آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (بندر امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 بندر امام خمینی (ره) هند 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد. 55,000,000 1,082,837,250,000 Rls. 25,781,839 $
2 9 1397 بندر امام خمینی (ره) هند 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 1,134,613 1,011,150,364,744 Rls. 6,957,620 $
3 10 1397 بندر امام خمینی (ره) هند 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد. 49,880,000 948,811,000,000 Rls. 22,590,748 $
4 9 1397 بندر امام خمینی (ره) هند 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد. 38,120,000 764,000,000,000 Rls. 18,198,659 $
5 4 1397 بندر امام خمینی (ره) هند 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 17,000,000 750,550,000,000 Rls. 17,548,513 $
6 5 1397 بندر امام خمینی (ره) هند 28182000 اکسيد آلومينيم غير از کورندوم مصنوعي 30,003,000 740,000,000,000 Rls. 17,013,133 $
7 9 1397 بندر امام خمینی (ره) هند 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 17,000,000 720,000,000,000 Rls. 17,137,212 $
8 10 1397 بندر امام خمینی (ره) هند 28182000 اکسيد آلومينيم غير از کورندوم مصنوعي 30,390,000 689,500,000,000 Rls. 16,416,678 $
9 5 1397 بندر امام خمینی (ره) هند 72254010 محصولات تخت نوردشده از ساير فولادهاي ممزوج فقط گرم نورد شده به صورت غير طومار با پنهاي بیش از 1200 ميليمتر 19,030,891 675,000,000,000 Rls. 16,059,968 $
10 6 1397 بندر امام خمینی (ره) هند 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 14,962,520 655,117,000,000 Rls. 15,598,035 $
11 12 1397 بندر امام خمینی (ره) هند 28182000 اکسيد آلومينيم غير از کورندوم مصنوعي 30,425,000 580,246,227,000 Rls. 13,815,386 $
12 8 1397 بندر امام خمینی (ره) هند 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 546,070 397,999,674,836 Rls. 9,476,193 $
13 6 1397 بندر امام خمینی (ره) هند 72021100 فرومنگنز داراي بيش از 2% وزني كربن 6,535,000 303,270,137,424 Rls. 7,220,716 $
14 12 1397 بندر امام خمینی (ره) هند 72021100 فرومنگنز داراي بيش از 2% وزني كربن 4,592,000 223,338,319,160 Rls. 5,317,579 $
15 4 1397 بندر امام خمینی (ره) هند 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 905,356 199,026,971,099 Rls. 4,682,386 $
16 3 1397 بندر امام خمینی (ره) هند 72023000 فروسيليکومنگنز. 3,648,000 189,049,744,317 Rls. 4,495,614 $
17 3 1397 بندر امام خمینی (ره) هند 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 693,873 172,889,962,167 Rls. 4,104,385 $
18 5 1397 بندر امام خمینی (ره) هند 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 198,130 166,209,420,009 Rls. 3,964,572 $
19 10 1397 بندر امام خمینی (ره) هند 72021100 فرومنگنز داراي بيش از 2% وزني كربن 3,164,000 150,914,276,800 Rls. 3,593,198 $
20 2 1397 بندر امام خمینی (ره) هند 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 634,998 129,571,753,732 Rls. 3,085,042 $
21 10 1397 بندر امام خمینی (ره) هند 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 124,759 125,046,000,000 Rls. 2,977,286 $
22 4 1397 بندر امام خمینی (ره) هند 72021100 فرومنگنز داراي بيش از 2% وزني كربن 2,156,000 111,104,140,000 Rls. 2,623,917 $
23 9 1397 بندر امام خمینی (ره) هند 72021990 فرومنگنز داراي بيش از 1درصد ولي مساوي يا کمتر از 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 1,372,000 91,822,090,052 Rls. 2,186,240 $
24 1 1397 بندر امام خمینی (ره) هند 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد. 6,191,000 86,007,755,535 Rls. 2,305,900 $
25 12 1397 بندر امام خمینی (ره) هند 72023000 فروسيليکومنگنز. 1,624,000 77,028,675,136 Rls. 1,834,016 $
26 9 1397 بندر امام خمینی (ره) هند 72023000 فروسيليکومنگنز. 1,512,000 72,816,301,314 Rls. 1,201,702 $
27 7 1397 بندر امام خمینی (ره) هند 72021990 فرومنگنز داراي بيش از 1درصد ولي مساوي يا کمتر از 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 1,120,000 71,838,005,680 Rls. 1,710,428 $
28 1 1397 بندر امام خمینی (ره) هند 72021100 فرومنگنز داراي بيش از 2% وزني كربن 1,521,000 69,738,610,500 Rls. 1,863,922 $
29 11 1397 بندر امام خمینی (ره) هند 72023000 فروسيليکومنگنز. 1,484,000 65,571,572,864 Rls. 1,561,228 $
30 9 1397 بندر امام خمینی (ره) هند 28275990 برمورهاغيرازبرمورهاي سديم ياپتاسيم 527,680 51,515,205,223 Rls. 1,226,553 $
31 5 1397 بندر امام خمینی (ره) هند 72021100 فرومنگنز داراي بيش از 2% وزني كربن 944,000 50,988,544,320 Rls. 1,173,182 $
32 10 1397 بندر امام خمینی (ره) هند 72023000 فروسيليکومنگنز. 1,073,000 50,658,261,830 Rls. 1,206,149 $
33 2 1397 بندر امام خمینی (ره) هند 72023000 فروسيليکومنگنز. 1,017,000 49,489,754,812 Rls. 1,236,776 $
34 8 1397 بندر امام خمینی (ره) هند 72021100 فرومنگنز داراي بيش از 2% وزني كربن 700,000 36,026,550,000 Rls. 857,775 $
35 11 1397 بندر امام خمینی (ره) هند 72021100 فرومنگنز داراي بيش از 2% وزني كربن 560,000 28,821,240,000 Rls. 686,220 $
36 3 1397 بندر امام خمینی (ره) هند 72021100 فرومنگنز داراي بيش از 2% وزني كربن 532,000 27,430,452,000 Rls. 651,864 $
37 12 1397 بندر امام خمینی (ره) هند 69032020 اشياء سراميکي نسوزداراي بيش از 45% وزني آلومين (Al2O3) باشد 158,800 23,806,437,600 Rls. 566,820 $
38 6 1397 بندر امام خمینی (ره) هند 84171000 كوره ها و تنورها براي گداختن (Roast)، ذوب کردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخه هاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 156,580 20,764,043,040 Rls. 494,382 $
39 1 1397 بندر امام خمینی (ره) هند 72023000 فروسيليکومنگنز. 420,000 18,311,467,020 Rls. 489,415 $
40 6 1397 بندر امام خمینی (ره) هند 28275900 برمورها واکسي برومورها غير از برومور سديم يا پتاسيم 152,320 12,561,224,166 Rls. 286,263 $
41 7 1397 بندر امام خمینی (ره) هند 72023000 فروسيليکومنگنز. 270,000 10,301,148,000 Rls. 245,265 $
42 8 1397 بندر امام خمینی (ره) هند 72023000 فروسيليکومنگنز. 270,000 9,559,838,484 Rls. 227,615 $
43 6 1397 بندر امام خمینی (ره) هند 38241000 چسباننده هاي آماده براي قالب ها يا مغزي قالب هاي ريخته گري 242,000 8,592,791,526 Rls. 204,591 $
44 2 1397 بندر امام خمینی (ره) هند 38151990 ساير 50,000 7,631,400,000 Rls. 181,700 $
45 7 1397 بندر امام خمینی (ره) هند 40112010 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315 45,527 5,132,403,522 Rls. 122,200 $
46 7 1397 بندر امام خمینی (ره) هند 40112030 با سايز 24 R 12 16,773 1,879,709,940 Rls. 44,755 $
47 7 1397 بندر امام خمینی (ره) هند 38241000 چسباننده هاي آماده براي قالب ها يا مغزي قالب هاي ريخته گري 44,000 1,550,104,776 Rls. 36,907 $
48 6 1397 بندر امام خمینی (ره) هند 84143090 سايرکمپرسورها با کاربرد درتجهيزات مولد سرماغير مذکور در جاي ديگر 1,870 1,026,800,000 Rls. 24,448 $
49 3 1397 بندر امام خمینی (ره) هند 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر، غير ازنخ دوخت، آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 21,500 947,995,124 Rls. 22,571 $
50 3 1397 بندر امام خمینی (ره) هند 29032300 تترا کلرواتيلن (پرکلرواتيلن) 21,000 931,768,320 Rls. 22,185 $
51 1 1397 بندر امام خمینی (ره) هند 73181590 ساير پيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن، اهن يافولاد غير ازجنس ا ستنلس استيل، حديد شده 16,400 658,443,600 Rls. 17,712 $
52 9 1397 بندر امام خمینی (ره) هند 38160090 ساير 15,000 321,171,750 Rls. 7,647 $
53 7 1397 بندر امام خمینی (ره) هند 38029010 خاك رنگبر 20,000 231,600,000 Rls. 5,514 $
54 1 1397 بندر امام خمینی (ره) هند 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد، که در جاي ديگرگفته نشده. 1,640 76,840,725 Rls. 2,067 $
مجموع کل
11,739,670,448,147 ريال
مجموع کل
261,362,691 دلار
[1]