آمار کل " واردات از" کشور (اتريش) گمرک (بندر امیرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 بندر امیرآباد اتريش 10039000 جو به استثناي بذر 18,500,000 186,097,392,925 Rls. 4,430,891 $
2 10 1397 بندر امیرآباد اتريش 10039000 جو به استثناي بذر 17,744,900 173,218,398,638 Rls. 4,124,248 $
3 11 1397 بندر امیرآباد اتريش 10039000 جو به استثناي بذر 9,200,000 90,542,975,250 Rls. 2,155,785 $
4 7 1397 بندر امیرآباد اتريش 10039000 جو به استثناي بذر 9,417,750 89,710,843,324 Rls. 2,135,972 $
5 8 1397 بندر امیرآباد اتريش 10039000 جو به استثناي بذر 9,409,100 89,487,591,654 Rls. 2,130,657 $
6 9 1397 بندر امیرآباد اتريش 10039000 جو به استثناي بذر 4,734,550 44,801,550,769 Rls. 1,066,704 $
مجموع کل
673,858,752,560 ريال
مجموع کل
16,044,257 دلار
[1]