آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (تهران امور واردات)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 تهران امور واردات آلمان 84342000 ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه لبنيات 218,918 441,463,624,000 Rls. 10,511,038 $
2 10 1397 تهران امور واردات آلمان 84431100 ماشين آلات چاپ افست، با تغذيه قرقرهاي (Reelfed) 248,293 441,334,000,000 Rls. 10,507,934 $
3 4 1397 تهران امور واردات آلمان 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونها يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 46,997 330,946,902,000 Rls. 7,829,359 $
4 6 1397 تهران امور واردات آلمان 90328990 ساير آلات و دستگاه هاي تنظيم يا كنترل خودكار غير مذكور 37,682 221,677,638,254 Rls. 5,278,039 $
5 2 1397 تهران امور واردات آلمان 84781000 ماشين آلات و دستگاه ها براي آماده کردن يا تغييرشکل دا دن توتون و تنباکو، غير مذکور در جاي ديگرا ين فصل 34,166 206,036,185,700 Rls. 5,148,956 $
6 6 1397 تهران امور واردات آلمان 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 55,419 180,956,472,080 Rls. 4,308,488 $
7 10 1397 تهران امور واردات آلمان 38089323 ککلرید ازون/حشرهکكشکها، ضدجوندگان، قارچکكشکها، علفکكشکها، كندكنندهکها يا بازدارندهکهاي جوانه زدن و تنظيمکكنندهکهاي رشد نباتات، گندزداها و محصولات همانند، عرضه شده به اشكال يا بستهکبنديکهاي خرده فروشي يا به صورت فرآوردهک يا به شكل اشياء از قبيل نوار، فتيله 203,616 167,674,254,480 Rls. 3,992,246 $
8 9 1397 تهران امور واردات آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 27,386 165,810,198,752 Rls. 3,947,861 $
9 8 1397 تهران امور واردات آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 107,646 154,275,552,788 Rls. 3,673,226 $
10 1 1397 تهران امور واردات آلمان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر 25,000 153,103,635,165 Rls. 4,061,751 $
11 4 1397 تهران امور واردات آلمان 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 22,790 148,488,929,046 Rls. 3,462,259 $
12 5 1397 تهران امور واردات آلمان 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونها يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 18,458 137,244,822,000 Rls. 3,127,730 $
13 4 1397 تهران امور واردات آلمان 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 2,700 134,195,621,000 Rls. 3,174,730 $
14 12 1397 تهران امور واردات آلمان 84149090 ساير اجزاء و قطعات تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورهاي هوا ياگاز، بادزنها غير مذکور در جاي ديگر 7,012 132,906,393,724 Rls. 3,164,438 $
15 12 1397 تهران امور واردات آلمان 84069000 اجزاء و قطعات توربين هاي بخار 51,876 125,515,653,288 Rls. 2,988,468 $
16 8 1397 تهران امور واردات آلمان 84342000 ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه لبنيات 11,600 119,940,000,000 Rls. 2,855,712 $
17 5 1397 تهران امور واردات آلمان 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 13,592 112,284,951,882 Rls. 2,580,247 $
18 8 1397 تهران امور واردات آلمان 28182000 اکسيد آلومينيم غير از کورندوم مصنوعي 260,091 112,253,361,697 Rls. 2,672,700 $
19 12 1397 تهران امور واردات آلمان 84793000 پرس ها براي ساختن تخته ازخرده چوب، تخته فيبر ساختماني از چوب يا ساير مواد چوبي و ساير دستگاه ها براي عمل اوردن چوب يا چوب پنبه 127,632 108,849,115,580 Rls. 2,591,646 $
20 8 1397 تهران امور واردات آلمان 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 3,772 107,082,288,352 Rls. 2,549,578 $
21 12 1397 تهران امور واردات آلمان 90328990 ساير آلات و دستگاه هاي تنظيم يا كنترل خودكار غير مذكور 16,990 105,575,331,363 Rls. 2,513,699 $
22 9 1397 تهران امور واردات آلمان 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 13,357 104,761,943,691 Rls. 2,494,331 $
23 9 1397 تهران امور واردات آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 32,746 104,054,146,521 Rls. 2,477,481 $
24 1 1397 تهران امور واردات آلمان 90328990 ساير آلات و دستگاه هاي تنظيم يا كنترل خودكار غير مذكور 15,350 94,168,867,541 Rls. 2,242,116 $
25 12 1397 تهران امور واردات آلمان 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 4,112 92,714,628,143 Rls. 2,207,491 $
26 12 1397 تهران امور واردات آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 22,290 91,552,274,945 Rls. 2,179,816 $
27 1 1397 تهران امور واردات آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 21,733 89,850,244,451 Rls. 2,385,368 $
28 11 1397 تهران امور واردات آلمان 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 1,213 86,696,794,800 Rls. 2,064,209 $
29 6 1397 تهران امور واردات آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 68,906 84,096,991,409 Rls. 2,002,309 $
30 9 1397 تهران امور واردات آلمان 90328990 ساير آلات و دستگاه هاي تنظيم يا كنترل خودكار غير مذكور 17,433 83,715,764,306 Rls. 1,993,232 $
31 7 1397 تهران امور واردات آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 25,259 83,371,368,466 Rls. 1,985,033 $
32 1 1397 تهران امور واردات آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 133,198 82,475,665,226 Rls. 2,015,326 $
33 5 1397 تهران امور واردات آلمان 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ا ز ا ين مواد. 65,686 81,956,785,812 Rls. 1,867,748 $
34 4 1397 تهران امور واردات آلمان 90328990 ساير آلات و دستگاه هاي تنظيم يا كنترل خودكار غير مذكور 10,508 81,181,974,720 Rls. 1,907,471 $
35 7 1397 تهران امور واردات آلمان 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 14,380 80,258,236,963 Rls. 1,910,910 $
36 3 1397 تهران امور واردات آلمان 30039010 ساير داروها ي غير مذكور غير ازخرده فروشي داراي توليد داخلي مشابه 2,179 78,903,821,250 Rls. 2,122,496 $
37 2 1397 تهران امور واردات آلمان 38089124 کم خطر 73,778 77,184,252,173 Rls. 1,854,500 $
38 3 1397 تهران امور واردات آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 53,827 77,074,987,411 Rls. 1,831,721 $
39 2 1397 تهران امور واردات آلمان 90328990 ساير آلات و دستگاه هاي تنظيم يا كنترل خودكار غير مذكور 8,739 76,589,701,956 Rls. 1,824,298 $
40 11 1397 تهران امور واردات آلمان 84213990 ساير ماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 324,838 75,425,049,020 Rls. 1,795,835 $
41 7 1397 تهران امور واردات آلمان 28182000 اکسيد آلومينيم غير از کورندوم مصنوعي 321,334 74,149,398,158 Rls. 1,765,462 $
42 10 1397 تهران امور واردات آلمان 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 7,714 71,240,943,112 Rls. 1,696,215 $
43 8 1397 تهران امور واردات آلمان 84211900 ماشينهاي گريزا زمرکز، که در جاي ديگر مذکور نباشد 25,039 70,349,505,209 Rls. 1,674,989 $
44 11 1397 تهران امور واردات آلمان 90328990 ساير آلات و دستگاه هاي تنظيم يا كنترل خودكار غير مذكور 9,655 69,894,323,587 Rls. 1,664,151 $
45 5 1397 تهران امور واردات آلمان 29252910 متفورمين 24,990 69,831,688,934 Rls. 1,598,337 $
46 5 1397 تهران امور واردات آلمان 84335111 كمباين (ماشين برداشت) مخصوص گندم با قدرت 140 اسب بخار و بيشتر 136,060 69,440,022,330 Rls. 1,653,330 $
47 8 1397 تهران امور واردات آلمان 39081010 انواع آميزه بر پايه پلي آميد 6 و6/6 به اشكال ابتدايي 580,000 68,577,844,200 Rls. 1,632,806 $
48 2 1397 تهران امور واردات آلمان 84289090 ماشين آلات ودستگاههاي بلندکردن جابجاکردن بارکردن ياتخليه کردن که درجاي ديگرمذکورنباشد 49,023 67,819,920,000 Rls. 1,812,640 $
49 3 1397 تهران امور واردات آلمان 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غير ازشماره هاي 847149يا847149 غير مذکور در جاي ديگر 5,955 67,642,838,252 Rls. 1,610,544 $
50 6 1397 تهران امور واردات آلمان 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 2,500 66,969,675,000 Rls. 1,594,516 $
51 11 1397 تهران امور واردات آلمان 29252910 متفورمين 24,990 65,918,966,192 Rls. 1,569,500 $
52 10 1397 تهران امور واردات آلمان 29252910 متفورمين 24,990 65,342,880,787 Rls. 1,555,783 $
53 12 1397 تهران امور واردات آلمان 29252910 متفورمين 24,990 65,239,445,716 Rls. 1,553,320 $
54 7 1397 تهران امور واردات آلمان 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 438,978 63,404,970,179 Rls. 1,509,643 $
55 2 1397 تهران امور واردات آلمان 29252910 متفورمين 24,990 61,437,693,052 Rls. 1,680,738 $
56 1 1397 تهران امور واردات آلمان 84659900 ماشين ا بزا ر، غير مذکور در جاي ديگر، براي کار روي چوب، چوب پنبه، استخوان، کائوچوي سفت شده، مواد پلا ستيكي سخت و غيره 20,930 60,197,834,506 Rls. 1,596,874 $
57 2 1397 تهران امور واردات آلمان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزات به کار مي روند 85,784 59,203,186,655 Rls. 1,409,599 $
58 5 1397 تهران امور واردات آلمان 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 1,000,900 59,160,992,616 Rls. 1,377,365 $
59 10 1397 تهران امور واردات آلمان 48115900 ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100 280,906 58,670,808,306 Rls. 1,396,923 $
60 3 1397 تهران امور واردات آلمان 84733090 ساير اجزاء و قطعات و متفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471 غير مذکور 5,004 58,560,658,738 Rls. 1,394,301 $
61 7 1397 تهران امور واردات آلمان 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 1,700 58,397,014,456 Rls. 1,390,405 $
62 7 1397 تهران امور واردات آلمان 84249000 اجزاء و قطعات ماشين آلات وادوات مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 2,159 57,298,860,814 Rls. 1,364,259 $
63 2 1397 تهران امور واردات آلمان 90189030 دستگاه دياليز 11,206 57,027,987,058 Rls. 1,357,809 $
64 2 1397 تهران امور واردات آلمان 84149090 ساير اجزاء و قطعات تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورهاي هوا ياگاز، بادزنها غير مذکور در جاي ديگر 42,332 56,886,230,433 Rls. 1,377,611 $
65 6 1397 تهران امور واردات آلمان 84812000 شيربراي انتقالات اولئوهيدروليکي يا پنوماتيکي. 46,835 56,801,231,764 Rls. 1,352,411 $
66 7 1397 تهران امور واردات آلمان 90328990 ساير آلات و دستگاه هاي تنظيم يا كنترل خودكار غير مذكور 13,640 56,665,693,453 Rls. 1,349,184 $
67 8 1397 تهران امور واردات آلمان 98870224 قطعات منفصله وسيله حمل و نقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل 50% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، كولر، جعبه فرمان و لاستيك 84,845 56,445,105,000 Rls. 1,343,930 $
68 3 1397 تهران امور واردات آلمان 90328990 ساير آلات و دستگاه هاي تنظيم يا كنترل خودكار غير مذكور 8,449 54,926,988,854 Rls. 1,307,670 $
69 7 1397 تهران امور واردات آلمان 84798200 ماشينها براي مخلوط کردن، ورزدا دن، خردکردن، سائيدن، غربال كردن، الك كردن، هموژنيزه كردن، امولسيونه كردن يابه هم زدن 10,212 54,635,086,470 Rls. 1,300,835 $
70 8 1397 تهران امور واردات آلمان 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 93,331 54,481,290,034 Rls. 1,297,174 $
71 7 1397 تهران امور واردات آلمان 84342000 ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه لبنيات 27,783 53,872,160,000 Rls. 1,282,670 $
72 8 1397 تهران امور واردات آلمان 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 12,448 53,598,773,936 Rls. 1,276,161 $
73 3 1397 تهران امور واردات آلمان 15162020 روغنCBE، CBR 383,300 53,453,406,525 Rls. 1,272,088 $
74 2 1397 تهران امور واردات آلمان 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غير ازشماره هاي 847149يا847149 غير مذکور در جاي ديگر 6,780 53,213,210,799 Rls. 1,266,981 $
75 5 1397 تهران امور واردات آلمان 84748000 ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه 39,966 53,167,608,813 Rls. 1,211,658 $
76 4 1397 تهران امور واردات آلمان 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بيش از30Cm ازنوع بدون ماکو 82,763 53,129,655,000 Rls. 1,242,218 $
77 10 1397 تهران امور واردات آلمان 84119990 ساير اجزاء و قطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت و متحرك توربين گازي 5,934 53,034,074,554 Rls. 1,262,717 $
78 11 1397 تهران امور واردات آلمان 38089429 ساير تكنيكال ها (سم رقيق نشده) داراي گريد دارويي غير مذكور در جاي ديگر 48,017 52,250,254,520 Rls. 1,244,054 $
79 11 1397 تهران امور واردات آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 56,592 51,611,602,430 Rls. 1,228,848 $
80 2 1397 تهران امور واردات آلمان 48115900 ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100 221,004 51,411,569,167 Rls. 1,224,084 $
81 2 1397 تهران امور واردات آلمان 85023990 ساير مجموعه مولدها غير مذکور در جاي ديگر 42,500 51,214,680,000 Rls. 1,219,398 $
82 2 1397 تهران امور واردات آلمان 84813000 شير يکطرفه (غير قابل برگشت) 16,790 50,955,398,546 Rls. 1,213,224 $
83 6 1397 تهران امور واردات آلمان 84179000 اجزاء و قطعات کوره ها و تنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غير برقي 56,010 50,257,249,188 Rls. 1,196,601 $
84 5 1397 تهران امور واردات آلمان 98842940 قطعات منفصله براي توليد ماشين آلات راهسازي، به استثناي لاستيک، با ساخت داخل 35% و بيشتر با حذف شاسي 113,895 50,068,055,040 Rls. 1,179,670 $
85 10 1397 تهران امور واردات آلمان 84793000 پرس ها براي ساختن تخته ازخرده چوب، تخته فيبر ساختماني از چوب يا ساير مواد چوبي و ساير دستگاه ها براي عمل اوردن چوب يا چوب پنبه 15,843 49,381,691,381 Rls. 1,175,754 $
86 9 1397 تهران امور واردات آلمان 48115900 ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100 225,955 49,035,743,106 Rls. 1,167,518 $
87 5 1397 تهران امور واردات آلمان 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 315,986 48,028,945,446 Rls. 1,113,003 $
88 12 1397 تهران امور واردات آلمان 84194090 سایر ماشین آلات (Plants) تقطیر یا تصفیه 40,310 47,826,000,000 Rls. 1,138,714 $
89 3 1397 تهران امور واردات آلمان 84834090 ساير چرخ دنده و مجموعه چرخ دنده ها، غير ازچرخهاي دندانه دار،چرخك زنجير خور و ساير آلات انتقال، پيچ ساچمه دار يا غلتك دار، جعبه دنده و ساير تغيير دهنده هاي سرعت، همچينين گشتاور پيچشي 68,503 47,602,981,756 Rls. 1,133,367 $
90 9 1397 تهران امور واردات آلمان 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 1,864 47,345,812,513 Rls. 1,127,282 $
91 12 1397 تهران امور واردات آلمان 84812000 شيربراي انتقالات اولئوهيدروليکي يا پنوماتيکي. 39,657 47,291,310,406 Rls. 1,125,984 $
92 10 1397 تهران امور واردات آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 9,320 47,177,414,660 Rls. 1,123,272 $
93 5 1397 تهران امور واردات آلمان 48115900 ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100 203,956 47,131,492,817 Rls. 1,079,489 $
94 2 1397 تهران امور واردات آلمان 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 14,940 47,101,655,257 Rls. 1,178,004 $
95 6 1397 تهران امور واردات آلمان 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 12,472 46,915,537,041 Rls. 1,117,037 $
96 5 1397 تهران امور واردات آلمان 85030090 ساير اجزاء و قطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجز کلکتور و بجز روتور ژنرا تور نيروگاهي 15,580 46,735,093,983 Rls. 1,107,542 $
97 12 1397 تهران امور واردات آلمان 84212990 ساير ماشين آلات و دستگاه ها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 70,571 46,065,762,218 Rls. 1,096,805 $
98 8 1397 تهران امور واردات آلمان 84069000 اجزاء و قطعات توربين هاي بخار 17,991 45,473,235,546 Rls. 1,065,105 $
99 5 1397 تهران امور واردات آلمان 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ 70,250 45,178,770,000 Rls. 1,068,814 $
100 9 1397 تهران امور واردات آلمان 84342000 ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه لبنيات 21,098 44,890,475,989 Rls. 1,068,821 $
مجموع کل
8,794,687,134,457 ريال
مجموع کل
210,497,003 دلار