آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (شهركرد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 شهركرد چين 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي، که در جاي ديگرمذکور يا مشمول نباشد 1,517,561 983,465,695,395 Rls. 23,415,848 $
2 4 1397 شهركرد چين 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي، که در جاي ديگرمذکور يا مشمول نباشد 1,285,582 680,089,243,913 Rls. 16,004,532 $
3 3 1397 شهركرد چين 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي، که در جاي ديگرمذکور يا مشمول نباشد 534,415 257,551,981,649 Rls. 6,102,490 $
4 1 1397 شهركرد چين 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي، که در جاي ديگرمذکور يا مشمول نباشد 258,814 228,943,778,822 Rls. 5,442,808 $
5 5 1397 شهركرد چين 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي، که در جاي ديگرمذکور يا مشمول نباشد 363,784 107,660,359,254 Rls. 2,535,033 $
6 1 1397 شهركرد چين 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غير مذکور در جاي ديگر 9,005 14,152,464,818 Rls. 382,965 $
7 1 1397 شهركرد چين 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فاز بجز الکتروموتور قفس سنجابي 46,872 9,128,175,912 Rls. 241,358 $
8 5 1397 شهركرد چين 84834090 ساير چرخ دنده و مجموعه چرخ دنده ها، غير ازچرخهاي دندانه دار،چرخك زنجير خور و ساير آلات انتقال، پيچ ساچمه دار يا غلتك دار، جعبه دنده و ساير تغيير دهنده هاي سرعت، همچينين گشتاور پيچشي 32,004 8,946,142,654 Rls. 211,643 $
9 1 1397 شهركرد چين 90262000 آلات و دستگاه ها براي سنجش يا کنترل فشار 392 8,903,174,934 Rls. 240,919 $
10 1 1397 شهركرد چين 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي حداقل 35/1 69,552 8,256,351,060 Rls. 219,030 $
11 2 1397 شهركرد چين 85371040 كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي، يخچال، لباسشويي و.. 5,600 5,012,280,000 Rls. 119,340 $
12 3 1397 شهركرد چين 84137010 پمپ کولر آبي 20,500 4,371,378,300 Rls. 104,080 $
13 5 1397 شهركرد چين 85016100 ژنرا تورها باجريان متناوب (آلترناتورها) به قدرت حدا کثر 75 کيلوولت آمپر KVA 27,902 4,072,084,175 Rls. 96,335 $
14 5 1397 شهركرد چين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 3,501 3,703,281,382 Rls. 86,617 $
15 5 1397 شهركرد چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 55,000 3,011,027,885 Rls. 68,620 $
16 3 1397 شهركرد چين 73144100 ساير تور، شبکه، پرچين ازآهن يا ازفولاد، ا بکاري شده يا ا ندوده شده باروي که در جاي ديگرگفته نشده 7,708 2,096,789,340 Rls. 49,754 $
17 2 1397 شهركرد چين 73144100 ساير تور، شبکه، پرچين ازآهن يا ازفولاد، ا بکاري شده يا ا ندوده شده باروي که در جاي ديگرگفته نشده 16,857 1,812,708,963 Rls. 43,160 $
18 1 1397 شهركرد چين 40103200 تسمه انتقال نيرو بيکانتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه V شكل)، غير شياردار، داراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 180 سانتيمتر 13,100 1,743,000,000 Rls. 41,500 $
19 2 1397 شهركرد چين 85030090 ساير اجزاء و قطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجز کلکتور و بجز روتور ژنرا تور نيروگاهي 18,048 1,301,450,580 Rls. 30,987 $
20 4 1397 شهركرد چين 86090000 کانتينرها (ا زجمله کانتينرها براي ترا بري سيالات) مخصوص طراحي شده و تجهيز شده براي هر نوع وسيله حمل ونقل 19,550 1,228,630,060 Rls. 29,253 $
21 5 1397 شهركرد چين 73079300 لوا زم وا تصالات براي جوشکاري لب به لب ا زآهن ياا زفولاد (غير ازفولادزنگ نزن). 10,346 1,206,157,746 Rls. 27,728 $
22 2 1397 شهركرد چين 84149090 ساير اجزاء و قطعات تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورهاي هوا ياگاز، بادزنها غير مذکور در جاي ديگر 2,066 1,000,831,500 Rls. 23,830 $
23 2 1397 شهركرد چين 84633000 ماشين هاي کارکردن روي مفتول، بدون بردا شتن قسمتي از ماده 13,702 881,504,280 Rls. 20,988 $
24 5 1397 شهركرد چين 73079100 فلانج ا زآهن يا ا زفولاد (غير ازفولادزنگ نزن). 4,564 613,906,311 Rls. 14,113 $
25 5 1397 شهركرد چين 90262000 آلات و دستگاه ها براي سنجش يا کنترل فشار 81 537,457,570 Rls. 12,715 $
26 5 1397 شهركرد چين 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غير مذکور در جاي ديگر 374 480,160,464 Rls. 11,359 $
27 2 1397 شهركرد چين 85011090 سايرالکترو موتورها به قدرت حداكثر 37.5 وات بجز با جريان متناوب و ياجريان مستقيم 12و24 ولت 1,200 428,479,254 Rls. 10,202 $
28 5 1397 شهركرد چين 73072300 لوا زم وا تصالات براي جوشکاري لب به لب از فولاد زنگ نزن. 738 300,758,226 Rls. 6,914 $
29 5 1397 شهركرد چين 84089010 ساير موتورهاي ديزل و نيمه ديزل با قدرت تا 150 اسب بخار 400 296,289,312 Rls. 7,055 $
30 2 1397 شهركرد چين 85269200 دستگاه هاي کنترل ا ز را ه دور را ديوئي 504 278,460,000 Rls. 6,630 $
31 1 1397 شهركرد چين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 77 274,431,117 Rls. 7,426 $
32 1 1397 شهركرد چين 84138190 ساير تلمبه هاغير مذکور در جاي ديگر 283 270,576,552 Rls. 7,322 $
33 5 1397 شهركرد چين 87079020 بدنه براي ا توبوس و ميني بوس 1,336 184,823,356 Rls. 4,401 $
34 5 1397 شهركرد چين 84138190 ساير تلمبه هاغير مذکور در جاي ديگر 13 164,001,914 Rls. 3,880 $
35 5 1397 شهركرد چين 87088019 كمك فنر براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 200 97,592,000 Rls. 2,324 $
36 5 1397 شهركرد چين 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورد استفاده در سواري، سواري كار، وانت و تراكتور كشاورزي 80 65,752,610 Rls. 1,566 $
37 3 1397 شهركرد چين 84672920 دستگاه سنگ زني دستي مجهز به موتوربرقي 9 36,757,328 Rls. 872 $
38 3 1397 شهركرد چين 68042290 ساير سنگ هاي آسياب و سنگ هاي سنباده و سنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غير مذکور در جاي ديگر 13 35,603,382 Rls. 845 $
39 2 1397 شهركرد چين 72179090 مفتول از آهن يا فولاد غيرممزوج، که در جاي ديگرگفته نشده 658 32,986,980 Rls. 785 $
40 2 1397 شهركرد چين 72230000 مفتول ا ز فولاد زنگ نزن. 370 23,476,500 Rls. 559 $
41 3 1397 شهركرد چين 34054000 خمير، پودر و ساير فرآورده ها براي تميزكاري 6 13,771,144 Rls. 327 $
42 3 1397 شهركرد چين 68052090 ساير پودريا دانه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زکاغذ يا مقوا غير مذکوردر جاي ديگر 32 11,206,310 Rls. 266 $
43 3 1397 شهركرد چين 82031000 سوهان، چوب ساب وا بزا رهاي همانند. 2 2,313,662 Rls. 55 $
مجموع کل
2,342,687,296,614 ريال
مجموع کل
55,638,434 دلار
[1]