آمار کل " واردات از" کشور (سوئيس) گمرک (بندر امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 بندر امام خمینی (ره) سوئيس 10059010 ذرت دامي 430,032,020 4,170,000,000,000 Rls. 99,253,051 $
2 8 1397 بندر امام خمینی (ره) سوئيس 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 194,426,176 3,587,940,714,603 Rls. 85,427,160 $
3 7 1397 بندر امام خمینی (ره) سوئيس 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 199,908,009 3,544,460,338,554 Rls. 84,402,276 $
4 7 1397 بندر امام خمینی (ره) سوئيس 10059010 ذرت دامي 239,453,290 2,439,685,194,375 Rls. 58,037,407 $
5 3 1397 بندر امام خمینی (ره) سوئيس 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 132,001,090 2,369,803,549,562 Rls. 56,224,884 $
6 4 1397 بندر امام خمینی (ره) سوئيس 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 118,701,195 2,262,401,000,000 Rls. 53,347,197 $
7 2 1397 بندر امام خمینی (ره) سوئيس 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 125,470,895 2,249,739,250,559 Rls. 54,043,918 $
8 1 1397 بندر امام خمینی (ره) سوئيس 10059010 ذرت دامي 270,652,834 2,212,283,260,830 Rls. 58,903,628 $
9 6 1397 بندر امام خمینی (ره) سوئيس 10059010 ذرت دامي 187,869,307 1,895,108,588,722 Rls. 44,664,877 $
10 12 1397 بندر امام خمینی (ره) سوئيس 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 103,027,855 1,846,181,152,346 Rls. 43,956,694 $
11 8 1397 بندر امام خمینی (ره) سوئيس 10059010 ذرت دامي 177,495,650 1,740,918,573,050 Rls. 41,450,433 $
12 5 1397 بندر امام خمینی (ره) سوئيس 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 83,650,185 1,685,647,467,075 Rls. 38,737,021 $
13 6 1397 بندر امام خمینی (ره) سوئيس 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 87,647,775 1,680,509,000,000 Rls. 39,718,888 $
14 11 1397 بندر امام خمینی (ره) سوئيس 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 78,500,000 1,470,724,955,000 Rls. 35,017,260 $
15 5 1397 بندر امام خمینی (ره) سوئيس 15121100 روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام 41,700,000 1,452,757,467,500 Rls. 34,201,002 $
16 4 1397 بندر امام خمینی (ره) سوئيس 10059010 ذرت دامي 160,852,390 1,409,731,463,814 Rls. 33,458,471 $
17 2 1397 بندر امام خمینی (ره) سوئيس 10059010 ذرت دامي 138,480,335 1,289,840,755,786 Rls. 30,820,448 $
18 9 1397 بندر امام خمینی (ره) سوئيس 15121100 روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام 36,500,000 1,256,226,256,935 Rls. 29,926,426 $
19 2 1397 بندر امام خمینی (ره) سوئيس 15121100 روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام 37,500,000 1,195,829,500,320 Rls. 30,136,723 $
20 6 1397 بندر امام خمینی (ره) سوئيس 15071000 روغن خام سويا، حتي صمغ گرفته 30,000,000 998,970,500,000 Rls. 23,785,000 $
21 4 1397 بندر امام خمینی (ره) سوئيس 15121100 روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام 27,600,000 972,204,000,000 Rls. 22,792,243 $
22 10 1397 بندر امام خمینی (ره) سوئيس 10059010 ذرت دامي 91,726,000 865,083,000,000 Rls. 20,597,233 $
23 7 1397 بندر امام خمینی (ره) سوئيس 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد. 39,788,000 818,498,006,696 Rls. 19,483,453 $
24 8 1397 بندر امام خمینی (ره) سوئيس 15121100 روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام 23,039,000 803,081,000,000 Rls. 19,120,986 $
25 12 1397 بندر امام خمینی (ره) سوئيس 10059010 ذرت دامي 71,498,355 688,207,559,049 Rls. 16,385,893 $
26 6 1397 بندر امام خمینی (ره) سوئيس 15121100 روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام 18,380,997 658,109,587,500 Rls. 15,669,261 $
27 1 1397 بندر امام خمینی (ره) سوئيس 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 33,800,000 582,000,000,000 Rls. 60,137,728 $
28 11 1397 بندر امام خمینی (ره) سوئيس 10059010 ذرت دامي 57,200,810 553,765,518,585 Rls. 13,184,893 $
29 9 1397 بندر امام خمینی (ره) سوئيس 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد. 26,759,000 538,000,000,000 Rls. 12,809,749 $
30 3 1397 بندر امام خمینی (ره) سوئيس 15071000 روغن خام سويا، حتي صمغ گرفته 15,380,000 514,379,266,560 Rls. 12,247,125 $
31 8 1397 بندر امام خمینی (ره) سوئيس 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد. 24,800,000 506,689,000,000 Rls. 12,064,024 $
32 5 1397 بندر امام خمینی (ره) سوئيس 10059010 ذرت دامي 46,200,000 479,000,000,000 Rls. 11,036,641 $
33 2 1397 بندر امام خمینی (ره) سوئيس 27011900 ساير زغال سنگ ها، بهم فشرده نشده که در جاي ديگري مذکور نباشد 43,755,000 470,074,316,932 Rls. 11,192,246 $
34 9 1397 بندر امام خمینی (ره) سوئيس 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 24,000,000 451,177,980,000 Rls. 10,742,815 $
35 10 1397 بندر امام خمینی (ره) سوئيس 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد. 20,000,000 413,398,000,000 Rls. 9,842,812 $
36 10 1397 بندر امام خمینی (ره) سوئيس 15121100 روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام 10,261,000 357,767,414,289 Rls. 8,518,267 $
37 3 1397 بندر امام خمینی (ره) سوئيس 17011300 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر 16,200,000 353,654,910,000 Rls. 8,420,355 $
38 3 1397 بندر امام خمینی (ره) سوئيس 10059010 ذرت دامي 31,883,996 305,765,726,687 Rls. 7,289,175 $
39 7 1397 بندر امام خمینی (ره) سوئيس 15121100 روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام 8,500,000 299,000,000,000 Rls. 7,135,002 $
40 1 1397 بندر امام خمینی (ره) سوئيس 27011900 ساير زغال سنگ ها، بهم فشرده نشده که در جاي ديگري مذکور نباشد 29,522,000 292,000,000,000 Rls. 7,739,098 $
41 1 1397 بندر امام خمینی (ره) سوئيس 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد. 12,500,000 188,846,340,000 Rls. 5,073,372 $
42 3 1397 بندر امام خمینی (ره) سوئيس 27011900 ساير زغال سنگ ها، بهم فشرده نشده که در جاي ديگري مذکور نباشد 14,585,000 149,801,261,146 Rls. 3,554,594 $
43 12 1397 بندر امام خمینی (ره) سوئيس 84148090 ساير تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورها، کلاهک ها، بادزن ها، ...غير مذکور در جاي ديگر 46,830 113,996,898,882 Rls. 2,714,212 $
44 12 1397 بندر امام خمینی (ره) سوئيس 84149090 ساير اجزاء و قطعات تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورهاي هوا ياگاز، بادزنها غير مذکور در جاي ديگر 10,743 16,940,712,595 Rls. 403,350 $
45 7 1397 بندر امام خمینی (ره) سوئيس 17031000 ملاس های نیشکر 327,000 2,403,450,000 Rls. 57,225 $
46 8 1397 بندر امام خمینی (ره) سوئيس 17031000 ملاس های نیشکر 258,000 1,896,300,000 Rls. 45,150 $
47 9 1397 بندر امام خمینی (ره) سوئيس 17031000 ملاس های نیشکر 200,000 1,470,000,000 Rls. 35,000 $
مجموع کل
52,155,969,237,952 ريال
مجموع کل
1,293,804,666 دلار
[1]