آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 81,360 2,272,629,437,516 Rls. 54,147,009 $
2 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 80,773 2,148,028,683,155 Rls. 51,589,269 $
3 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 39,352 1,074,409,605,135 Rls. 28,303,539 $
4 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 29,618 880,572,284,116 Rls. 20,685,238 $
5 7 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 26,637 456,613,531,959 Rls. 10,857,086 $
6 5 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 32,120 406,544,087,049 Rls. 9,385,895 $
7 5 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 26,309 404,922,639,461 Rls. 9,423,244 $
8 5 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30021200 آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 4,373 348,930,691,682 Rls. 8,102,656 $
9 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 28,955 302,168,979,221 Rls. 7,104,397 $
10 7 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 16,510 295,595,592,062 Rls. 7,037,991 $
11 6 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 21,133 275,738,944,542 Rls. 6,550,410 $
12 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 42,620 256,288,107,917 Rls. 6,142,475 $
13 5 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 36,875 251,754,765,565 Rls. 5,807,086 $
14 7 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90213100 مفصل هاي مصنوعي 3,846 248,652,717,472 Rls. 5,920,304 $
15 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 17,746 240,540,395,052 Rls. 5,654,825 $
16 5 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84733040 پردازشگر رايانه (cpu) 10,104 232,017,212,422 Rls. 5,355,535 $
17 7 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84733040 پردازشگر رايانه (cpu) 1,985 228,279,280,704 Rls. 5,435,222 $
18 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84733040 پردازشگر رايانه (cpu) 6,489 226,841,895,406 Rls. 5,306,121 $
19 7 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 7,969 224,738,500,972 Rls. 5,350,919 $
20 7 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85235220 چيپکهاي الکتريکي کارت هوشمند فاقد تکيهکگاه 1,178 217,309,948,500 Rls. 5,174,047 $
21 5 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 25,928 214,224,664,987 Rls. 4,979,392 $
22 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 14,956 209,993,085,004 Rls. 4,989,688 $
23 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 7,696 204,363,637,858 Rls. 4,812,349 $
24 7 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84732900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول رديف 847021لغايت 847090. 4,712 200,771,729,328 Rls. 4,771,424 $
25 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 15,710 181,388,686,524 Rls. 4,313,275 $
26 7 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 21,482 168,754,099,775 Rls. 4,016,787 $
27 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 10,588 163,982,952,092 Rls. 4,136,291 $
28 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 21,194 160,121,167,570 Rls. 3,812,409 $
29 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 17,926 157,757,958,064 Rls. 3,769,734 $
30 6 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 25,332 156,033,381,482 Rls. 3,717,953 $
31 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84732900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول رديف 847021لغايت 847090. 9,068 155,291,576,724 Rls. 3,697,418 $
32 7 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30021200 آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 2,005 144,317,319,627 Rls. 3,436,126 $
33 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84119990 ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 2,160 142,671,178,016 Rls. 3,784,884 $
34 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 7,593 142,012,439,104 Rls. 3,360,138 $
35 7 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 4,030 134,163,040,214 Rls. 3,194,360 $
36 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 2,927 132,232,735,068 Rls. 3,222,646 $
37 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 19,184 131,220,310,690 Rls. 3,086,809 $
38 5 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 3,854 123,438,882,403 Rls. 2,835,567 $
39 7 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 29221990 سايرآمينوا لکلهابجزآنهاييکه بيش ا زيک نوع عامل ا کسيژن دا رندا ترهاواسترهاآنها،املاح اين محصولات ...غيرمذکوردرجاي ديگر 6,000 123,231,300,000 Rls. 2,934,079 $
40 6 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 10,662 116,712,281,245 Rls. 2,771,909 $
41 7 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 196 113,515,904,718 Rls. 2,702,761 $
42 7 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 28,340 111,428,993,894 Rls. 2,653,072 $
43 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 23,202 110,432,021,798 Rls. 2,669,653 $
44 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 1,808 103,589,113,054 Rls. 2,461,225 $
45 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90132000 دستگاههاي ليزر ,غيرا زديودهاي ليزر 6,850 102,791,881,050 Rls. 2,443,259 $
46 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 3,238 102,352,459,953 Rls. 2,436,964 $
47 6 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84733040 پردازشگر رايانه (cpu) 3,730 100,128,441,358 Rls. 2,384,010 $
48 6 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 13,863 95,669,729,145 Rls. 2,277,850 $
49 7 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 11,272 92,830,928,593 Rls. 2,210,260 $
50 6 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85423210 حافظه فرار رايانه (RAM) 645 87,236,700,555 Rls. 2,077,064 $
51 6 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 3,206 87,072,443,769 Rls. 2,073,154 $
52 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30021200 آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 6,457 86,624,815,491 Rls. 2,058,255 $
53 6 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84732900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول رديف 847021لغايت 847090. 1,725 86,116,400,000 Rls. 2,050,390 $
54 7 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85423200 0 3,098 85,145,520,752 Rls. 2,011,506 $
55 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 6,244 84,362,820,728 Rls. 2,038,239 $
56 7 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 10,105 80,834,175,131 Rls. 1,924,623 $
57 6 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 4,592 79,772,597,441 Rls. 1,944,081 $
58 5 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 7,597 76,387,188,932 Rls. 1,784,292 $
59 5 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 10,574 76,272,196,634 Rls. 1,767,310 $
60 6 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 4,348 75,291,807,200 Rls. 1,792,662 $
61 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 6,237 74,512,002,075 Rls. 1,915,862 $
62 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84717010 ديسك خوان نواري 3,039 74,421,177,600 Rls. 1,748,619 $
63 6 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 7,089 74,125,593,161 Rls. 1,764,895 $
64 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 1,679 74,048,034,055 Rls. 1,793,441 $
65 7 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 3,716 74,023,091,374 Rls. 1,762,454 $
66 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 2,474 72,555,277,444 Rls. 1,726,647 $
67 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 29319090 ساير ترکيبات آلي - غير آلي غير مذکور در جاي ديگر 267 72,178,471,956 Rls. 1,682,899 $
68 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84713040 رايانه لوحي (tablet PC) با صفحهکنمايش لمسي حداقل 7 اينچ حتي با قابليت نصب سيم كارت 13,638 72,139,395,678 Rls. 1,737,963 $
69 7 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 2,277 70,905,141,224 Rls. 1,688,217 $
70 7 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84119990 ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 4,591 70,662,370,411 Rls. 1,682,212 $
71 5 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 10,009 70,418,518,251 Rls. 1,618,601 $
72 7 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 2,354 67,727,707,003 Rls. 1,612,561 $
73 6 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85235220 چيپکهاي الکتريکي کارت هوشمند فاقد تکيهکگاه 370 67,295,992,953 Rls. 1,602,285 $
74 6 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 2,271 67,252,801,856 Rls. 1,594,377 $
75 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 2,887 67,109,891,011 Rls. 1,579,664 $
76 5 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 4,507 66,681,799,605 Rls. 1,531,656 $
77 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84713040 رايانه لوحي (tablet PC) با صفحهکنمايش لمسي حداقل 7 اينچ حتي با قابليت نصب سيم كارت 10,102 66,281,266,750 Rls. 1,633,021 $
78 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 2,852 64,345,992,513 Rls. 1,497,287 $
79 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 10,071 63,664,332,942 Rls. 1,685,612 $
80 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,640 63,268,169,813 Rls. 1,501,196 $
81 5 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 1,267 62,789,305,708 Rls. 1,444,322 $
82 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 3,418 62,673,539,991 Rls. 1,489,029 $
83 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 4,273 62,397,747,745 Rls. 1,459,040 $
84 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 8,532 59,853,540,576 Rls. 1,405,205 $
85 7 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 4,953 59,666,133,023 Rls. 1,417,574 $
86 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 2,325 59,455,689,885 Rls. 1,414,663 $
87 5 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90185010 دستگاه ويترکتومي,فيکووفيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط 7,162 58,763,370,480 Rls. 1,362,598 $
88 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90219090 ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 1,338 57,466,915,625 Rls. 1,368,260 $
89 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 21069080 کمكمل غذايي، 15,680 55,610,232,928 Rls. 1,529,682 $
90 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85258090 ساير 7,783 55,519,728,363 Rls. 1,320,295 $
91 6 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 29372990 ساير 11 54,989,686,080 Rls. 1,309,278 $
92 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 1,705 54,820,677,481 Rls. 1,583,455 $
93 6 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90181960 دستگاه آندسکوپي 1,355 53,697,543,759 Rls. 1,278,513 $
94 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 5,308 53,691,978,936 Rls. 1,277,105 $
95 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84733040 پردازشگر رايانه (cpu) 1,167 53,533,301,556 Rls. 1,270,627 $
96 6 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 2,037 53,319,790,612 Rls. 1,269,519 $
97 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 2,232 52,596,973,673 Rls. 1,278,555 $
98 7 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 3,545 52,157,791,087 Rls. 1,241,852 $
99 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 2,461 52,110,686,196 Rls. 1,238,484 $
100 6 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84713040 رايانه لوحي (tablet PC) با صفحهکنمايش لمسي حداقل 7 اينچ حتي با قابليت نصب سيم كارت 6,137 51,661,709,720 Rls. 1,187,807 $
مجموع کل
18,513,509,236,978 ريال
مجموع کل
443,242,468 دلار