آمار کل " واردات از" کشور (تايلند) گمرک (بندر امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1397 بندر امام خمینی (ره) تايلند 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 42,731,592 586,310,422,394 Rls. 13,959,776 $
2 12 1397 بندر امام خمینی (ره) تايلند 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 44,409,432 558,550,333,270 Rls. 13,298,816 $
3 5 1397 بندر امام خمینی (ره) تايلند 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 33,624,489 435,995,602,118 Rls. 10,038,985 $
4 1 1397 بندر امام خمینی (ره) تايلند 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 36,901,015 423,499,591,642 Rls. 11,073,245 $
5 3 1397 بندر امام خمینی (ره) تايلند 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 31,059,249 397,812,354,340 Rls. 9,448,034 $
6 8 1397 بندر امام خمینی (ره) تايلند 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 29,996,248 380,882,838,330 Rls. 9,068,639 $
7 9 1397 بندر امام خمینی (ره) تايلند 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 28,638,415 364,133,136,089 Rls. 8,669,835 $
8 10 1397 بندر امام خمینی (ره) تايلند 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 21,530,301 269,326,259,282 Rls. 6,412,530 $
9 6 1397 بندر امام خمینی (ره) تايلند 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 10,566,464 146,550,502,999 Rls. 3,489,299 $
10 2 1397 بندر امام خمینی (ره) تايلند 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 8,247,645 98,924,136,202 Rls. 2,355,337 $
11 4 1397 بندر امام خمینی (ره) تايلند 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 6,810,357 93,187,658,128 Rls. 2,182,687 $
12 11 1397 بندر امام خمینی (ره) تايلند 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 7,513,123 92,891,045,899 Rls. 2,211,692 $
13 12 1397 بندر امام خمینی (ره) تايلند 44111210 تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf) باضخامتي نه بيش از5 ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي يا سطح آن پوشانده شده 4,542,945 59,917,674,383 Rls. 1,426,611 $
14 11 1397 بندر امام خمینی (ره) تايلند 44111210 تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf) باضخامتي نه بيش از5 ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي يا سطح آن پوشانده شده 1,977,000 24,728,179,014 Rls. 588,766 $
15 8 1397 بندر امام خمینی (ره) تايلند 44111210 تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf) باضخامتي نه بيش از5 ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي يا سطح آن پوشانده شده 1,973,887 24,459,164,455 Rls. 582,361 $
16 3 1397 بندر امام خمینی (ره) تايلند 44111210 تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf) باضخامتي نه بيش از5 ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي يا سطح آن پوشانده شده 2,001,749 23,394,187,870 Rls. 555,946 $
17 9 1397 بندر امام خمینی (ره) تايلند 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه با رزين يا ساير مواد چسباننده آلي متراك شده يا نشده، كارنشده يا فقط سمباده خور 1,952,137 18,539,009,221 Rls. 441,405 $
18 9 1397 بندر امام خمینی (ره) تايلند 44111310 تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf) باضخامتي بيش از5 ميلمترليكن نه بيش از9 ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي يا سطح آن پوشانده نشده 1,113,229 12,463,036,017 Rls. 296,739 $
19 6 1397 بندر امام خمینی (ره) تايلند 44111210 تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf) باضخامتي نه بيش از5 ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي يا سطح آن پوشانده شده 395,790 4,650,460,857 Rls. 110,725 $
20 11 1397 بندر امام خمینی (ره) تايلند 44111310 تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf) باضخامتي بيش از5 ميلمترليكن نه بيش از9 ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي يا سطح آن پوشانده نشده 273,972 3,161,676,946 Rls. 75,278 $
21 12 1397 بندر امام خمینی (ره) تايلند 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه با رزين يا ساير مواد چسباننده آلي متراك شده يا نشده، كارنشده يا فقط سمباده خور 357,359 3,136,574,850 Rls. 74,680 $
22 1 1397 بندر امام خمینی (ره) تايلند 44111310 تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf) باضخامتي بيش از5 ميلمترليكن نه بيش از9 ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي يا سطح آن پوشانده نشده 91,176 911,583,452 Rls. 21,704 $
23 9 1397 بندر امام خمینی (ره) تايلند 44111210 تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf) باضخامتي نه بيش از5 ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي يا سطح آن پوشانده شده 27,862 341,877,524 Rls. 8,140 $
مجموع کل
4,023,767,305,282 ريال
مجموع کل
96,391,230 دلار
[1]