آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 شهيدرجايي آلمان 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 1,682,239 819,610,545,410 Rls. 18,758,887 $
2 5 1397 شهيدرجايي آلمان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 3,419,106 368,984,901,203 Rls. 8,506,539 $
3 4 1397 شهيدرجايي آلمان 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 769,854 356,092,500,650 Rls. 8,374,632 $
4 5 1397 شهيدرجايي آلمان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 270,691 355,893,145,500 Rls. 8,066,322 $
5 2 1397 شهيدرجايي آلمان 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 651,394 343,926,268,830 Rls. 8,250,637 $
6 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 195,000 258,692,400,000 Rls. 6,159,343 $
7 3 1397 شهيدرجايي آلمان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 2,402,042 251,085,902,528 Rls. 5,962,643 $
8 1 1397 شهيدرجايي آلمان 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 189,185 238,922,757,500 Rls. 6,290,317 $
9 4 1397 شهيدرجايي آلمان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 209,921 234,962,384,400 Rls. 5,469,067 $
10 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 37,733 230,553,733,574 Rls. 5,489,374 $
11 3 1397 شهيدرجايي آلمان 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 476,000 218,468,012,000 Rls. 5,201,619 $
12 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 600,400 217,065,339,520 Rls. 5,168,223 $
13 2 1397 شهيدرجايي آلمان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,994,922 208,522,201,637 Rls. 5,017,905 $
14 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 217,214 183,426,140,740 Rls. 4,356,968 $
15 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84295921 نو 384,793 170,445,324,000 Rls. 4,569,702 $
16 4 1397 شهيدرجايي آلمان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,488,357 157,343,953,982 Rls. 3,690,801 $
17 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 423,725 154,601,963,481 Rls. 3,680,999 $
18 4 1397 شهيدرجايي آلمان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 413,325 151,625,299,202 Rls. 3,564,068 $
19 3 1397 شهيدرجايي آلمان 94069010 گلخانه با تجه?زات کامل 621,018 144,510,771,908 Rls. 3,438,488 $
20 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84454000 ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچي يابازکردن موا دنسجي 135,920 143,852,074,600 Rls. 3,418,537 $
21 1 1397 شهيدرجايي آلمان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,506,955 141,885,890,916 Rls. 3,789,216 $
22 5 1397 شهيدرجايي آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 154,899 135,000,000,000 Rls. 3,224,060 $
23 2 1397 شهيدرجايي آلمان 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 1,680,000 129,998,749,911 Rls. 3,095,208 $
24 3 1397 شهيدرجايي آلمان 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 266,624 125,700,521,427 Rls. 2,985,740 $
25 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 55,700 118,921,278,600 Rls. 2,831,459 $
26 4 1397 شهيدرجايي آلمان 94069010 گلخانه با تجه?زات کامل 1,063,293 115,595,692,500 Rls. 2,701,910 $
27 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84623100 ماشين هاي قيچي کردن (ا زجمله پرس ها),باکنترل شماره ا ي 2,712,530 109,261,370,400 Rls. 2,601,461 $
28 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 360,498 102,619,967,061 Rls. 2,443,333 $
29 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84281010 آسانسور 265,220 99,872,600,368 Rls. 2,669,320 $
30 5 1397 شهيدرجايي آلمان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 309,283 90,514,468,109 Rls. 2,155,106 $
31 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 15,239 90,466,432,000 Rls. 2,425,439 $
32 4 1397 شهيدرجايي آلمان 84454000 ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچي يابازکردن موا دنسجي 56,701 87,852,822,590 Rls. 2,082,152 $
33 4 1397 شهيدرجايي آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 102,883 87,776,480,406 Rls. 2,039,113 $
34 1 1397 شهيدرجايي آلمان 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 1,120,000 82,243,919,043 Rls. 1,958,188 $
35 4 1397 شهيدرجايي آلمان 84512900 ماشين هاي خشک کردن باظرفيت بيشترا ز10کيلوگرم شستني خشک 60,645 75,601,379,000 Rls. 1,776,348 $
36 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84451100 ماشين هاي حلاجي(Cardingmachines ) 102,834 71,314,603,689 Rls. 1,697,967 $
37 1 1397 شهيدرجايي آلمان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 171,209 69,111,925,633 Rls. 1,645,522 $
38 1 1397 شهيدرجايي آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 27,375 67,185,199,872 Rls. 1,795,676 $
39 5 1397 شهيدرجايي آلمان 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 600,000 65,646,600,000 Rls. 1,563,015 $
40 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 75,714 62,397,859,449 Rls. 1,485,664 $
41 4 1397 شهيدرجايي آلمان 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي, باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 664,546 61,820,446,841 Rls. 1,459,906 $
42 4 1397 شهيدرجايي آلمان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 50,290 60,643,634,940 Rls. 1,417,901 $
43 1 1397 شهيدرجايي آلمان 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 160,304 56,334,230,046 Rls. 1,442,740 $
44 3 1397 شهيدرجايي آلمان 72023000 فروسيليکومنگنز. 1,008,000 53,579,113,962 Rls. 1,275,693 $
45 2 1397 شهيدرجايي آلمان 72023000 فروسيليکومنگنز. 1,008,000 52,691,106,647 Rls. 1,254,550 $
46 5 1397 شهيدرجايي آلمان 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 559,573 52,571,037,328 Rls. 1,205,043 $
47 3 1397 شهيدرجايي آلمان 38160090 ساير 2,431,390 51,516,302,309 Rls. 1,226,579 $
48 4 1397 شهيدرجايي آلمان 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 40,800 51,434,292,000 Rls. 1,216,804 $
49 2 1397 شهيدرجايي آلمان 38151990 ساير 417,713 51,319,772,419 Rls. 1,289,203 $
50 3 1397 شهيدرجايي آلمان 69022020 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه محصولاتي كه به لحاظ وزنيداراي بيش از 50 درصد آلومين (Al2O3) و 10 درصد وزني يا بيشتر زيركونيا (ZrO2) باشد 735,289 49,809,571,010 Rls. 1,185,062 $
51 5 1397 شهيدرجايي آلمان 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي, باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 531,214 49,604,704,891 Rls. 1,181,065 $
52 5 1397 شهيدرجايي آلمان 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 93,984 49,417,287,498 Rls. 1,136,224 $
53 4 1397 شهيدرجايي آلمان 84195090 46,610 48,757,410,000 Rls. 1,160,891 $
54 2 1397 شهيدرجايي آلمان 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 389,975 48,132,608,911 Rls. 1,146,015 $
55 4 1397 شهيدرجايي آلمان 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 453,702 47,978,468,717 Rls. 1,127,526 $
56 3 1397 شهيدرجايي آلمان 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 94,322 47,460,748,352 Rls. 1,127,004 $
57 1 1397 شهيدرجايي آلمان 40101100 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط بافلز 231,840 46,966,288,145 Rls. 1,246,220 $
58 4 1397 شهيدرجايي آلمان 84799090 56,270 45,471,393,360 Rls. 1,082,652 $
59 3 1397 شهيدرجايي آلمان 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 462,069 44,925,582,411 Rls. 1,069,656 $
60 5 1397 شهيدرجايي آلمان 38151990 ساير 448,607 43,758,248,339 Rls. 997,225 $
61 2 1397 شهيدرجايي آلمان 38160090 ساير 1,302,120 43,323,490,414 Rls. 1,031,511 $
62 3 1397 شهيدرجايي آلمان 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 200,000 42,833,167,000 Rls. 1,015,846 $
63 1 1397 شهيدرجايي آلمان 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 488,857 41,951,116,712 Rls. 1,111,308 $
64 1 1397 شهيدرجايي آلمان 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 499,010 41,694,162,576 Rls. 1,106,327 $
65 2 1397 شهيدرجايي آلمان 40101100 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط بافلز 208,480 40,835,931,576 Rls. 1,079,744 $
66 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84573000 ماشين هاي ا نتقالي چند مرحله اي براي کارکردن روي فلزا ت 31,000 40,777,733,736 Rls. 970,898 $
67 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84454000 ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچي يابازکردن موا دنسجي 31,278 39,853,999,800 Rls. 948,905 $
68 3 1397 شهيدرجايي آلمان 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 441,978 39,747,933,680 Rls. 945,981 $
69 1 1397 شهيدرجايي آلمان 84794000 ماشين هاي طناب سازي ياکابل سازي. 34,300 39,626,557,500 Rls. 1,051,242 $
70 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 5,311 36,851,644,955 Rls. 877,420 $
71 5 1397 شهيدرجايي آلمان 69091920 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز خودرو (substrate)بدون محافظ فلزي و پوشش داده شده ( coating) 10,200 35,764,551,936 Rls. 822,174 $
72 2 1397 شهيدرجايي آلمان 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 1,000,000 35,074,142,500 Rls. 835,099 $
73 1 1397 شهيدرجايي آلمان 19019090 ساير فراورده هاي غذايي از عصاره مالت كه فاقد كاكائو بوده غير مذكور 553,998 34,089,998,715 Rls. 904,633 $
74 5 1397 شهيدرجايي آلمان 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 34,450 33,928,819,893 Rls. 799,077 $
75 1 1397 شهيدرجايي آلمان 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 29,727 31,943,227,502 Rls. 847,413 $
76 4 1397 شهيدرجايي آلمان 39191020 شبرنگ به صورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر 29,114 31,486,786,714 Rls. 749,685 $
77 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84451200 ماشين هاي شانه زني(Combingmachines ) 26,655 31,347,773,042 Rls. 746,376 $
78 5 1397 شهيدرجايي آلمان 39191020 شبرنگ به صورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر 29,114 30,915,935,459 Rls. 736,094 $
79 3 1397 شهيدرجايي آلمان 37019920 زينک ا فست كه هرضلع آن كمتراز255ميلي مترباشد 129,400 30,886,885,100 Rls. 735,402 $
80 2 1397 شهيدرجايي آلمان 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي, باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 299,525 30,831,977,286 Rls. 734,095 $
81 2 1397 شهيدرجايي آلمان 40118090 سا?ر 113,232 30,140,348,964 Rls. 717,630 $
82 2 1397 شهيدرجايي آلمان 39191020 شبرنگ به صورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر 29,115 29,624,075,626 Rls. 785,889 $
83 4 1397 شهيدرجايي آلمان 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 58,897 29,278,341,126 Rls. 673,065 $
84 2 1397 شهيدرجايي آلمان 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 500,000 29,166,300,000 Rls. 694,436 $
85 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 123,181 28,990,139,775 Rls. 688,349 $
86 5 1397 شهيدرجايي آلمان 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 23,300 28,817,927,688 Rls. 656,744 $
87 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84821000 بلبرينگ. 51,306 28,734,710,964 Rls. 796,947 $
88 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 37,040 28,619,866,800 Rls. 681,425 $
89 3 1397 شهيدرجايي آلمان 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 269,445 28,352,628,051 Rls. 673,780 $
90 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84451300 ماشين هاي کشش يافتيله كني الياف (ِِdrawing and roving machines) 30,632 27,611,798,214 Rls. 657,424 $
91 5 1397 شهيدرجايي آلمان 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 217,500 27,575,908,875 Rls. 627,091 $
92 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84201000 ماشين هاي تخت کردن ياسايرماشينهاي نوردکردن (غيرا زآنهائيکه برا ي فلزا ت ياشيشه ميباشند) 25,445 27,539,120,000 Rls. 653,127 $
93 1 1397 شهيدرجايي آلمان 21069010 ا ستابيلايزر 60,000 27,035,064,000 Rls. 722,573 $
94 4 1397 شهيدرجايي آلمان 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 46,200 26,848,390,730 Rls. 630,836 $
95 1 1397 شهيدرجايي آلمان 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 500,000 26,710,475,000 Rls. 635,964 $
96 2 1397 شهيدرجايي آلمان 40101200 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط با موا دنسجي 58,900 26,577,902,943 Rls. 659,539 $
97 2 1397 شهيدرجايي آلمان 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 47,822 25,973,208,959 Rls. 618,410 $
98 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 10,727 25,944,358,867 Rls. 617,723 $
99 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 46,158 25,460,397,530 Rls. 605,047 $
100 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84243090 سايردستگاه هاي پاشنده فوراني بخار يا ماسه وهمانند غير از دستگاه شتشوي خودرو از نوع خانگي 62,470 25,038,167,000 Rls. 662,035 $
مجموع کل
9,439,550,596,973 ريال
مجموع کل
226,156,191 دلار