آمار کل " واردات از" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (بندر امیرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 15121100 روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام 63,193,821 2,138,767,622,260 Rls. 50,923,037 $
2 11 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 15121100 روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام 43,971,253 1,507,675,135,240 Rls. 35,897,029 $
3 10 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 15121100 روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام 27,699,686 924,738,231,255 Rls. 22,017,569 $
4 8 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 10039000 جو به استثناي بذر 89,671,922 842,667,512,237 Rls. 20,063,512 $
5 9 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 15121100 روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام 24,511,681 818,596,120,300 Rls. 19,463,276 $
6 11 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 10059010 ذرت دامي 79,237,524 798,032,388,562 Rls. 19,000,770 $
7 7 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 10039000 جو به استثناي بذر 80,885,689 755,208,307,730 Rls. 17,981,153 $
8 10 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 10039000 جو به استثناي بذر 72,331,583 702,449,767,069 Rls. 16,724,996 $
9 10 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 10059010 ذرت دامي 67,680,271 668,827,292,940 Rls. 15,924,463 $
10 9 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 10039000 جو به استثناي بذر 64,987,670 628,484,625,684 Rls. 14,963,920 $
11 12 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 10039000 جو به استثناي بذر 58,649,473 600,134,067,367 Rls. 14,288,908 $
12 11 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 10039000 جو به استثناي بذر 58,243,648 594,436,756,185 Rls. 14,153,252 $
13 12 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 10059010 ذرت دامي 54,760,825 560,978,870,698 Rls. 13,356,640 $
14 6 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 15121100 روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام 13,217,419 453,272,214,830 Rls. 10,792,194 $
15 6 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 10059010 ذرت دامي 42,467,343 432,435,572,291 Rls. 10,138,150 $
16 8 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 15121100 روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام 11,236,649 379,307,997,933 Rls. 9,031,144 $
17 9 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 10059010 ذرت دامي 36,028,566 360,462,785,657 Rls. 8,582,449 $
18 8 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 10059010 ذرت دامي 36,761,531 347,516,150,371 Rls. 8,274,195 $
19 6 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 10039000 جو به استثناي بذر 38,058,211 346,176,944,522 Rls. 8,237,554 $
20 7 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 10059010 ذرت دامي 23,105,341 227,959,353,206 Rls. 5,426,836 $
21 7 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 15121100 روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام 4,999,157 172,658,837,908 Rls. 4,110,924 $
22 10 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 15071000 روغن خام سويا، حتي صمغ گرفته 4,967,165 157,193,887,419 Rls. 3,742,711 $
23 12 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 15071000 روغن خام سويا، حتي صمغ گرفته 4,727,481 153,563,075,655 Rls. 3,656,264 $
24 9 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 15071000 روغن خام سويا، حتي صمغ گرفته 2,388,319 78,575,811,186 Rls. 1,870,853 $
25 7 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 15071000 روغن خام سويا، حتي صمغ گرفته 2,483,249 76,255,833,784 Rls. 1,815,616 $
26 10 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 12051090 منداب 3,669,720 71,549,000,600 Rls. 1,703,548 $
27 7 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 12051090 منداب 2,380,000 50,465,672,320 Rls. 1,201,564 $
28 12 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 12051090 منداب 2,287,000 47,548,980,375 Rls. 1,132,119 $
29 12 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 28152000 هيدروکسيدپتاسيم (پتاس سوزآور) 668,000 27,788,347,764 Rls. 661,627 $
30 10 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن، اهن يا ا زفولاد ريل 599,090 22,947,303,724 Rls. 546,364 $
31 11 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 12051090 منداب 1,055,801 20,546,579,250 Rls. 489,204 $
32 8 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 90318040 حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 80 15,414,000,000 Rls. 367,000 $
33 8 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 12051090 منداب 731,030 14,131,102,312 Rls. 336,455 $
34 6 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 44071100 چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از داراز، لایه بری شده یا پوست کنده، حتی رنده شده، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر، به ضخامت بیش از 6 mm از کاج (گونه های کاج) 334,205 5,218,778,844 Rls. 122,020 $
35 12 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 160,000 3,936,240,000 Rls. 93,720 $
36 8 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن، اهن يا ا زفولاد ريل 123,430 3,896,024,750 Rls. 92,762 $
37 7 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 29337100 6هگزان لاكتام (اپسيلونكاپرولاكتام): 25,000 2,334,305,046 Rls. 55,579 $
38 11 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 100,000 2,170,899,720 Rls. 51,688 $
39 8 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 44069100 سوزني برگ­ها 112,455 1,727,464,785 Rls. 41,130 $
40 9 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 31026000 املاح مضاعف و مخلوط هاي نيترات كلسيم و نيترات آمونيوم 72,000 1,413,402,696 Rls. 33,652 $
41 6 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 44170000 ا بزا رهاي چوبي، بدنه ودسته جار و يا بروس ا زچوب، قالب چکمه وکفش ا زچوب 21,070 691,152,330 Rls. 16,456 $
42 7 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 44170000 ا بزا رهاي چوبي، بدنه ودسته جار و يا بروس ا زچوب، قالب چکمه وکفش ا زچوب 21,070 691,152,330 Rls. 16,456 $
43 11 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 44170000 ا بزا رهاي چوبي، بدنه ودسته جار و يا بروس ا زچوب، قالب چکمه وکفش ا زچوب 21,000 677,430,600 Rls. 16,129 $
44 7 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 84135010 تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني 150 33,828,200 Rls. 805 $
45 7 1397 بندر امیرآباد فدراسيون روسيه 84139100 اجزاء و قطعات تلمبه هاي مايعات 30 9,665,200 Rls. 230 $
مجموع کل
15,019,566,493,135 ريال
مجموع کل
357,415,923 دلار
[1]