آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 جلفا ترکيه 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 2,729,080 907,750,579,467 Rls. 21,613,110 $
2 9 1397 جلفا ترکيه 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 1,648,120 564,716,593,715 Rls. 13,445,636 $
3 5 1397 جلفا ترکيه 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 1,514,734 499,416,818,207 Rls. 11,503,509 $
4 11 1397 جلفا ترکيه 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 1,349,080 445,402,158,238 Rls. 10,604,813 $
5 7 1397 جلفا ترکيه 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 1,310,440 401,785,920,189 Rls. 9,566,333 $
6 10 1397 جلفا ترکيه 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 1,310,690 378,340,370,095 Rls. 9,008,099 $
7 8 1397 جلفا ترکيه 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 1,190,380 360,965,191,255 Rls. 8,594,410 $
8 2 1397 جلفا ترکيه 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 953,790 335,016,712,178 Rls. 8,197,047 $
9 6 1397 جلفا ترکيه 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 1,040,100 324,084,335,265 Rls. 7,666,536 $
10 8 1397 جلفا ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي با تراكمي بيش از8/0 گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 6,484,595 256,576,449,495 Rls. 6,108,963 $
11 12 1397 جلفا ترکيه 48192090 ساير کارتن قوطي وجعبه، تاشوا زکاغذ يا مقوا ي غير موجدا ر بجز پاکت و قوطي چند لايه بهم فشرده براي موادغذا يي 813,155 164,895,427,419 Rls. 3,926,077 $
12 1 1397 جلفا ترکيه 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 397,290 148,873,328,474 Rls. 3,928,819 $
13 7 1397 جلفا ترکيه 48192090 ساير کارتن قوطي وجعبه، تاشوا زکاغذ يا مقوا ي غير موجدا ر بجز پاکت و قوطي چند لايه بهم فشرده براي موادغذا يي 792,821 148,809,545,601 Rls. 3,542,078 $
14 11 1397 جلفا ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي با تراكمي بيش از8/0 گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 3,832,100 148,110,958,533 Rls. 3,526,451 $
15 4 1397 جلفا ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي با تراكمي بيش از8/0 گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 3,118,764 122,705,868,094 Rls. 2,890,477 $
16 5 1397 جلفا ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي با تراكمي بيش از8/0 گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 2,867,054 114,009,954,158 Rls. 2,668,569 $
17 2 1397 جلفا ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي با تراكمي بيش از8/0 گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 3,164,357 107,291,414,372 Rls. 2,730,154 $
18 3 1397 جلفا ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زآکريليک يا مدآکريليک، حلاجي شده، شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 632,769 102,923,349,900 Rls. 2,446,796 $
19 3 1397 جلفا ترکيه 48192090 ساير کارتن قوطي وجعبه، تاشوا زکاغذ يا مقوا ي غير موجدا ر بجز پاکت و قوطي چند لايه بهم فشرده براي موادغذا يي 491,064 102,258,616,533 Rls. 2,429,494 $
20 4 1397 جلفا ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زآکريليک يا مدآکريليک، حلاجي شده، شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 630,000 102,089,578,500 Rls. 2,386,405 $
21 7 1397 جلفا ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي با تراكمي بيش از8/0 گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 2,360,595 91,708,434,212 Rls. 2,183,533 $
22 10 1397 جلفا ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي با تراكمي بيش از8/0 گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 2,319,640 86,819,832,604 Rls. 2,050,510 $
23 6 1397 جلفا ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي با تراكمي بيش از8/0 گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 2,153,267 84,043,198,701 Rls. 1,994,843 $
24 5 1397 جلفا ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زآکريليک يا مدآکريليک، حلاجي شده، شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 504,000 82,918,017,000 Rls. 1,914,566 $
25 4 1397 جلفا ترکيه 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 241,280 81,676,984,684 Rls. 1,912,914 $
26 2 1397 جلفا ترکيه 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0 گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0 گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 2,118,530 77,986,028,381 Rls. 1,856,810 $
27 9 1397 جلفا ترکيه 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 1,758,000 74,316,144,304 Rls. 1,769,430 $
28 9 1397 جلفا ترکيه 48192090 ساير کارتن قوطي وجعبه، تاشوا زکاغذ يا مقوا ي غير موجدا ر بجز پاکت و قوطي چند لايه بهم فشرده براي موادغذا يي 343,058 68,865,690,256 Rls. 1,639,659 $
29 12 1397 جلفا ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زآکريليک يا مدآکريليک، حلاجي شده، شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 442,613 68,443,000,501 Rls. 1,629,595 $
30 7 1397 جلفا ترکيه 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0 گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0 گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 1,512,150 62,987,339,817 Rls. 1,499,698 $
31 3 1397 جلفا ترکيه 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0 گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0 گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 1,861,511 62,883,997,347 Rls. 1,496,233 $
32 6 1397 جلفا ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زآکريليک يا مدآکريليک، حلاجي شده، شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 378,000 60,718,612,500 Rls. 1,421,872 $
33 2 1397 جلفا ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زآکريليک يا مدآکريليک، حلاجي شده، شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 380,769 60,300,900,000 Rls. 1,485,000 $
34 8 1397 جلفا ترکيه 85079010 پليت باطري (Grid-Cast) 511,000 55,085,512,000 Rls. 1,311,560 $
35 6 1397 جلفا ترکيه 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0 گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0 گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 1,510,220 54,684,860,606 Rls. 1,302,020 $
36 5 1397 جلفا ترکيه 48192090 ساير کارتن قوطي وجعبه، تاشوا زکاغذ يا مقوا ي غير موجدا ر بجز پاکت و قوطي چند لايه بهم فشرده براي موادغذا يي 202,353 53,704,328,802 Rls. 1,246,812 $
37 11 1397 جلفا ترکيه 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 1,239,046 53,256,211,986 Rls. 1,268,005 $
38 4 1397 جلفا ترکيه 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0 گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0 گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 1,308,008 50,806,057,586 Rls. 1,201,845 $
39 11 1397 جلفا ترکيه 48192090 ساير کارتن قوطي وجعبه، تاشوا زکاغذ يا مقوا ي غير موجدا ر بجز پاکت و قوطي چند لايه بهم فشرده براي موادغذا يي 260,154 50,202,422,610 Rls. 1,195,295 $
40 7 1397 جلفا ترکيه 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 1,279,839 49,572,511,338 Rls. 1,180,297 $
41 3 1397 جلفا ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي با تراكمي بيش از8/0 گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 1,397,441 47,667,427,779 Rls. 1,134,939 $
42 12 1397 جلفا ترکيه 85079010 پليت باطري (Grid-Cast) 384,000 47,432,486,400 Rls. 1,129,345 $
43 1 1397 جلفا ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي با تراكمي بيش از8/0 گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 1,649,698 47,207,116,890 Rls. 1,264,405 $
44 2 1397 جلفا ترکيه 87169090 اجزاء و قطعات براي تريلرها و نيمه تريلرها غير مذكور 354,653 42,630,349,774 Rls. 1,022,990 $
45 4 1397 جلفا ترکيه 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي واشياء ساخته شده از آن. 145,674 39,654,087,049 Rls. 933,019 $
46 10 1397 جلفا ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زآکريليک يا مدآکريليک، حلاجي شده، شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 252,000 39,373,425,000 Rls. 937,462 $
47 6 1397 جلفا ترکيه 83024110 يراق ها، اتصالات و اشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 254,900 39,367,049,327 Rls. 937,313 $
48 9 1397 جلفا ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 252,000 39,219,453,000 Rls. 933,796 $
49 11 1397 جلفا ترکيه 07133200 لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 681,499 38,332,524,358 Rls. 912,679 $
50 5 1397 جلفا ترکيه 85079010 پليت باطري (Grid-Cast) 427,000 37,280,760,000 Rls. 862,262 $
51 4 1397 جلفا ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 210,210 36,040,701,476 Rls. 852,630 $
52 10 1397 جلفا ترکيه 85079010 پليت باطري (Grid-Cast) 288,000 35,853,043,200 Rls. 853,643 $
53 11 1397 جلفا ترکيه 85079010 پليت باطري (Grid-Cast) 288,000 35,747,712,000 Rls. 851,136 $
54 9 1397 جلفا ترکيه 85079010 پليت باطري (Grid-Cast) 288,000 35,554,272,000 Rls. 846,531 $
55 5 1397 جلفا ترکيه 84793000 پرس ها براي ساختن تخته ازخرده چوب، تخته فيبر ساختماني از چوب يا ساير مواد چوبي و ساير دستگاه ها براي عمل اوردن چوب يا چوب پنبه 111,650 34,926,595,000 Rls. 810,362 $
56 1 1397 جلفا ترکيه 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0 گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0 گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 944,720 34,328,488,053 Rls. 902,293 $
57 3 1397 جلفا ترکيه 44111392 كفپوش روكش شده با ضخامت بيشتر از 5 mm تا 9 mm 878,138 32,582,519,542 Rls. 774,960 $
58 11 1397 جلفا ترکيه 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي واشياء ساخته شده از آن. 82,290 32,354,709,027 Rls. 770,350 $
59 2 1397 جلفا ترکيه 85079010 پليت باطري (Grid-Cast) 318,000 32,060,760,000 Rls. 763,352 $
60 9 1397 جلفا ترکيه 84659900 ماشين ا بزا ر، غير مذکور در جاي ديگر، براي کار روي چوب، چوب پنبه، استخوان، کائوچوي سفت شده، مواد پلا ستيكي سخت و غيره 57,175 31,714,632,000 Rls. 755,110 $
61 6 1397 جلفا ترکيه 48192090 ساير کارتن قوطي وجعبه، تاشوا زکاغذ يا مقوا ي غير موجدا ر بجز پاکت و قوطي چند لايه بهم فشرده براي موادغذا يي 149,041 31,667,374,541 Rls. 748,094 $
62 5 1397 جلفا ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 185,092 30,834,809,210 Rls. 702,175 $
63 4 1397 جلفا ترکيه 07133310 لوبيا چيتي 442,100 30,446,925,197 Rls. 715,133 $
64 4 1397 جلفا ترکيه 85079010 پليت باطري (Grid-Cast) 334,000 30,371,365,000 Rls. 713,466 $
65 6 1397 جلفا ترکيه 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي واشياء ساخته شده از آن. 86,375 29,651,211,172 Rls. 698,717 $
66 11 1397 جلفا ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 185,858 29,079,062,107 Rls. 692,359 $
67 2 1397 جلفا ترکيه 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 339,311 28,634,525,618 Rls. 682,664 $
68 8 1397 جلفا ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 169,123 28,289,824,833 Rls. 673,567 $
69 6 1397 جلفا ترکيه 85079010 پليت باطري (Grid-Cast) 427,000 28,264,960,000 Rls. 672,975 $
70 7 1397 جلفا ترکيه 85079010 پليت باطري (Grid-Cast) 292,500 28,128,108,720 Rls. 669,717 $
71 5 1397 جلفا ترکيه 83024110 يراق ها، اتصالات و اشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 160,200 27,998,323,694 Rls. 636,361 $
72 3 1397 جلفا ترکيه 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 649,156 27,716,781,389 Rls. 659,369 $
73 12 1397 جلفا ترکيه 83024110 يراق ها، اتصالات و اشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 166,800 27,698,729,091 Rls. 659,494 $
74 4 1397 جلفا ترکيه 87169090 اجزاء و قطعات براي تريلرها و نيمه تريلرها غير مذكور 298,660 26,797,522,228 Rls. 632,515 $
75 12 1397 جلفا ترکيه 07133200 لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 526,600 26,324,068,738 Rls. 626,764 $
76 12 1397 جلفا ترکيه 94069010 گلخانه با تجهیزات کامل 1,028,690 26,323,677,184 Rls. 626,754 $
77 7 1397 جلفا ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 175,102 26,134,524,708 Rls. 622,251 $
78 2 1397 جلفا ترکيه 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 540,944 25,698,577,549 Rls. 611,870 $
79 3 1397 جلفا ترکيه 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي واشياء ساخته شده از آن. 94,016 24,241,753,154 Rls. 576,087 $
80 4 1397 جلفا ترکيه 48192090 ساير کارتن قوطي وجعبه، تاشوا زکاغذ يا مقوا ي غير موجدا ر بجز پاکت و قوطي چند لايه بهم فشرده براي موادغذا يي 105,816 24,200,929,325 Rls. 570,082 $
81 3 1397 جلفا ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 142,981 23,896,906,813 Rls. 568,974 $
82 4 1397 جلفا ترکيه 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 269,060 22,697,499,124 Rls. 534,968 $
83 4 1397 جلفا ترکيه 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 507,500 22,198,305,320 Rls. 522,063 $
84 9 1397 جلفا ترکيه 39219010 نوا رلبه و روکش اورا ق فشرده چوبي آغشته به ملامين فرمالدئي ويا اوره فرمالدئيد (رزينهاي آمينه) 181,250 22,086,792,917 Rls. 525,877 $
85 8 1397 جلفا ترکيه 76012000 آلياژهاي آلومينيوم، کارنشده. 200,000 21,935,647,906 Rls. 522,278 $
86 2 1397 جلفا ترکيه 07133310 لوبيا چيتي 323,880 21,934,808,904 Rls. 522,258 $
87 12 1397 جلفا ترکيه 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي واشياء ساخته شده از آن. 78,349 21,075,827,112 Rls. 501,806 $
88 9 1397 جلفا ترکيه 44119310 ساير تخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0 گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0 گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 1,322,000 20,729,311,929 Rls. 493,556 $
89 10 1397 جلفا ترکيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 1,472,000 20,518,779,504 Rls. 488,542 $
90 11 1397 جلفا ترکيه 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 136,085 20,236,709,196 Rls. 481,826 $
91 5 1397 جلفا ترکيه 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0 گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0 گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 784,500 19,976,826,675 Rls. 475,639 $
92 7 1397 جلفا ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زآکريليک يا مدآکريليک، حلاجي شده، شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 126,000 19,945,516,500 Rls. 474,893 $
93 6 1397 جلفا ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 126,000 19,811,610,000 Rls. 471,705 $
94 2 1397 جلفا ترکيه 48192090 ساير کارتن قوطي وجعبه، تاشوا زکاغذ يا مقوا ي غير موجدا ر بجز پاکت و قوطي چند لايه بهم فشرده براي موادغذا يي 75,276 19,654,451,264 Rls. 468,096 $
95 11 1397 جلفا ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زآکريليک يا مدآکريليک، حلاجي شده، شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 126,000 19,619,964,480 Rls. 467,142 $
96 8 1397 جلفا ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 126,000 19,609,726,500 Rls. 466,898 $
97 2 1397 جلفا ترکيه 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي واشياء ساخته شده از آن. 69,852 19,530,777,749 Rls. 465,020 $
98 8 1397 جلفا ترکيه 07133200 لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 354,100 19,371,200,000 Rls. 461,219 $
99 5 1397 جلفا ترکيه 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي واشياء ساخته شده از آن. 63,914 18,831,516,545 Rls. 431,627 $
100 11 1397 جلفا ترکيه 55021000 ک ک از استات سلولز 76,823 18,667,727,802 Rls. 444,470 $
مجموع کل
8,797,164,326,496 ريال
مجموع کل
209,572,121 دلار