آمار کل " واردات از" کشور (سوئيس) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 زنجان سوئيس 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي واشياء ساخته شده از آن. 110,351 71,130,932,741 Rls. 1,693,593 $
2 7 1397 زنجان سوئيس 76072000 ورق و نوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر، روي تكيه گاه 221,719 41,177,728,191 Rls. 980,423 $
3 8 1397 زنجان سوئيس 76072000 ورق و نوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر، روي تكيه گاه 177,608 30,012,673,760 Rls. 714,588 $
4 7 1397 زنجان سوئيس 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي واشياء ساخته شده از آن. 35,588 27,729,887,680 Rls. 660,235 $
5 3 1397 زنجان سوئيس 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي واشياء ساخته شده از آن. 43,956 25,906,561,308 Rls. 614,721 $
6 12 1397 زنجان سوئيس 76072000 ورق و نوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر، روي تكيه گاه 141,434 24,248,460,964 Rls. 577,344 $
7 11 1397 زنجان سوئيس 76072000 ورق و نوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر، روي تكيه گاه 123,889 21,134,998,315 Rls. 503,213 $
8 7 1397 زنجان سوئيس 84451300 ماشين هاي کشش يا فتيله كني الياف (ِِdrawing and roving machines) 16,450 21,026,747,200 Rls. 500,637 $
9 10 1397 زنجان سوئيس 90258090 چگالي سنج، غلظت سنج، الات شناور مشابه، فشارسنج هوا، پسيکرومتر و رطوبت سنج، غير مذکور در جاي ديگر 2,031 17,578,733,256 Rls. 418,541 $
10 11 1397 زنجان سوئيس 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي واشياء ساخته شده از آن. 28,481 16,261,616,687 Rls. 387,181 $
11 8 1397 زنجان سوئيس 48132000 کاغذ سيگاربصورت رول به عرض حدا کثر 5 سانتيمتر 30,584 13,371,205,307 Rls. 318,362 $
12 5 1397 زنجان سوئيس 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي واشياء ساخته شده از آن. 21,978 13,191,637,798 Rls. 306,441 $
13 1 1397 زنجان سوئيس 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي واشياء ساخته شده از آن. 21,897 12,233,644,822 Rls. 324,042 $
14 7 1397 زنجان سوئيس 35069100 چسباننده ها بر اساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا بر اساس كائوچو 76,500 12,012,817,980 Rls. 286,019 $
15 9 1397 زنجان سوئيس 35069100 چسباننده ها بر اساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا بر اساس كائوچو 86,500 11,693,185,265 Rls. 278,409 $
16 2 1397 زنجان سوئيس 29337990 ساير 20,700 11,557,812,294 Rls. 275,186 $
17 8 1397 زنجان سوئيس 39191090 صفحه. ورق. نوا رخود چسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20 سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 11,845 11,302,567,311 Rls. 269,109 $
18 7 1397 زنجان سوئيس 85469020 بوشینگ خازنی مخصوص ترانس با ظرفیت kv 63 لغایت kv 420 4,554 10,334,260,216 Rls. 246,054 $
19 10 1397 زنجان سوئيس 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي واشياء ساخته شده از آن. 4,224 9,547,583,407 Rls. 227,323 $
20 4 1397 زنجان سوئيس 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 26,472 9,484,468,050 Rls. 221,755 $
21 11 1397 زنجان سوئيس 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك به غير از استات اتيل، استات ونيل، استات بوتيل نرمال، استات دي نوسب (iso) 85,200 8,596,181,088 Rls. 204,671 $
22 12 1397 زنجان سوئيس 48132000 کاغذ سيگاربصورت رول به عرض حدا کثر 5 سانتيمتر 52,837 8,556,643,835 Rls. 203,730 $
23 9 1397 زنجان سوئيس 76072000 ورق و نوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر، روي تكيه گاه 49,898 8,485,270,655 Rls. 202,030 $
24 10 1397 زنجان سوئيس 76072000 ورق و نوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر، روي تكيه گاه 46,671 7,939,349,721 Rls. 189,032 $
25 2 1397 زنجان سوئيس 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي واشياء ساخته شده از آن. 13,352 7,706,217,736 Rls. 183,481 $
26 6 1397 زنجان سوئيس 35069100 چسباننده ها بر اساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا بر اساس كائوچو 50,000 7,409,189,300 Rls. 176,410 $
27 6 1397 زنجان سوئيس 48132000 کاغذ سيگاربصورت رول به عرض حدا کثر 5 سانتيمتر 25,595 7,186,834,175 Rls. 171,115 $
28 10 1397 زنجان سوئيس 35069100 چسباننده ها بر اساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا بر اساس كائوچو 50,000 6,789,151,500 Rls. 161,646 $
29 9 1397 زنجان سوئيس 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك به غير از استات اتيل، استات ونيل، استات بوتيل نرمال، استات دي نوسب (iso) 61,200 6,267,550,140 Rls. 149,227 $
30 11 1397 زنجان سوئيس 39191090 صفحه. ورق. نوا رخود چسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20 سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 6,435 6,110,642,663 Rls. 145,491 $
31 4 1397 زنجان سوئيس 76072000 ورق و نوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر، روي تكيه گاه 17,413 5,259,385,168 Rls. 122,027 $
32 8 1397 زنجان سوئيس 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك به غير از استات اتيل، استات ونيل، استات بوتيل نرمال، استات دي نوسب (iso) 51,600 5,178,803,810 Rls. 123,304 $
33 11 1397 زنجان سوئيس 35069100 چسباننده ها بر اساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا بر اساس كائوچو 29,500 5,032,034,700 Rls. 119,810 $
34 6 1397 زنجان سوئيس 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 2,800 4,870,700,000 Rls. 115,969 $
35 6 1397 زنجان سوئيس 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي واشياء ساخته شده از آن. 8,200 4,633,930,226 Rls. 110,332 $
36 5 1397 زنجان سوئيس 35069100 چسباننده ها بر اساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا بر اساس كائوچو 30,000 4,568,281,520 Rls. 108,769 $
37 7 1397 زنجان سوئيس 48132000 کاغذ سيگاربصورت رول به عرض حدا کثر 5 سانتيمتر 40,847 4,474,626,494 Rls. 106,539 $
38 7 1397 زنجان سوئيس 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك به غير از استات اتيل، استات ونيل، استات بوتيل نرمال، استات دي نوسب (iso) 40,800 4,280,385,120 Rls. 101,914 $
39 2 1397 زنجان سوئيس 35069100 چسباننده ها بر اساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا بر اساس كائوچو 29,500 3,943,696,155 Rls. 93,898 $
40 1 1397 زنجان سوئيس 76072000 ورق و نوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر، روي تكيه گاه 11,858 3,383,450,708 Rls. 80,558 $
41 2 1397 زنجان سوئيس 48132000 کاغذ سيگاربصورت رول به عرض حدا کثر 5 سانتيمتر 17,748 3,247,772,504 Rls. 77,328 $
42 2 1397 زنجان سوئيس 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 8,817 3,212,176,937 Rls. 76,480 $
43 5 1397 زنجان سوئيس 48132000 کاغذ سيگاربصورت رول به عرض حدا کثر 5 سانتيمتر 13,762 3,107,415,161 Rls. 73,986 $
44 4 1397 زنجان سوئيس 35069100 چسباننده ها بر اساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا بر اساس كائوچو 18,000 2,860,794,970 Rls. 67,376 $
45 7 1397 زنجان سوئيس 48109900 کاغذ و مقوا ي، ا ندوده يا کائولن، يا با ساير مواد، غيرآلي که در جاي ديگر مذکور نباشد 34,019 2,769,840,452 Rls. 65,948 $
46 12 1397 زنجان سوئيس 48109900 کاغذ و مقوا ي، ا ندوده يا کائولن، يا با ساير مواد، غيرآلي که در جاي ديگر مذکور نباشد 15,533 2,507,105,488 Rls. 59,693 $
47 9 1397 زنجان سوئيس 48132000 کاغذ سيگاربصورت رول به عرض حدا کثر 5 سانتيمتر 10,412 2,273,351,252 Rls. 54,127 $
48 5 1397 زنجان سوئيس 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك به غير از استات اتيل، استات ونيل، استات بوتيل نرمال، استات دي نوسب (iso) 20,400 2,259,447,900 Rls. 51,246 $
49 6 1397 زنجان سوئيس 39011061 کامپاند پلی اتیلن با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% به صورت پودر 20,000 2,126,833,500 Rls. 48,469 $
50 3 1397 زنجان سوئيس 35069100 چسباننده ها بر اساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا بر اساس كائوچو 16,500 2,114,424,170 Rls. 50,248 $
51 2 1397 زنجان سوئيس 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك به غير از استات اتيل، استات ونيل، استات بوتيل نرمال، استات دي نوسب (iso) 18,240 1,913,968,692 Rls. 45,571 $
52 7 1397 زنجان سوئيس 48109200 ساير کاغذها و مقوا ها به صورت چندلا 22,132 1,820,676,352 Rls. 43,349 $
53 11 1397 زنجان سوئيس 48219000 انواع برچسب ا ز کاغذ يا مقوا، غير از چاپ شده 4,760 1,769,257,957 Rls. 42,125 $
54 3 1397 زنجان سوئيس 39191090 صفحه. ورق. نوا رخود چسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20 سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 1,410 1,758,667,874 Rls. 41,709 $
55 2 1397 زنجان سوئيس 84483100 نوا رخاردا رماشين کاردينگ 446 1,702,749,967 Rls. 40,542 $
56 4 1397 زنجان سوئيس 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك به غير از استات اتيل، استات ونيل، استات بوتيل نرمال، استات دي نوسب (iso) 15,360 1,499,164,700 Rls. 34,783 $
57 1 1397 زنجان سوئيس 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك به غير از استات اتيل، استات ونيل، استات بوتيل نرمال، استات دي نوسب (iso) 16,320 1,480,921,640 Rls. 35,260 $
58 4 1397 زنجان سوئيس 39191090 صفحه. ورق. نوا رخود چسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20 سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 1,517 1,480,282,099 Rls. 34,346 $
59 12 1397 زنجان سوئيس 38021000 زغالهاي اكتيف شده (Activated carbon) 13,500 1,415,998,935 Rls. 33,714 $
60 8 1397 زنجان سوئيس 48219000 انواع برچسب ا ز کاغذ يا مقوا، غير از چاپ شده 3,400 1,258,706,680 Rls. 29,970 $
61 10 1397 زنجان سوئيس 48109200 ساير کاغذها و مقوا ها به صورت چندلا 12,040 901,136,765 Rls. 21,456 $
62 10 1397 زنجان سوئيس 35011000 كازئين 1,188 897,790,999 Rls. 21,376 $
63 7 1397 زنجان سوئيس 38021000 زغالهاي اكتيف شده (Activated carbon) 8,000 873,816,320 Rls. 20,805 $
64 10 1397 زنجان سوئيس 38021000 زغالهاي اكتيف شده (Activated carbon) 8,000 845,563,680 Rls. 20,132 $
65 2 1397 زنجان سوئيس 48103200 کاغذ کرا فت، سفيد شده، که بابيش از 95% الياف از الياف چوب، هر متر مربع حدا قل 150 گرم باشد 9,668 800,083,855 Rls. 19,050 $
66 3 1397 زنجان سوئيس 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك به غير از استات اتيل، استات ونيل، استات بوتيل نرمال، استات دي نوسب (iso) 7,680 733,081,539 Rls. 17,386 $
67 2 1397 زنجان سوئيس 39191090 صفحه. ورق. نوا رخود چسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20 سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 1,002 722,745,986 Rls. 17,208 $
68 4 1397 زنجان سوئيس 48109900 کاغذ و مقوا ي، ا ندوده يا کائولن، يا با ساير مواد، غيرآلي که در جاي ديگر مذکور نباشد 7,997 716,550,725 Rls. 16,876 $
69 1 1397 زنجان سوئيس 39191090 صفحه. ورق. نوا رخود چسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20 سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 605 716,491,072 Rls. 17,059 $
70 12 1397 زنجان سوئيس 48139000 کاغذ سيگارکه در جاي ديگرگفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 6,182 694,305,907 Rls. 16,531 $
71 6 1397 زنجان سوئيس 38021000 زغالهاي اكتيف شده (Activated carbon) 4,000 430,410,760 Rls. 10,248 $
72 8 1397 زنجان سوئيس 38021000 زغالهاي اكتيف شده (Activated carbon) 4,000 423,321,080 Rls. 10,079 $
73 11 1397 زنجان سوئيس 38021000 زغالهاي اكتيف شده (Activated carbon) 4,000 422,021,600 Rls. 10,048 $
74 9 1397 زنجان سوئيس 48115900 ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100 3,729 294,286,724 Rls. 7,007 $
75 3 1397 زنجان سوئيس 48219000 انواع برچسب ا ز کاغذ يا مقوا، غير از چاپ شده 680 257,392,418 Rls. 6,104 $
76 5 1397 زنجان سوئيس 48219000 انواع برچسب ا ز کاغذ يا مقوا، غير از چاپ شده 680 253,739,200 Rls. 6,041 $
77 1 1397 زنجان سوئيس 48219000 انواع برچسب ا ز کاغذ يا مقوا، غير از چاپ شده 680 244,667,951 Rls. 5,825 $
78 6 1397 زنجان سوئيس 48109900 کاغذ و مقوا ي، ا ندوده يا کائولن، يا با ساير مواد، غيرآلي که در جاي ديگر مذکور نباشد 1,637 108,511,502 Rls. 2,584 $
79 12 1397 زنجان سوئيس 85149000 اجزاء و قطعات دستگاه هاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 1 46,733,442 Rls. 1,113 $
مجموع کل
584,572,056,021 ريال
مجموع کل
13,926,327 دلار
[1]