آمار کل " واردات از" کشور (مالزي) گمرک (بندر امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1397 بندر امام خمینی (ره) مالزي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر 34,999,872 963,447,196,168 Rls. 22,939,237 $
2 9 1397 بندر امام خمینی (ره) مالزي 84198990 ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 195,950 692,000,000,000 Rls. 16,488,076 $
3 2 1397 بندر امام خمینی (ره) مالزي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر 21,984,709 640,715,590,647 Rls. 15,341,342 $
4 6 1397 بندر امام خمینی (ره) مالزي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر 23,000,000 633,778,000,000 Rls. 15,089,952 $
5 3 1397 بندر امام خمینی (ره) مالزي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر 19,277,361 527,887,532,798 Rls. 12,547,541 $
6 5 1397 بندر امام خمینی (ره) مالزي 84198990 ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 78,068 295,000,000,000 Rls. 6,701,835 $
7 7 1397 بندر امام خمینی (ره) مالزي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر 5,998,036 165,000,000,000 Rls. 3,924,315 $
8 9 1397 بندر امام خمینی (ره) مالزي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر 5,999,804 156,286,061,282 Rls. 3,729,429 $
9 10 1397 بندر امام خمینی (ره) مالزي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر 4,659,155 119,599,000,000 Rls. 2,847,604 $
10 12 1397 بندر امام خمینی (ره) مالزي 84198990 ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 23,780 93,266,492,233 Rls. 2,220,631 $
11 8 1397 بندر امام خمینی (ره) مالزي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 3,602,693 49,350,775,536 Rls. 1,175,018 $
12 11 1397 بندر امام خمینی (ره) مالزي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 3,602,692 48,974,863,063 Rls. 1,166,067 $
13 2 1397 بندر امام خمینی (ره) مالزي 15119020 R.B.D مورد مصرف در صنايع آرايشي و بهداشتي 999,496 32,101,912,478 Rls. 866,355 $
14 1 1397 بندر امام خمینی (ره) مالزي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر 1,000,000 25,562,340,000 Rls. 704,410 $
15 2 1397 بندر امام خمینی (ره) مالزي 72044100 ک ک ضایعات تراشکاری، تراشه، خرده، ضایعات آسیابککردن، خاک اره، براده سوهانکاری و ضایعات حاصل از پرداخت یا پرسکاری، حتی به صورت بسته (Bundles)/قراضه و ضايعات چدن،کآهن يا فولاد، شمشکهاي حاصل از ذوب مجدد ضايعات آهن يا فولاد. 1,413,100 20,772,570,000 Rls. 494,585 $
16 9 1397 بندر امام خمینی (ره) مالزي 44123100 تخته چند لا، پانل هاي روكش شده و چوب مطبق شده همانند حداقل بايك لايه خارجي ازچوب مناطق حاره اي طبق يادداشت 1فرعي فصل 44 هرلايه باضخامت نه بيش از6 ميلمتر 277,000 6,075,107,856 Rls. 144,645 $
17 4 1397 بندر امام خمینی (ره) مالزي 72044100 ک ک ضایعات تراشکاری، تراشه، خرده، ضایعات آسیابککردن، خاک اره، براده سوهانکاری و ضایعات حاصل از پرداخت یا پرسکاری، حتی به صورت بسته (Bundles)/قراضه و ضايعات چدن،کآهن يا فولاد، شمشکهاي حاصل از ذوب مجدد ضايعات آهن يا فولاد. 130,000 1,911,000,000 Rls. 45,500 $
18 12 1397 بندر امام خمینی (ره) مالزي 39206990 سايرصفحه، ورق، غير مذکور ازپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غير مذكور 8,800 1,104,688,989 Rls. 26,302 $
19 4 1397 بندر امام خمینی (ره) مالزي 21069020 امولسيفاير 14,000 903,575,400 Rls. 21,376 $
مجموع کل
4,473,736,706,450 ريال
مجموع کل
106,474,220 دلار
[1]