 شهيدرجايي آلمان 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 147,979 16,077,091,148 Rls. 410,006 $
92 2 1397 شهيدرجايي آلمان 29212990 ساير پلي آمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها بجز ترت بوتيل آمين كلاولانات 134,159 15,934,710,761 Rls. 379,397 $
93 3 1397 شهيدرجايي آلمان 73043100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ،بدون درزا زآهن ياا ز فولاد غيرممزوج باسطح مقطع , مدور, سرد كشيده شده يا سرد نورد شده 249,991 15,868,368,000 Rls. 377,100 $
94 2 1397 شهيدرجايي آلمان 29291090 ساير 97,200 15,724,730,880 Rls. 374,398 $
95 1 1397 شهيدرجايي آلمان 84284000 پلکان هاي متحرک ورا هروهاي متحرک 168,150 15,669,247,242 Rls. 414,311 $
96 1 1397 شهيدرجايي آلمان 73043100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ،بدون درزا زآهن ياا ز فولاد غيرممزوج باسطح مقطع , مدور, سرد كشيده شده يا سرد نورد شده 199,993 15,624,000,000 Rls. 372,000 $
97 1 1397 شهيدرجايي آلمان 37019920 زينک ا فست كه هرضلع آن كمتراز255ميلي مترباشد 79,320 15,481,681,000 Rls. 410,043 $
98 3 1397 شهيدرجايي آلمان 85392940 لامپ خودرو براي ولتاژ حداكثر 100 ولت 8,834 15,429,213,172 Rls. 367,362 $
99 2 1397 شهيدرجايي آلمان 28311000 دي تيونيت ها و سولفوکسيلات هاي سديم 234,000 15,389,087,760 Rls. 366,408 $
100 2 1397 شهيدرجايي آلمان 38249990 ساير 308,560 15,297,103,524 Rls. 364,217 $
مجموع کل
6,202,809,706,209 ريال
مجموع کل
151,691,362 دلار