آمار کل " واردات از" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (سرخس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1397 سرخس فدراسيون روسيه 86069200 واگن های روباز، با دیواره های جدانشدنی به ارتفاع بیش از 60 سانتیمتر (واگن های عقب بازشو) 5,483,960 425,000,000,000 Rls. 11,262,861 $
2 8 1397 سرخس فدراسيون روسيه 86063010 واگنهاي باري سبك وسنگين غير خودرو 3,564,000 352,200,000,000 Rls. 8,385,699 $
3 5 1397 سرخس فدراسيون روسيه 86061000 ک واگنکهای مخزن و همانند/واگنکهاي باري سبك و سنگين براي راهکآهن يا ترامواي، غير خودرو. 1,350,000 142,000,000,000 Rls. 3,293,048 $
4 4 1397 سرخس فدراسيون روسيه 86061000 ک واگنکهای مخزن و همانند/واگنکهاي باري سبك و سنگين براي راهکآهن يا ترامواي، غير خودرو. 1,350,000 138,050,000,000 Rls. 3,251,288 $
5 12 1397 سرخس فدراسيون روسيه 86061000 ک واگنکهای مخزن و همانند/واگنکهاي باري سبك و سنگين براي راهکآهن يا ترامواي، غير خودرو. 850,000 84,478,576,000 Rls. 2,011,395 $
6 9 1397 سرخس فدراسيون روسيه 86063010 واگنهاي باري سبك وسنگين غير خودرو 835,000 82,400,727,600 Rls. 1,961,922 $
7 2 1397 سرخس فدراسيون روسيه 12051000 دانه هاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك : Rape or Repesseed or Colza Low Erucic Asid Conola) 2,024,380 42,678,478,681 Rls. 1,016,154 $
8 12 1397 سرخس فدراسيون روسيه 31042000 كلرور پتاسيم 1,256,000 19,058,739,952 Rls. 453,780 $
9 2 1397 سرخس فدراسيون روسيه 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 380,200 17,545,328,182 Rls. 417,745 $
10 12 1397 سرخس فدراسيون روسيه 07133200 لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 330,000 15,285,966,300 Rls. 363,950 $
11 10 1397 سرخس فدراسيون روسيه 31042000 كلرور پتاسيم 1,008,000 14,598,591,639 Rls. 347,585 $
12 1 1397 سرخس فدراسيون روسيه 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 317,900 13,286,393,915 Rls. 351,825 $
13 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سرخس فدراسيون روسيه 12040000 دانه كتان (بزرك)، حتي خرد شده (Linseed، Flaxseed) 640,000 11,263,392,000 Rls. 268,176 $
14 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سرخس فدراسيون روسيه 12040000 دانه كتان (بزرك)، حتي خرد شده (Linseed، Flaxseed) 576,000 10,240,629,120 Rls. 243,824 $
15 11 1397 سرخس فدراسيون روسيه 31042000 كلرور پتاسيم 563,000 9,389,276,050 Rls. 223,555 $
16 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سرخس فدراسيون روسيه 10039000 جو به استثناي بذر 768,000 7,882,828,800 Rls. 187,686 $
17 4 1397 سرخس فدراسيون روسيه 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 254,800 7,829,207,750 Rls. 184,390 $
18 10 1397 سرخس فدراسيون روسيه 86040000 وسائط نقليه تعمير و نگهداري يا سرويس راه آهن يا تراموا، حتي خودرو (مثلا؛ وا گن کارگاه و...) 111,000 5,691,840,000 Rls. 135,520 $
19 7 1397 سرخس فدراسيون روسيه 10039000 جو به استثناي بذر 448,000 4,139,215,360 Rls. 98,553 $
20 2 1397 سرخس فدراسيون روسيه 28362000 کربنات دي سديم 248,000 3,333,581,280 Rls. 79,371 $
21 3 1397 سرخس فدراسيون روسيه 28362000 کربنات دي سديم 240,000 3,146,037,600 Rls. 74,763 $
22 5 1397 سرخس فدراسيون روسيه 10039000 جو به استثناي بذر 319,000 3,089,777,720 Rls. 70,738 $
23 10 1397 سرخس فدراسيون روسيه 07133200 لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 66,000 3,046,092,280 Rls. 72,526 $
24 10 1397 سرخس فدراسيون روسيه 28362000 کربنات دي سديم 247,750 2,710,372,612 Rls. 64,533 $
25 5 1397 سرخس فدراسيون روسيه 12040000 دانه كتان (بزرك)، حتي خرد شده (Linseed، Flaxseed) 128,000 2,310,978,560 Rls. 55,024 $
26 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سرخس فدراسيون روسيه 12040000 دانه كتان (بزرك)، حتي خرد شده (Linseed، Flaxseed) 128,000 2,262,955,520 Rls. 53,880 $
27 10 1397 سرخس فدراسيون روسيه 07133310 لوبيا چيتي 48,000 2,042,646,624 Rls. 48,634 $
28 12 1397 سرخس فدراسيون روسيه 07133310 لوبيا چيتي 24,000 1,054,963,440 Rls. 25,118 $
مجموع کل
1,426,016,596,985 ريال
مجموع کل
35,003,543 دلار
[1]