آمار کل " واردات از" کشور (دانمارک) گمرک (تهران امور واردات)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 تهران امور واردات دانمارک 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونها يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 76,010 828,451,740,680 Rls. 19,725,043 $
2 5 1397 تهران امور واردات دانمارک 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونها يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 72,463 779,000,000,000 Rls. 17,965,318 $
3 8 1397 تهران امور واردات دانمارک 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونها يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 51,759 532,577,112,528 Rls. 12,680,396 $
4 11 1397 تهران امور واردات دانمارک 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونها يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 41,375 421,029,427,458 Rls. 10,024,510 $
5 4 1397 تهران امور واردات دانمارک 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونها يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 31,055 329,166,000,000 Rls. 7,696,194 $
6 10 1397 تهران امور واردات دانمارک 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونها يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 30,675 319,299,000,000 Rls. 7,602,358 $
7 9 1397 تهران امور واردات دانمارک 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونها يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 31,056 315,000,000,000 Rls. 7,491,041 $
8 1 1397 تهران امور واردات دانمارک 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونها يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 27,743 273,481,347,051 Rls. 7,239,835 $
9 11 1397 تهران امور واردات دانمارک 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر 10,005 133,241,486,515 Rls. 3,172,416 $
10 7 1397 تهران امور واردات دانمارک 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر 10,005 131,000,000,000 Rls. 3,126,161 $
11 12 1397 تهران امور واردات دانمارک 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونها يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 10,352 105,310,067,040 Rls. 2,507,383 $
12 6 1397 تهران امور واردات دانمارک 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونها يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 8,175 87,463,462,858 Rls. 2,082,464 $
13 11 1397 تهران امور واردات دانمارک 73089010 صفحات فولادي لغزنده (s.p) جهت مقاوم سازي ساختمآن ها در برابر زلزله 189,447 86,636,419,464 Rls. 2,062,771 $
14 2 1397 تهران امور واردات دانمارک 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غير مذکور در جاي ديگرو غير مشمول شماره ديگر 129,940 70,798,750,162 Rls. 1,685,685 $
15 4 1397 تهران امور واردات دانمارک 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غير مذکور در جاي ديگرو غير مشمول شماره ديگر 75,780 46,759,958,239 Rls. 1,091,767 $
16 6 1397 تهران امور واردات دانمارک 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه، غير مذکور در جاي ديگر 6,645 40,664,365,632 Rls. 934,813 $
17 5 1397 تهران امور واردات دانمارک 21069010 استابيلايزر 178,500 38,686,463,235 Rls. 890,741 $
18 2 1397 تهران امور واردات دانمارک 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه، غير مذکور در جاي ديگر 6,652 34,292,184,538 Rls. 951,530 $
19 11 1397 تهران امور واردات دانمارک 29124100 وانيلين (آلدئيد متيل پروتوكاتشيك) 50,000 31,470,774,000 Rls. 749,305 $
20 6 1397 تهران امور واردات دانمارک 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غير مذکور در جاي ديگرو غير مشمول شماره ديگر 50,980 29,338,614,409 Rls. 698,536 $
21 1 1397 تهران امور واردات دانمارک 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غير مذکور در جاي ديگرو غير مشمول شماره ديگر 65,555 28,545,407,632 Rls. 738,071 $
22 5 1397 تهران امور واردات دانمارک 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غير مذکور در جاي ديگرو غير مشمول شماره ديگر 56,480 27,947,620,296 Rls. 643,405 $
23 9 1397 تهران امور واردات دانمارک 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 126,000 25,159,402,800 Rls. 599,033 $
24 7 1397 تهران امور واردات دانمارک 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غير مذکور در جاي ديگرو غير مشمول شماره ديگر 72,670 24,378,359,258 Rls. 580,437 $
25 3 1397 تهران امور واردات دانمارک 21069010 استابيلايزر 215,800 22,456,157,668 Rls. 534,433 $
26 7 1397 تهران امور واردات دانمارک 38159010 كاتاليست خنثي ريفرمينگ احياي مستقيم آهن 47,342 21,690,949,501 Rls. 516,452 $
27 7 1397 تهران امور واردات دانمارک 35051090 دکسرين و ساير نشاسته ها و فکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 216,000 21,542,535,840 Rls. 512,916 $
28 10 1397 تهران امور واردات دانمارک 35051090 دکسرين و ساير نشاسته ها و فکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 297,000 21,331,812,810 Rls. 507,902 $
29 8 1397 تهران امور واردات دانمارک 35051090 دکسرين و ساير نشاسته ها و فکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 180,700 21,136,341,439 Rls. 503,247 $
30 3 1397 تهران امور واردات دانمارک 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غير مذکور در جاي ديگرو غير مشمول شماره ديگر 58,230 20,126,103,437 Rls. 477,734 $
31 8 1397 تهران امور واردات دانمارک 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غير مذکور در جاي ديگرو غير مشمول شماره ديگر 55,920 18,986,529,968 Rls. 452,061 $
32 2 1397 تهران امور واردات دانمارک 21069010 استابيلايزر 195,290 18,133,217,616 Rls. 465,999 $
33 6 1397 تهران امور واردات دانمارک 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني با استثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه بر اساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 15,384 17,169,106,862 Rls. 391,274 $
34 5 1397 تهران امور واردات دانمارک 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني با استثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه بر اساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 14,894 17,088,095,453 Rls. 397,604 $
35 5 1397 تهران امور واردات دانمارک 35051090 دکسرين و ساير نشاسته ها و فکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 206,250 16,361,364,299 Rls. 379,117 $
36 12 1397 تهران امور واردات دانمارک 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني با استثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه بر اساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 14,188 16,251,779,925 Rls. 386,947 $
37 7 1397 تهران امور واردات دانمارک 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني با استثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه بر اساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 15,394 16,237,751,935 Rls. 386,612 $
38 7 1397 تهران امور واردات دانمارک 30029090 سایر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش، حتی اگر تغییریافته باشد یا از طریق فرآیندهای حاصل از بیوتکنولوژی به دست آمده باشد و سایر محصولات مشابه. 1,213 16,184,125,622 Rls. 385,336 $
39 1 1397 تهران امور واردات دانمارک 21069020 امولسيفاير 42,000 15,413,105,400 Rls. 407,538 $
40 11 1397 تهران امور واردات دانمارک 35051090 دکسرين و ساير نشاسته ها و فکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 198,792 15,364,206,226 Rls. 365,813 $
41 3 1397 تهران امور واردات دانمارک 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني با استثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه بر اساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 15,277 15,099,115,872 Rls. 359,435 $
42 8 1397 تهران امور واردات دانمارک 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 92,228 14,069,656,228 Rls. 334,992 $
43 10 1397 تهران امور واردات دانمارک 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني با استثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه بر اساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 11,788 13,813,043,009 Rls. 328,882 $
44 4 1397 تهران امور واردات دانمارک 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غير مذکور 3,315 13,173,081,403 Rls. 307,996 $
45 2 1397 تهران امور واردات دانمارک 35051090 دکسرين و ساير نشاسته ها و فکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 159,500 12,534,807,396 Rls. 317,669 $
46 8 1397 تهران امور واردات دانمارک 21069020 امولسيفاير 51,600 11,963,351,974 Rls. 284,843 $
47 2 1397 تهران امور واردات دانمارک 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني با استثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه بر اساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 10,745 11,511,016,327 Rls. 274,071 $
48 8 1397 تهران امور واردات دانمارک 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني و فرآورده ها بر اساس ا ين مواد به غير ازخمير پيگمنت چاپ پارچه 4,000 10,894,899,045 Rls. 259,402 $
49 1 1397 تهران امور واردات دانمارک 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غير مذکور 3,496 10,693,925,710 Rls. 283,702 $
50 9 1397 تهران امور واردات دانمارک 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني با استثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه بر اساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 7,680 10,510,824,405 Rls. 250,258 $
51 11 1397 تهران امور واردات دانمارک 84229090 ساير اجزا و قطعات ماشين هاي ظرفشويي، ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن، پركردن، بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 683 10,444,882,192 Rls. 248,688 $
52 7 1397 تهران امور واردات دانمارک 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غير مذکور 2,225 9,943,395,087 Rls. 236,748 $
53 1 1397 تهران امور واردات دانمارک 84069000 اجزاء و قطعات توربين هاي بخار 13,042 9,894,442,547 Rls. 261,619 $
54 5 1397 تهران امور واردات دانمارک 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 42,000 8,607,614,400 Rls. 204,943 $
55 7 1397 تهران امور واردات دانمارک 21069010 استابيلايزر 46,400 8,563,585,312 Rls. 203,895 $
56 1 1397 تهران امور واردات دانمارک 21069010 استابيلايزر 35,000 8,394,986,384 Rls. 221,512 $
57 6 1397 تهران امور واردات دانمارک 21069020 امولسيفاير 26,740 8,052,185,050 Rls. 184,879 $
58 5 1397 تهران امور واردات دانمارک 29400000 قندهاي خالص از لحاظ شيميايي، غير از ساكارز، لاكتوز، مالتوز، گلوكز و فركتوز (لوولوز)؛ استرها، استالها و استرهاي قند و املاح آن، غير از محصولات مشمول شماره هاي 3729، 3829 يا 3929. 42,560 7,386,344,336 Rls. 167,529 $
59 3 1397 تهران امور واردات دانمارک 35021100 آلبومين تخم پرندگان، خشک کرده 22,000 7,345,701,000 Rls. 174,565 $
60 7 1397 تهران امور واردات دانمارک 21069020 امولسيفاير 42,200 7,062,201,644 Rls. 168,148 $
61 9 1397 تهران امور واردات دانمارک 35051090 دکسرين و ساير نشاسته ها و فکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 88,000 6,756,179,540 Rls. 160,862 $
62 5 1397 تهران امور واردات دانمارک 48114900 ساير کاغذ و مقوا ي صمغ زده يا چسب زده بجز خودچسب 18,695 6,711,387,408 Rls. 156,918 $
63 3 1397 تهران امور واردات دانمارک 48114900 ساير کاغذ و مقوا ي صمغ زده يا چسب زده بجز خودچسب 19,544 6,538,912,415 Rls. 155,688 $
64 4 1397 تهران امور واردات دانمارک 35051090 دکسرين و ساير نشاسته ها و فکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 88,000 6,480,142,064 Rls. 151,863 $
65 3 1397 تهران امور واردات دانمارک 29124100 وانيلين (آلدئيد متيل پروتوكاتشيك) 10,000 6,447,934,500 Rls. 153,522 $
66 6 1397 تهران امور واردات دانمارک 29124100 وانيلين (آلدئيد متيل پروتوكاتشيك) 10,000 6,307,556,500 Rls. 150,180 $
67 1 1397 تهران امور واردات دانمارک 29124100 وانيلين (آلدئيد متيل پروتوكاتشيك) 10,000 6,061,636,000 Rls. 160,812 $
68 6 1397 تهران امور واردات دانمارک 39231000 جعبه، صندوق، قفسه و اشياء همانند ا ز مواد پلاستيکي 14,900 5,753,458,640 Rls. 132,263 $
69 8 1397 تهران امور واردات دانمارک 94032020 رك مربوط به سرور يا تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 16,325 5,745,271,334 Rls. 136,792 $
70 4 1397 تهران امور واردات دانمارک 84212990 ساير ماشين آلات و دستگاه ها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 1,800 5,560,131,765 Rls. 130,950 $
71 3 1397 تهران امور واردات دانمارک 35051090 دکسرين و ساير نشاسته ها و فکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 66,000 5,304,160,810 Rls. 126,290 $
72 6 1397 تهران امور واردات دانمارک 84069000 اجزاء و قطعات توربين هاي بخار 2,244 5,077,203,600 Rls. 135,700 $
73 3 1397 تهران امور واردات دانمارک 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 1,406 4,932,388,983 Rls. 117,438 $
74 12 1397 تهران امور واردات دانمارک 35051090 دکسرين و ساير نشاسته ها و فکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 66,000 4,926,283,824 Rls. 117,291 $
75 6 1397 تهران امور واردات دانمارک 35051090 دکسرين و ساير نشاسته ها و فکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 66,000 4,677,526,260 Rls. 107,529 $
76 11 1397 تهران امور واردات دانمارک 21069020 امولسيفاير 27,200 4,595,761,808 Rls. 109,423 $
77 3 1397 تهران امور واردات دانمارک 18062000 ساير فرآورده ها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانه ريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بسته بندي هاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 38,016 4,574,193,177 Rls. 119,976 $
78 12 1397 تهران امور واردات دانمارک 21069080 مكمل غذايي 418 4,524,955,400 Rls. 107,737 $
79 12 1397 تهران امور واردات دانمارک 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 21,000 4,465,130,880 Rls. 106,313 $
80 8 1397 تهران امور واردات دانمارک 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني با استثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه بر اساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 2,815 4,450,996,602 Rls. 105,976 $
81 10 1397 تهران امور واردات دانمارک 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آن ها غير از استئاراتهاي فلزي 30,000 4,081,761,600 Rls. 97,185 $
82 12 1397 تهران امور واردات دانمارک 84069000 اجزاء و قطعات توربين هاي بخار 2,019 3,992,641,335 Rls. 95,063 $
83 6 1397 تهران امور واردات دانمارک 35021100 آلبومين تخم پرندگان، خشک کرده 12,000 3,983,337,000 Rls. 94,470 $
84 3 1397 تهران امور واردات دانمارک 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي يا تزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي يا كار و اماكن عمومي يا خصوصي مانند ميز، مبل و غيره از ساير مواد شامل حصير، بيد سبدي و بامبو يا مواد مشابه 3,276 3,896,878,187 Rls. 92,783 $
85 2 1397 تهران امور واردات دانمارک 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني و مواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 76,032 3,875,522,112 Rls. 92,275 $
86 4 1397 تهران امور واردات دانمارک 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 2,264 3,615,349,906 Rls. 83,883 $
87 10 1397 تهران امور واردات دانمارک 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 9,067 3,472,688,262 Rls. 82,683 $
88 3 1397 تهران امور واردات دانمارک 84212200 ماشين آلات و دستگاه ها براي ا زصافي گذرا ندن يا تصفيه کردن نوشيدنيها غير ازآب 536 3,429,278,370 Rls. 81,649 $
89 12 1397 تهران امور واردات دانمارک 21069020 امولسيفاير 9,740 3,213,440,592 Rls. 76,510 $
90 4 1397 تهران امور واردات دانمارک 44219190 ساير 27,948 3,166,806,635 Rls. 84,903 $
91 7 1397 تهران امور واردات دانمارک 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 10,180 3,161,124,730 Rls. 75,122 $
92 10 1397 تهران امور واردات دانمارک 84213990 ساير ماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 411 2,760,541,590 Rls. 65,727 $
93 5 1397 تهران امور واردات دانمارک 84734000 اجزاء و قطعات و متفرعات ماشينهاي مشمول رديف 8472. 206 2,696,264,270 Rls. 61,983 $
94 11 1397 تهران امور واردات دانمارک 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني و مواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 19,008 2,673,863,859 Rls. 63,663 $
95 1 1397 تهران امور واردات دانمارک 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني و مواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 57,024 2,654,676,288 Rls. 70,776 $
96 3 1397 تهران امور واردات دانمارک 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 10,000 2,625,740,995 Rls. 62,518 $
97 9 1397 تهران امور واردات دانمارک 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 8,500 2,459,353,140 Rls. 58,556 $
98 6 1397 تهران امور واردات دانمارک 85044050 کنترل دور موتورInverter 4,110 2,454,088,730 Rls. 58,431 $
99 6 1397 تهران امور واردات دانمارک 84549000 اجزاءو قطعات کنورتيسور، ملاقه فلزريزي، ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 1,587 2,329,270,758 Rls. 55,459 $
100 2 1397 تهران امور واردات دانمارک 84219100 اجزاء و قطعات ماشين هاي گريزا زمرکز، همچنين خشک کن هاي گريزا زمرکز 3,245 2,299,105,364 Rls. 62,047 $
مجموع کل
5,417,863,152,350 ريال
مجموع کل
129,243,183 دلار