آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85171210 گوشي تلفن همراه . 60,878 814,607,210,579 Rls. 19,473,772 $
2 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85171210 گوشي تلفن همراه . 37,965 592,261,438,155 Rls. 15,181,110 $
3 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 9,350 143,563,257,703 Rls. 3,857,050 $
4 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85069000 ا جزا ء و قطعات قوه ها و باطري ها 4,454 80,014,076,340 Rls. 2,001,512 $
5 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29389000 ساير متروزيدها گليکوزيدهاطبيعي يادوباره توليد شده به وسيله نستزد وا ملاح آنها,ا ترها,ا سترهاوسايرمشتقات که درجاي ديگري مذکور نباشند 139 78,825,422,800 Rls. 1,876,796 $
6 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 6,966 74,352,700,636 Rls. 1,915,048 $
7 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 103,035 72,615,848,643 Rls. 1,735,464 $
8 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 3,180 71,761,614,900 Rls. 1,716,137 $
9 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 14,733 55,901,829,350 Rls. 1,491,019 $
10 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 69,912 48,143,906,272 Rls. 1,251,082 $
11 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29389000 ساير متروزيدها گليکوزيدهاطبيعي يادوباره توليد شده به وسيله نستزد وا ملاح آنها,ا ترها,ا سترهاوسايرمشتقات که درجاي ديگري مذکور نباشند 124 47,201,548,656 Rls. 1,265,007 $
12 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي وا زنوع چند کانون 1,691 45,666,010,666 Rls. 1,178,356 $
13 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 3,685 42,175,065,554 Rls. 1,050,781 $
14 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 3,557 39,943,350,000 Rls. 951,032 $
15 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85176240 كارت شبكه حتي بيکسيم 286 24,704,114,400 Rls. 588,193 $
16 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 41,233 22,766,594,614 Rls. 544,905 $
17 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 75072000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از نيکل. 21,772 22,727,731,790 Rls. 541,136 $
18 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85177010 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه LCD يا LED تلفن همراه فقط داراي برد ادرس دهي 5,348 22,696,178,989 Rls. 548,428 $
19 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 57,738 21,564,932,106 Rls. 558,405 $
20 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85069000 ا جزا ء و قطعات قوه ها و باطري ها 882 21,265,165,860 Rls. 506,313 $
21 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29335965 ماده موثره س?تاگل?پت?ن مونوه?درات 1,000 19,839,600,000 Rls. 524,580 $
22 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 5,392 19,033,934,896 Rls. 453,190 $
23 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90299000 ا جزا ء وقطعات و متفرعات کنتورهاي مشمول رديف 9029 2,437 16,158,575,676 Rls. 418,695 $
24 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 337 16,077,971,023 Rls. 382,809 $
25 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29411090 سايرپني سيلين هاومشتقات آنهادا را ي ساختارا سيد پني سيلانيک ؛ املاح مربوطه غير از آمپي سيلين تري هيدرات ، آموکسي سيلين تري هيدرات ، 6 - آمينو پني سيلانيک اسيد، سديم استريل 4,000 15,809,700,000 Rls. 420,757 $
26 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 5,050 15,805,465,846 Rls. 376,374 $
27 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85177010 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه LCD يا LED تلفن همراه فقط داراي برد ادرس دهي 4,125 15,782,025,870 Rls. 410,841 $
28 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 627 15,124,447,962 Rls. 360,106 $
29 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 3,617 14,682,539,481 Rls. 378,678 $
30 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 2,834 14,112,365,537 Rls. 336,117 $
31 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29412000 استرپتومايسينکها و مشتقات آنها؛ املاح مربوطه 2,332 14,051,488,500 Rls. 334,559 $
32 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 2,872 13,809,988,344 Rls. 328,809 $
33 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 751 13,470,201,780 Rls. 352,508 $
34 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 5,527 13,090,806,917 Rls. 311,713 $
35 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 1,445 12,895,876,366 Rls. 307,045 $
36 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85272100 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , توا م شده با دستگاه ضبط يا باز توليد صوت 12,720 12,034,132,000 Rls. 286,526 $
37 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 1,246 11,994,215,691 Rls. 285,577 $
38 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 8,315 11,813,163,061 Rls. 311,500 $
39 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 05119950 تخم نوغان 399 11,557,486,045 Rls. 306,605 $
40 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85340000 مدا رهاي چاپي 5,073 11,480,355,827 Rls. 274,060 $
41 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 2,432 11,369,564,145 Rls. 309,189 $
42 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29156000 اسيدهاي بوتانوئيك، اسيدهاي پنتانوئيك، املاح و استرهاي آنها 500 11,269,868,240 Rls. 298,983 $
43 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 12,107 11,165,496,576 Rls. 265,845 $
44 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 1,866 10,828,983,682 Rls. 270,713 $
45 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 1,845 10,781,185,740 Rls. 284,955 $
46 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 446 10,607,434,052 Rls. 252,743 $
47 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85271900 گيرنده هاي پخش را ديوئي كه بدون منبع انرژي خارجي كارمي كند غيرمذکور درجاي ديگر 4,425 10,493,178,600 Rls. 249,838 $
48 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 98870445 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن حداكثر 5 تن بنزيني با ساخت داخل 55% وبيشتربه استثناي لاستيك 5,893 10,447,661,840 Rls. 248,754 $
49 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 2,342 10,291,580,642 Rls. 254,118 $
50 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 1,507 10,238,900,000 Rls. 243,783 $
51 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 10,509 10,132,182,500 Rls. 250,210 $
52 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 8,203 9,859,258,090 Rls. 235,018 $
53 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 547 9,352,404,049 Rls. 222,676 $
54 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 1,240 9,088,715,300 Rls. 216,398 $
55 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 1,810 8,942,202,500 Rls. 236,441 $
56 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 3,889 8,929,249,120 Rls. 223,417 $
57 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 32 8,590,314,754 Rls. 227,126 $
58 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 1,558 8,495,777,280 Rls. 202,281 $
59 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29362210 ويتامين b1( تيامين هيدروکلرا يد) تيامين منونيترات مخلوط نشده 2,000 8,449,672,000 Rls. 201,183 $
60 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 1,707 8,319,469,836 Rls. 216,488 $
61 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85258090 ساير 1,114 7,842,832,398 Rls. 207,676 $
62 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 87088041 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 29,237 7,832,056,428 Rls. 186,479 $
63 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29419040 سفازولين سديم 1,180 7,276,544,340 Rls. 173,251 $
64 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29372390 --- ساير اوستروژن ها وپروژسترون ها بجز سيپروترون استات 500 7,167,177,600 Rls. 170,647 $
65 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 4,348 6,990,093,682 Rls. 166,430 $
66 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 967 6,951,958,200 Rls. 178,146 $
67 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 69091920 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز خودرو (substrate)بدون محافظ فلزي و پوشش داده شده ( coating) 1,450 6,886,677,600 Rls. 185,250 $
68 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 8 6,844,435,550 Rls. 185,210 $
69 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 76090000 لوازم و اتصالات لولهکكشي (Fittings) (مثلاً، كوپلينگ، زانويي، مهره و ماسوره (Sleeves) از آلومينيوم. 1,338 6,843,880,000 Rls. 180,205 $
70 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 2,097 6,661,816,567 Rls. 176,207 $
71 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85429000 اجزاء وقطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها )الكترونيك . 468 6,437,505,549 Rls. 153,274 $
72 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29379000 ساير هورمونها،طبيعي ياساخته شده ازطريق سنتر،مشتقات آنهاومشابه هاي ساختاري آنها،غير مذكور درجاي ديگر . 2 6,292,600,065 Rls. 149,824 $
73 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85423210 ---حافظه فرار رايانه (RAM) 500 6,071,218,200 Rls. 160,529 $
74 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84805000 قالب برا ي شيشه. 3,548 5,822,829,347 Rls. 153,985 $
75 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 30021200 آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 456 5,799,026,625 Rls. 138,072 $
76 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 2,229 5,770,155,610 Rls. 137,384 $
77 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 4,599 5,427,930,106 Rls. 133,229 $
78 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84805000 قالب برا ي شيشه. 6,033 5,356,072,488 Rls. 127,526 $
79 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 1,793 5,145,607,850 Rls. 136,506 $
80 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 71171900 زيورآلات بدلي ا زفلزا ت معمولي(همچنين آبکاري شده )غيرمذکوردرجاي ديگر 3,590 5,122,725,120 Rls. 121,970 $
81 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90031100 دوره و قاب از مواد پلاستيكي 656 5,116,116,294 Rls. 121,812 $
82 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 1,149 4,819,351,680 Rls. 127,855 $
83 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29372390 --- ساير اوستروژن ها وپروژسترون ها بجز سيپروترون استات 120 4,812,004,800 Rls. 127,234 $
84 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 1,261 4,789,138,363 Rls. 124,886 $
85 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29145000 ستن - فنل ها و ستن هاي باديگر عوامل ا کسيژنه 1,000 4,749,480,000 Rls. 125,581 $
86 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29322000 لاكتونکها: 3,000 4,706,668,800 Rls. 124,888 $
87 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 160 4,667,132,400 Rls. 111,122 $
88 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85044030 منبع تغذيه را يانه 4,660 4,665,560,520 Rls. 111,085 $
89 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 120 4,494,079,419 Rls. 107,002 $
90 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 183 4,454,993,156 Rls. 118,186 $
91 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90151000 مسافت ياب ها 245 4,382,583,000 Rls. 104,347 $
92 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84829900 ا جزا ءوقطعات بلبرينگ يارولربيرينگ (غيرا زگلوله, سوزن وغلتک ). 256 4,344,418,810 Rls. 103,439 $
93 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 361 4,166,374,653 Rls. 108,950 $
94 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85285900 ساير مانيتورها غير مذكور در جاي ديگر 4,638 4,114,816,000 Rls. 108,800 $
95 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 32073010 محلولکهاي با حداقل 7 درصد فلز طلا يا نقره يا پلاتينوم يا پالاديوم 100 3,941,790,000 Rls. 93,852 $
96 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 1,580 3,846,289,959 Rls. 101,141 $
97 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 1,033 3,832,525,330 Rls. 101,672 $
98 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85011010 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات 2,045 3,773,439,600 Rls. 89,844 $
99 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85439000 ا جزا ء وقطعات ماشين هاودستگاههاي برقي دا را ي عمل خاص , که در جاي ديگر مذکور نباشد 1,103 3,751,819,062 Rls. 89,329 $
100 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 2,050 3,688,895,820 Rls. 97,538 $
مجموع کل
3,044,696,058,772 ريال
مجموع کل
75,723,117 دلار