آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 زنجان امارات متحده عربي 52010000 پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده 487,205 47,283,652,610 Rls. 1,125,801 $
2 2 1397 زنجان امارات متحده عربي 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 300,000 37,587,354,000 Rls. 927,019 $
3 8 1397 زنجان امارات متحده عربي 85044050 کنترل دور موتورInverter 13,322 33,756,025,170 Rls. 803,715 $
4 4 1397 زنجان امارات متحده عربي 84514000 ماشين هاي شستن، سفيدکردن يا رنگ کردن، که در جاي ديگر مذکور نباشد. 15,545 33,143,728,080 Rls. 780,587 $
5 12 1397 زنجان امارات متحده عربي 47071000 كاغذ يا مقواي كرافت سفيد نشده يا كاغذ يا مقواي موجکدار 2,027,320 24,197,785,882 Rls. 576,138 $
6 8 1397 زنجان امارات متحده عربي 54021910 نخ پلي آميد 6 با دسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 196,126 23,855,438,680 Rls. 567,986 $
7 5 1397 زنجان امارات متحده عربي 54021910 نخ پلي آميد 6 با دسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 194,395 23,682,121,117 Rls. 551,117 $
8 9 1397 زنجان امارات متحده عربي 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش 1,421,398 20,834,325,420 Rls. 496,054 $
9 7 1397 زنجان امارات متحده عربي 54021920 نخ پلي آميد 6/6 با دسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 100,937 19,954,920,231 Rls. 475,117 $
10 8 1397 زنجان امارات متحده عربي 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش 1,173,450 17,763,662,475 Rls. 422,943 $
11 6 1397 زنجان امارات متحده عربي 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش 1,168,083 16,960,116,011 Rls. 403,813 $
12 1 1397 زنجان امارات متحده عربي 84451100 ماشين هاي حلاجي (Cardingmachines) 11,477 15,193,268,296 Rls. 403,069 $
13 7 1397 زنجان امارات متحده عربي 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش 969,170 14,331,064,228 Rls. 341,214 $
14 3 1397 زنجان امارات متحده عربي 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 100,000 13,528,807,500 Rls. 320,057 $
15 4 1397 زنجان امارات متحده عربي 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 100,000 13,528,807,500 Rls. 320,057 $
16 9 1397 زنجان امارات متحده عربي 84471200 ماشين هاي کشباف گردباف، باا ستوا نه ا ي به قطربيشترا ز165ميليمتر 9,600 13,363,386,750 Rls. 318,176 $
17 8 1397 زنجان امارات متحده عربي 47071000 كاغذ يا مقواي كرافت سفيد نشده يا كاغذ يا مقواي موجکدار 1,266,270 12,967,991,366 Rls. 308,762 $
18 10 1397 زنجان امارات متحده عربي 52010000 پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده 113,262 12,775,290,891 Rls. 304,174 $
19 9 1397 زنجان امارات متحده عربي 52010000 پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده 112,626 12,575,824,358 Rls. 299,424 $
20 1 1397 زنجان امارات متحده عربي 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 100,000 11,795,616,000 Rls. 312,931 $
21 9 1397 زنجان امارات متحده عربي 47071000 كاغذ يا مقواي كرافت سفيد نشده يا كاغذ يا مقواي موجکدار 1,071,120 10,924,506,676 Rls. 260,108 $
22 1 1397 زنجان امارات متحده عربي 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 49,500 10,642,523,490 Rls. 282,340 $
23 1 1397 زنجان امارات متحده عربي 84454000 ماشين هاي نخ پيچي (ا زجمله ماسوره پيچي) قرقره پيچي يا بازکردن مواد نسجي 6,480 10,252,455,818 Rls. 271,086 $
24 6 1397 زنجان امارات متحده عربي 84454000 ماشين هاي نخ پيچي (ا زجمله ماسوره پيچي) قرقره پيچي يا بازکردن مواد نسجي 6,480 10,044,590,760 Rls. 239,157 $
25 1 1397 زنجان امارات متحده عربي 54021910 نخ پلي آميد 6 با دسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 87,547 9,957,840,304 Rls. 264,176 $
26 10 1397 زنجان امارات متحده عربي 47071000 كاغذ يا مقواي كرافت سفيد نشده يا كاغذ يا مقواي موجکدار 933,590 9,585,698,845 Rls. 228,231 $
27 8 1397 زنجان امارات متحده عربي 48084000 كاغذ كرافت، كرپ شده يا چين دار شده، حتي نقش برجسته يا سوراخ شده 5,191 8,317,057,522 Rls. 198,025 $
28 2 1397 زنجان امارات متحده عربي 54021910 نخ پلي آميد 6 با دسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 78,440 8,234,927,703 Rls. 217,740 $
29 2 1397 زنجان امارات متحده عربي 39073090 سايررزين هاي اپواکسيد به غير ا ز رنگ پودري آماده و نيمه آماده (فلس وگرا نول) 19,800 7,758,743,040 Rls. 184,732 $
30 11 1397 زنجان امارات متحده عربي 38249990 سایر 19,800 7,678,591,860 Rls. 182,824 $
31 11 1397 زنجان امارات متحده عربي 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 29,700 7,411,922,264 Rls. 176,474 $
32 7 1397 زنجان امارات متحده عربي 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 29,700 7,185,135,132 Rls. 171,075 $
33 12 1397 زنجان امارات متحده عربي 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 29,700 6,920,517,263 Rls. 164,774 $
34 2 1397 زنجان امارات متحده عربي 38249990 سایر 19,800 6,905,058,120 Rls. 164,406 $
35 11 1397 زنجان امارات متحده عربي 39073090 سايررزين هاي اپواکسيد به غير ا ز رنگ پودري آماده و نيمه آماده (فلس وگرا نول) 19,800 6,836,108,685 Rls. 162,764 $
36 8 1397 زنجان امارات متحده عربي 54021920 نخ پلي آميد 6/6 با دسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 34,691 6,738,557,453 Rls. 160,442 $
37 12 1397 زنجان امارات متحده عربي 32041490 ساير مواد رنگي مستقيم و فرآورده هاي بر اساس اين مواد غير از گرانول مستربچ 44,000 6,256,039,000 Rls. 148,953 $
38 2 1397 زنجان امارات متحده عربي 84514000 ماشين هاي شستن، سفيدکردن يا رنگ کردن، که در جاي ديگر مذکور نباشد. 10,200 5,665,458,000 Rls. 134,892 $
39 4 1397 زنجان امارات متحده عربي 84454000 ماشين هاي نخ پيچي (ا زجمله ماسوره پيچي) قرقره پيچي يا بازکردن مواد نسجي 6,480 5,537,715,400 Rls. 130,115 $
40 11 1397 زنجان امارات متحده عربي 84471200 ماشين هاي کشباف گردباف، باا ستوا نه ا ي به قطربيشترا ز165ميليمتر 2,300 5,405,737,500 Rls. 128,708 $
41 11 1397 زنجان امارات متحده عربي 47071000 كاغذ يا مقواي كرافت سفيد نشده يا كاغذ يا مقواي موجکدار 500,000 5,150,110,000 Rls. 122,622 $
42 12 1397 زنجان امارات متحده عربي 28470000 پراکسيد هيدروژن (آب اکسيژنه) حتي جامد شده با اوره 204,750 4,623,268,440 Rls. 110,078 $
43 9 1397 زنجان امارات متحده عربي 38099100 مواد تکميل، حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي و همانند غير از مواد نشاسته اي 43,000 4,532,944,500 Rls. 107,927 $
44 10 1397 زنجان امارات متحده عربي 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش 278,500 4,395,753,765 Rls. 104,660 $
45 3 1397 زنجان امارات متحده عربي 54021910 نخ پلي آميد 6 با دسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 35,204 4,206,853,350 Rls. 99,771 $
46 2 1397 زنجان امارات متحده عربي 84512900 ماشين هاي خشک کردن باظرفيت بيشترا ز10کيلوگرم شستني خشک 10,000 3,081,214,000 Rls. 73,362 $
47 7 1397 زنجان امارات متحده عربي 52010000 پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده 33,095 2,842,102,157 Rls. 67,669 $
48 2 1397 زنجان امارات متحده عربي 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 9,900 2,473,660,123 Rls. 58,897 $
49 6 1397 زنجان امارات متحده عربي 54021910 نخ پلي آميد 6 با دسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 19,370 2,136,125,413 Rls. 50,860 $
50 5 1397 زنجان امارات متحده عربي 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش 136,000 2,048,894,757 Rls. 47,599 $
51 7 1397 زنجان امارات متحده عربي 84471200 ماشين هاي کشباف گردباف، باا ستوا نه ا ي به قطربيشترا ز165ميليمتر 17 1,942,363,200 Rls. 46,247 $
52 4 1397 زنجان امارات متحده عربي 48043190 ساير کاغذها ومقواهاي کرا فت سفيد نشده به وزن مساوي يا کمتر از 150 گرم برمترمربع 8,194 1,641,195,101 Rls. 38,079 $
53 9 1397 زنجان امارات متحده عربي 48045900 سايرکاغذ و مقواها ي کرا فت به وزن هر متر مربع حدا قل 225 گرم که در جاي ديگرمذکور نباشد 12,136 1,504,452,716 Rls. 35,820 $
54 6 1397 زنجان امارات متحده عربي 90118000 ميکروسکوپهاي مركب اپتيکي، غير مذکور در جاي ديگر 70 1,319,472,630 Rls. 31,416 $
55 11 1397 زنجان امارات متحده عربي 27101950 روغن صنعتي 4,765 1,283,275,008 Rls. 30,554 $
56 11 1397 زنجان امارات متحده عربي 39100090 ساير 1,600 1,192,260,000 Rls. 28,387 $
57 2 1397 زنجان امارات متحده عربي 34039910 روان كننده سيليكوني 400 1,148,898,600 Rls. 27,355 $
58 4 1397 زنجان امارات متحده عربي 38099100 مواد تکميل، حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي و همانند غير از مواد نشاسته اي 14,940 1,148,828,064 Rls. 27,301 $
59 11 1397 زنجان امارات متحده عربي 38099100 مواد تکميل، حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي و همانند غير از مواد نشاسته اي 7,910 1,143,211,304 Rls. 27,219 $
60 11 1397 زنجان امارات متحده عربي 34039910 روان كننده سيليكوني 360 1,035,456,320 Rls. 24,654 $
61 11 1397 زنجان امارات متحده عربي 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش 48,000 692,020,846 Rls. 16,476 $
62 2 1397 زنجان امارات متحده عربي 39209200 صفحه، ورق... ا زپلي آميدها، مستحکم و مطبق نشده، فاقدتکيه گاه ياجورنشده بطريق مشابه بامواددي 201 495,733,791 Rls. 11,803 $
63 2 1397 زنجان امارات متحده عربي 39233000 قرا به، بطري، تنگ و همانند ا ز مواد پلاستيکي 1,974 467,722,359 Rls. 11,136 $
64 7 1397 زنجان امارات متحده عربي 84519000 اجزاء و قطعات ماشينهاي شماره 8451 368 367,737,850 Rls. 8,756 $
65 2 1397 زنجان امارات متحده عربي 32129000 پيگمآن ها از نوع موردمصرف درساخت رنگ ها، ديسپرسه درمحيط غيرآبي به شكل مايع ياخمير، موادرنگي و ساير مواد رنگ کننده در بسته هاي خرده فروشي 600 196,960,720 Rls. 4,690 $
66 4 1397 زنجان امارات متحده عربي 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غير مذکور در جاي ديگرو غير مشمول شماره ديگر 2,400 183,271,530 Rls. 4,355 $
67 11 1397 زنجان امارات متحده عربي 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند 29 9,884,246 Rls. 235 $
مجموع کل
628,602,042,190 ريال
مجموع کل
15,147,104 دلار
[1]