آمار کل " واردات از" کشور (ازبکستان) گمرک (سرخس)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سرخس ازبکستان 52010000 پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده 1,942,641 172,566,623,987 Rls. 4,108,730 $
2 4 1397 منطقه ويزه اقتصادي سرخس ازبکستان 52010000 پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده 993,172 90,969,026,119 Rls. 2,134,297 $
3 12 1397 سرخس ازبکستان 52010000 پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده 975,254 89,257,578,209 Rls. 2,125,181 $
4 3 1397 سرخس ازبکستان 52010000 پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده 745,080 67,785,460,742 Rls. 1,607,624 $
5 10 1397 سرخس ازبکستان 52052300 نخ يك لا، از الياف شانه زده، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 419,965 55,638,388,365 Rls. 1,324,722 $
6 12 1397 سرخس ازبکستان 31042000 كلرور پتاسيم 3,276,000 46,340,278,703 Rls. 1,103,340 $
7 1 1397 سرخس ازبکستان 52010000 پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده 498,352 45,063,204,048 Rls. 1,072,934 $
8 1 1397 سرخس ازبکستان 31022100 سولفات آمونيوم 4,334,000 44,192,332,018 Rls. 1,155,779 $
9 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سرخس ازبکستان 52010000 پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده 494,296 43,510,340,296 Rls. 1,035,961 $
10 10 1397 سرخس ازبکستان 31022100 سولفات آمونيوم 3,780,000 39,807,391,525 Rls. 947,796 $
11 12 1397 سرخس ازبکستان 50020000 ا بريشم خام (نتابيده) 16,000 26,819,741,009 Rls. 638,565 $
12 12 1397 سرخس ازبکستان 52052300 نخ يك لا، از الياف شانه زده، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 219,984 26,170,902,999 Rls. 623,116 $
13 6 1397 سرخس ازبکستان 31042000 كلرور پتاسيم 1,637,200 23,965,523,271 Rls. 570,608 $
14 5 1397 منطقه ويزه اقتصادي سرخس ازبکستان 52010000 پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده 249,692 23,673,489,519 Rls. 539,505 $
15 11 1397 سرخس ازبکستان 31042000 كلرور پتاسيم 1,637,600 23,432,172,870 Rls. 557,909 $
16 10 1397 سرخس ازبکستان 31042000 كلرور پتاسيم 1,637,500 23,425,704,616 Rls. 557,754 $
17 11 1397 سرخس ازبکستان 50020000 ا بريشم خام (نتابيده) 11,000 18,327,386,000 Rls. 436,366 $
18 1 1397 سرخس ازبکستان 07133310 لوبيا چيتي 367,000 17,561,282,688 Rls. 453,299 $
19 10 1397 سرخس ازبکستان 52052400 نخ يك لا، از الياف شانه زده، كه اندازه آن كمتر از 31/192 دسي تكس بوده ولي كمتر از 125 دسي تكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 52 بوده ولي از 80 بيشتر نباشد) 139,993 17,448,710,073 Rls. 415,444 $
20 2 1397 سرخس ازبکستان 50020000 ا بريشم خام (نتابيده) 9,053 16,358,868,534 Rls. 389,497 $
21 3 1397 سرخس ازبکستان 50020000 ا بريشم خام (نتابيده) 7,000 12,481,350,336 Rls. 297,175 $
22 3 1397 منطقه ويزه اقتصادي سرخس ازبکستان 50020000 ا بريشم خام (نتابيده) 7,000 12,100,689,328 Rls. 286,984 $
23 11 1397 سرخس ازبکستان 07133310 لوبيا چيتي 257,000 11,531,039,000 Rls. 274,549 $
24 12 1397 سرخس ازبکستان 52041900 نخ از پنبه براي دوخت، داراي کمتراز 85% پنبه، آماده نشده براي خرده فروشي 80,000 10,539,354,550 Rls. 250,937 $
25 11 1397 سرخس ازبکستان 52052300 نخ يك لا، از الياف شانه زده، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 60,030 7,885,496,759 Rls. 187,750 $
26 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سرخس ازبکستان 50020000 ا بريشم خام (نتابيده) 4,253 7,266,118,500 Rls. 173,003 $
27 12 1397 سرخس ازبکستان 07133100 لوبيا از گونه هاي (Uigna Mllugo Hepper ((Wilezek L or L Radiara vigna خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 189,000 6,838,584,050 Rls. 162,824 $
28 9 1397 سرخس ازبکستان 07133310 لوبيا چيتي 150,000 6,705,240,000 Rls. 159,648 $
29 12 1397 سرخس ازبکستان 07133310 لوبيا چيتي 143,000 6,442,999,000 Rls. 153,404 $
30 10 1397 سرخس ازبکستان 07133310 لوبيا چيتي 141,000 6,172,243,000 Rls. 146,957 $
31 5 1397 سرخس ازبکستان 07133310 لوبيا چيتي 120,000 5,934,634,200 Rls. 135,247 $
32 10 1397 سرخس ازبکستان 28362000 کربنات دي سديم 310,000 5,841,467,640 Rls. 139,083 $
33 10 1397 سرخس ازبکستان 07133900 ساير سبزيجات غلافدار خشك به استثناي انوع لوبيا، نخودفرنگي ها، خشك، غلاف كنده، پوست كنده، لپه شده 144,000 5,759,424,000 Rls. 137,129 $
34 6 1397 سرخس ازبکستان 07133310 لوبيا چيتي 120,000 5,687,285,400 Rls. 135,412 $
35 9 1397 سرخس ازبکستان 52052300 نخ يك لا، از الياف شانه زده، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 40,020 5,234,694,728 Rls. 124,636 $
36 12 1397 سرخس ازبکستان 25070010 کائولن 854,000 5,232,137,652 Rls. 124,574 $
37 1 1397 سرخس ازبکستان 04072010 تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 125,050 5,164,870,122 Rls. 136,564 $
38 11 1397 سرخس ازبکستان 52052400 نخ يك لا، از الياف شانه زده، كه اندازه آن كمتر از 31/192 دسي تكس بوده ولي كمتر از 125 دسي تكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 52 بوده ولي از 80 بيشتر نباشد) 39,979 4,962,431,690 Rls. 118,153 $
39 6 1397 سرخس ازبکستان 31022100 سولفات آمونيوم 441,000 4,851,691,540 Rls. 115,516 $
40 2 1397 سرخس ازبکستان 07133310 لوبيا چيتي 95,000 4,594,009,929 Rls. 109,381 $
41 6 1397 سرخس ازبکستان 28362000 کربنات دي سديم 248,000 4,451,848,000 Rls. 105,996 $
42 2 1397 سرخس ازبکستان 52010000 پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده 44,982 4,444,606,512 Rls. 105,824 $
43 3 1397 سرخس ازبکستان 07133310 لوبيا چيتي 95,000 4,317,800,865 Rls. 102,505 $
44 11 1397 سرخس ازبکستان 07133100 لوبيا از گونه هاي (Uigna Mllugo Hepper ((Wilezek L or L Radiara vigna خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 94,000 3,942,510,000 Rls. 93,869 $
45 5 1397 سرخس ازبکستان 31022100 سولفات آمونيوم 315,000 3,407,486,670 Rls. 81,131 $
46 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سرخس ازبکستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 24,000 3,067,200,000 Rls. 73,029 $
47 5 1397 سرخس ازبکستان 50020000 ا بريشم خام (نتابيده) 1,500 2,668,776,000 Rls. 61,921 $
48 11 1397 سرخس ازبکستان 31022100 سولفات آمونيوم 252,050 2,548,082,336 Rls. 60,669 $
49 10 1397 سرخس ازبکستان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 48,000 2,499,036,480 Rls. 59,501 $
50 12 1397 سرخس ازبکستان 52052400 نخ يك لا، از الياف شانه زده، كه اندازه آن كمتر از 31/192 دسي تكس بوده ولي كمتر از 125 دسي تكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 52 بوده ولي از 80 بيشتر نباشد) 19,980 2,462,250,452 Rls. 58,625 $
51 7 1397 سرخس ازبکستان 25070010 کائولن 390,000 2,359,304,064 Rls. 56,175 $
52 4 1397 سرخس ازبکستان 07133310 لوبيا چيتي 48,000 2,332,481,480 Rls. 55,009 $
53 8 1397 سرخس ازبکستان 07133310 لوبيا چيتي 42,000 1,842,876,000 Rls. 43,878 $
54 2 1397 سرخس ازبکستان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 24,000 1,542,578,400 Rls. 36,728 $
55 10 1397 سرخس ازبکستان 25070010 کائولن 250,000 1,437,240,000 Rls. 34,220 $
56 5 1397 سرخس ازبکستان 25070010 کائولن 256,000 1,397,252,736 Rls. 31,843 $
57 2 1397 سرخس ازبکستان 04072010 تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 18,909 996,546,530 Rls. 23,727 $
58 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سرخس ازبکستان 07133310 لوبيا چيتي 23,000 992,162,385 Rls. 23,623 $
59 2 1397 سرخس ازبکستان 44079900 ساير چوب هاي ا ره شده يا ناهموا ري گرفته شده ازدرا زا، لايه بري شده يا پوست کنده، به ضخامت بيش ازmm6... غير مذكور 42,040 866,250,000 Rls. 20,625 $
60 6 1397 سرخس ازبکستان 14042000 لينتر پنبه 85,300 833,569,956 Rls. 19,847 $
61 8 1397 سرخس ازبکستان 25070010 کائولن 130,000 757,551,600 Rls. 18,036 $
62 9 1397 سرخس ازبکستان 25070010 کائولن 130,000 745,102,800 Rls. 17,740 $
63 3 1397 سرخس ازبکستان 25070010 کائولن 60,000 356,155,200 Rls. 8,464 $
64 1 1397 سرخس ازبکستان 25070010 کائولن 23,000 160,262,850 Rls. 4,238 $
مجموع کل
1,103,969,098,331 ريال
مجموع کل
26,364,576 دلار
[1]