آمار کل " واردات از" کشور (سایر کشورهای خارجی) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 شهيد باهنر سایر کشورهای خارجی 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده، غيرممزوج. 10,659,000 466,000,000,000 Rls. 11,106,678 $
2 4 1397 شهيد باهنر سایر کشورهای خارجی 72042900 قرا ضه وضايعات ا زفولاد ممزوج (غير ازفولاد زنگ نزن). 13,000,000 94,160,300,000 Rls. 2,217,624 $
3 7 1397 شهيد باهنر سایر کشورهای خارجی 72042900 قرا ضه وضايعات ا زفولاد ممزوج (غير ازفولاد زنگ نزن). 7,000,000 73,500,000,000 Rls. 1,726,974 $
4 5 1397 شهيد باهنر سایر کشورهای خارجی 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده، غيرممزوج. 7,350,000 12,783,241,180 Rls. 292,681 $
5 4 1397 شهيد باهنر سایر کشورهای خارجی 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده، غيرممزوج. 1,203,000 7,174,539,190 Rls. 167,747 $
6 6 1397 شهيد باهنر سایر کشورهای خارجی 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده، غيرممزوج. 6,615,000 6,945,750,000 Rls. 165,375 $
7 2 1397 شهيد باهنر سایر کشورهای خارجی 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده، غيرممزوج. 4,358,000 6,460,482,000 Rls. 153,821 $
مجموع کل
667,024,312,370 ريال
مجموع کل
15,830,900 دلار
[1]