آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (خوي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 خوي ترکيه 52010000 پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده 911,725 86,941,041,762 Rls. 1,989,707 $
2 9 1397 خوي ترکيه 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بيش از30Cm ازنوع بدون ماکو 135,539 66,311,352,000 Rls. 1,578,841 $
3 11 1397 خوي ترکيه 84452000 ماشين هاي ريسندگي مواد نسجي 58,285 59,284,040,400 Rls. 1,411,525 $
4 12 1397 خوي ترکيه 84454000 ماشين هاي نخ پيچي (ا زجمله ماسوره پيچي) قرقره پيچي يا بازکردن مواد نسجي 52,838 58,066,422,000 Rls. 1,382,535 $
5 7 1397 خوي ترکيه 52010000 پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده 523,180 48,131,247,639 Rls. 1,145,982 $
6 6 1397 خوي ترکيه 52010000 پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده 429,661 39,460,602,084 Rls. 939,538 $
7 7 1397 خوي ترکيه 84451100 ماشين هاي حلاجي (Cardingmachines) 35,049 31,652,118,080 Rls. 753,621 $
8 12 1397 خوي ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 218,160 31,314,509,898 Rls. 745,584 $
9 9 1397 خوي ترکيه 52051300 نخ يك لا، از الياف شانه نزده، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 215,160 30,132,164,088 Rls. 717,432 $
10 12 1397 خوي ترکيه 32041590 ساير فرآورده ها از مواد رنگي خمي بجز گرانول مستربچ 95,150 25,759,496,700 Rls. 613,322 $
11 5 1397 خوي ترکيه 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ا ز ا ين مواد. 29,270 25,757,500,000 Rls. 584,203 $
12 11 1397 خوي ترکيه 32041590 ساير فرآورده ها از مواد رنگي خمي بجز گرانول مستربچ 65,700 22,581,497,400 Rls. 537,655 $
13 11 1397 خوي ترکيه 84253110 موتورگيربکس آسانسور شامل الکتروموتور،جعبه دنده، پولي و ترمز بر روي يک پايه مشترک با موتوربرقي 72,656 22,399,886,619 Rls. 533,331 $
14 12 1397 خوي ترکيه 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره، از ويسکوزريون، حلاجي نشده، شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 245,904 20,992,897,230 Rls. 499,831 $
15 6 1397 خوي ترکيه 84481110 دا بي ژا کارد 10,052 17,663,920,736 Rls. 420,570 $
16 3 1397 خوي ترکيه 84454000 ماشين هاي نخ پيچي (ا زجمله ماسوره پيچي) قرقره پيچي يا بازکردن مواد نسجي 9,120 17,018,936,000 Rls. 405,213 $
17 5 1397 خوي ترکيه 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف، ميلميلك وچارچوب آن) 23,000 16,499,384,000 Rls. 382,816 $
18 9 1397 خوي ترکيه 32041590 ساير فرآورده ها از مواد رنگي خمي بجز گرانول مستربچ 62,800 14,898,286,605 Rls. 354,721 $
19 7 1397 خوي ترکيه 32041590 ساير فرآورده ها از مواد رنگي خمي بجز گرانول مستربچ 43,600 12,108,880,000 Rls. 288,307 $
20 10 1397 خوي ترکيه 84452000 ماشين هاي ريسندگي مواد نسجي 11,488 11,809,600,000 Rls. 281,181 $
21 9 1397 خوي ترکيه 84589900 ماشين هاي ترا ش براي بردا شتن فلز،(غير ازانواع کنترل شماره اي) غير مذكور در جاي ديگر 117,452 11,114,545,626 Rls. 264,632 $
22 12 1397 خوي ترکيه 48119030 كاغذ حساس به حرارت (نرمال) به شكل رول يا ورق 227,261 10,829,797,535 Rls. 257,852 $
23 1 1397 خوي ترکيه 84253110 موتورگيربکس آسانسور شامل الکتروموتور،جعبه دنده، پولي و ترمز بر روي يک پايه مشترک با موتوربرقي 77,185 10,063,762,750 Rls. 267,003 $
24 7 1397 خوي ترکيه 84253110 موتورگيربکس آسانسور شامل الکتروموتور،جعبه دنده، پولي و ترمز بر روي يک پايه مشترک با موتوربرقي 82,218 10,023,928,560 Rls. 238,665 $
25 6 1397 خوي ترکيه 32041590 ساير فرآورده ها از مواد رنگي خمي بجز گرانول مستربچ 64,600 9,872,235,118 Rls. 235,053 $
26 4 1397 خوي ترکيه 84483100 نوا رخاردا رماشين کاردينگ 8,326 9,234,342,000 Rls. 218,461 $
27 11 1397 خوي ترکيه 38089323 ککلرید ازون/حشرهکكشکها، ضدجوندگان، قارچکكشکها، علفکكشکها، كندكنندهکها يا بازدارندهکهاي جوانه زدن و تنظيمکكنندهکهاي رشد نباتات، گندزداها و محصولات همانند، عرضه شده به اشكال يا بستهکبنديکهاي خرده فروشي يا به صورت فرآوردهک يا به شكل اشياء از قبيل نوار، فتيله 2,560 8,348,391,120 Rls. 198,771 $
28 6 1397 خوي ترکيه 84253110 موتورگيربکس آسانسور شامل الکتروموتور،جعبه دنده، پولي و ترمز بر روي يک پايه مشترک با موتوربرقي 58,176 7,831,067,850 Rls. 186,454 $
29 8 1397 خوي ترکيه 32041590 ساير فرآورده ها از مواد رنگي خمي بجز گرانول مستربچ 42,800 7,665,069,445 Rls. 182,502 $
30 10 1397 خوي ترکيه 32041590 ساير فرآورده ها از مواد رنگي خمي بجز گرانول مستربچ 40,800 7,637,599,716 Rls. 181,848 $
31 11 1397 خوي ترکيه 52051300 نخ يك لا، از الياف شانه نزده، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 55,680 7,442,920,932 Rls. 177,212 $
32 9 1397 خوي ترکيه 52010000 پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده 73,107 6,504,828,486 Rls. 154,877 $
33 2 1397 خوي ترکيه 54022000 نخ بسيار مقاوم از پلي استرها 88,662 6,069,262,945 Rls. 144,506 $
34 4 1397 خوي ترکيه 83024290 ساير يراق آلات و اتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 25,657 6,020,691,690 Rls. 142,434 $
35 4 1397 خوي ترکيه 38099100 مواد تکميل، حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي و همانند غير از مواد نشاسته اي 66,210 5,850,075,000 Rls. 138,379 $
36 12 1397 خوي ترکيه 83014010 انواع مكانيزم قفل درب ساختمان 58,716 5,771,724,046 Rls. 137,422 $
37 5 1397 خوي ترکيه 83014090 ساير قفل ها بجز قفل درب ساختمان 47,000 5,707,857,375 Rls. 130,078 $
38 12 1397 خوي ترکيه 52051300 نخ يك لا، از الياف شانه نزده، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 42,000 5,603,757,600 Rls. 133,423 $
39 10 1397 خوي ترکيه 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که در جاي ديگر گفته نشده ا ست 1,168 5,502,112,000 Rls. 131,003 $
40 8 1397 خوي ترکيه 90314900 ساير آلات و وسايل اپتيکي براي سنجش يا کنترل که در جاي ديگري مذکور نباشند. 497 5,239,630,000 Rls. 124,753 $
41 10 1397 خوي ترکيه 52051300 نخ يك لا، از الياف شانه نزده، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 37,000 5,140,528,400 Rls. 122,394 $
42 9 1397 خوي ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 36,610 5,138,895,960 Rls. 122,355 $
43 9 1397 خوي ترکيه 38089223 کزینب/حشرهکكشکها، ضدجوندگان، قارچکكشکها، علفکكشکها، كندكنندهکها يا بازدارندهکهاي جوانه زدن و تنظيمکكنندهکهاي رشد نباتات، گندزداها و محصولات همانند، عرضه شده به اشكال يا بستهکبنديکهاي خرده فروشي يا به صورت فرآوردهک يا به شكل اشياء از قبيل نوار، فتيله و شمع 4,186 5,031,555,260 Rls. 119,799 $
44 10 1397 خوي ترکيه 38089323 ککلرید ازون/حشرهکكشکها، ضدجوندگان، قارچکكشکها، علفکكشکها، كندكنندهکها يا بازدارندهکهاي جوانه زدن و تنظيمکكنندهکهاي رشد نباتات، گندزداها و محصولات همانند، عرضه شده به اشكال يا بستهکبنديکهاي خرده فروشي يا به صورت فرآوردهک يا به شكل اشياء از قبيل نوار، فتيله 1,500 5,029,186,636 Rls. 119,743 $
45 2 1397 خوي ترکيه 73239390 سايراشياءسرميز، اشپزخانه، خانه داري ا زفولاد زنگ نزن 30,630 4,888,548,000 Rls. 116,394 $
46 7 1397 خوي ترکيه 73083010 درب اتوماتيك طبقات آسانسور، از چدن، آهن يا از فولاد 62,590 4,836,920,908 Rls. 115,164 $
47 6 1397 خوي ترکيه 83024130 انواع دستگيره براي درب و پنجره هاي pvc و upvc 28,091 4,759,319,669 Rls. 113,318 $
48 6 1397 خوي ترکيه 90312000 دستگاه هاي آزمايش (test bench) 470 4,707,374,000 Rls. 112,080 $
49 1 1397 خوي ترکيه 73239390 سايراشياءسرميز، اشپزخانه، خانه داري ا زفولاد زنگ نزن 32,550 4,670,253,504 Rls. 123,690 $
50 11 1397 خوي ترکيه 76042900 ميله و ساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 26,596 4,351,351,943 Rls. 103,603 $
51 6 1397 خوي ترکيه 76042900 ميله و ساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 27,047 4,296,174,696 Rls. 102,290 $
52 3 1397 خوي ترکيه 83014090 ساير قفل ها بجز قفل درب ساختمان 47,200 4,183,601,000 Rls. 99,518 $
53 12 1397 خوي ترکيه 40092100 لوله وشيلنگ از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده يا جور شده فقط با فلز بدون لوازم و ملحقات 40,000 4,176,568,000 Rls. 99,442 $
54 7 1397 خوي ترکيه 28311000 دي تيونيت ها و سولفوکسيلات هاي سديم 64,800 4,163,477,760 Rls. 99,130 $
55 3 1397 خوي ترکيه 76042900 ميله و ساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 35,745 4,148,509,889 Rls. 98,474 $
56 11 1397 خوي ترکيه 38099100 مواد تکميل، حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي و همانند غير از مواد نشاسته اي 46,000 3,908,951,200 Rls. 93,070 $
57 12 1397 خوي ترکيه 38099100 مواد تکميل، حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي و همانند غير از مواد نشاسته اي 46,000 3,901,663,880 Rls. 92,897 $
58 3 1397 خوي ترکيه 38099100 مواد تکميل، حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي و همانند غير از مواد نشاسته اي 43,500 3,876,366,000 Rls. 92,294 $
59 6 1397 خوي ترکيه 83024190 يراق ها، اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 26,581 3,756,878,265 Rls. 89,450 $
60 9 1397 خوي ترکيه 73219090 اجزاءو قطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن؛آهن ياازفولاد 16,000 3,561,687,360 Rls. 84,802 $
61 4 1397 خوي ترکيه 38089223 کزینب/حشرهکكشکها، ضدجوندگان، قارچکكشکها، علفکكشکها، كندكنندهکها يا بازدارندهکهاي جوانه زدن و تنظيمکكنندهکهاي رشد نباتات، گندزداها و محصولات همانند، عرضه شده به اشكال يا بستهکبنديکهاي خرده فروشي يا به صورت فرآوردهک يا به شكل اشياء از قبيل نوار، فتيله و شمع 3,143 3,275,580,000 Rls. 76,964 $
62 3 1397 خوي ترکيه 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي (غير از چرخهاي اتوماتيک) 25,862 3,248,231,885 Rls. 77,339 $
63 5 1397 خوي ترکيه 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر، غير ازنخ دوخت، آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 10,453 3,179,132,909 Rls. 73,762 $
64 4 1397 خوي ترکيه 44089000 ساير ورقهاي روکش و ورق هاي لائي براي تخته هاي چندلا، به درا زا اره شده، که ضخامت آن ا زmm6 بيشتر نباش غير مذكور 21,400 3,176,607,012 Rls. 73,703 $
65 10 1397 خوي ترکيه 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر، غير ازنخ دوخت، آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 10,453 3,124,285,120 Rls. 74,388 $
66 2 1397 خوي ترکيه 76042900 ميله و ساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 21,848 3,003,205,206 Rls. 71,505 $
67 8 1397 خوي ترکيه 48062000 کاغذ غير قابل نفوذ درمقابل چربي به شکل رول يا ورق 47,496 2,932,241,381 Rls. 69,815 $
68 11 1397 خوي ترکيه 40081190 صفحه ورق و نوار از کائوچوي اسفنجي بجزپوشش براي کف وعايق الاستومري 14,219 2,925,742,581 Rls. 69,661 $
69 10 1397 خوي ترکيه 85169000 اجزاء و قطعات دستگاه هاي الکترونيک مشمول رديف 8516 11,600 2,922,388,000 Rls. 69,581 $
70 11 1397 خوي ترکيه 48062000 کاغذ غير قابل نفوذ درمقابل چربي به شکل رول يا ورق 47,261 2,892,028,539 Rls. 68,858 $
71 3 1397 خوي ترکيه 85446090 ساير هادي هاي برق براي ولتاژ بيش از 1000 ولت غير مذکور در جاي ديگر 16,950 2,847,512,436 Rls. 67,798 $
72 11 1397 خوي ترکيه 28371100 سيانورها وا کسي سيانورهاي سديم 15,000 2,839,814,100 Rls. 67,615 $
73 10 1397 خوي ترکيه 28371100 سيانورها وا کسي سيانورهاي سديم 15,500 2,811,091,500 Rls. 66,931 $
74 2 1397 خوي ترکيه 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 22,366 2,783,447,316 Rls. 66,272 $
75 1 1397 خوي ترکيه 84589900 ماشين هاي ترا ش براي بردا شتن فلز،(غير ازانواع کنترل شماره اي) غير مذكور در جاي ديگر 32,886 2,727,130,745 Rls. 72,349 $
76 3 1397 خوي ترکيه 83014010 انواع مكانيزم قفل درب ساختمان 23,700 2,652,840,800 Rls. 63,163 $
77 6 1397 خوي ترکيه 83024110 يراق ها، اتصالات و اشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 20,570 2,605,690,702 Rls. 62,040 $
78 4 1397 خوي ترکيه 83014010 انواع مكانيزم قفل درب ساختمان 24,640 2,589,570,800 Rls. 61,263 $
79 3 1397 خوي ترکيه 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن) 565 2,545,728,825 Rls. 60,613 $
80 11 1397 خوي ترکيه 83014010 انواع مكانيزم قفل درب ساختمان 23,500 2,506,570,350 Rls. 59,680 $
81 9 1397 خوي ترکيه 83014010 انواع مكانيزم قفل درب ساختمان 23,500 2,483,065,200 Rls. 59,121 $
82 7 1397 خوي ترکيه 38089223 کزینب/حشرهکكشکها، ضدجوندگان، قارچکكشکها، علفکكشکها، كندكنندهکها يا بازدارندهکهاي جوانه زدن و تنظيمکكنندهکهاي رشد نباتات، گندزداها و محصولات همانند، عرضه شده به اشكال يا بستهکبنديکهاي خرده فروشي يا به صورت فرآوردهک يا به شكل اشياء از قبيل نوار، فتيله و شمع 10,008 2,458,337,898 Rls. 58,532 $
83 3 1397 خوي ترکيه 73219090 اجزاءو قطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن؛آهن ياازفولاد 13,170 2,441,528,712 Rls. 58,132 $
84 12 1397 خوي ترکيه 85169000 اجزاء و قطعات دستگاه هاي الکترونيک مشمول رديف 8516 11,150 2,409,611,325 Rls. 57,372 $
85 6 1397 خوي ترکيه 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي (غير از چرخهاي اتوماتيک) 17,300 2,231,900,861 Rls. 53,140 $
86 6 1397 خوي ترکيه 84219900 اجزاء و قطعات ماشين آلات... براي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات يا گازها 9,192 2,101,547,460 Rls. 50,037 $
87 9 1397 خوي ترکيه 38089990 ساير حشره كش ها غير مذكور 3,278 2,072,988,160 Rls. 49,357 $
88 8 1397 خوي ترکيه 84481110 دا بي ژا کارد 2,388 2,059,902,863 Rls. 49,045 $
89 12 1397 خوي ترکيه 84249000 اجزاء و قطعات ماشين آلات وادوات مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 2,257 2,059,404,200 Rls. 49,033 $
90 11 1397 خوي ترکيه 48099090 ساير کاغذها براي کپي يا انتقال غير مذکور در جاي ديگر 23,150 2,028,923,800 Rls. 48,308 $
91 12 1397 خوي ترکيه 83016090 ساير اجزاء و قطعات قفل ها 15,273 1,982,976,095 Rls. 47,214 $
92 12 1397 خوي ترکيه 38089122 50 LD حداكثر 2000 خانگي محصول آماده شيميايي 3,661 1,977,229,590 Rls. 47,077 $
93 9 1397 خوي ترکيه 38089221 LD50 حداكثر 2000 محصول آماده شيميايي 3,000 1,917,430,400 Rls. 45,653 $
94 1 1397 خوي ترکيه 83024290 ساير يراق آلات و اتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 27,139 1,915,542,013 Rls. 51,138 $
95 4 1397 خوي ترکيه 32082090 ساير رنگ ها و ورني ها ازجمله (لعابهاولاك ها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي غير مذكور بر پايه پليمرهاي ا کريليک يا وينيل 32,090 1,908,859,995 Rls. 44,851 $
96 5 1397 خوي ترکيه 73239390 سايراشياءسرميز، اشپزخانه، خانه داري ا زفولاد زنگ نزن 12,823 1,903,633,372 Rls. 44,168 $
97 5 1397 خوي ترکيه 40081190 صفحه ورق و نوار از کائوچوي اسفنجي بجزپوشش براي کف وعايق الاستومري 9,304 1,881,332,559 Rls. 42,874 $
98 9 1397 خوي ترکيه 83024290 ساير يراق آلات و اتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 23,280 1,857,941,396 Rls. 44,237 $
99 7 1397 خوي ترکيه 76042900 ميله و ساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 13,980 1,849,539,222 Rls. 44,037 $
100 9 1397 خوي ترکيه 84439990 قطعات وملحقات ماشين الات چاپ به استثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاو قطعات غيرالكتريكي و غيرالكترونيكي درچاپگر غير مذكور 8 1,833,408,285 Rls. 43,653 $
مجموع کل
998,609,138,978 ريال
مجموع کل
23,691,429 دلار