آمار کل " واردات از" کشور (کانادا) گمرک (تهران امور واردات)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1397 تهران امور واردات کانادا 54041910 ساير تک رشته ها ازپلي اوراتان، پلي سولفان، پلي اترسولفان، 67 دسي تكس يا بيشتر كه بزرگترين بعد مقطع عرضي آن ازيك ميليمتر بيشتر نباشد 15,155 73,546,268,910 Rls. 1,751,101 $
2 2 1397 تهران امور واردات کانادا 54041910 ساير تک رشته ها ازپلي اوراتان، پلي سولفان، پلي اترسولفان، 67 دسي تكس يا بيشتر كه بزرگترين بعد مقطع عرضي آن ازيك ميليمتر بيشتر نباشد 10,299 59,576,161,172 Rls. 1,418,479 $
3 8 1397 تهران امور واردات کانادا 54041910 ساير تک رشته ها ازپلي اوراتان، پلي سولفان، پلي اترسولفان، 67 دسي تكس يا بيشتر كه بزرگترين بعد مقطع عرضي آن ازيك ميليمتر بيشتر نباشد 9,222 52,197,098,318 Rls. 1,242,788 $
4 4 1397 تهران امور واردات کانادا 54041910 ساير تک رشته ها ازپلي اوراتان، پلي سولفان، پلي اترسولفان، 67 دسي تكس يا بيشتر كه بزرگترين بعد مقطع عرضي آن ازيك ميليمتر بيشتر نباشد 9,002 51,185,786,885 Rls. 1,196,823 $
5 6 1397 تهران امور واردات کانادا 54041910 ساير تک رشته ها ازپلي اوراتان، پلي سولفان، پلي اترسولفان، 67 دسي تكس يا بيشتر كه بزرگترين بعد مقطع عرضي آن ازيك ميليمتر بيشتر نباشد 6,809 36,383,294,887 Rls. 866,269 $
6 3 1397 تهران امور واردات کانادا 21069080 مكمل غذايي 8,398 28,492,447,716 Rls. 678,391 $
7 5 1397 تهران امور واردات کانادا 54041910 ساير تک رشته ها ازپلي اوراتان، پلي سولفان، پلي اترسولفان، 67 دسي تكس يا بيشتر كه بزرگترين بعد مقطع عرضي آن ازيك ميليمتر بيشتر نباشد 4,042 20,033,620,697 Rls. 460,543 $
8 12 1397 تهران امور واردات کانادا 21069080 مكمل غذايي 4,778 15,402,024,736 Rls. 366,715 $
9 4 1397 تهران امور واردات کانادا 40059100 کائوچوي مخلوط شده، ولکانيزه نشده، به شکل، صفحه، ورق و نوار 44,506 15,171,204,121 Rls. 356,466 $
10 2 1397 تهران امور واردات کانادا 40059900 کائوچوي مخلوط شده، ولکانيزه نشده به اشکال ابتدا ئي 51,459 14,269,036,760 Rls. 377,288 $
11 10 1397 تهران امور واردات کانادا 70195900 پارچه هاي تار و پودباف ا ز ا لياف شيشه، که در جاي ديگرذکرنشده. 6,950 11,962,597,500 Rls. 284,824 $
12 4 1397 تهران امور واردات کانادا 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غير مذکور ازپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6% وزني پلاستي سايزرمستحکم 31,404 10,644,331,716 Rls. 250,103 $
13 7 1397 تهران امور واردات کانادا 39201020 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي اتيلن 27,107 9,764,133,515 Rls. 232,480 $
14 6 1397 تهران امور واردات کانادا 21069080 مكمل غذايي 2,262 9,204,651,772 Rls. 216,275 $
15 12 1397 تهران امور واردات کانادا 21033000 آرد و زبره خردل و خردل آماده 65,250 9,018,613,590 Rls. 214,729 $
16 10 1397 تهران امور واردات کانادا 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 56,000 8,954,557,632 Rls. 213,204 $
17 9 1397 تهران امور واردات کانادا 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غير مذکور ازپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6% وزني پلاستي سايزرمستحکم 25,921 8,838,568,465 Rls. 210,442 $
18 4 1397 تهران امور واردات کانادا 90181990 ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر 1,241 8,566,378,210 Rls. 201,278 $
19 12 1397 تهران امور واردات کانادا 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 53,000 8,414,977,683 Rls. 200,357 $
20 7 1397 تهران امور واردات کانادا 48115900 ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100 16,700 8,361,778,663 Rls. 199,090 $
21 8 1397 تهران امور واردات کانادا 39269030 مصنوعات از مواد پلاستيكي جهت مصارف پزشکي 3,962 7,760,582,942 Rls. 184,776 $
22 8 1397 تهران امور واردات کانادا 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 3,224 7,446,829,350 Rls. 177,306 $
23 8 1397 تهران امور واردات کانادا 40059100 کائوچوي مخلوط شده، ولکانيزه نشده، به شکل، صفحه، ورق و نوار 20,131 7,055,596,000 Rls. 167,990 $
24 4 1397 تهران امور واردات کانادا 21069080 مكمل غذايي 3,670 6,275,949,246 Rls. 149,428 $
25 2 1397 تهران امور واردات کانادا 84135090 ساير تلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني و يا ديافرا گمي 1,742 6,138,111,240 Rls. 146,145 $
26 7 1397 تهران امور واردات کانادا 21033000 آرد و زبره خردل و خردل آماده 73,500 5,937,025,005 Rls. 141,358 $
27 9 1397 تهران امور واردات کانادا 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي، که در جاي ديگرمذکور يا مشمول نباشد 1,320 5,329,072,000 Rls. 126,883 $
28 12 1397 تهران امور واردات کانادا 90262000 آلات و دستگاه ها براي سنجش يا کنترل فشار 2,436 5,315,632,000 Rls. 126,563 $
29 6 1397 تهران امور واردات کانادا 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غير مذکور ازپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6% وزني پلاستي سايزرمستحکم 15,082 5,309,723,441 Rls. 126,421 $
30 4 1397 تهران امور واردات کانادا 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 28,000 4,670,221,392 Rls. 109,194 $
31 4 1397 تهران امور واردات کانادا 84135090 ساير تلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني و يا ديافرا گمي 1,154 4,583,826,800 Rls. 107,703 $
32 8 1397 تهران امور واردات کانادا 21033000 آرد و زبره خردل و خردل آماده 45,000 4,400,597,820 Rls. 104,776 $
33 7 1397 تهران امور واردات کانادا 48211000 انواع بر چسب ا زکاغذ يا مقوا، چاپ شده 3,013 3,552,560,612 Rls. 81,669 $
34 4 1397 تهران امور واردات کانادا 39269030 مصنوعات از مواد پلاستيكي جهت مصارف پزشکي 1,643 3,391,012,494 Rls. 78,677 $
35 7 1397 تهران امور واردات کانادا 39100090 ساير 1,512 3,175,306,668 Rls. 75,602 $
36 3 1397 تهران امور واردات کانادا 40059100 کائوچوي مخلوط شده، ولکانيزه نشده، به شکل، صفحه، ورق و نوار 10,494 3,053,089,007 Rls. 72,554 $
37 6 1397 تهران امور واردات کانادا 39269030 مصنوعات از مواد پلاستيكي جهت مصارف پزشکي 750 2,651,348,500 Rls. 60,951 $
38 8 1397 تهران امور واردات کانادا 48211000 انواع بر چسب ا زکاغذ يا مقوا، چاپ شده 2,288 2,552,262,239 Rls. 60,768 $
39 10 1397 تهران امور واردات کانادا 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي، که در جاي ديگرمذکور يا مشمول نباشد 730 2,521,793,000 Rls. 60,043 $
40 12 1397 تهران امور واردات کانادا 90268090 ساير آلات و دستگاه ها براي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها، غير مذکور در جاي ديگر 870 2,432,376,250 Rls. 57,914 $
41 9 1397 تهران امور واردات کانادا 48195000 محفظه هاي بسته بندي، وجلد صفحه گرا مافون غير مذکور در جاي ديگرا ز کاغذ يا مقوا 9,052 2,242,812,923 Rls. 53,400 $
42 10 1397 تهران امور واردات کانادا 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 150 2,045,295,000 Rls. 48,698 $
43 10 1397 تهران امور واردات کانادا 48211000 انواع بر چسب ا زکاغذ يا مقوا، چاپ شده 1,741 1,966,885,848 Rls. 46,831 $
44 4 1397 تهران امور واردات کانادا 39073090 سايررزين هاي اپواکسيد به غير ا ز رنگ پودري آماده و نيمه آماده (فلس وگرا نول) 4,800 1,959,800,818 Rls. 45,822 $
45 6 1397 تهران امور واردات کانادا 39201020 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي اتيلن 4,696 1,875,732,670 Rls. 44,660 $
46 12 1397 تهران امور واردات کانادا 90269000 اجزاء و قطعات و متفرعات آلات و دستگاه هاي سنجش يا کنترل متغيرهاي مايعات يا گازها مشمول رديف 9026 294 1,803,518,000 Rls. 42,941 $
47 9 1397 تهران امور واردات کانادا 39201020 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي اتيلن 3,955 1,619,333,348 Rls. 38,556 $
48 9 1397 تهران امور واردات کانادا 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 11,452 1,548,808,413 Rls. 36,876 $
49 2 1397 تهران امور واردات کانادا 39073090 سايررزين هاي اپواکسيد به غير ا ز رنگ پودري آماده و نيمه آماده (فلس وگرا نول) 3,894 1,456,148,255 Rls. 38,502 $
50 9 1397 تهران امور واردات کانادا 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 4,360 1,402,687,880 Rls. 33,397 $
51 8 1397 تهران امور واردات کانادا 39073090 سايررزين هاي اپواکسيد به غير ا ز رنگ پودري آماده و نيمه آماده (فلس وگرا نول) 2,869 1,401,454,000 Rls. 33,368 $
52 10 1397 تهران امور واردات کانادا 73202000 فنر مارپيچ 142 1,369,872,000 Rls. 32,616 $
53 9 1397 تهران امور واردات کانادا 85183010 هدفون و گوشي حتي توام شده با يک ميکروفون 115 1,100,536,237 Rls. 26,203 $
54 4 1397 تهران امور واردات کانادا 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 6,001 1,085,081,038 Rls. 25,495 $
55 8 1397 تهران امور واردات کانادا 90269000 اجزاء و قطعات و متفرعات آلات و دستگاه هاي سنجش يا کنترل متغيرهاي مايعات يا گازها مشمول رديف 9026 88 1,061,057,850 Rls. 25,263 $
56 2 1397 تهران امور واردات کانادا 39100090 ساير 2,024 846,511,680 Rls. 20,155 $
57 9 1397 تهران امور واردات کانادا 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,148 780,134,095 Rls. 18,575 $
58 6 1397 تهران امور واردات کانادا 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 5,499 740,760,040 Rls. 17,637 $
59 9 1397 تهران امور واردات کانادا 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاه هاي فتوكپي و پرينتر 1,500 719,420,625 Rls. 17,129 $
60 7 1397 تهران امور واردات کانادا 90261090 ساير آلات براي سنجش يا كنترل جريان يا سطح مايعات، بجز موارد مذکور 53 172,984,000 Rls. 4,119 $
61 4 1397 تهران امور واردات کانادا 28230000 اکسيدهاي تيتان 800 141,493,950 Rls. 3,347 $
62 4 1397 تهران امور واردات کانادا 28170019 اکسيد روي بجز گريد دارويي 500 141,493,950 Rls. 3,347 $
63 9 1397 تهران امور واردات کانادا 85193000 ديسک گردان (دک هاي ضبط) 290 134,377,702 Rls. 3,199 $
64 9 1397 تهران امور واردات کانادا 85181090 ميکروفون و پايه آن 22 76,320,934 Rls. 1,817 $
65 8 1397 تهران امور واردات کانادا 40169300 درز بند، وا شر و ساير درزگيرها از کائوچوي ولکانيزه غير اسفنجي 12 45,161,730 Rls. 1,075 $
66 8 1397 تهران امور واردات کانادا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 6 10,683,420 Rls. 254 $
مجموع کل
581,288,815,360 ريال
مجموع کل
13,817,648 دلار
[1]