آمار کل " واردات از" کشور (اسکاتلند) گمرک (بندر امیرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 بندر امیرآباد اسکاتلند 10039000 جو به استثناي بذر 57,866,212 584,683,085,214 Rls. 13,921,024 $
2 9 1397 بندر امیرآباد اسکاتلند 10039000 جو به استثناي بذر 57,178,795 569,915,183,004 Rls. 13,569,409 $
3 8 1397 بندر امیرآباد اسکاتلند 10039000 جو به استثناي بذر 50,000,000 504,342,914,080 Rls. 12,008,164 $
4 7 1397 بندر امیرآباد اسکاتلند 10039000 جو به استثناي بذر 48,940,376 501,890,974,218 Rls. 11,949,787 $
5 10 1397 بندر امیرآباد اسکاتلند 10039000 جو به استثناي بذر 38,116,181 374,039,885,605 Rls. 8,905,712 $
6 12 1397 بندر امیرآباد اسکاتلند 10039000 جو به استثناي بذر 28,618,280 293,238,635,912 Rls. 6,981,870 $
مجموع کل
2,828,110,678,033 ريال
مجموع کل
67,335,966 دلار
[1]