آمار کل " واردات از" کشور (ايرلند) گمرک (تهران امور واردات)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 تهران امور واردات ايرلند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 46,409 319,325,104,900 Rls. 7,602,981 $
2 10 1397 تهران امور واردات ايرلند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 26,579 172,274,034,600 Rls. 4,101,761 $
3 9 1397 تهران امور واردات ايرلند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 19,409 143,502,121,238 Rls. 3,416,718 $
4 9 1397 تهران امور واردات ايرلند 33021010 اسانس کولا از انواعي كه درصنايع غذايي يا نوشابه سازي مورد استفاده قرارمي گيرد 290,400 136,920,513,030 Rls. 3,260,012 $
5 5 1397 تهران امور واردات ايرلند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 14,256 100,235,532,000 Rls. 2,324,876 $
6 8 1397 تهران امور واردات ايرلند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 15,067 97,930,866,000 Rls. 2,331,688 $
7 6 1397 تهران امور واردات ايرلند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 14,256 96,556,198,500 Rls. 2,298,957 $
8 10 1397 تهران امور واردات ايرلند 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 276,901 92,288,046,908 Rls. 2,197,334 $
9 6 1397 تهران امور واردات ايرلند 33021010 اسانس کولا از انواعي كه درصنايع غذايي يا نوشابه سازي مورد استفاده قرارمي گيرد 150,533 87,256,029,515 Rls. 2,077,525 $
10 11 1397 تهران امور واردات ايرلند 33021010 اسانس کولا از انواعي كه درصنايع غذايي يا نوشابه سازي مورد استفاده قرارمي گيرد 169,945 84,621,985,690 Rls. 2,014,808 $
11 8 1397 تهران امور واردات ايرلند 33021010 اسانس کولا از انواعي كه درصنايع غذايي يا نوشابه سازي مورد استفاده قرارمي گيرد 189,629 84,526,457,173 Rls. 2,012,534 $
12 4 1397 تهران امور واردات ايرلند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 10,185 76,603,905,000 Rls. 1,799,904 $
13 7 1397 تهران امور واردات ايرلند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 8,041 65,556,695,400 Rls. 1,560,874 $
14 11 1397 تهران امور واردات ايرلند 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 223,995 59,659,420,982 Rls. 1,420,462 $
15 6 1397 تهران امور واردات ايرلند 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 183,569 51,941,908,800 Rls. 1,236,712 $
16 9 1397 تهران امور واردات ايرلند 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 126,980 49,861,255,270 Rls. 1,187,173 $
17 2 1397 تهران امور واردات ايرلند 33021010 اسانس کولا از انواعي كه درصنايع غذايي يا نوشابه سازي مورد استفاده قرارمي گيرد 101,905 49,677,581,075 Rls. 1,182,799 $
18 11 1397 تهران امور واردات ايرلند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 6,790 49,000,980,000 Rls. 1,166,690 $
19 7 1397 تهران امور واردات ايرلند 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 160,555 46,299,060,000 Rls. 1,102,359 $
20 2 1397 تهران امور واردات ايرلند 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 117,310 40,104,227,700 Rls. 954,863 $
21 9 1397 تهران امور واردات ايرلند 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 290,871 38,336,803,392 Rls. 912,782 $
22 6 1397 تهران امور واردات ايرلند 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 224,943 36,333,242,289 Rls. 865,078 $
23 2 1397 تهران امور واردات ايرلند 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 143,991 30,100,023,867 Rls. 716,667 $
24 5 1397 تهران امور واردات ايرلند 33021010 اسانس کولا از انواعي كه درصنايع غذايي يا نوشابه سازي مورد استفاده قرارمي گيرد 8,486 26,661,553,055 Rls. 634,799 $
25 8 1397 تهران امور واردات ايرلند 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 201,802 26,559,201,138 Rls. 632,362 $
26 11 1397 تهران امور واردات ايرلند 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 183,646 21,846,325,800 Rls. 520,150 $
27 2 1397 تهران امور واردات ايرلند 90192090 سايردستگاه هاي درمان تنفس 1,572 15,655,636,513 Rls. 372,753 $
28 10 1397 تهران امور واردات ايرلند 33021010 اسانس کولا از انواعي كه درصنايع غذايي يا نوشابه سازي مورد استفاده قرارمي گيرد 24,745 15,555,835,911 Rls. 370,377 $
29 7 1397 تهران امور واردات ايرلند 33021010 اسانس کولا از انواعي كه درصنايع غذايي يا نوشابه سازي مورد استفاده قرارمي گيرد 2,578 8,095,242,597 Rls. 192,744 $
30 9 1397 تهران امور واردات ايرلند 28332100 سولفات ها از منيزيم 1,336 8,085,381,500 Rls. 192,509 $
31 3 1397 تهران امور واردات ايرلند 33021010 اسانس کولا از انواعي كه درصنايع غذايي يا نوشابه سازي مورد استفاده قرارمي گيرد 2,578 8,025,510,482 Rls. 191,084 $
32 2 1397 تهران امور واردات ايرلند 30069100 لوازم مخصوص استفاده در اُستومي (Ostomy) 1,557 7,276,079,934 Rls. 173,240 $
33 2 1397 تهران امور واردات ايرلند 28332100 سولفات ها از منيزيم 1,336 6,598,187,640 Rls. 157,100 $
34 7 1397 تهران امور واردات ايرلند 28332100 سولفات ها از منيزيم 1,336 6,225,839,980 Rls. 148,234 $
35 5 1397 تهران امور واردات ايرلند 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 65,285 5,800,389,243 Rls. 137,075 $
36 2 1397 تهران امور واردات ايرلند 49019900 کتاب، بروشور،جزوه و مطبوعات چاپ شده که در جاي ديگر گفته نشده 62,438 5,645,500,927 Rls. 135,273 $
37 1 1397 تهران امور واردات ايرلند 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 14,082 4,815,738,864 Rls. 127,782 $
38 11 1397 تهران امور واردات ايرلند 30069100 لوازم مخصوص استفاده در اُستومي (Ostomy) 1,283 3,834,691,630 Rls. 91,302 $
39 9 1397 تهران امور واردات ايرلند 30069100 لوازم مخصوص استفاده در اُستومي (Ostomy) 1,263 3,678,873,352 Rls. 87,592 $
40 8 1397 تهران امور واردات ايرلند 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 15,870 3,631,793,625 Rls. 86,471 $
41 4 1397 تهران امور واردات ايرلند 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي داراي توليد داخلي مشابه 2,598 3,540,744,000 Rls. 83,974 $
42 9 1397 تهران امور واردات ايرلند 23099030 افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور 10,800 3,212,324,858 Rls. 76,484 $
43 4 1397 تهران امور واردات ايرلند 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 11,218 3,138,831,907 Rls. 74,734 $
44 10 1397 تهران امور واردات ايرلند 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 38,446 2,735,533,463 Rls. 65,132 $
45 2 1397 تهران امور واردات ايرلند 84148010 واحدهاي هواساز (Air End) مربوط به کمپرسورهاي پيچي (screw compressor) 2,000 2,596,188,490 Rls. 68,646 $
46 4 1397 تهران امور واردات ايرلند 30069100 لوازم مخصوص استفاده در اُستومي (Ostomy) 872 2,362,765,188 Rls. 55,516 $
47 8 1397 تهران امور واردات ايرلند 23099030 افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور 2,533 2,349,106,362 Rls. 55,931 $
48 2 1397 تهران امور واردات ايرلند 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غير مذکور در جاي ديگرو غير مشمول شماره ديگر 500 1,095,402,000 Rls. 26,081 $
49 2 1397 تهران امور واردات ايرلند 84149090 ساير اجزاء و قطعات تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورهاي هوا ياگاز، بادزنها غير مذکور در جاي ديگر 550 997,132,226 Rls. 26,365 $
50 2 1397 تهران امور واردات ايرلند 28291100 کلرا ت هاي سديم 321 992,400,750 Rls. 23,629 $
51 4 1397 تهران امور واردات ايرلند 33011300 روغن هاي اسانسي از ليموترش (ا زجمله روغن هاي اسانسي كنسانتره و روغن هاي اسانسي مطلق) 1,413 989,492,328 Rls. 23,559 $
52 7 1397 تهران امور واردات ايرلند 28291100 کلرا ت هاي سديم 321 936,550,780 Rls. 22,299 $
53 12 1397 تهران امور واردات ايرلند 29181590 ساير املاح و ا سترهاي اسيدسيتريک غير مذکور 14,649 906,712,635 Rls. 21,589 $
54 12 1397 تهران امور واردات ايرلند 23099030 افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور 1,200 892,294,274 Rls. 21,245 $
55 10 1397 تهران امور واردات ايرلند 49019900 کتاب، بروشور،جزوه و مطبوعات چاپ شده که در جاي ديگر گفته نشده 3,240 784,802,600 Rls. 18,685 $
56 2 1397 تهران امور واردات ايرلند 29181400 اسيد سيتريك 13,020 776,023,178 Rls. 18,476 $
57 2 1397 تهران امور واردات ايرلند 28364000 کربنات هاي پتاسيم 26 771,124,860 Rls. 18,360 $
58 7 1397 تهران امور واردات ايرلند 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 16,279 763,683,551 Rls. 18,183 $
59 3 1397 تهران امور واردات ايرلند 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 16,279 756,895,058 Rls. 18,021 $
60 7 1397 تهران امور واردات ايرلند 28364000 کربنات هاي پتاسيم 26 727,465,630 Rls. 17,321 $
61 3 1397 تهران امور واردات ايرلند 49019900 کتاب، بروشور،جزوه و مطبوعات چاپ شده که در جاي ديگر گفته نشده 3,110 666,446,704 Rls. 15,806 $
62 7 1397 تهران امور واردات ايرلند 33011300 روغن هاي اسانسي از ليموترش (ا زجمله روغن هاي اسانسي كنسانتره و روغن هاي اسانسي مطلق) 589 486,885,852 Rls. 11,593 $
63 2 1397 تهران امور واردات ايرلند 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي، که در جاي ديگرمذکور يا مشمول نباشد 150 485,782,248 Rls. 12,845 $
64 2 1397 تهران امور واردات ايرلند 29181590 ساير املاح و ا سترهاي اسيدسيتريک غير مذکور 5,645 467,215,302 Rls. 11,125 $
65 2 1397 تهران امور واردات ايرلند 90200000 ساير وسايل تنفسي و ماسکهاي گاز، بجز ماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي و فيلترهاي قابل تعويض. 50 463,554,487 Rls. 11,037 $
66 8 1397 تهران امور واردات ايرلند 30045013 مکمل­های دارویی مخصوص دام و طیور و آبزیان حاوی ویتامین 720 428,952,591 Rls. 10,213 $
67 11 1397 تهران امور واردات ايرلند 29181590 ساير املاح و ا سترهاي اسيدسيتريک غير مذکور 5,514 412,882,487 Rls. 9,831 $
68 8 1397 تهران امور واردات ايرلند 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که براي تغذيه حيوانات مورد استفاده قرار مي گيرد، غير مذکور 1,350 392,041,292 Rls. 9,334 $
69 12 1397 تهران امور واردات ايرلند 49019900 کتاب، بروشور،جزوه و مطبوعات چاپ شده که در جاي ديگر گفته نشده 6,560 275,520,000 Rls. 6,560 $
70 2 1397 تهران امور واردات ايرلند 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يا معدني 1,200 260,907,920 Rls. 6,899 $
71 8 1397 تهران امور واردات ايرلند 49019900 کتاب، بروشور،جزوه و مطبوعات چاپ شده که در جاي ديگر گفته نشده 1,024 216,530,608 Rls. 5,156 $
72 1 1397 تهران امور واردات ايرلند 29181400 اسيد سيتريك 4,125 215,936,404 Rls. 5,730 $
73 4 1397 تهران امور واردات ايرلند 29181400 اسيد سيتريك 3,220 184,164,425 Rls. 4,385 $
74 5 1397 تهران امور واردات ايرلند 29181400 اسيد سيتريك 2,951 163,956,692 Rls. 3,852 $
75 8 1397 تهران امور واردات ايرلند 29181400 اسيد سيتريك 2,768 153,273,541 Rls. 3,649 $
76 2 1397 تهران امور واردات ايرلند 29163110 بنزوات سديم 1,301 127,769,811 Rls. 3,042 $
77 12 1397 تهران امور واردات ايرلند 29362700 ويتامين C و مشتقات آن، مخلوط نشده 877 122,899,488 Rls. 2,927 $
78 9 1397 تهران امور واردات ايرلند 49019900 کتاب، بروشور،جزوه و مطبوعات چاپ شده که در جاي ديگر گفته نشده 559 117,374,400 Rls. 2,794 $
79 1 1397 تهران امور واردات ايرلند 29181590 ساير املاح و ا سترهاي اسيدسيتريک غير مذکور 1,540 112,739,795 Rls. 2,992 $
80 7 1397 تهران امور واردات ايرلند 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و املاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 161 105,051,160 Rls. 2,502 $
81 9 1397 تهران امور واردات ايرلند 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و املاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 129 86,293,956 Rls. 2,055 $
82 2 1397 تهران امور واردات ايرلند 29362700 ويتامين C و مشتقات آن، مخلوط نشده 238 70,924,632 Rls. 1,688 $
83 6 1397 تهران امور واردات ايرلند 70101010 انواع پوکه آمپول ويال وکارتريج ا ز شيشه (گريد دارويي) 790 51,325,374 Rls. 1,222 $
84 7 1397 تهران امور واردات ايرلند 29181400 اسيد سيتريك 893 48,089,584 Rls. 1,145 $
85 4 1397 تهران امور واردات ايرلند 29181900 ساير اسيدهاي کربوکسيليک داراي عامل الکلي، ولي بدون عامل ا کسيژنه ديگر، غير مذکور در جاي ديگر 435 41,975,604 Rls. 999 $
86 9 1397 تهران امور واردات ايرلند 29181400 اسيد سيتريك 715 39,510,240 Rls. 941 $
87 1 1397 تهران امور واردات ايرلند 29163110 بنزوات سديم 408 32,222,013 Rls. 855 $
88 4 1397 تهران امور واردات ايرلند 29181590 ساير املاح و ا سترهاي اسيدسيتريک غير مذکور 473 30,524,282 Rls. 727 $
89 4 1397 تهران امور واردات ايرلند 29163110 بنزوات سديم 313 27,034,176 Rls. 644 $
90 8 1397 تهران امور واردات ايرلند 29362700 ويتامين C و مشتقات آن، مخلوط نشده 89 24,114,716 Rls. 574 $
91 5 1397 تهران امور واردات ايرلند 29362700 ويتامين C و مشتقات آن، مخلوط نشده 88 24,092,828 Rls. 566 $
92 8 1397 تهران امور واردات ايرلند 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 60 22,260,546 Rls. 530 $
93 8 1397 تهران امور واردات ايرلند 29163110 بنزوات سديم 263 22,017,231 Rls. 524 $
94 5 1397 تهران امور واردات ايرلند 29163110 بنزوات سديم 259 21,932,141 Rls. 515 $
95 1 1397 تهران امور واردات ايرلند 29362700 ويتامين C و مشتقات آن، مخلوط نشده 84 21,423,034 Rls. 568 $
96 4 1397 تهران امور واردات ايرلند 29362700 ويتامين C و مشتقات آن، مخلوط نشده 76 21,129,293 Rls. 503 $
97 8 1397 تهران امور واردات ايرلند 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و املاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 25 16,926,546 Rls. 403 $
98 9 1397 تهران امور واردات ايرلند 28273990 ساير كلرورها غير از منيزيم، الومينيوم، نيكل و روي 321 10,102,050 Rls. 241 $
99 7 1397 تهران امور واردات ايرلند 29181590 ساير املاح و ا سترهاي اسيدسيتريک غير مذکور 169 9,437,086 Rls. 225 $
100 8 1397 تهران امور واردات ايرلند 29181590 ساير املاح و ا سترهاي اسيدسيتريک غير مذکور 113 8,593,477 Rls. 205 $
مجموع کل
2,224,719,063,674 ريال
مجموع کل
52,908,036 دلار