آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85171210 گوشي تلفن همراه . 64,645 881,860,957,656 Rls. 21,075,052 $
2 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85171210 گوشي تلفن همراه . 33,751 638,166,279,632 Rls. 15,211,153 $
3 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85171210 گوشي تلفن همراه . 37,965 592,261,438,155 Rls. 15,181,110 $
4 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85171210 گوشي تلفن همراه . 37,971 581,358,441,248 Rls. 13,756,786 $
5 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 340 164,918,020,120 Rls. 3,911,254 $
6 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 9,350 143,563,257,703 Rls. 3,857,050 $
7 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 132,032 93,875,793,563 Rls. 2,241,653 $
8 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29389000 ساير متروزيدها گليکوزيدهاطبيعي يادوباره توليد شده به وسيله نستزد وا ملاح آنها,ا ترها,ا سترهاوسايرمشتقات که درجاي ديگري مذکور نباشند 203 92,280,073,344 Rls. 2,175,369 $
9 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 4,180 88,607,798,900 Rls. 2,117,236 $
10 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84735000 قطعات ومتفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472مناسب باشند 388 81,638,780,000 Rls. 1,894,171 $
11 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85069000 ا جزا ء و قطعات قوه ها و باطري ها 4,454 80,014,076,340 Rls. 2,001,512 $
12 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29389000 ساير متروزيدها گليکوزيدهاطبيعي يادوباره توليد شده به وسيله نستزد وا ملاح آنها,ا ترها,ا سترهاوسايرمشتقات که درجاي ديگري مذکور نباشند 139 78,825,422,800 Rls. 1,876,796 $
13 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 6,966 74,352,700,636 Rls. 1,915,048 $
14 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 26,935 70,229,357,248 Rls. 1,671,155 $
15 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29212910 ترت بوتيل آمين كلاولانات 11,070 68,774,153,935 Rls. 1,631,320 $
16 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90058090 سايردوربين هاي يک چشمي (غيرازنوع منشوري )،ساير تلسكوپهاي اپيتكي و ساير دستگاههاي نجومي غير را ديويي 764 68,745,704,430 Rls. 1,626,347 $
17 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 5,220 66,033,567,800 Rls. 1,553,889 $
18 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 99,690 63,701,786,381 Rls. 1,513,697 $
19 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85429000 اجزاء وقطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها )الكترونيك . 3,911 62,831,153,818 Rls. 1,476,768 $
20 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 3,533 59,976,395,865 Rls. 1,447,814 $
21 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29415090 سايرا ريترومايسين ومشتقات وا ملاح مربوط غيرمذکور درجاي ديگر 11,054 59,767,828,649 Rls. 1,414,086 $
22 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 4,579 57,646,559,650 Rls. 1,419,151 $
23 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 14,733 55,901,829,350 Rls. 1,491,019 $
24 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 3,646 55,075,153,102 Rls. 1,688,296 $
25 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85429000 اجزاء وقطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها )الكترونيك . 268 50,461,737,357 Rls. 1,193,910 $
26 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 69,912 48,143,906,272 Rls. 1,251,082 $
27 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29389000 ساير متروزيدها گليکوزيدهاطبيعي يادوباره توليد شده به وسيله نستزد وا ملاح آنها,ا ترها,ا سترهاوسايرمشتقات که درجاي ديگري مذکور نباشند 124 47,201,548,656 Rls. 1,265,007 $
28 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي وا زنوع چند کانون 1,691 45,666,010,666 Rls. 1,178,356 $
29 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 70,842 42,658,358,148 Rls. 998,441 $
30 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 3,557 39,943,350,000 Rls. 951,032 $
31 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 5,984 37,110,477,782 Rls. 872,638 $
32 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 2,209 36,392,400,000 Rls. 844,371 $
33 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85177010 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه LCD يا LED تلفن همراه فقط داراي برد ادرس دهي 8,393 34,594,115,268 Rls. 821,838 $
34 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 566 32,337,519,101 Rls. 762,034 $
35 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85177010 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه LCD يا LED تلفن همراه فقط داراي برد ادرس دهي 7,328 31,012,191,589 Rls. 746,428 $
36 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 1,670 30,747,651,208 Rls. 728,868 $
37 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي وا زنوع چند کانون 462 29,692,929,688 Rls. 706,974 $
38 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 3,546 28,540,294,621 Rls. 678,402 $
39 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 39,967 27,991,343,099 Rls. 654,291 $
40 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85176240 كارت شبكه حتي بيکسيم 401 27,438,053,454 Rls. 653,287 $
41 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85069000 ا جزا ء و قطعات قوه ها و باطري ها 597 27,272,136,139 Rls. 636,897 $
42 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29212910 ترت بوتيل آمين كلاولانات 4,000 26,792,160,480 Rls. 637,909 $
43 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 69091920 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز خودرو (substrate)بدون محافظ فلزي و پوشش داده شده ( coating) 6,822 26,426,400,000 Rls. 625,180 $
44 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 5,668 25,021,856,345 Rls. 596,346 $
45 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85069000 ا جزا ء و قطعات قوه ها و باطري ها 1,114 24,932,525,336 Rls. 593,631 $
46 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 71171900 زيورآلات بدلي ا زفلزا ت معمولي(همچنين آبکاري شده )غيرمذکوردرجاي ديگر 15,828 24,527,852,667 Rls. 583,530 $
47 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 2,447 24,194,760,297 Rls. 575,991 $
48 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,849 23,225,659,429 Rls. 551,349 $
49 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 42,385 23,223,038,880 Rls. 556,974 $
50 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 8,740 22,883,122,266 Rls. 542,539 $
51 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29362210 ويتامين b1( تيامين هيدروکلرا يد) تيامين منونيترات مخلوط نشده 10,000 22,753,875,000 Rls. 534,631 $
52 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 75072000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از نيکل. 21,772 22,727,731,790 Rls. 541,136 $
53 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي وا زنوع چند کانون 1,138 22,565,562,635 Rls. 536,223 $
54 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29419040 سفازولين سديم 3,260 21,594,503,600 Rls. 506,775 $
55 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 57,738 21,564,932,106 Rls. 558,405 $
56 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 4,435 21,381,488,493 Rls. 507,875 $
57 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 7,325 21,123,998,686 Rls. 492,699 $
58 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29335965 ماده موثره س?تاگل?پت?ن مونوه?درات 1,110 20,736,742,500 Rls. 488,383 $
59 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 5,596 20,370,823,246 Rls. 485,021 $
60 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29335965 ماده موثره س?تاگل?پت?ن مونوه?درات 1,000 19,839,600,000 Rls. 524,580 $
61 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85340000 مدا رهاي چاپي 7,178 18,312,118,327 Rls. 429,419 $
62 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 17,410 18,278,370,523 Rls. 430,052 $
63 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85069000 ا جزا ء و قطعات قوه ها و باطري ها 4,637 18,253,463,158 Rls. 432,617 $
64 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 460 17,698,494,312 Rls. 419,963 $
65 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85044080 مبدل (درايور) مخصوص چراغ­هاي LED 16,981 17,532,746,096 Rls. 411,626 $
66 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 21,495 17,059,780,988 Rls. 405,021 $
67 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 8,178 16,658,633,696 Rls. 395,775 $
68 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 715 16,458,724,943 Rls. 391,875 $
69 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90299000 ا جزا ء وقطعات و متفرعات کنتورهاي مشمول رديف 9029 2,469 16,214,330,676 Rls. 420,023 $
70 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 982 16,049,912,922 Rls. 385,151 $
71 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29411090 سايرپني سيلين هاومشتقات آنهادا را ي ساختارا سيد پني سيلانيک ؛ املاح مربوطه غير از آمپي سيلين تري هيدرات ، آموکسي سيلين تري هيدرات ، 6 - آمينو پني سيلانيک اسيد، سديم استريل 4,000 15,809,700,000 Rls. 420,757 $
72 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 5,050 15,805,465,846 Rls. 376,374 $
73 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85177010 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه LCD يا LED تلفن همراه فقط داراي برد ادرس دهي 4,125 15,782,025,870 Rls. 410,841 $
74 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,936 15,752,451,022 Rls. 369,653 $
75 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29379000 ساير هورمونها،طبيعي ياساخته شده ازطريق سنتر،مشتقات آنهاومشابه هاي ساختاري آنها،غير مذكور درجاي ديگر . 930 15,752,093,180 Rls. 371,155 $
76 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 11,983 14,761,339,330 Rls. 351,734 $
77 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 3,617 14,682,539,481 Rls. 378,678 $
78 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29145000 ستن - فنل ها و ستن هاي باديگر عوامل ا کسيژنه 2,250 14,577,837,500 Rls. 346,704 $
79 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 1,445 14,337,390,585 Rls. 337,523 $
80 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياکنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذکوردرجاي ديگر. 3,318 14,260,920,530 Rls. 335,085 $
81 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 2,854 14,233,044,555 Rls. 377,367 $
82 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29412000 استرپتومايسينکها و مشتقات آنها؛ املاح مربوطه 2,332 14,051,488,500 Rls. 334,559 $
83 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90304000 دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل ،طراحي شده براي ا رتباطات ا زرا ه دورمثلاهيپومتر,کردومتر,ديستورسيومتر,پسوفومتر 65 13,976,048,680 Rls. 329,158 $
84 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 71171900 زيورآلات بدلي ا زفلزا ت معمولي(همچنين آبکاري شده )غيرمذکوردرجاي ديگر 8,294 13,913,059,612 Rls. 325,761 $
85 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85219090 ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 2,872 13,809,988,344 Rls. 328,809 $
86 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 751 13,470,201,780 Rls. 352,508 $
87 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 7,177 13,331,382,916 Rls. 317,111 $
88 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 30063000 فرآوردهکهاي كدركننده براي آزمايشکهاي راديوگرافيك؛ معرفکهايي كه براي تشخيص مرض در وجود بيمار استعمال ميکشود 3,537 13,252,273,710 Rls. 313,515 $
89 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84821000 بلبرينگ. 27,552 13,219,680,618 Rls. 314,369 $
90 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85177010 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه LCD يا LED تلفن همراه فقط داراي برد ادرس دهي 3,205 13,162,878,570 Rls. 307,351 $
91 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 5,527 13,090,806,917 Rls. 311,713 $
92 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85340000 مدا رهاي چاپي 5,792 13,036,619,827 Rls. 311,114 $
93 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 1,445 12,895,876,366 Rls. 307,045 $
94 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29372100 كورتيزون، هيدروكورتيزون، پردنيزون (دهيدروكورتيزون) و پردنيزولون (دهيدروكورتيزون) 500 12,857,395,000 Rls. 305,546 $
95 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29156000 اسيدهاي بوتانوئيك، اسيدهاي پنتانوئيك، املاح و استرهاي آنها 500 12,373,579,520 Rls. 294,609 $
96 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 4,650 12,215,889,959 Rls. 310,745 $
97 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 1,360 12,136,179,710 Rls. 294,225 $
98 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85272100 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , توا م شده با دستگاه ضبط يا باز توليد صوت 12,720 12,034,132,000 Rls. 286,526 $
99 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 98870314 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 3,211 12,003,349,453 Rls. 285,251 $
100 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 98870314 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 1,246 11,994,215,691 Rls. 285,577 $
مجموع کل
5,918,593,617,842 ريال
مجموع کل
143,643,650 دلار