آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 4,210 294,244,222,493 Rls. 7,005,816 $
2 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 4,428 145,042,705,900 Rls. 3,755,972 $
3 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30021200 آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 5,765 125,095,561,931 Rls. 3,093,848 $
4 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30021500 محصولات مصون?ت بخش، که در مقاد?ر مع?ن (DOSES) ته?ه شده ?ا به اشکال ?ا بسته­بند? برا? خرده­فروش? باشد. 2,841 87,461,047,571 Rls. 2,320,290 $
5 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 29362500 ويتامين6 b, مشتقات آن, مخلوط نشده 341 43,176,033,088 Rls. 1,153,977 $
6 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 1,451 42,941,814,111 Rls. 1,022,425 $
7 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30021200 آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 1,695 42,927,411,794 Rls. 1,071,382 $
8 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 2,241 42,408,161,640 Rls. 1,128,818 $
9 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 2,507 40,320,931,921 Rls. 960,023 $
10 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 4,430 31,981,719,584 Rls. 761,470 $
11 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 1,948 30,061,515,276 Rls. 795,732 $
12 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 2,776 29,760,025,050 Rls. 708,572 $
13 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 3,617 29,058,343,585 Rls. 779,044 $
14 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 711 29,034,190,832 Rls. 755,599 $
15 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 01051110 جوجه اجداد گوشتي يكروزه 1,514 28,061,062,938 Rls. 668,120 $
16 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 524 28,060,267,854 Rls. 696,772 $
17 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 01012100 حيوانات مولد نژاد خالص 4,800 24,895,251,045 Rls. 592,744 $
18 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84733040 ---پردازشگر رايانه (cpu) 1,316 22,993,195,353 Rls. 548,014 $
19 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 4,376 20,466,873,115 Rls. 499,759 $
20 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 2,128 19,961,134,673 Rls. 503,040 $
21 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 1,761 19,574,579,931 Rls. 466,060 $
22 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 85171210 گوشي تلفن همراه . 314 19,201,062,960 Rls. 457,168 $
23 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 99 18,264,979,706 Rls. 488,466 $
24 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84733090 ساير ا جزا وقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471غيرمذکور 1,148 17,831,200,384 Rls. 440,129 $
25 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 5,750 17,695,077,811 Rls. 474,111 $
26 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 416 17,081,906,400 Rls. 406,712 $
27 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 2,710 16,913,108,021 Rls. 409,948 $
28 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 188 16,379,254,306 Rls. 442,212 $
29 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 183 16,114,661,930 Rls. 427,325 $
30 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 2,172 14,837,729,269 Rls. 362,229 $
31 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 343 14,475,189,783 Rls. 384,763 $
32 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 268 14,379,373,839 Rls. 354,384 $
33 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 250 14,227,249,632 Rls. 338,744 $
34 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 4,276 13,478,509,295 Rls. 321,034 $
35 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30029020 ميكروارگانيسم­ها? پروب?وت?ک 816 12,829,488,020 Rls. 339,225 $
36 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30062000 معرفکهايي كه در تشخيص گروهکهاي خون و عوامل خوني مصرف ميکشود 268 12,665,793,759 Rls. 330,200 $
37 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 234 12,159,144,841 Rls. 322,863 $
38 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 309 11,720,858,900 Rls. 279,069 $
39 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 3,002 11,645,495,381 Rls. 277,553 $
40 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذکور درجاي ديگر 300 11,478,296,160 Rls. 273,293 $
41 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 850 11,331,965,400 Rls. 302,872 $
42 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 29372990 ساير مشتقات هورمونها و مشابه های ساختاری آنها که عمدتا به عنوان هورمون مصرف می شوند 0 11,187,562,320 Rls. 266,371 $
43 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90151000 مسافت ياب ها 548 10,964,437,268 Rls. 276,187 $
44 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 894 10,235,982,858 Rls. 268,945 $
45 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 777 9,780,558,494 Rls. 271,890 $
46 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 704 9,667,098,722 Rls. 230,170 $
47 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90215000 دستگاههاي محرک ماهيچه قلب (باستثناي ا جزا ء قطعات و متفرعات ) 44 9,283,632,050 Rls. 245,469 $
48 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84789000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن وتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو. 352 9,093,366,677 Rls. 216,509 $
49 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 85269110 ---دستگاه موقعيت ياب جهاني 440 8,733,724,060 Rls. 207,945 $
50 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90213100 مفصل هاي مصنوعي 111 8,680,211,552 Rls. 229,888 $
51 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 5,213 8,640,896,916 Rls. 207,102 $
52 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 2,669 8,408,097,368 Rls. 223,103 $
53 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 684 8,170,301,847 Rls. 194,534 $
54 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90189059 ----اجزاء وقطعات دستگاه سنگ شكن كليه برون اندامي 39 7,958,761,272 Rls. 189,494 $
55 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 437 7,558,028,523 Rls. 187,606 $
56 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 04071111 تخم نطفهکدار بوقلمون براي توليد گوشت 11,360 7,315,758,340 Rls. 203,028 $
57 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 2,266 6,610,600,224 Rls. 175,375 $
58 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84212920 فيلترهاي مخصوص ماشين آلات دا روسازي ويا آزمايشگاهي وطبي 443 6,535,008,040 Rls. 172,793 $
59 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 29224990 سايرا مينوا سيدهاغيرا زا نهاييکه دا را يبيش ا زيک نوع عامل ا کسيژنه هستندوا سترهاي...غيرمذکور 2,250 6,498,966,100 Rls. 166,722 $
60 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 358 6,329,973,002 Rls. 153,145 $
61 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 87091900 ا را به هاي کارگاهي,وتراكتورهاي ايستگاه راه آهن (غيربرقي),مجهز نشده به تجهيزا ت بلند کردن و جابه جاکردن 25,000 6,286,350,000 Rls. 178,063 $
62 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و ا ملاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 250 6,272,505,000 Rls. 149,345 $
63 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 85367000 اتصال دهنده ها براي فيبرهاي نوري ، كابل ها يا كلاف هاي فيبرنوري 173 6,267,714,805 Rls. 149,231 $
64 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 650 6,129,957,068 Rls. 145,951 $
65 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90221390 دستگاههاي را ديولوژي مصارف دندا نپزشکي بغيرا زدستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 1,000 5,822,656,000 Rls. 138,635 $
66 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 310 5,722,444,650 Rls. 139,751 $
67 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 2,552 5,701,961,791 Rls. 149,453 $
68 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 1,096 5,687,366,947 Rls. 158,278 $
69 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 01012910 اسب براي مسابقه 2,200 5,617,160,000 Rls. 152,000 $
70 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90221390 دستگاههاي را ديولوژي مصارف دندا نپزشکي بغيرا زدستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 1,212 5,597,586,500 Rls. 148,006 $
71 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 1,335 5,478,647,447 Rls. 133,009 $
72 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 1,208 5,412,173,929 Rls. 128,865 $
73 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90189051 دستگاه سنگکشكن كليه برون اندامي 843 5,376,744,000 Rls. 128,018 $
74 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90278020 دستگاه سل کانتر برا ي شمارش گلبولهاي خون 460 5,139,168,300 Rls. 122,361 $
75 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 409 4,655,432,040 Rls. 123,698 $
76 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30061090 سايرنخ هاي جرا حي ا ز5 بالاتروچسباننده ها.لامينرهاي سترون وموا دا ستريل قابل جذب براي بندآوردن خون غيرمذکور 32 4,471,101,250 Rls. 118,220 $
77 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 267 4,449,036,075 Rls. 117,637 $
78 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 140 4,315,547,286 Rls. 106,075 $
79 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 187 4,216,313,196 Rls. 100,388 $
80 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 2,958 4,097,968,321 Rls. 108,500 $
81 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 245 4,021,415,822 Rls. 106,458 $
82 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 491 4,012,714,720 Rls. 106,007 $
83 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 918 3,983,195,613 Rls. 105,293 $
84 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 205 3,726,737,769 Rls. 88,731 $
85 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 1,683 3,656,105,047 Rls. 87,052 $
86 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 371 3,607,454,441 Rls. 85,891 $
87 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 49 3,538,187,800 Rls. 93,533 $
88 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90214020 سمعک 50 3,408,652,800 Rls. 81,158 $
89 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 29349990 کساير 1 3,379,220,000 Rls. 80,458 $
90 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90213100 مفصل هاي مصنوعي 40 3,280,442,800 Rls. 78,106 $
91 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90118000 ميکروسکوپهاي مركب ا پتيکي ,غيرمذکور درجاي ديگر 500 3,276,620,400 Rls. 79,527 $
92 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 970 3,167,489,649 Rls. 83,410 $
93 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 2,544 3,067,153,072 Rls. 76,558 $
94 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84123100 موتورهاوماشين هاي محرک پنوماتيک, باحرکت خطي(سيلندرها) 2,099 3,062,793,919 Rls. 81,057 $
95 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84733090 ساير ا جزا وقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471غيرمذکور 141 3,025,989,896 Rls. 72,047 $
96 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 1,005 3,010,977,276 Rls. 80,370 $
97 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 487 2,937,462,766 Rls. 70,354 $
98 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 85367000 اتصال دهنده ها براي فيبرهاي نوري ، كابل ها يا كلاف هاي فيبرنوري 222 2,901,466,832 Rls. 76,764 $
99 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 69091910 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دوداگزوزخودرو بدون محافظ فلزي ازسراميك 1,521 2,868,008,220 Rls. 75,833 $
100 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 58 2,809,151,078 Rls. 66,985 $
مجموع کل
1,807,348,435,640 ريال
مجموع کل
45,177,129 دلار