آمار کل " واردات از" کشور (زلاندنو) گمرک (تهران امور واردات)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 تهران امور واردات زلاندنو 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش از 500 گرم 1,427,850 391,451,076,530 Rls. 10,294,006 $
2 7 1397 تهران امور واردات زلاندنو 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش از 500 گرم 503,850 144,278,271,834 Rls. 3,385,150 $
3 8 1397 تهران امور واردات زلاندنو 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش از 500 گرم 214,200 57,937,837,734 Rls. 1,379,472 $
4 6 1397 تهران امور واردات زلاندنو 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش از 500 گرم 71,400 19,737,751,740 Rls. 463,763 $
5 5 1397 تهران امور واردات زلاندنو 40169990 ساير اشيا از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غير مذکور در جاي ديگر 4,440 2,573,501,258 Rls. 59,161 $
مجموع کل
615,978,439,096 ريال
مجموع کل
15,581,552 دلار
[1]