آمار کل " واردات از" کشور (ژاپن) گمرک (بندر امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 بندر امام خمینی (ره) ژاپن 73051100 لوله ا زآهن ياا زفولاد،جوش دا ده شده ا زدرا زا باقوس (ِِِِ ARC)ا لکتريکي غوطه ور براي استفاده در خطوط نفت وگاز، بامقطع مدور وقطر خارجي بيش از 6/406 9,710,061 443,969,000,000 Rls. 10,503,167 $
2 11 1397 بندر امام خمینی (ره) ژاپن 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 14,684 44,169,999,495 Rls. 1,051,667 $
3 3 1397 بندر امام خمینی (ره) ژاپن 73051100 لوله ا زآهن ياا زفولاد،جوش دا ده شده ا زدرا زا باقوس (ِِِِ ARC)ا لکتريکي غوطه ور براي استفاده در خطوط نفت وگاز، بامقطع مدور وقطر خارجي بيش از 6/406 880,978 41,170,294,963 Rls. 980,245 $
4 3 1397 بندر امام خمینی (ره) ژاپن 73061990 ساير لوله هاخطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالاغير از 73069100 321,349 31,184,003,213 Rls. 742,476 $
5 5 1397 بندر امام خمینی (ره) ژاپن 39053000 پلي الكل وينيليك، حتي داراي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 78,000 14,271,007,800 Rls. 331,114 $
6 4 1397 بندر امام خمینی (ره) ژاپن 73061990 ساير لوله هاخطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالاغير از 73069100 56,135 6,128,397,492 Rls. 144,731 $
مجموع کل
580,892,702,963 ريال
مجموع کل
13,753,400 دلار
[1]