آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 4,571 317,744,977,001 Rls. 7,565,357 $
2 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30021200 آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 8,822 210,282,370,606 Rls. 4,996,640 $
3 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 6,722 198,816,089,662 Rls. 5,036,291 $
4 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30021200 آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 12,185 166,960,230,688 Rls. 3,936,702 $
5 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30021200 آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 8,061 158,883,299,599 Rls. 3,898,318 $
6 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 9,772 139,396,936,770 Rls. 3,276,188 $
7 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 3,459 99,472,700,945 Rls. 2,336,693 $
8 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30021500 محصولات مصون?ت بخش، که در مقاد?ر مع?ن (DOSES) ته?ه شده ?ا به اشکال ?ا بسته­بند? برا? خرده­فروش? باشد. 2,841 87,461,047,571 Rls. 2,320,290 $
9 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 6,832 85,300,593,385 Rls. 2,027,144 $
10 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 5,973 76,043,380,420 Rls. 1,806,907 $
11 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30033910 داروها دارا? هورمون ?ا سا?ر محصولات مشمول شماره 2937 حاو? آنت? ب?وت?ک دارا? تول?د داخل? مشابه 10,409 69,207,833,976 Rls. 1,857,862 $
12 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 1,787 48,945,261,538 Rls. 1,165,636 $
13 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 2,795 48,611,948,324 Rls. 1,157,428 $
14 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 29362500 ويتامين6 b, مشتقات آن, مخلوط نشده 341 45,695,843,337 Rls. 1,076,209 $
15 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 3,545 44,561,028,478 Rls. 1,126,374 $
16 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 29362500 ويتامين6 b, مشتقات آن, مخلوط نشده 341 43,176,033,088 Rls. 1,153,977 $
17 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 1,451 42,941,814,111 Rls. 1,022,425 $
18 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30021200 آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 1,695 42,927,411,794 Rls. 1,071,382 $
19 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 2,241 42,408,161,640 Rls. 1,128,818 $
20 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 2,671 38,498,278,370 Rls. 905,860 $
21 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 3,236 38,082,010,710 Rls. 906,714 $
22 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 4,430 31,981,719,584 Rls. 761,470 $
23 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 1,948 30,061,515,276 Rls. 795,732 $
24 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 3,617 29,058,343,585 Rls. 779,044 $
25 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 711 29,034,190,832 Rls. 755,599 $
26 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 2,970 28,600,979,056 Rls. 680,976 $
27 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84733040 پردازشگر رايانه (cpu) 1,647 28,277,542,940 Rls. 672,846 $
28 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 01051110 جوجه اجداد گوشتي يكروزه 1,514 28,061,062,938 Rls. 668,120 $
29 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 524 28,060,267,854 Rls. 696,772 $
30 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84119990 ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 1,107 27,473,028,851 Rls. 653,530 $
31 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 5,939 25,794,459,115 Rls. 645,505 $
32 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 2,572 24,899,991,445 Rls. 585,057 $
33 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 01012100 حيوانات مولد نژاد خالص 4,800 24,895,251,045 Rls. 592,744 $
34 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 143 24,722,297,437 Rls. 582,429 $
35 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 1,828 23,924,298,289 Rls. 569,625 $
36 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 85171210 گوشي تلفن همراه . 339 23,781,834,960 Rls. 566,234 $
37 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84733040 پردازشگر رايانه (cpu) 1,316 22,993,195,353 Rls. 548,014 $
38 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 6,589 22,769,227,080 Rls. 541,099 $
39 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 10,106 21,442,106,635 Rls. 510,526 $
40 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 763 21,212,196,275 Rls. 497,973 $
41 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 2,948 21,151,146,498 Rls. 510,854 $
42 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90213100 مفصل هاي مصنوعي 254 21,004,965,751 Rls. 498,379 $
43 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 2,128 19,961,134,673 Rls. 503,040 $
44 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 1,187 19,279,119,427 Rls. 458,867 $
45 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 540 18,665,734,661 Rls. 439,652 $
46 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 99 18,264,979,706 Rls. 488,466 $
47 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 303 18,158,371,324 Rls. 444,360 $
48 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84733090 ساير ا جزا وقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471غيرمذکور 1,148 17,831,200,384 Rls. 440,129 $
49 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 5,750 17,695,077,811 Rls. 474,111 $
50 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 2,001 17,601,074,852 Rls. 488,159 $
51 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 416 17,081,906,400 Rls. 406,712 $
52 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 188 16,379,254,306 Rls. 442,212 $
53 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 183 16,114,661,930 Rls. 427,325 $
54 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 4,352 15,967,620,123 Rls. 376,276 $
55 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30019000 ساير غددوساير اعضاي بدن براي مصارف ابوتراپي به حالت خشك كرده ياپودر هپارين وا ملاح آن, سايرموا دا نساني ياحيوا ني برا ي درمان ياپيشگيري ا زبيماري, غيرمذکوردرجاي ديگر،غددوساير اعضاي بدن براي مصارف اپوترابي به حالت خشك كرده حتي بشكل پودر 922 15,648,582,900 Rls. 368,549 $
56 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 2,188 15,504,872,801 Rls. 378,114 $
57 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 610 14,671,165,485 Rls. 348,646 $
58 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 343 14,475,189,783 Rls. 384,763 $
59 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 250 14,227,249,632 Rls. 338,744 $
60 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 157 14,115,636,864 Rls. 331,360 $
61 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,969 13,915,217,638 Rls. 330,712 $
62 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 4,276 13,478,509,295 Rls. 321,034 $
63 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 1,248 13,453,617,370 Rls. 325,880 $
64 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 29280090 سا?ر 200 13,208,529,600 Rls. 314,489 $
65 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 29280090 سا?ر 200 12,923,652,000 Rls. 303,657 $
66 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30029020 ميكروارگانيسم­ها? پروب?وت?ک 816 12,829,488,020 Rls. 339,225 $
67 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30062000 معرفکهايي كه در تشخيص گروهکهاي خون و عوامل خوني مصرف ميکشود 268 12,665,793,759 Rls. 330,200 $
68 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 234 12,159,144,841 Rls. 322,863 $
69 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 1,500 12,084,761,596 Rls. 282,013 $
70 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 3,224 11,998,762,526 Rls. 285,964 $
71 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 309 11,720,858,900 Rls. 279,069 $
72 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30021500 محصولات مصون?ت بخش، که در مقاد?ر مع?ن (DOSES) ته?ه شده ?ا به اشکال ?ا بسته­بند? برا? خرده­فروش? باشد. 222 11,595,369,579 Rls. 275,555 $
73 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذکور درجاي ديگر 300 11,478,296,160 Rls. 273,293 $
74 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 850 11,331,965,400 Rls. 302,872 $
75 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 170 11,319,289,120 Rls. 266,587 $
76 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 29372990 ساير 0 11,187,562,320 Rls. 266,371 $
77 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90151000 مسافت ياب ها 548 10,964,437,268 Rls. 276,187 $
78 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90213100 مفصل هاي مصنوعي 396 10,917,013,392 Rls. 256,987 $
79 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 587 10,635,190,000 Rls. 252,737 $
80 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 894 10,235,982,858 Rls. 268,945 $
81 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84789000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن وتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو. 366 10,176,193,737 Rls. 242,291 $
82 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 777 9,780,558,494 Rls. 271,890 $
83 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 704 9,667,098,722 Rls. 230,170 $
84 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90151000 مسافت ياب ها 100 9,534,976,500 Rls. 227,023 $
85 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90215000 دستگاههاي محرک ماهيچه قلب (باستثناي ا جزا ء قطعات و متفرعات ) 44 9,283,632,050 Rls. 245,469 $
86 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 69091920 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز خودرو (substrate)بدون محافظ فلزي و پوشش داده شده ( coating) 2,114 9,249,904,034 Rls. 217,131 $
87 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 3,425 9,035,594,126 Rls. 212,302 $
88 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84123100 موتورهاوماشين هاي محرک پنوماتيک, باحرکت خطي(سيلندرها) 1,360 9,008,014,307 Rls. 211,742 $
89 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 199 8,961,160,862 Rls. 212,637 $
90 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 910 8,930,991,709 Rls. 212,167 $
91 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 85269110 دستگاه موقعيت ياب جهاني 440 8,733,724,060 Rls. 207,945 $
92 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90213100 مفصل هاي مصنوعي 111 8,680,211,552 Rls. 229,888 $
93 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 5,213 8,640,896,916 Rls. 207,102 $
94 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 85066030 قوه هاي دکمه اي(Round Cell ) باهوا -روي 1,700 8,497,915,000 Rls. 201,341 $
95 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 2,669 8,408,097,368 Rls. 223,103 $
96 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 117 8,355,155,166 Rls. 197,062 $
97 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 999 8,203,400,049 Rls. 195,322 $
98 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 49089000 عکس برگردا ن (غيرشفاف ) 117 8,151,202,101 Rls. 189,123 $
99 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90189059 اجزاء وقطعات دستگاه سنگ شكن كليه برون اندامي 39 7,958,761,272 Rls. 189,494 $
100 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90221390 دستگاههاي را ديولوژي مصارف دندا نپزشکي بغيرا زدستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 1,280 7,927,702,000 Rls. 188,755 $
مجموع کل
3,303,548,337,541 ريال
مجموع کل
80,611,825 دلار