آمار کل " واردات از" کشور (هلند) گمرک (بندر امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 بندر امام خمینی (ره) هلند 10059010 ذرت دامي 396,008,225 3,804,438,661,929 Rls. 90,581,873 $
2 6 1397 بندر امام خمینی (ره) هلند 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 154,656,471 2,926,476,000,000 Rls. 69,677,989 $
3 4 1397 بندر امام خمینی (ره) هلند 10059010 ذرت دامي 269,530,560 2,753,163,000,000 Rls. 64,890,545 $
4 11 1397 بندر امام خمینی (ره) هلند 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 157,069,604 2,728,237,694,136 Rls. 64,958,041 $
5 10 1397 بندر امام خمینی (ره) هلند 10059010 ذرت دامي 188,998,530 1,845,732,000,000 Rls. 43,946,007 $
6 3 1397 بندر امام خمینی (ره) هلند 10059010 ذرت دامي 167,712,941 1,637,852,710,765 Rls. 38,961,825 $
7 8 1397 بندر امام خمینی (ره) هلند 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 93,438,205 1,611,202,000,000 Rls. 38,361,968 $
8 5 1397 بندر امام خمینی (ره) هلند 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 79,002,385 1,553,344,326,650 Rls. 36,536,225 $
9 4 1397 بندر امام خمینی (ره) هلند 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 70,836,590 1,416,795,000,000 Rls. 33,289,353 $
10 7 1397 بندر امام خمینی (ره) هلند 10059010 ذرت دامي 138,600,000 1,382,000,000,000 Rls. 32,946,039 $
11 6 1397 بندر امام خمینی (ره) هلند 10059010 ذرت دامي 117,645,189 1,233,584,000,000 Rls. 29,371,075 $
12 5 1397 بندر امام خمینی (ره) هلند 10059010 ذرت دامي 99,978,792 1,073,000,000,000 Rls. 24,757,593 $
13 8 1397 بندر امام خمینی (ره) هلند 15121100 روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام 20,800,000 730,856,530,000 Rls. 17,401,332 $
14 10 1397 بندر امام خمینی (ره) هلند 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 40,000,000 687,058,000,000 Rls. 16,358,526 $
15 9 1397 بندر امام خمینی (ره) هلند 10059010 ذرت دامي 71,000,005 680,000,000,000 Rls. 16,196,901 $
16 8 1397 بندر امام خمینی (ره) هلند 10059010 ذرت دامي 65,270,070 641,138,000,000 Rls. 15,265,203 $
17 12 1397 بندر امام خمینی (ره) هلند 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 24,718,293 411,979,810,860 Rls. 9,809,043 $
18 7 1397 بندر امام خمینی (ره) هلند 15121100 روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام 6,000,000 217,000,000,000 Rls. 5,177,786 $
19 1 1397 بندر امام خمینی (ره) هلند 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 9,500,000 159,000,000,000 Rls. 4,240,149 $
20 12 1397 بندر امام خمینی (ره) هلند 10059010 ذرت دامي 15,000,000 151,431,600,000 Rls. 3,605,514 $
21 1 1397 بندر امام خمینی (ره) هلند 10059010 ذرت دامي 10,000,000 97,549,200,000 Rls. 2,607,222 $
22 2 1397 بندر امام خمینی (ره) هلند 10059010 ذرت دامي 9,498,000 92,652,230,160 Rls. 2,476,339 $
23 5 1397 بندر امام خمینی (ره) هلند 73011000 پالپلانش ا زآهن ياا زفولاد. 1,183,680 61,670,075,765 Rls. 1,462,534 $
24 2 1397 بندر امام خمینی (ره) هلند 73011000 پالپلانش ا زآهن ياا زفولاد. 600,134 27,948,222,454 Rls. 741,430 $
25 9 1397 بندر امام خمینی (ره) هلند 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 1,302,000 23,839,021,080 Rls. 567,596 $
26 12 1397 بندر امام خمینی (ره) هلند 84198990 ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 119,151 21,918,316,376 Rls. 521,865 $
27 9 1397 بندر امام خمینی (ره) هلند 73044900 لوله ها و پروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولاد زنگ نزن غير ازرديف 73044100 79,768 5,800,394,772 Rls. 138,105 $
28 9 1397 بندر امام خمینی (ره) هلند 73072300 لوا زم وا تصالات براي جوشکاري لب به لب از فولاد زنگ نزن. 14,238 3,237,222,142 Rls. 77,077 $
29 10 1397 بندر امام خمینی (ره) هلند 86090000 کانتينرها (ا زجمله کانتينرها براي ترا بري سيالات) مخصوص طراحي شده و تجهيز شده براي هر نوع وسيله حمل ونقل 8,625 428,085,000 Rls. 10,192 $
مجموع کل
27,979,332,102,089 ريال
مجموع کل
664,935,347 دلار
[1]