آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (بندر امیرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 بندر امیرآباد امارات متحده عربي 10039000 جو به استثناي بذر 34,932,126 358,307,278,932 Rls. 8,531,126 $
2 9 1397 بندر امیرآباد امارات متحده عربي 10039000 جو به استثناي بذر 32,491,986 315,875,595,884 Rls. 7,520,848 $
3 8 1397 بندر امیرآباد امارات متحده عربي 10039000 جو به استثناي بذر 22,317,228 222,390,482,193 Rls. 5,295,011 $
4 11 1397 بندر امیرآباد امارات متحده عربي 10039000 جو به استثناي بذر 20,907,318 210,526,170,115 Rls. 5,012,528 $
5 10 1397 بندر امیرآباد امارات متحده عربي 10039000 جو به استثناي بذر 16,828,315 164,551,393,697 Rls. 3,917,888 $
6 10 1397 بندر امیرآباد امارات متحده عربي 15121100 روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام 3,200,000 105,645,000,000 Rls. 2,515,361 $
7 10 1397 بندر امیرآباد امارات متحده عربي 10059010 ذرت دامي 8,982,471 87,980,776,822 Rls. 2,094,780 $
8 6 1397 بندر امیرآباد امارات متحده عربي 10059010 ذرت دامي 8,463,555 84,613,228,360 Rls. 2,014,600 $
9 7 1397 بندر امیرآباد امارات متحده عربي 10059010 ذرت دامي 6,566,022 64,205,972,489 Rls. 1,515,627 $
10 7 1397 بندر امیرآباد امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 2,463,730 60,264,052,598 Rls. 1,434,859 $
11 7 1397 بندر امیرآباد امارات متحده عربي 10039000 جو به استثناي بذر 5,626,136 49,555,651,133 Rls. 1,176,281 $
12 12 1397 بندر امیرآباد امارات متحده عربي 10059010 ذرت دامي 3,340,188 34,283,141,830 Rls. 816,265 $
13 9 1397 بندر امیرآباد امارات متحده عربي 23031000 تفاله نشاسته سازي و تفاله هاي همانند 2,444,490 31,305,703,414 Rls. 745,374 $
14 6 1397 بندر امیرآباد امارات متحده عربي 10039000 جو به استثناي بذر 2,836,000 26,464,048,920 Rls. 630,096 $
15 8 1397 بندر امیرآباد امارات متحده عربي 10059010 ذرت دامي 2,400,000 23,892,012,000 Rls. 568,857 $
16 9 1397 بندر امیرآباد امارات متحده عربي 28152000 هيدروکسيدپتاسيم (پتاس سوزآور) 500,000 20,704,068,000 Rls. 492,954 $
17 6 1397 بندر امیرآباد امارات متحده عربي 29261000 اكريلونيتريل 78,000 8,906,911,660 Rls. 212,069 $
18 6 1397 بندر امیرآباد امارات متحده عربي 31042000 كلرور پتاسيم 561,600 8,150,790,504 Rls. 194,066 $
19 8 1397 بندر امیرآباد امارات متحده عربي 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 190,640 5,145,104,505 Rls. 122,502 $
20 11 1397 بندر امیرآباد امارات متحده عربي 10059010 ذرت دامي 300,000 2,945,196,830 Rls. 70,124 $
مجموع کل
1,885,712,579,886 ريال
مجموع کل
44,881,216 دلار
[1]