آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30021200 آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 19,851 331,054,242,869 Rls. 7,882,241 $
2 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 4,571 317,744,977,001 Rls. 7,565,357 $
3 6 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30021200 آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 11,397 234,217,069,061 Rls. 5,573,802 $
4 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30021200 آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 8,822 210,282,370,606 Rls. 4,996,640 $
5 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 6,722 198,816,089,662 Rls. 5,036,291 $
6 5 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30021200 آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 13,632 186,040,741,690 Rls. 4,306,154 $
7 5 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 10,968 179,348,692,664 Rls. 4,109,197 $
8 7 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 4,522 167,863,739,608 Rls. 4,004,209 $
9 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30021200 آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 12,185 166,960,230,688 Rls. 3,936,702 $
10 5 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 19,948 161,291,243,695 Rls. 3,732,000 $
11 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30021200 آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 8,061 158,883,299,599 Rls. 3,898,318 $
12 7 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 4,474 155,000,000,000 Rls. 4,349,052 $
13 6 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 29362500 ويتامين6 b, مشتقات آن, مخلوط نشده 1,434 144,256,793,726 Rls. 3,336,117 $
14 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 9,772 139,396,936,770 Rls. 3,276,188 $
15 7 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 5,783 130,137,504,177 Rls. 3,098,512 $
16 6 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30021500 محصولات مصون?ت بخش، که در مقاد?ر مع?ن (DOSES) ته?ه شده ?ا به اشکال ?ا بسته­بند? برا? خرده­فروش? باشد. 3,489 129,276,119,696 Rls. 3,078,007 $
17 7 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 5,538 116,023,973,914 Rls. 2,762,476 $
18 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 3,459 99,472,700,945 Rls. 2,336,693 $
19 7 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 17,666 98,270,617,186 Rls. 2,339,776 $
20 7 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 29362500 ويتامين6 b, مشتقات آن, مخلوط نشده 689 93,193,894,400 Rls. 2,218,902 $
21 5 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 8,357 91,683,127,465 Rls. 2,112,493 $
22 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30021500 محصولات مصون?ت بخش، که در مقاد?ر مع?ن (DOSES) ته?ه شده ?ا به اشکال ?ا بسته­بند? برا? خرده­فروش? باشد. 2,841 87,461,047,571 Rls. 2,320,290 $
23 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 6,832 85,300,593,385 Rls. 2,027,144 $
24 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 5,973 76,043,380,420 Rls. 1,806,907 $
25 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30033910 داروها دارا? هورمون ?ا سا?ر محصولات مشمول شماره 2937 حاو? آنت? ب?وت?ک دارا? تول?د داخل? مشابه 10,409 69,207,833,976 Rls. 1,857,862 $
26 5 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 3,527 66,223,408,255 Rls. 1,502,006 $
27 6 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84119990 ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 891 59,417,599,589 Rls. 1,350,516 $
28 7 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 5,355 54,563,697,407 Rls. 1,293,716 $
29 6 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 39206990 سايرصفحه, ورق, ..غيرمذکورا زپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غيرمذكور . 2,357 53,138,885,974 Rls. 1,265,212 $
30 6 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 4,615 50,228,463,224 Rls. 1,195,914 $
31 5 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 3,885 49,516,045,045 Rls. 1,155,418 $
32 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 1,787 48,945,261,538 Rls. 1,165,636 $
33 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 2,795 48,611,948,324 Rls. 1,157,428 $
34 6 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 3,378 47,946,806,329 Rls. 1,141,591 $
35 6 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 5,803 47,495,326,734 Rls. 1,130,840 $
36 5 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 5,182 47,254,077,690 Rls. 1,094,004 $
37 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 29362500 ويتامين6 b, مشتقات آن, مخلوط نشده 341 45,695,843,337 Rls. 1,076,209 $
38 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 3,545 44,561,028,478 Rls. 1,126,374 $
39 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 29362500 ويتامين6 b, مشتقات آن, مخلوط نشده 341 43,176,033,088 Rls. 1,153,977 $
40 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 1,451 42,941,814,111 Rls. 1,022,425 $
41 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30021200 آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 1,695 42,927,411,794 Rls. 1,071,382 $
42 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 2,241 42,408,161,640 Rls. 1,128,818 $
43 7 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30061090 سايرنخ هاي جرا حي ا ز5 بالاتروچسباننده ها.لامينرهاي سترون وموا دا ستريل قابل جذب براي بندآوردن خون غيرمذکور 65 40,650,269,179 Rls. 967,865 $
44 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 2,671 38,498,278,370 Rls. 905,860 $
45 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 3,236 38,082,010,710 Rls. 906,714 $
46 6 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 894 37,137,723,704 Rls. 884,232 $
47 7 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 963 36,647,364,580 Rls. 872,557 $
48 6 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 433 35,334,678,983 Rls. 841,303 $
49 7 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 186 35,022,121,767 Rls. 833,857 $
50 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 4,430 31,981,719,584 Rls. 761,470 $
51 7 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 953 31,934,316,379 Rls. 760,340 $
52 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 1,948 30,061,515,276 Rls. 795,732 $
53 5 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 1,338 29,284,209,880 Rls. 674,956 $
54 6 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 150 29,089,194,234 Rls. 682,978 $
55 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 3,617 29,058,343,585 Rls. 779,044 $
56 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 711 29,034,190,832 Rls. 755,599 $
57 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 2,970 28,600,979,056 Rls. 680,976 $
58 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84733040 پردازشگر رايانه (cpu) 1,647 28,277,542,940 Rls. 672,846 $
59 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 01051110 جوجه اجداد گوشتي يكروزه 1,514 28,061,062,938 Rls. 668,120 $
60 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 524 28,060,267,854 Rls. 696,772 $
61 7 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 646 27,832,267,676 Rls. 662,674 $
62 7 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,209 27,670,302,097 Rls. 658,816 $
63 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84119990 ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 1,107 27,473,028,851 Rls. 653,530 $
64 5 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 1,006 26,614,700,200 Rls. 607,032 $
65 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 5,939 25,794,459,115 Rls. 645,505 $
66 5 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90213100 مفصل هاي مصنوعي 442 25,329,991,249 Rls. 589,873 $
67 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 2,572 24,899,991,445 Rls. 585,057 $
68 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 01012100 حيوانات مولد نژاد خالص 4,800 24,895,251,045 Rls. 592,744 $
69 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 143 24,722,297,437 Rls. 582,429 $
70 7 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 1,609 24,485,993,570 Rls. 583,000 $
71 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 1,828 23,924,298,289 Rls. 569,625 $
72 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 85171210 گوشي تلفن همراه . 339 23,781,834,960 Rls. 566,234 $
73 7 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 21069080 کمكمل غذايي، 3,377 23,232,803,237 Rls. 553,161 $
74 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84733040 پردازشگر رايانه (cpu) 1,316 22,993,195,353 Rls. 548,014 $
75 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 6,589 22,769,227,080 Rls. 541,099 $
76 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 10,106 21,442,106,635 Rls. 510,526 $
77 7 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 1,017 21,417,791,094 Rls. 509,947 $
78 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 763 21,212,196,275 Rls. 497,973 $
79 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 2,948 21,151,146,498 Rls. 510,854 $
80 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90213100 مفصل هاي مصنوعي 254 21,004,965,751 Rls. 498,379 $
81 6 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 3,979 20,680,514,008 Rls. 492,393 $
82 6 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 149 20,157,246,000 Rls. 479,934 $
83 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 2,128 19,961,134,673 Rls. 503,040 $
84 5 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 2,914 19,725,880,885 Rls. 469,664 $
85 6 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90213100 مفصل هاي مصنوعي 302 19,612,613,994 Rls. 466,967 $
86 6 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 881 19,602,085,140 Rls. 466,716 $
87 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 1,187 19,279,119,427 Rls. 458,867 $
88 5 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84212920 فيلترهاي مخصوص ماشين آلات دا روسازي ويا آزمايشگاهي وطبي 1,710 18,922,644,345 Rls. 429,182 $
89 4 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 540 18,665,734,661 Rls. 439,652 $
90 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 99 18,264,979,706 Rls. 488,466 $
91 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 303 18,158,371,324 Rls. 444,360 $
92 6 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 669 17,999,069,592 Rls. 483,978 $
93 5 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 1,380 17,880,506,712 Rls. 411,046 $
94 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84733090 ساير ا جزا وقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471غيرمذکور 1,148 17,831,200,384 Rls. 440,129 $
95 1 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 5,750 17,695,077,811 Rls. 474,111 $
96 3 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 2,001 17,601,074,852 Rls. 488,159 $
97 6 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 1,265 17,467,294,080 Rls. 396,174 $
98 6 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 615 17,216,325,037 Rls. 409,913 $
99 6 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 605 17,137,391,215 Rls. 392,702 $
100 2 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 416 17,081,906,400 Rls. 406,712 $
مجموع کل
6,100,682,841,285 ريال
مجموع کل
146,642,654 دلار