آمار کل " واردات از" کشور (پاکستان) گمرک (زاهدان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 زاهدان پاکستان 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 13,312,640 531,230,112,825 Rls. 12,484,775 $
2 2 1397 زاهدان پاکستان 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 8,831,310 357,090,926,337 Rls. 8,768,058 $
3 5 1397 زاهدان پاکستان 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 8,004,520 338,265,985,125 Rls. 7,800,930 $
4 10 1397 زاهدان پاکستان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 4,914,630 317,241,457,997 Rls. 7,553,368 $
5 12 1397 زاهدان پاکستان 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 6,727,680 290,115,770,472 Rls. 6,907,523 $
6 1 1397 زاهدان پاکستان 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 7,027,460 264,325,779,053 Rls. 6,963,401 $
7 3 1397 زاهدان پاکستان 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 5,813,600 240,305,223,715 Rls. 5,712,561 $
8 3 1397 زاهدان پاکستان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 3,162,252 185,348,599,676 Rls. 4,405,374 $
9 2 1397 زاهدان پاکستان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 2,956,787 176,341,133,864 Rls. 4,303,664 $
10 6 1397 زاهدان پاکستان 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 4,098,440 175,205,293,288 Rls. 4,168,764 $
11 5 1397 زاهدان پاکستان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 2,067,132 136,249,685,921 Rls. 3,128,374 $
12 4 1397 زاهدان پاکستان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 2,185,458 133,833,042,157 Rls. 3,155,983 $
13 9 1397 زاهدان پاکستان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 1,918,782 118,371,405,475 Rls. 2,818,369 $
14 11 1397 زاهدان پاکستان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 1,783,418 117,964,377,531 Rls. 2,808,673 $
15 8 1397 زاهدان پاکستان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 1,873,709 116,722,331,468 Rls. 2,779,103 $
16 1 1397 زاهدان پاکستان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 1,907,059 104,957,971,965 Rls. 2,719,596 $
17 7 1397 زاهدان پاکستان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 1,417,875 88,160,702,509 Rls. 2,099,066 $
18 12 1397 زاهدان پاکستان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 1,318,375 85,917,975,285 Rls. 2,045,668 $
19 6 1397 زاهدان پاکستان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 1,293,063 81,127,272,502 Rls. 1,923,750 $
20 11 1397 زاهدان پاکستان 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 1,764,280 74,703,440,620 Rls. 1,778,654 $
21 8 1397 زاهدان پاکستان 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 1,418,960 62,525,950,375 Rls. 1,485,178 $
22 10 1397 زاهدان پاکستان 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 980,000 46,183,929,600 Rls. 1,099,618 $
23 2 1397 زاهدان پاکستان 53101000 پارچه تاروپودباف ازکنف ياسايرالياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303، سفيدنشده. 127,500 6,004,614,000 Rls. 142,967 $
24 5 1397 زاهدان پاکستان 53101000 پارچه تاروپودباف ازکنف ياسايرالياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303، سفيدنشده. 127,500 5,919,259,500 Rls. 134,897 $
25 12 1397 زاهدان پاکستان 53101000 پارچه تاروپودباف ازکنف ياسايرالياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303، سفيدنشده. 127,500 5,757,731,000 Rls. 137,089 $
26 6 1397 زاهدان پاکستان 59039090 ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا منطبق شده با مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر 23,100 3,349,400,460 Rls. 79,747 $
27 9 1397 زاهدان پاکستان 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 75,000 3,349,380,375 Rls. 79,747 $
28 9 1397 زاهدان پاکستان 59039090 ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا منطبق شده با مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر 18,900 3,131,522,478 Rls. 74,560 $
29 11 1397 زاهدان پاکستان 59039090 ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا منطبق شده با مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر 12,600 1,895,432,112 Rls. 45,129 $
30 4 1397 زاهدان پاکستان 59039090 ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا منطبق شده با مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر 12,600 1,775,959,920 Rls. 41,728 $
31 4 1397 زاهدان پاکستان 12119099 ساير نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازي و داروسازي غير مذكور در جاي ديگر 14,641 757,267,000 Rls. 17,570 $
مجموع کل
4,074,128,934,605 ريال
مجموع کل
97,663,884 دلار
[1]