آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85171210 گوشي تلفن همراه . 64,645 881,860,957,656 Rls. 21,075,052 $
2 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85171210 گوشي تلفن همراه . 33,751 638,166,279,632 Rls. 15,211,153 $
3 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85171210 گوشي تلفن همراه . 37,965 592,261,438,155 Rls. 15,181,110 $
4 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85171210 گوشي تلفن همراه . 37,971 581,358,441,248 Rls. 13,756,786 $
5 7 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85171210 گوشي تلفن همراه . 35,939 471,837,271,672 Rls. 11,151,332 $
6 7 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29389000 ساير متروزيدها گليکوزيدهاطبيعي يادوباره توليد شده به وسيله نستزد وا ملاح آنها,ا ترها,ا سترهاوسايرمشتقات که درجاي ديگري مذکور نباشند 586 270,847,630,886 Rls. 6,421,145 $
7 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 340 164,918,020,120 Rls. 3,911,254 $
8 5 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29389000 ساير متروزيدها گليکوزيدهاطبيعي يادوباره توليد شده به وسيله نستزد وا ملاح آنها,ا ترها,ا سترهاوسايرمشتقات که درجاي ديگري مذکور نباشند 324 150,022,210,985 Rls. 3,537,261 $
9 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 9,350 143,563,257,703 Rls. 3,857,050 $
10 5 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 5,455 114,458,409,696 Rls. 2,676,713 $
11 6 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29389000 ساير متروزيدها گليکوزيدهاطبيعي يادوباره توليد شده به وسيله نستزد وا ملاح آنها,ا ترها,ا سترهاوسايرمشتقات که درجاي ديگري مذکور نباشند 317 106,261,258,195 Rls. 2,562,250 $
12 6 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 14,372 106,134,578,560 Rls. 2,517,946 $
13 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 132,032 93,875,793,563 Rls. 2,241,653 $
14 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29389000 ساير متروزيدها گليکوزيدهاطبيعي يادوباره توليد شده به وسيله نستزد وا ملاح آنها,ا ترها,ا سترهاوسايرمشتقات که درجاي ديگري مذکور نباشند 203 92,280,073,344 Rls. 2,175,369 $
15 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 4,180 88,607,798,900 Rls. 2,117,236 $
16 5 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85171210 گوشي تلفن همراه . 8,611 82,411,392,086 Rls. 1,896,469 $
17 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84735000 قطعات ومتفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472مناسب باشند 388 81,638,780,000 Rls. 1,894,171 $
18 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85069000 ا جزا ء و قطعات قوه ها و باطري ها 4,454 80,014,076,340 Rls. 2,001,512 $
19 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29389000 ساير متروزيدها گليکوزيدهاطبيعي يادوباره توليد شده به وسيله نستزد وا ملاح آنها,ا ترها,ا سترهاوسايرمشتقات که درجاي ديگري مذکور نباشند 139 78,825,422,800 Rls. 1,876,796 $
20 7 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29212910 ترت بوتيل آمين كلاولانات 15,030 78,809,866,290 Rls. 1,876,426 $
21 5 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85069000 ا جزا ء و قطعات قوه ها و باطري ها 756 76,943,834,177 Rls. 1,767,318 $
22 6 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 5,084 75,687,192,336 Rls. 1,802,076 $
23 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 6,966 74,352,700,636 Rls. 1,915,048 $
24 7 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي وا زنوع چند کانون 3,862 72,266,327,762 Rls. 1,720,626 $
25 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 26,935 70,229,357,248 Rls. 1,671,155 $
26 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29212910 ترت بوتيل آمين كلاولانات 11,070 68,774,153,935 Rls. 1,631,320 $
27 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90058090 سايردوربين هاي يک چشمي (غيرازنوع منشوري )،ساير تلسكوپهاي اپيتكي و ساير دستگاههاي نجومي غير را ديويي 764 68,745,704,430 Rls. 1,626,347 $
28 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 5,220 66,033,567,800 Rls. 1,553,889 $
29 7 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 2,690 65,051,072,292 Rls. 1,548,228 $
30 7 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85177010 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه LCD يا LED تلفن همراه فقط داراي برد ادرس دهي 14,992 64,357,253,024 Rls. 1,532,316 $
31 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 99,690 63,701,786,381 Rls. 1,513,697 $
32 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85429000 اجزاء وقطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها )الكترونيك . 3,911 62,831,153,818 Rls. 1,476,768 $
33 6 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84733040 پردازشگر رايانه (cpu) 4,738 62,305,970,908 Rls. 1,483,475 $
34 7 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 5,517 62,247,101,227 Rls. 1,482,074 $
35 5 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 2,479 61,164,850,747 Rls. 1,417,981 $
36 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 3,533 59,976,395,865 Rls. 1,447,814 $
37 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29415090 سايرا ريترومايسين ومشتقات وا ملاح مربوط غيرمذکور درجاي ديگر 11,054 59,767,828,649 Rls. 1,414,086 $
38 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 4,579 57,646,559,650 Rls. 1,419,151 $
39 7 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 5,217 57,264,719,071 Rls. 1,363,446 $
40 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 14,733 55,901,829,350 Rls. 1,491,019 $
41 5 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 2,687 55,586,978,504 Rls. 1,289,093 $
42 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 3,646 55,075,153,102 Rls. 1,688,296 $
43 7 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85429000 اجزاء وقطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها )الكترونيك . 3,360 52,435,502,455 Rls. 1,248,465 $
44 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85429000 اجزاء وقطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها )الكترونيك . 268 50,461,737,357 Rls. 1,193,910 $
45 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 69,912 48,143,906,272 Rls. 1,251,082 $
46 6 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85171210 گوشي تلفن همراه . 3,192 47,448,503,994 Rls. 1,109,230 $
47 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29389000 ساير متروزيدها گليکوزيدهاطبيعي يادوباره توليد شده به وسيله نستزد وا ملاح آنها,ا ترها,ا سترهاوسايرمشتقات که درجاي ديگري مذکور نباشند 124 47,201,548,656 Rls. 1,265,007 $
48 6 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29335965 ماده موثره س?تاگل?پت?ن مونوه?درات 3,000 47,144,427,000 Rls. 1,122,486 $
49 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي وا زنوع چند کانون 1,691 45,666,010,666 Rls. 1,178,356 $
50 5 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85177010 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه LCD يا LED تلفن همراه فقط داراي برد ادرس دهي 10,724 44,676,235,371 Rls. 1,027,398 $
51 5 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 71,406 43,886,645,735 Rls. 1,012,779 $
52 6 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 13,348 43,539,257,705 Rls. 1,036,648 $
53 7 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29372990 ساير 870 43,518,779,760 Rls. 1,036,162 $
54 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 70,842 42,658,358,148 Rls. 998,441 $
55 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 3,557 39,943,350,000 Rls. 951,032 $
56 7 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 10,493 38,441,960,678 Rls. 915,285 $
57 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 5,984 37,110,477,782 Rls. 872,638 $
58 6 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 58,253 36,741,239,873 Rls. 874,495 $
59 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 2,209 36,392,400,000 Rls. 844,371 $
60 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85177010 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه LCD يا LED تلفن همراه فقط داراي برد ادرس دهي 8,393 34,594,115,268 Rls. 821,838 $
61 7 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85069000 ا جزا ء و قطعات قوه ها و باطري ها 2,627 34,183,978,030 Rls. 813,904 $
62 6 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 2,212 32,666,099,664 Rls. 767,511 $
63 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 566 32,337,519,101 Rls. 762,034 $
64 6 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,767 31,771,446,501 Rls. 755,145 $
65 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85177010 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه LCD يا LED تلفن همراه فقط داراي برد ادرس دهي 7,328 31,012,191,589 Rls. 746,428 $
66 7 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 51,321 30,848,081,745 Rls. 734,482 $
67 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 1,670 30,747,651,208 Rls. 728,868 $
68 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي وا زنوع چند کانون 462 29,692,929,688 Rls. 706,974 $
69 7 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 5,291 28,986,196,725 Rls. 690,146 $
70 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 3,546 28,540,294,621 Rls. 678,402 $
71 7 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 5,641 28,480,994,397 Rls. 678,119 $
72 7 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29415090 سايرا ريترومايسين ومشتقات وا ملاح مربوط غيرمذکور درجاي ديگر 3,472 28,442,381,958 Rls. 677,199 $
73 6 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85177010 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه LCD يا LED تلفن همراه فقط داراي برد ادرس دهي 7,011 28,095,582,671 Rls. 668,944 $
74 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 39,967 27,991,343,099 Rls. 654,291 $
75 5 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 6,092 27,481,845,412 Rls. 639,022 $
76 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85176240 كارت شبكه حتي بيکسيم 401 27,438,053,454 Rls. 653,287 $
77 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85069000 ا جزا ء و قطعات قوه ها و باطري ها 597 27,272,136,139 Rls. 636,897 $
78 5 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85429000 اجزاء وقطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها )الكترونيك . 1,813 26,834,449,550 Rls. 616,756 $
79 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29212910 ترت بوتيل آمين كلاولانات 4,000 26,792,160,480 Rls. 637,909 $
80 7 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90328940 0 7,000 26,609,464,200 Rls. 633,559 $
81 5 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي وا زنوع چند کانون 857 26,429,235,779 Rls. 604,634 $
82 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 69091920 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز خودرو (substrate)بدون محافظ فلزي و پوشش داده شده ( coating) 6,822 26,426,400,000 Rls. 625,180 $
83 6 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29212910 ترت بوتيل آمين كلاولانات 4,000 26,276,301,720 Rls. 595,970 $
84 6 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85340000 مدا رهاي چاپي 11,203 26,147,973,722 Rls. 619,859 $
85 5 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 87088041 اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 79,235 25,645,917,307 Rls. 597,904 $
86 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 5,668 25,021,856,345 Rls. 596,346 $
87 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85069000 ا جزا ء و قطعات قوه ها و باطري ها 1,114 24,932,525,336 Rls. 593,631 $
88 6 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 7,791 24,755,743,915 Rls. 589,423 $
89 6 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29362210 ويتامين b1( تيامين هيدروکلرا يد) تيامين منونيترات مخلوط نشده 9,500 24,690,319,800 Rls. 587,865 $
90 5 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29415090 سايرا ريترومايسين ومشتقات وا ملاح مربوط غيرمذکور درجاي ديگر 5,310 24,548,785,100 Rls. 580,344 $
91 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 71171900 زيورآلات بدلي ا زفلزا ت معمولي(همچنين آبکاري شده )غيرمذکوردرجاي ديگر 15,828 24,527,852,667 Rls. 583,530 $
92 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 2,447 24,194,760,297 Rls. 575,991 $
93 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,849 23,225,659,429 Rls. 551,349 $
94 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 42,385 23,223,038,880 Rls. 556,974 $
95 7 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 69091920 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز خودرو (substrate)بدون محافظ فلزي و پوشش داده شده ( coating) 7,000 23,200,310,000 Rls. 552,388 $
96 6 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 740 23,124,220,350 Rls. 534,118 $
97 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 8,740 22,883,122,266 Rls. 542,539 $
98 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29362210 ويتامين b1( تيامين هيدروکلرا يد) تيامين منونيترات مخلوط نشده 10,000 22,753,875,000 Rls. 534,631 $
99 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 75072000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از نيکل. 21,772 22,727,731,790 Rls. 541,136 $
100 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي وا زنوع چند کانون 1,138 22,565,562,635 Rls. 536,223 $
مجموع کل
8,167,594,898,033 ريال
مجموع کل
196,333,442 دلار