آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1397 زنجان آلمان 85354010 تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر 16,669 88,909,691,183 Rls. 2,116,897 $
2 11 1397 زنجان آلمان 85354010 تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر 10,832 55,383,134,110 Rls. 1,318,647 $
3 3 1397 زنجان آلمان 85354010 تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر 10,526 45,963,376,956 Rls. 1,092,680 $
4 2 1397 زنجان آلمان 85354010 تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر 8,636 43,572,362,245 Rls. 1,050,241 $
5 5 1397 زنجان آلمان 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 148,500 39,420,092,580 Rls. 938,574 $
6 5 1397 زنجان آلمان 85354010 تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر 5,880 37,346,182,474 Rls. 871,314 $
7 12 1397 زنجان آلمان 85354010 تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر 6,851 34,094,945,867 Rls. 811,784 $
8 2 1397 زنجان آلمان 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 118,800 33,007,393,447 Rls. 785,890 $
9 1 1397 زنجان آلمان 85354010 تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر 6,384 32,433,836,009 Rls. 825,272 $
10 5 1397 زنجان آلمان 84452000 ماشين هاي ريسندگي مواد نسجي 17,820 29,027,957,000 Rls. 667,310 $
11 9 1397 زنجان آلمان 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 29,170 23,712,000,000 Rls. 564,571 $
12 10 1397 زنجان آلمان 44130000 چوب هاي متراكم شده، به شكل بلوك، صفحه، باريكه يا پروفيل. 186,768 20,957,889,253 Rls. 498,997 $
13 7 1397 زنجان آلمان 84031000 ديگ هاي آب گرم براي حرا رت مرکزي 19,847 20,411,080,249 Rls. 485,978 $
14 4 1397 زنجان آلمان 85354010 تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر 3,610 19,153,055,335 Rls. 454,689 $
15 12 1397 زنجان آلمان 38159090 مواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليتیک غير مذکور و غير مشمول در شماره ديگر 50,040 18,972,631,503 Rls. 451,729 $
16 9 1397 زنجان آلمان 85354010 تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر 2,862 16,303,301,789 Rls. 388,173 $
17 6 1397 زنجان آلمان 84031000 ديگ هاي آب گرم براي حرا رت مرکزي 14,434 14,992,430,832 Rls. 356,963 $
18 8 1397 زنجان آلمان 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آن هايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50% وزني عناصر منيزيم، كلسيم، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 270,429 14,888,272,891 Rls. 354,483 $
19 10 1397 زنجان آلمان 85354010 تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر 2,914 13,835,307,723 Rls. 329,411 $
20 5 1397 زنجان آلمان 84471200 ماشين هاي کشباف گردباف، باا ستوا نه ا ي به قطربيشترا ز165ميليمتر 10,000 10,988,670,000 Rls. 261,635 $
21 7 1397 زنجان آلمان 90251190 ترمومترهاي غير پزشكي، پرشده بامايع براي خوا ندن مستقيم 1,695 10,721,987,720 Rls. 255,285 $
22 12 1397 زنجان آلمان 84279090 ساير ارابه ها به استثناي دستگاه بالابردن و جابجاكردن افراد براي چيدن ميوه داراي مخزن نگهداري غير مذكور در جاي ديگر 24,450 10,215,455,502 Rls. 243,225 $
23 7 1397 زنجان آلمان 85354010 تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر 1,904 9,763,712,531 Rls. 232,469 $
24 12 1397 زنجان آلمان 48025400 سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن كمتر از 40g درهرمترمربع بدون يا با حدا کثر10% وزن کل ا لياف 146,566 9,104,181,595 Rls. 216,766 $
25 5 1397 زنجان آلمان 90251990 ساير دماسنج ها، اذرسنجها، توا م نشده با ساير آلات، غير مذکور در جاي ديگر 1,385 8,998,167,150 Rls. 211,423 $
26 8 1397 زنجان آلمان 85354010 تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر 1,843 8,973,548,437 Rls. 213,656 $
27 6 1397 زنجان آلمان 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 9,050 8,440,335,528 Rls. 200,960 $
28 9 1397 زنجان آلمان 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 8,619 8,324,271,260 Rls. 198,197 $
29 3 1397 زنجان آلمان 44130000 چوب هاي متراكم شده، به شكل بلوك، صفحه، باريكه يا پروفيل. 63,257 7,411,515,167 Rls. 175,866 $
30 6 1397 زنجان آلمان 44130000 چوب هاي متراكم شده، به شكل بلوك، صفحه، باريكه يا پروفيل. 63,791 7,235,563,665 Rls. 172,275 $
31 7 1397 زنجان آلمان 48109900 کاغذ و مقوا ي، ا ندوده يا کائولن، يا با ساير مواد، غيرآلي که در جاي ديگر مذکور نباشد 33,252 4,580,321,830 Rls. 109,055 $
32 6 1397 زنجان آلمان 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 1,395 4,163,571,774 Rls. 99,133 $
33 1 1397 زنجان آلمان 48045900 سايرکاغذ و مقواها ي کرا فت به وزن هر متر مربع حدا قل 225 گرم که در جاي ديگرمذکور نباشد 36,989 3,836,041,185 Rls. 102,846 $
34 7 1397 زنجان آلمان 84798100 ماشين ها براي عمل آوردن فلزات، هم چنين دستگاه هاي بوبين پيچي سيم برق 1,350 3,799,146,000 Rls. 90,456 $
35 6 1397 زنجان آلمان 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 310 3,438,817,111 Rls. 79,397 $
36 9 1397 زنجان آلمان 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 2,575 3,078,905,460 Rls. 73,307 $
37 3 1397 زنجان آلمان 85479000 قطعات اتصال عايق، براي دستگاه هاي برقي، لوله ها و قطعات اتصال ان براي سيم كشي، غير مذكور در جاي ديگر 7,777 3,022,652,279 Rls. 71,968 $
38 4 1397 زنجان آلمان 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 2,360 2,891,767,660 Rls. 68,105 $
39 12 1397 زنجان آلمان 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 6,875 2,815,422,116 Rls. 67,034 $
40 11 1397 زنجان آلمان 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 2,284 2,779,254,796 Rls. 66,173 $
41 6 1397 زنجان آلمان 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 538 2,678,787,586 Rls. 63,781 $
42 8 1397 زنجان آلمان 69109000 ظرفشوئي، روشوئي، وا ن حمام... و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زسرا ميک، غير مذکور در جاي ديگر 4,562 2,615,766,195 Rls. 62,280 $
43 12 1397 زنجان آلمان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 3,529 2,519,132,585 Rls. 59,979 $
44 11 1397 زنجان آلمان 44130000 چوب هاي متراكم شده، به شكل بلوك، صفحه، باريكه يا پروفيل. 20,453 2,486,887,489 Rls. 59,212 $
45 9 1397 زنجان آلمان 44130000 چوب هاي متراكم شده، به شكل بلوك، صفحه، باريكه يا پروفيل. 20,452 2,459,445,830 Rls. 58,558 $
46 12 1397 زنجان آلمان 48043110 کاغذ کرا فت ABRASIVE BASE KRAFT PAPER بصورت رول و عرض 94 سانتيمتر سفيد نشده 23,348 2,399,227,850 Rls. 57,124 $
47 2 1397 زنجان آلمان 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 1,755 2,338,493,328 Rls. 55,678 $
48 12 1397 زنجان آلمان 85369010 سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل 27 2,326,007,594 Rls. 55,381 $
49 9 1397 زنجان آلمان 85479000 قطعات اتصال عايق، براي دستگاه هاي برقي، لوله ها و قطعات اتصال ان براي سيم كشي، غير مذكور در جاي ديگر 6,717 2,303,857,920 Rls. 54,854 $
50 12 1397 زنجان آلمان 85072090 سايرا نباره هاي سرب- اسيدغير مذکور در جاي ديگر 12,674 2,263,211,205 Rls. 53,886 $
51 11 1397 زنجان آلمان 90251990 ساير دماسنج ها، اذرسنجها، توا م نشده با ساير آلات، غير مذکور در جاي ديگر 380 2,184,138,920 Rls. 52,004 $
52 10 1397 زنجان آلمان 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 470 2,090,550,450 Rls. 49,775 $
53 8 1397 زنجان آلمان 27101920 گريس 760 1,990,806,756 Rls. 47,400 $
54 3 1397 زنجان آلمان 38099100 مواد تکميل، حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي و همانند غير از مواد نشاسته اي 8,120 1,964,810,653 Rls. 46,781 $
55 5 1397 زنجان آلمان 34039100 فرآورده ها براي عمل آوردن مواد نسجي و چرم پوستهاي نرم يا ساير مواد فاقد روغن هاي نفتي يا معدني 10,170 1,941,050,750 Rls. 44,235 $
56 7 1397 زنجان آلمان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 2,315 1,905,004,873 Rls. 45,357 $
57 12 1397 زنجان آلمان 83111000 الکترودهاي ا ندودشده، براي جوشکاري باقوس ا لکتريکي از فلزات معمولي 330 1,898,873,290 Rls. 45,211 $
58 11 1397 زنجان آلمان 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 144 1,667,455,825 Rls. 39,702 $
59 5 1397 زنجان آلمان 85479000 قطعات اتصال عايق، براي دستگاه هاي برقي، لوله ها و قطعات اتصال ان براي سيم كشي، غير مذكور در جاي ديگر 1,785 1,560,813,870 Rls. 36,673 $
60 11 1397 زنجان آلمان 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 490 1,555,906,832 Rls. 37,045 $
61 3 1397 زنجان آلمان 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 255 1,518,453,413 Rls. 37,586 $
62 11 1397 زنجان آلمان 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي، که در جاي ديگرمذکور يا مشمول نباشد 106 1,423,148,103 Rls. 33,884 $
63 10 1397 زنجان آلمان 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 1,160 1,395,519,048 Rls. 33,227 $
64 3 1397 زنجان آلمان 48115900 ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100 6,000 1,365,269,220 Rls. 32,506 $
65 12 1397 زنجان آلمان 32091060 لاکهاو ورني ها و لعابها بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل 7,503 1,297,837,656 Rls. 30,901 $
66 9 1397 زنجان آلمان 27101950 روغن صنعتي 4,765 1,274,409,504 Rls. 30,343 $
67 12 1397 زنجان آلمان 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 1,060 1,242,882,000 Rls. 29,592 $
68 9 1397 زنجان آلمان 85013200 الكتروموتورها و ژنرا تورها با جريان مستقيم به قدرت بيشترا ز750 وا ت وحدا کثر75 کيلووا ت (KW) 730 1,146,413,034 Rls. 27,296 $
69 4 1397 زنجان آلمان 69109000 ظرفشوئي، روشوئي، وا ن حمام... و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زسرا ميک، غير مذکور در جاي ديگر 8,528 1,098,414,356 Rls. 26,153 $
70 7 1397 زنجان آلمان 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 2,526 1,064,156,174 Rls. 25,338 $
71 2 1397 زنجان آلمان 76090000 لوازم و اتصالات لوله كشي (Fittings) (مثلاً، كوپلينگ، زانويي، مهره و ماسوره (Sleeves) از آلومينيوم. 403 1,051,088,010 Rls. 25,026 $
72 7 1397 زنجان آلمان 32091060 لاکهاو ورني ها و لعابها بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل 5,704 946,397,832 Rls. 22,534 $
73 12 1397 زنجان آلمان 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 449 936,056,244 Rls. 22,287 $
74 12 1397 زنجان آلمان 85044020 شارژر باطري 1,596 900,861,186 Rls. 21,449 $
75 11 1397 زنجان آلمان 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 100 796,587,360 Rls. 18,966 $
76 9 1397 زنجان آلمان 28183090 ساير هيدرواکسيد آلومينيوم ها بجز ژل هيدرواکسيد آلومينيوم گريد دارويي و پودر هيدروکسيدآلومينيوم گريد دارويي 22,000 794,776,320 Rls. 18,923 $
77 10 1397 زنجان آلمان 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 281 791,218,350 Rls. 18,839 $
78 3 1397 زنجان آلمان 28183090 ساير هيدرواکسيد آلومينيوم ها بجز ژل هيدرواکسيد آلومينيوم گريد دارويي و پودر هيدروکسيدآلومينيوم گريد دارويي 22,000 782,848,916 Rls. 18,604 $
79 10 1397 زنجان آلمان 90251990 ساير دماسنج ها، اذرسنجها، توا م نشده با ساير آلات، غير مذکور در جاي ديگر 157 673,415,851 Rls. 16,033 $
80 7 1397 زنجان آلمان 84483100 نوا رخاردا رماشين کاردينگ 145 620,662,585 Rls. 14,778 $
81 1 1397 زنجان آلمان 85479000 قطعات اتصال عايق، براي دستگاه هاي برقي، لوله ها و قطعات اتصال ان براي سيم كشي، غير مذكور در جاي ديگر 2,422 619,798,700 Rls. 16,411 $
82 2 1397 زنجان آلمان 34039910 روان كننده سيليكوني 200 617,865,600 Rls. 16,392 $
83 11 1397 زنجان آلمان 85359000 ساير دستگاه ها براي قطع ووصل و تغيير و حفاظت مدارهاي برقي، همچنين دوشاخه اتصال و جعبه تقسيم، براي ولتاژ بيشتر از V1000، غير مذکور در جاي ديگر 126 600,526,840 Rls. 14,298 $
84 7 1397 زنجان آلمان 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 297 583,251,636 Rls. 13,887 $
85 9 1397 زنجان آلمان 58063200 پارچه هاي تاروپودباف کم عرض از الياف سنتتيک يا مصنوعي 390 556,995,480 Rls. 13,262 $
86 4 1397 زنجان آلمان 44219990 ساير 677 439,917,771 Rls. 10,433 $
87 9 1397 زنجان آلمان 84779000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي و غيره. 37 437,296,535 Rls. 10,412 $
88 10 1397 زنجان آلمان 85479000 قطعات اتصال عايق، براي دستگاه هاي برقي، لوله ها و قطعات اتصال ان براي سيم كشي، غير مذكور در جاي ديگر 1,086 429,323,593 Rls. 10,222 $
89 12 1397 زنجان آلمان 84312090 اجزاء و قطعات رديف تعرفه 8427 غير از اشياء مشمول رديف 84312010 564 421,491,604 Rls. 10,036 $
90 7 1397 زنجان آلمان 84138130 سایر تلمبه­ها. به طور ویژه طراحی یا آماده شده برای گردش خنک کننده مدار اول راکتورهای هسته­ای 4,000 396,815,350 Rls. 9,448 $
91 8 1397 زنجان آلمان 38160090 ساير 7,600 389,495,041 Rls. 9,274 $
92 10 1397 زنجان آلمان 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 283 361,474,974 Rls. 8,607 $
93 9 1397 زنجان آلمان 85472000 قطعات عايق ا ز مواد پلاستيکي 590 355,206,233 Rls. 8,457 $
94 8 1397 زنجان آلمان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 561 346,543,065 Rls. 8,251 $
95 1 1397 زنجان آلمان 69109000 ظرفشوئي، روشوئي، وا ن حمام... و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زسرا ميک، غير مذکور در جاي ديگر 2,915 329,228,550 Rls. 8,799 $
96 8 1397 زنجان آلمان 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 194 314,058,838 Rls. 7,477 $
97 8 1397 زنجان آلمان 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 669 281,538,614 Rls. 6,703 $
98 10 1397 زنجان آلمان 90172000 آلات رسامي، خط کشي يامحاسبه رياضي غير از ميز وماشين ترسيم 971 268,258,500 Rls. 6,387 $
99 7 1397 زنجان آلمان 48114900 ساير کاغذ و مقوا ي صمغ زده يا چسب زده بجز خودچسب 110 266,894,542 Rls. 6,355 $
100 8 1397 زنجان آلمان 72254010 محصولات تخت نوردشده از ساير فولادهاي ممزوج فقط گرم نورد شده به صورت غير طومار با پنهاي بیش از 1200 ميليمتر 950 259,354,589 Rls. 6,175 $
مجموع کل
809,514,231,230 ريال
مجموع کل
19,303,301 دلار