آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (سرخس)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 سرخس امارات متحده عربي 52010000 پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده 1,724,002 169,050,942,395 Rls. 3,922,296 $
2 5 1397 سرخس امارات متحده عربي 52010000 پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده 1,207,649 120,358,872,580 Rls. 2,771,967 $
3 2 1397 سرخس امارات متحده عربي 52010000 پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده 982,883 84,848,981,390 Rls. 2,020,214 $
4 3 1397 سرخس امارات متحده عربي 52010000 پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده 663,560 56,414,441,803 Rls. 1,341,091 $
5 1 1397 سرخس امارات متحده عربي 52010000 پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده 548,366 42,922,337,114 Rls. 1,081,685 $
6 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سرخس امارات متحده عربي 50020000 ا بريشم خام (نتابيده) 20,000 33,503,441,504 Rls. 797,700 $
7 10 1397 سرخس امارات متحده عربي 07133200 لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 572,000 26,737,120,631 Rls. 636,596 $
8 1 1397 سرخس امارات متحده عربي 31022100 سولفات آمونيوم 2,898,000 26,260,076,282 Rls. 689,300 $
9 11 1397 سرخس امارات متحده عربي 28362000 کربنات دي سديم 1,692,000 23,132,558,592 Rls. 550,776 $
10 7 1397 سرخس امارات متحده عربي 07133200 لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 484,000 21,506,157,002 Rls. 512,051 $
11 12 1397 سرخس امارات متحده عربي 07133310 لوبيا چيتي 481,000 20,798,251,548 Rls. 495,197 $
12 9 1397 سرخس امارات متحده عربي 07133200 لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 462,000 20,461,354,552 Rls. 487,177 $
13 8 1397 سرخس امارات متحده عربي 52010000 پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده 259,594 19,844,163,968 Rls. 472,480 $
14 1 1397 سرخس امارات متحده عربي 28362000 کربنات دي سديم 1,121,000 18,345,626,120 Rls. 485,775 $
15 12 1397 سرخس امارات متحده عربي 28362000 کربنات دي سديم 1,280,000 17,458,470,644 Rls. 415,678 $
16 4 1397 سرخس امارات متحده عربي 07133310 لوبيا چيتي 339,100 15,880,781,755 Rls. 371,705 $
17 9 1397 سرخس امارات متحده عربي 31022100 سولفات آمونيوم 1,575,000 15,276,733,556 Rls. 363,732 $
18 3 1397 سرخس امارات متحده عربي 07133310 لوبيا چيتي 305,900 14,246,331,356 Rls. 338,264 $
19 11 1397 سرخس امارات متحده عربي 31042000 كلرور پتاسيم 945,000 13,888,235,025 Rls. 330,672 $
20 1 1397 سرخس امارات متحده عربي 07133310 لوبيا چيتي 313,500 13,655,784,146 Rls. 359,481 $
21 9 1397 سرخس امارات متحده عربي 07133310 لوبيا چيتي 281,000 13,512,013,526 Rls. 321,713 $
22 2 1397 سرخس امارات متحده عربي 07133310 لوبيا چيتي 253,000 11,766,921,033 Rls. 280,166 $
23 12 1397 سرخس امارات متحده عربي 52010000 پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده 111,321 11,444,983,747 Rls. 272,499 $
24 12 1397 سرخس امارات متحده عربي 07133200 لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 242,000 11,131,890,629 Rls. 265,045 $
25 5 1397 سرخس امارات متحده عربي 07133310 لوبيا چيتي 226,000 10,994,506,911 Rls. 251,968 $
26 11 1397 سرخس امارات متحده عربي 31022100 سولفات آمونيوم 1,008,000 10,202,585,000 Rls. 242,919 $
27 5 1397 سرخس امارات متحده عربي 50020000 ا بريشم خام (نتابيده) 5,000 8,910,153,200 Rls. 204,831 $
28 1 1397 سرخس امارات متحده عربي 23023000 سبوس، فضولات و ساير آخال گندم 1,117,420 8,859,649,808 Rls. 234,948 $
29 1 1397 سرخس امارات متحده عربي 23064100 كنجاله و ساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله.. از دانه هاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك 717,880 8,692,981,211 Rls. 230,663 $
30 4 1397 سرخس امارات متحده عربي 07133200 لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 176,000 8,308,828,660 Rls. 194,573 $
31 3 1397 سرخس امارات متحده عربي 07133200 لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 176,000 8,099,133,332 Rls. 192,251 $
32 2 1397 سرخس امارات متحده عربي 31022100 سولفات آمونيوم 766,000 8,091,376,635 Rls. 192,651 $
33 7 1397 سرخس امارات متحده عربي 52052300 نخ يك لا، از الياف شانه زده، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 60,000 7,801,520,810 Rls. 185,750 $
34 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سرخس امارات متحده عربي 50010000 پيله کرم ا بريشم مناسب براي بازکردن. 12,618 7,781,999,819 Rls. 185,285 $
35 8 1397 سرخس امارات متحده عربي 07133200 لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 154,000 6,999,922,824 Rls. 166,664 $
36 10 1397 سرخس امارات متحده عربي 52010000 پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده 93,451 6,969,556,889 Rls. 165,942 $
37 6 1397 سرخس امارات متحده عربي 07133200 لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 154,000 6,950,740,664 Rls. 165,494 $
38 4 1397 سرخس امارات متحده عربي 28362000 کربنات دي سديم 551,800 6,662,112,218 Rls. 157,368 $
39 8 1397 سرخس امارات متحده عربي 31022100 سولفات آمونيوم 630,000 6,138,155,660 Rls. 146,146 $
40 10 1397 سرخس امارات متحده عربي 07133310 لوبيا چيتي 96,000 5,410,485,782 Rls. 128,821 $
41 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سرخس امارات متحده عربي 07133200 لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 110,000 4,808,107,700 Rls. 114,479 $
42 3 1397 سرخس امارات متحده عربي 28362000 کربنات دي سديم 239,600 4,612,903,626 Rls. 109,831 $
43 9 1397 سرخس امارات متحده عربي 52010000 پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده 44,933 4,597,984,004 Rls. 109,476 $
44 2 1397 سرخس امارات متحده عربي 28362000 کربنات دي سديم 240,000 4,297,766,859 Rls. 102,328 $
45 5 1397 سرخس امارات متحده عربي 07133200 لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 88,000 4,105,063,513 Rls. 94,583 $
46 11 1397 سرخس امارات متحده عربي 52010000 پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده 47,471 3,855,063,497 Rls. 91,787 $
47 6 1397 سرخس امارات متحده عربي 28362000 کربنات دي سديم 189,000 3,554,012,385 Rls. 84,620 $
48 8 1397 سرخس امارات متحده عربي 07133310 لوبيا چيتي 70,500 3,040,383,462 Rls. 72,390 $
49 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سرخس امارات متحده عربي 07133200 لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 66,000 3,036,270,822 Rls. 72,292 $
50 11 1397 سرخس امارات متحده عربي 07133100 لوبيا از گونه هاي (Uigna Mllugo Hepper ((Wilezek L or L Radiara vigna خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 72,000 3,018,837,600 Rls. 71,877 $
51 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سرخس امارات متحده عربي 07133200 لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 66,000 2,981,967,516 Rls. 70,999 $
52 4 1397 سرخس امارات متحده عربي 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 48,000 2,978,945,952 Rls. 70,650 $
53 7 1397 سرخس امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 64,000 2,922,898,048 Rls. 69,593 $
54 3 1397 سرخس امارات متحده عربي 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 49,995 2,733,028,866 Rls. 65,072 $
55 12 1397 سرخس امارات متحده عربي 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 72,000 2,713,923,802 Rls. 64,617 $
56 11 1397 سرخس امارات متحده عربي 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 48,000 2,706,546,574 Rls. 64,442 $
57 11 1397 سرخس امارات متحده عربي 07133200 لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 44,000 2,177,151,263 Rls. 51,837 $
58 10 1397 سرخس امارات متحده عربي 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 47,000 2,076,556,170 Rls. 49,442 $
59 3 1397 سرخس امارات متحده عربي 07131000 نخود فرنگی غلاف کنده، خشک کرده حتي پوست كنده 127,200 2,051,599,133 Rls. 48,848 $
60 12 1397 سرخس امارات متحده عربي 07133100 لوبيا از گونه هاي (Uigna Mllugo Hepper ((Wilezek L or L Radiara vigna خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 48,000 2,014,130,755 Rls. 47,955 $
61 2 1397 سرخس امارات متحده عربي 07133200 لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 44,000 1,993,199,580 Rls. 47,457 $
62 1 1397 سرخس امارات متحده عربي 07133200 لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 44,000 1,824,050,800 Rls. 48,400 $
63 10 1397 سرخس امارات متحده عربي 31022100 سولفات آمونيوم 125,000 1,347,704,744 Rls. 32,088 $
64 11 1397 سرخس امارات متحده عربي 07133310 لوبيا چيتي 23,000 1,277,099,478 Rls. 30,407 $
65 4 1397 سرخس امارات متحده عربي 07133390 لوبياي سفيد (Phadealus Vulgaris) 22,000 1,075,686,440 Rls. 25,334 $
66 4 1397 سرخس امارات متحده عربي 07133100 لوبيا از گونه هاي (Uigna Mllugo Hepper ((Wilezek L or L Radiara vigna خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 24,000 1,038,198,357 Rls. 24,274 $
67 11 1397 سرخس امارات متحده عربي 07133390 لوبياي سفيد (Phadealus Vulgaris) 23,750 1,010,114,100 Rls. 24,050 $
68 12 1397 سرخس امارات متحده عربي 31042000 كلرور پتاسيم 55,000 808,309,975 Rls. 19,245 $
69 2 1397 سرخس امارات متحده عربي 10049000 جو دو سر به استثناي بذر 64,000 614,120,960 Rls. 16,292 $
70 4 1397 سرخس امارات متحده عربي 14042000 لينتر پنبه 22,038 510,175,958 Rls. 11,837 $
71 7 1397 سرخس امارات متحده عربي 07133310 لوبيا چيتي 10,000 455,449,848 Rls. 10,844 $
مجموع کل
1,025,557,432,108 ريال
مجموع کل
24,446,880 دلار
[1]