آمار کل " واردات از" کشور (سوئيس) گمرک (بندر امیرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 بندر امیرآباد سوئيس 10039000 جو به استثناي بذر 15,321,142 146,061,328,738 Rls. 3,477,650 $
2 8 1397 بندر امیرآباد سوئيس 10039000 جو به استثناي بذر 11,229,707 106,675,195,708 Rls. 2,539,887 $
3 12 1397 بندر امیرآباد سوئيس 10039000 جو به استثناي بذر 11,302,000 105,720,097,632 Rls. 2,517,145 $
4 11 1397 بندر امیرآباد سوئيس 10039000 جو به استثناي بذر 9,198,000 90,036,107,121 Rls. 2,143,716 $
5 10 1397 بندر امیرآباد سوئيس 10039000 جو به استثناي بذر 8,640,246 78,648,635,670 Rls. 1,872,587 $
6 6 1397 بندر امیرآباد سوئيس 10039000 جو به استثناي بذر 7,080,092 61,769,352,536 Rls. 1,470,699 $
7 7 1397 بندر امیرآباد سوئيس 10059010 ذرت دامي 4,387,040 42,553,604,444 Rls. 1,013,181 $
8 9 1397 بندر امیرآباد سوئيس 10059010 ذرت دامي 3,168,265 31,021,798,162 Rls. 738,614 $
9 9 1397 بندر امیرآباد سوئيس 12051090 منداب 1,070,000 23,559,506,100 Rls. 560,941 $
10 7 1397 بندر امیرآباد سوئيس 12051090 منداب 730,000 16,005,140,892 Rls. 381,075 $
11 8 1397 بندر امیرآباد سوئيس 10059010 ذرت دامي 1,017,232 10,045,684,601 Rls. 239,183 $
12 12 1397 بندر امیرآباد سوئيس 10059010 ذرت دامي 926,000 9,634,717,151 Rls. 229,398 $
مجموع کل
721,731,168,755 ريال
مجموع کل
17,184,076 دلار
[1]