آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1397 زنجان ترکيه 84418000 ماشين آلات و دستگاه ها براي کارکردن روي خميرکاغذ، کاغذ يا مقوا غير مذکور در جاي ديگر 111,850 175,533,000,000 Rls. 4,179,364 $
2 9 1397 زنجان ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 179,948 140,366,198,801 Rls. 3,342,051 $
3 5 1397 زنجان ترکيه 56031190 ساير پارچه هاي نبافته از رشته هاي مصنوعي يا سنتتيک تاوزن 25 گرم برمترمربع غير مذکور در جاي ديگر 713,294 123,510,731,603 Rls. 2,853,177 $
4 8 1397 زنجان ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 44,586 105,218,142,088 Rls. 2,505,194 $
5 6 1397 زنجان ترکيه 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 969,131 99,560,507,140 Rls. 2,370,487 $
6 2 1397 زنجان ترکيه 26080010 سنگ روی 6,228,659 83,819,697,693 Rls. 1,995,709 $
7 4 1397 زنجان ترکيه 56031190 ساير پارچه هاي نبافته از رشته هاي مصنوعي يا سنتتيک تاوزن 25 گرم برمترمربع غير مذکور در جاي ديگر 484,011 82,126,497,713 Rls. 1,936,044 $
8 3 1397 زنجان ترکيه 56031190 ساير پارچه هاي نبافته از رشته هاي مصنوعي يا سنتتيک تاوزن 25 گرم برمترمربع غير مذکور در جاي ديگر 485,700 81,805,793,532 Rls. 1,945,886 $
9 6 1397 زنجان ترکيه 56031190 ساير پارچه هاي نبافته از رشته هاي مصنوعي يا سنتتيک تاوزن 25 گرم برمترمربع غير مذکور در جاي ديگر 467,332 78,820,952,977 Rls. 1,869,328 $
10 4 1397 زنجان ترکيه 54021920 نخ پلي آميد 6/6 با دسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 616,558 71,412,922,694 Rls. 1,664,053 $
11 1 1397 زنجان ترکيه 26080010 سنگ روی 5,355,982 69,944,072,202 Rls. 1,811,011 $
12 5 1397 زنجان ترکيه 84198990 ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 81,684 65,838,287,593 Rls. 1,520,820 $
13 1 1397 زنجان ترکيه 56031190 ساير پارچه هاي نبافته از رشته هاي مصنوعي يا سنتتيک تاوزن 25 گرم برمترمربع غير مذکور در جاي ديگر 421,361 63,589,167,645 Rls. 1,658,243 $
14 4 1397 زنجان ترکيه 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 462,236 63,139,331,291 Rls. 1,476,264 $
15 7 1397 زنجان ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 70,768 62,093,007,470 Rls. 1,478,405 $
16 7 1397 زنجان ترکيه 26080010 سنگ روی 5,046,014 60,109,925,608 Rls. 1,431,188 $
17 6 1397 زنجان ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 83,006 54,649,798,412 Rls. 1,297,064 $
18 2 1397 زنجان ترکيه 56031190 ساير پارچه هاي نبافته از رشته هاي مصنوعي يا سنتتيک تاوزن 25 گرم برمترمربع غير مذکور در جاي ديگر 333,699 54,360,146,610 Rls. 1,334,143 $
19 7 1397 زنجان ترکيه 84198990 ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 57,593 53,756,494,033 Rls. 1,279,917 $
20 4 1397 زنجان ترکيه 26080010 سنگ روی 5,188,224 51,855,847,700 Rls. 1,219,403 $
21 6 1397 زنجان ترکيه 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 682,000 50,848,064,064 Rls. 1,210,669 $
22 3 1397 زنجان ترکيه 26080010 سنگ روی 5,654,684 49,059,308,889 Rls. 1,164,981 $
23 5 1397 زنجان ترکيه 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 325,109 48,936,720,706 Rls. 1,141,234 $
24 5 1397 زنجان ترکيه 26080010 سنگ روی 4,049,805 47,995,222,489 Rls. 1,104,763 $
25 6 1397 زنجان ترکيه 84198990 ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 58,353 46,383,476,538 Rls. 1,101,375 $
26 2 1397 زنجان ترکيه 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 299,607 46,270,212,026 Rls. 1,101,673 $
27 12 1397 زنجان ترکيه 26080010 سنگ روی 2,334,325 46,215,984,086 Rls. 1,100,381 $
28 11 1397 زنجان ترکيه 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 616,000 45,819,895,968 Rls. 1,090,950 $
29 12 1397 زنجان ترکيه 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 325,284 45,577,204,980 Rls. 1,085,170 $
30 3 1397 زنجان ترکيه 54021920 نخ پلي آميد 6/6 با دسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 394,868 45,421,695,039 Rls. 1,075,619 $
31 2 1397 زنجان ترکيه 84198990 ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 171,005 43,911,349,178 Rls. 1,059,052 $
32 6 1397 زنجان ترکيه 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 365,624 42,829,570,316 Rls. 1,019,753 $
33 1 1397 زنجان ترکيه 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 306,079 41,597,448,734 Rls. 1,045,459 $
34 5 1397 زنجان ترکيه 56031290 ساير به غير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 238,295 41,193,234,225 Rls. 953,182 $
35 8 1397 زنجان ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 352,708 40,489,601,468 Rls. 964,038 $
36 1 1397 زنجان ترکيه 84198990 ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 166,099 39,446,558,733 Rls. 1,051,763 $
37 7 1397 زنجان ترکيه 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 239,496 39,314,038,453 Rls. 936,051 $
38 2 1397 زنجان ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 157,999 38,720,357,303 Rls. 935,452 $
39 5 1397 زنجان ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 70,911 38,427,814,852 Rls. 888,435 $
40 2 1397 زنجان ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 396,585 35,719,842,411 Rls. 850,473 $
41 9 1397 زنجان ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 296,610 34,884,752,947 Rls. 830,589 $
42 11 1397 زنجان ترکيه 26080010 سنگ روی 3,099,143 34,016,635,306 Rls. 809,920 $
43 1 1397 زنجان ترکيه 47032100 خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج 917,820 32,351,918,622 Rls. 856,985 $
44 7 1397 زنجان ترکيه 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 411,400 30,311,096,728 Rls. 721,693 $
45 10 1397 زنجان ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 250,942 29,980,076,608 Rls. 713,811 $
46 10 1397 زنجان ترکيه 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر 6,195 29,807,862,000 Rls. 709,711 $
47 7 1397 زنجان ترکيه 56031390 ساير پارچه هاي نبافته حتي آغشته، اندوده به وزن بيش از 70 گرم وكمتر از150 گرم از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي 165,753 27,846,510,108 Rls. 663,012 $
48 6 1397 زنجان ترکيه 84795000 رباتهاي صنعتي،(industrial robots) که در جاي ديگر مذکور نباشد 24,000 27,296,035,944 Rls. 649,906 $
49 10 1397 زنجان ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 29,797 27,008,049,354 Rls. 643,049 $
50 2 1397 زنجان ترکيه 56031390 ساير پارچه هاي نبافته حتي آغشته، اندوده به وزن بيش از 70 گرم وكمتر از150 گرم از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي 150,567 24,613,135,445 Rls. 608,581 $
51 4 1397 زنجان ترکيه 54041100 تک رشته الا ستو مريك سينتتيک 67 دسي تکس يا بيشتر كه بزرگترين بعد مقطع عرضي آن از يك ميليمتر بيشتر نباشد غير از نخ دوخت و همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 64,800 22,931,589,050 Rls. 539,053 $
52 8 1397 زنجان ترکيه 59039030 "نوار پهلوي پوشک سه لايه، متشکل از دو لايه منسوج در طرفين و يک لايه مياني فيلم الاستيک" 80,326 22,740,106,152 Rls. 541,431 $
53 9 1397 زنجان ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 189,667 22,079,113,953 Rls. 525,693 $
54 6 1397 زنجان ترکيه 26080010 سنگ روی 3,385,580 21,986,375,587 Rls. 535,612 $
55 7 1397 زنجان ترکيه 48045100 سايرکاغذهاي کرا فت سفيد نشده و مقوا ي کرا فت سفيد نشده به وزن هر متر مربع حدا قل 225 گرم 159,945 21,819,810,359 Rls. 519,518 $
56 6 1397 زنجان ترکيه 39201030 صفحه، ورق ياتيغه چندلايه ا ز مواد پلاستيکي چاپ شده 135,076 21,717,333,647 Rls. 517,078 $
57 8 1397 زنجان ترکيه 48045100 سايرکاغذهاي کرا فت سفيد نشده و مقوا ي کرا فت سفيد نشده به وزن هر متر مربع حدا قل 225 گرم 134,230 21,701,417,907 Rls. 516,700 $
58 4 1397 زنجان ترکيه 56031290 ساير به غير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 124,216 21,115,666,387 Rls. 496,866 $
59 7 1397 زنجان ترکيه 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 177,108 21,042,591,977 Rls. 501,014 $
60 3 1397 زنجان ترکيه 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 264,058 20,787,576,209 Rls. 494,068 $
61 2 1397 زنجان ترکيه 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 143,454 20,496,956,003 Rls. 488,023 $
62 2 1397 زنجان ترکيه 39201030 صفحه، ورق ياتيغه چندلايه ا ز مواد پلاستيکي چاپ شده 109,538 20,428,389,357 Rls. 486,590 $
63 2 1397 زنجان ترکيه 56031290 ساير به غير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 118,521 20,194,307,550 Rls. 480,816 $
64 9 1397 زنجان ترکيه 84198990 ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 57,880 20,108,161,046 Rls. 478,765 $
65 9 1397 زنجان ترکيه 39201030 صفحه، ورق ياتيغه چندلايه ا ز مواد پلاستيکي چاپ شده 115,969 20,050,842,496 Rls. 477,401 $
66 5 1397 زنجان ترکيه 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 119,026 19,528,872,138 Rls. 453,003 $
67 7 1397 زنجان ترکيه 39201030 صفحه، ورق ياتيغه چندلايه ا ز مواد پلاستيکي چاپ شده 111,478 18,711,365,152 Rls. 445,508 $
68 8 1397 زنجان ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 148,179 18,165,211,739 Rls. 432,505 $
69 8 1397 زنجان ترکيه 39201030 صفحه، ورق ياتيغه چندلايه ا ز مواد پلاستيکي چاپ شده 101,949 17,097,967,802 Rls. 407,096 $
70 1 1397 زنجان ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 66,433 17,042,388,772 Rls. 452,963 $
71 10 1397 زنجان ترکيه 39201030 صفحه، ورق ياتيغه چندلايه ا ز مواد پلاستيکي چاپ شده 95,912 16,718,856,310 Rls. 398,068 $
72 11 1397 زنجان ترکيه 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 104,571 16,637,808,911 Rls. 396,138 $
73 7 1397 زنجان ترکيه 59039020 نوار جلوي پوشک (fontal tape) متشکل از يک لايه فيلم پليمري و يک لايه منسوج حلقوي بافت 62,972 16,427,202,282 Rls. 391,124 $
74 6 1397 زنجان ترکيه 59039020 نوار جلوي پوشک (fontal tape) متشکل از يک لايه فيلم پليمري و يک لايه منسوج حلقوي بافت 62,362 16,263,976,684 Rls. 387,238 $
75 6 1397 زنجان ترکيه 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 122,467 16,239,748,781 Rls. 386,660 $
76 4 1397 زنجان ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 16,857 16,068,093,092 Rls. 377,483 $
77 7 1397 زنجان ترکيه 56031190 ساير پارچه هاي نبافته از رشته هاي مصنوعي يا سنتتيک تاوزن 25 گرم برمترمربع غير مذکور در جاي ديگر 92,485 15,537,436,251 Rls. 369,939 $
78 5 1397 زنجان ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 166,923 15,393,237,495 Rls. 359,992 $
79 2 1397 زنجان ترکيه 39201020 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي اتيلن 117,083 14,984,682,135 Rls. 356,778 $
80 11 1397 زنجان ترکيه 38123930 پایدارکننده­های UV 120,000 14,947,617,680 Rls. 355,896 $
81 12 1397 زنجان ترکيه 56031390 ساير پارچه هاي نبافته حتي آغشته، اندوده به وزن بيش از 70 گرم وكمتر از150 گرم از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي 86,666 14,559,841,773 Rls. 346,663 $
82 7 1397 زنجان ترکيه 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 106,308 14,252,592,810 Rls. 339,347 $
83 3 1397 زنجان ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 84,079 14,213,761,782 Rls. 337,803 $
84 8 1397 زنجان ترکيه 39269092 نوار پلاستيکي داراي برآمدگي هاي قلاب مانند 26,201 13,852,702,906 Rls. 329,826 $
85 3 1397 زنجان ترکيه 56031390 ساير پارچه هاي نبافته حتي آغشته، اندوده به وزن بيش از 70 گرم وكمتر از150 گرم از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي 85,152 13,850,873,247 Rls. 329,783 $
86 5 1397 زنجان ترکيه 39201030 صفحه، ورق ياتيغه چندلايه ا ز مواد پلاستيکي چاپ شده 97,476 13,753,508,607 Rls. 316,201 $
87 5 1397 زنجان ترکيه 56031390 ساير پارچه هاي نبافته حتي آغشته، اندوده به وزن بيش از 70 گرم وكمتر از150 گرم از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي 79,339 13,487,947,065 Rls. 317,358 $
88 2 1397 زنجان ترکيه 26201900 تفاله، خاکستر وپسماندها که عمدتا دارای روی باشد 150,000 13,461,046,200 Rls. 320,501 $
89 1 1397 زنجان ترکيه 39269092 نوار پلاستيکي داراي برآمدگي هاي قلاب مانند 26,202 13,294,941,506 Rls. 316,546 $
90 4 1397 زنجان ترکيه 84198990 ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 22,518 13,139,648,409 Rls. 310,092 $
91 3 1397 زنجان ترکيه 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 107,393 12,953,237,984 Rls. 307,981 $
92 8 1397 زنجان ترکيه 54041100 تک رشته الا ستو مريك سينتتيک 67 دسي تکس يا بيشتر كه بزرگترين بعد مقطع عرضي آن از يك ميليمتر بيشتر نباشد غير از نخ دوخت و همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 38,880 12,889,275,889 Rls. 306,888 $
93 3 1397 زنجان ترکيه 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 76,417 12,862,559,680 Rls. 306,093 $
94 7 1397 زنجان ترکيه 38123930 پایدارکننده­های UV 119,425 12,596,855,508 Rls. 299,925 $
95 4 1397 زنجان ترکيه 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 83,623 12,399,071,272 Rls. 293,330 $
96 4 1397 زنجان ترکيه 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 90,328 12,012,831,923 Rls. 282,335 $
97 6 1397 زنجان ترکيه 56031390 ساير پارچه هاي نبافته حتي آغشته، اندوده به وزن بيش از 70 گرم وكمتر از150 گرم از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي 69,593 11,971,387,629 Rls. 278,370 $
98 4 1397 زنجان ترکيه 56031390 ساير پارچه هاي نبافته حتي آغشته، اندوده به وزن بيش از 70 گرم وكمتر از150 گرم از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي 67,576 11,393,580,761 Rls. 270,304 $
99 11 1397 زنجان ترکيه 39201020 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي اتيلن 96,695 11,319,282,348 Rls. 269,507 $
100 12 1397 زنجان ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 116,980 10,966,204,911 Rls. 261,100 $
مجموع کل
3,642,000,051,439 ريال
مجموع کل
86,964,453 دلار