آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 زنجان چين 54021920 نخ پلي آميد 6/6 با دسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 217,041 45,486,647,489 Rls. 1,083,016 $
2 10 1397 زنجان چين 54021920 نخ پلي آميد 6/6 با دسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 217,202 44,385,228,700 Rls. 1,056,792 $
3 5 1397 زنجان چين 54021910 نخ پلي آميد 6 با دسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 265,396 31,831,526,178 Rls. 725,421 $
4 2 1397 زنجان چين 54021910 نخ پلي آميد 6 با دسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 231,971 26,545,773,618 Rls. 665,125 $
5 3 1397 زنجان چين 54021910 نخ پلي آميد 6 با دسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 202,851 24,953,796,905 Rls. 594,138 $
6 10 1397 زنجان چين 54022000 نخ بسيار مقاوم از پلي استرها 281,280 24,354,595,707 Rls. 579,872 $
7 11 1397 زنجان چين 48102900 ساير کاغذ اندوده براي نوشتن با بيش از10% وزن کل الياف آن ا زا لياف حاصل ا زيک فرآيند مکانيکي 299,090 17,308,836,226 Rls. 412,115 $
8 7 1397 زنجان چين 54021910 نخ پلي آميد 6 با دسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 150,000 17,277,187,500 Rls. 411,362 $
9 8 1397 زنجان چين 54021920 نخ پلي آميد 6/6 با دسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 87,183 16,926,114,595 Rls. 403,003 $
10 8 1397 زنجان چين 98871196 با ساخت داخل 14 درصد و بیشتر 96,851 16,340,400,000 Rls. 389,057 $
11 6 1397 زنجان چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50 تا 250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87، به جز دوزمانه 49,500 16,027,797,825 Rls. 381,614 $
12 12 1397 زنجان چين 85462021 مقره با قطعات فلزي ازسراميك، مخصوص پستهاي فشار قوي ا ز 63 کيلو ولت به بالا از نوع غيربشقابي 166,590 15,110,898,800 Rls. 359,783 $
13 5 1397 زنجان چين 27040090 ساير کک ها و نيمه کک هاي، زغال سنگ، لينيت يا تورب زغال قرع غير مذکور در جاي ديگر 1,283,127 14,607,823,480 Rls. 346,625 $
14 7 1397 زنجان چين 98871182 " با ساخت داخل 20 درصد تا کمتر از 30درصد به استثنای موتور، لاستیک و تنه، اگزوز، ترک­بند، جاپایی، درپوش بغل، دو شاخه و کرپی" 48,069 12,038,283,525 Rls. 286,626 $
15 4 1397 زنجان چين 54021910 نخ پلي آميد 6 با دسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 97,149 11,695,355,227 Rls. 274,797 $
16 6 1397 زنجان چين 54021910 نخ پلي آميد 6 با دسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 100,719 11,409,331,388 Rls. 271,650 $
17 9 1397 زنجان چين 54022000 نخ بسيار مقاوم از پلي استرها 130,652 10,641,718,092 Rls. 253,374 $
18 8 1397 زنجان چين 29072100 رزورسينول و املاح آن 10,000 10,444,875,000 Rls. 248,688 $
19 6 1397 زنجان چين 54041100 تک رشته الا ستو مريك سينتتيک 67 دسي تکس يا بيشتر كه بزرگترين بعد مقطع عرضي آن از يك ميليمتر بيشتر نباشد غير از نخ دوخت و همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 25,920 10,273,260,888 Rls. 244,601 $
20 2 1397 زنجان چين 54022000 نخ بسيار مقاوم از پلي استرها 122,812 9,286,929,024 Rls. 223,235 $
21 4 1397 زنجان چين 76071110 ورق و نوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت حداكثر 7 ميكرون 58,372 9,172,982,910 Rls. 216,503 $
22 1 1397 زنجان چين 54022000 نخ بسيار مقاوم از پلي استرها 126,240 9,146,170,320 Rls. 245,019 $
23 3 1397 زنجان چين 40029100 لاتکس کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که در جاي ديگر مذکور نباشد 151,200 8,935,944,192 Rls. 212,761 $
24 3 1397 زنجان چين 98871182 " با ساخت داخل 20 درصد تا کمتر از 30درصد به استثنای موتور، لاستیک و تنه، اگزوز، ترک­بند، جاپایی، درپوش بغل، دو شاخه و کرپی" 43,107 8,369,305,851 Rls. 201,282 $
25 3 1397 زنجان چين 54022000 نخ بسيار مقاوم از پلي استرها 99,090 7,666,700,317 Rls. 182,540 $
26 2 1397 زنجان چين 29072100 رزورسينول و املاح آن 10,000 5,894,100,000 Rls. 140,336 $
27 2 1397 زنجان چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50 تا 250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87، به جز دوزمانه 18,612 5,864,156,924 Rls. 155,054 $
28 8 1397 زنجان چين 40029100 لاتکس کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که در جاي ديگر مذکور نباشد 100,000 5,854,655,000 Rls. 139,397 $
29 4 1397 زنجان چين 29072100 رزورسينول و املاح آن 5,000 5,333,323,000 Rls. 124,698 $
30 6 1397 زنجان چين 29072100 رزورسينول و املاح آن 5,000 5,298,337,500 Rls. 126,151 $
31 6 1397 زنجان چين 54022000 نخ بسيار مقاوم از پلي استرها 63,360 4,730,340,384 Rls. 112,627 $
32 11 1397 زنجان چين 54021920 نخ پلي آميد 6/6 با دسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 20,000 4,069,123,200 Rls. 96,884 $
33 7 1397 زنجان چين 54022000 نخ بسيار مقاوم از پلي استرها 46,925 3,968,568,598 Rls. 94,490 $
34 5 1397 زنجان چين 54022000 نخ بسيار مقاوم از پلي استرها 44,800 3,584,770,560 Rls. 81,695 $
35 6 1397 زنجان چين 98871182 " با ساخت داخل 20 درصد تا کمتر از 30درصد به استثنای موتور، لاستیک و تنه، اگزوز، ترک­بند، جاپایی، درپوش بغل، دو شاخه و کرپی" 4,702 2,635,196,400 Rls. 62,743 $
36 11 1397 زنجان چين 85462021 مقره با قطعات فلزي ازسراميك، مخصوص پستهاي فشار قوي ا ز 63 کيلو ولت به بالا از نوع غيربشقابي 37,800 2,600,767,803 Rls. 61,923 $
37 10 1397 زنجان چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50 تا 250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87، به جز دوزمانه 4,830 2,594,712,484 Rls. 61,779 $
38 7 1397 زنجان چين 28332990 ساير سولفاتها غير از منيزيم، آلومينيوم، نيکل، مس، باريم، کادميوم، کبالت، تيتانيوم، آهن، جيوه، سرب وکروم 108,000 2,441,556,000 Rls. 58,132 $
39 10 1397 زنجان چين 98871181 موتورسیکلت ها با ساخت داخل کمتر از 30 درصد به استثنای موتور، لاستیک وتنه، اگزوز، ترک بند، جاپایی ، درپوش بغل، دوشاخه وکربی 11,776 2,418,850,616 Rls. 57,592 $
40 8 1397 زنجان چين 28369200 کربنات ا سترونسيوم 44,000 2,035,478,500 Rls. 48,464 $
41 6 1397 زنجان چين 85399030 اجزا و قطعات لامپ LED 3,336 1,319,092,311 Rls. 31,407 $
42 6 1397 زنجان چين 40029100 لاتکس کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که در جاي ديگر مذکور نباشد 20,000 1,290,030,000 Rls. 30,715 $
43 7 1397 زنجان چين 73079300 لوا زم وا تصالات براي جوشکاري لب به لب ا زآهن ياا زفولاد (غير ازفولادزنگ نزن). 18,321 1,228,656,662 Rls. 29,254 $
44 7 1397 زنجان چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 22,480 855,345,010 Rls. 20,365 $
45 5 1397 زنجان چين 83071000 لوله هاي قابل ا نحناءا زآهن يافولاد. 3,542 764,635,080 Rls. 17,426 $
46 6 1397 زنجان چين 85319010 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcd يا led يا پلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 1,170 705,965,314 Rls. 16,809 $
47 1 1397 زنجان چين 39211200 صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازک، باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 22,560 675,024,152 Rls. 17,908 $
48 5 1397 زنجان چين 73064010 لوله، جوش دا ده شده باسطح مقطع، مدور، ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي كمتر از2/203 ميليمتر 7,200 524,315,194 Rls. 11,949 $
49 6 1397 زنجان چين 87141090 سایر 397 196,558,700 Rls. 4,680 $
50 6 1397 زنجان چين 87141025 كمك فنر 336 153,972,000 Rls. 3,666 $
51 6 1397 زنجان چين 87141015 تنه، اگزوز، تركکبند، جاپايي و درپوش بغل 199 18,760,095 Rls. 447 $
مجموع کل
497,293,775,244 ريال
مجموع کل
11,875,590 دلار
[1]