آمار کل " واردات از" کشور (اسپانيا) گمرک (بندر امیرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 بندر امیرآباد اسپانيا 10059010 ذرت دامي 31,960,702 319,837,007,259 Rls. 7,615,166 $
2 10 1397 بندر امیرآباد اسپانيا 10059010 ذرت دامي 26,794,989 268,196,242,897 Rls. 6,385,628 $
3 8 1397 بندر امیرآباد اسپانيا 10059010 ذرت دامي 16,608,526 167,639,309,409 Rls. 3,991,412 $
4 7 1397 بندر امیرآباد اسپانيا 10059010 ذرت دامي 9,422,251 95,823,014,688 Rls. 2,281,500 $
5 11 1397 بندر امیرآباد اسپانيا 10059010 ذرت دامي 7,940,411 79,626,820,922 Rls. 1,895,876 $
6 6 1397 بندر امیرآباد اسپانيا 10039000 جو به استثناي بذر 7,227,579 65,762,610,477 Rls. 1,565,777 $
7 12 1397 بندر امیرآباد اسپانيا 10059010 ذرت دامي 5,064,055 50,139,154,888 Rls. 1,193,789 $
8 8 1397 بندر امیرآباد اسپانيا 10039000 جو به استثناي بذر 5,555,828 48,116,323,369 Rls. 1,145,626 $
مجموع کل
1,095,140,483,909 ريال
مجموع کل
26,074,774 دلار
[1]