آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (شهرکرد)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 شهرکرد چين 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي، که در جاي ديگرمذکور يا مشمول نباشد 1,053,020 599,027,319,230 Rls. 14,262,546 $
2 7 1397 شهرکرد چين 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي، که در جاي ديگرمذکور يا مشمول نباشد 743,300 251,218,033,217 Rls. 5,981,380 $
3 9 1397 شهرکرد چين 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي، که در جاي ديگرمذکور يا مشمول نباشد 247,210 202,067,177,129 Rls. 4,811,123 $
4 6 1397 شهرکرد چين 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي، که در جاي ديگرمذکور يا مشمول نباشد 961,091 183,746,508,190 Rls. 4,374,917 $
5 8 1397 شهرکرد چين 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي، که در جاي ديگرمذکور يا مشمول نباشد 382,890 115,281,896,278 Rls. 2,744,807 $
6 11 1397 شهرکرد چين 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي، که در جاي ديگرمذکور يا مشمول نباشد 53,919 93,684,434,799 Rls. 2,230,582 $
7 12 1397 شهرکرد چين 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي، که در جاي ديگرمذکور يا مشمول نباشد 27,087 45,038,943,684 Rls. 1,072,355 $
8 12 1397 شهرکرد چين 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 42,988 26,696,958,205 Rls. 635,642 $
9 8 1397 شهرکرد چين 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 4,675 17,172,995,494 Rls. 408,881 $
10 9 1397 شهرکرد چين 76061190 ساير به شکل مربع يا مستطيل از آلومينيوم غير ممزوج به غير از ورق کامپوزيتي 60,778 8,701,614,057 Rls. 207,181 $
11 8 1397 شهرکرد چين 84138190 ساير تلمبه هاغير مذکور در جاي ديگر 40,911 6,840,949,293 Rls. 162,880 $
12 12 1397 شهرکرد چين 84834090 ساير چرخ دنده و مجموعه چرخ دنده ها، غير ازچرخهاي دندانه دار،چرخك زنجير خور و ساير آلات انتقال، پيچ ساچمه دار يا غلتك دار، جعبه دنده و ساير تغيير دهنده هاي سرعت، همچينين گشتاور پيچشي 23,698 6,529,922,160 Rls. 155,474 $
13 12 1397 شهرکرد چين 84138190 ساير تلمبه هاغير مذکور در جاي ديگر 13,529 6,508,977,146 Rls. 154,976 $
14 9 1397 شهرکرد چين 85168090 ساير مقاومت هاي گرم كننده الكتريكي غير از فندك خودرو 18,160 5,945,374,118 Rls. 141,556 $
15 7 1397 شهرکرد چين 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي حداقل 35/1 46,368 5,808,308,480 Rls. 138,293 $
16 8 1397 شهرکرد چين 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي حداقل 35/1 46,368 5,486,689,023 Rls. 130,635 $
17 8 1397 شهرکرد چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 96,722 5,343,164,418 Rls. 127,218 $
18 6 1397 شهرکرد چين 56081100 تورگره باف مهيا شده براي ماهيگيري، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي. 24,236 4,640,367,006 Rls. 109,779 $
19 9 1397 شهرکرد چين 87079020 بدنه براي ا توبوس و ميني بوس 22,830 4,392,802,741 Rls. 104,591 $
20 8 1397 شهرکرد چين 73051100 لوله ا زآهن ياا زفولاد،جوش دا ده شده ا زدرا زا باقوس (ِِِِ ARC)ا لکتريکي غوطه ور براي استفاده در خطوط نفت وگاز، بامقطع مدور وقطر خارجي بيش از 6/406 85,460 3,867,104,717 Rls. 92,074 $
21 9 1397 شهرکرد چين 85011090 سايرالکترو موتورها به قدرت حداكثر 37.5 وات بجز با جريان متناوب و ياجريان مستقيم 12و24 ولت 19,200 3,821,704,000 Rls. 90,993 $
22 9 1397 شهرکرد چين 85362090 ساير قطع کننده هاي خودکار مدا رغير مذکور در جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 3,760 3,536,285,600 Rls. 84,197 $
23 9 1397 شهرکرد چين 85444200 هادي هاي برق، براي ولتاژحدا کثر1000 ولت، مجهزشده به ا تصال دهنده ها 5,036 3,512,097,600 Rls. 83,621 $
24 12 1397 شهرکرد چين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 1,064 3,110,185,301 Rls. 74,052 $
25 8 1397 شهرکرد چين 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غير مذکور در جاي ديگر 1,148 2,489,193,155 Rls. 59,267 $
26 12 1397 شهرکرد چين 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غير مذکور در جاي ديگر 322 2,464,627,423 Rls. 58,682 $
27 12 1397 شهرکرد چين 73063010 لوله هاي به قطريک سانتيمترو کمتر، باسطح مقطع مدور،جوش داده شده، ازآهن يافولاد غير ممزوج 37,000 2,430,456,000 Rls. 57,868 $
28 7 1397 شهرکرد چين 73181490 ساير پيچ خودکارا زچدن، اهن يا فولاد غير ازجنس ا ستنلس ا ستيل، حديد شده 19,554 1,782,346,878 Rls. 42,437 $
29 12 1397 شهرکرد چين 85016100 ژنرا تورها باجريان متناوب (آلترناتورها) به قدرت حدا کثر 75 کيلوولت آمپر KVA 9,030 1,569,551,407 Rls. 37,370 $
30 6 1397 شهرکرد چين 73072100 فلانج ا زفولادزنگ نزن 4,389 1,551,812,656 Rls. 36,948 $
31 6 1397 شهرکرد چين 85030030 روتور و استاتور مربوط به الکتروموتور 20,864 1,470,593,293 Rls. 35,014 $
32 8 1397 شهرکرد چين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 2,053 1,465,884,684 Rls. 34,902 $
33 7 1397 شهرکرد چين 73181590 ساير پيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن، اهن يافولاد غير ازجنس ا ستنلس استيل، حديد شده 12,820 1,462,384,508 Rls. 34,819 $
34 9 1397 شهرکرد چين 90321000 ترموستات 2,001 1,441,604,800 Rls. 34,324 $
35 12 1397 شهرکرد چين 90321000 ترموستات 1,750 1,305,001,600 Rls. 31,071 $
36 12 1397 شهرکرد چين 85168090 ساير مقاومت هاي گرم كننده الكتريكي غير از فندك خودرو 3,358 1,228,853,568 Rls. 29,259 $
37 8 1397 شهرکرد چين 85258090 ساير 350 1,107,431,177 Rls. 26,367 $
38 8 1397 شهرکرد چين 73079100 فلانج ا زآهن يا ا زفولاد (غير ازفولادزنگ نزن). 3,282 1,097,023,170 Rls. 26,120 $
39 12 1397 شهرکرد چين 85444200 هادي هاي برق، براي ولتاژحدا کثر1000 ولت، مجهزشده به ا تصال دهنده ها 1,728 1,026,459,456 Rls. 24,440 $
40 6 1397 شهرکرد چين 73072300 لوا زم وا تصالات براي جوشکاري لب به لب از فولاد زنگ نزن. 2,208 1,022,818,263 Rls. 24,353 $
41 8 1397 شهرکرد چين 85016100 ژنرا تورها باجريان متناوب (آلترناتورها) به قدرت حدا کثر 75 کيلوولت آمپر KVA 4,488 1,019,401,253 Rls. 24,271 $
42 7 1397 شهرکرد چين 73181690 ساير مهره ها غير ازجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل، حديد شده، ازچدن، اهن يافولاد 5,150 703,596,561 Rls. 16,752 $
43 8 1397 شهرکرد چين 87060030 شاسي موتوردار براي ميني بوس 2,513 702,679,940 Rls. 16,730 $
44 12 1397 شهرکرد چين 85362090 ساير قطع کننده هاي خودکار مدا رغير مذکور در جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 714 674,897,280 Rls. 16,069 $
45 6 1397 شهرکرد چين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 1,049 624,301,972 Rls. 14,864 $
46 9 1397 شهرکرد چين 94056000 چراغ هاي تبليغاتي،علائم نورا ني، تابلوهاي نورا ني را هنما و اشياء همانند 680 498,272,800 Rls. 11,864 $
47 7 1397 شهرکرد چين 73182300 ميخ پرچ حديد نشده، ازچدن، اهن يافولاد 1,080 453,992,552 Rls. 10,809 $
48 6 1397 شهرکرد چين 85030090 ساير اجزاء و قطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجز کلکتور و بجز روتور ژنرا تور نيروگاهي 7,045 413,129,789 Rls. 9,836 $
49 12 1397 شهرکرد چين 94056000 چراغ هاي تبليغاتي،علائم نورا ني، تابلوهاي نورا ني را هنما و اشياء همانند 627 323,472,736 Rls. 7,702 $
50 8 1397 شهرکرد چين 90262000 آلات و دستگاه ها براي سنجش يا کنترل فشار 200 322,291,102 Rls. 7,674 $
51 6 1397 شهرکرد چين 84149010 اجزاء و قطعات براي انواع بادزن 3,939 115,637,860 Rls. 2,753 $
52 9 1397 شهرکرد چين 84779000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي و غيره. 168 104,310,750 Rls. 2,484 $
53 9 1397 شهرکرد چين 87088019 كمك فنر براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 200 94,864,000 Rls. 2,259 $
54 8 1397 شهرکرد چين 84834090 ساير چرخ دنده و مجموعه چرخ دنده ها، غير ازچرخهاي دندانه دار،چرخك زنجير خور و ساير آلات انتقال، پيچ ساچمه دار يا غلتك دار، جعبه دنده و ساير تغيير دهنده هاي سرعت، همچينين گشتاور پيچشي 225 28,831,151 Rls. 686 $
55 9 1397 شهرکرد چين 84672990 سايرا بزار براي کارکردن دردست با موتور ا لکتريکي غير ازموتورآويز براي دندانپزشکي و دستگاه سنگ زني دستي 31 14,815,150 Rls. 353 $
مجموع کل
1,642,990,348,820 ريال
مجموع کل
39,118,100 دلار
[1]