آمار کل " واردات از" کشور (بريتانيا) گمرک (بندر امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 بندر امام خمینی (ره) بريتانيا 10059010 ذرت دامي 285,350,774 2,881,417,294,554 Rls. 68,605,174 $
2 12 1397 بندر امام خمینی (ره) بريتانيا 10059010 ذرت دامي 245,902,354 2,519,393,632,138 Rls. 59,985,562 $
3 10 1397 بندر امام خمینی (ره) بريتانيا 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد. 123,106,918 2,443,082,000,000 Rls. 58,168,689 $
4 1 1397 بندر امام خمینی (ره) بريتانيا 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 128,358,090 2,258,000,000,000 Rls. 56,687,271 $
5 4 1397 بندر امام خمینی (ره) بريتانيا 10059010 ذرت دامي 225,648,811 2,223,448,000,000 Rls. 52,256,610 $
6 11 1397 بندر امام خمینی (ره) بريتانيا 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد. 106,517,924 2,014,428,031,676 Rls. 47,962,572 $
7 2 1397 بندر امام خمینی (ره) بريتانيا 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 93,066,385 1,829,241,009,498 Rls. 43,553,357 $
8 2 1397 بندر امام خمینی (ره) بريتانيا 10059010 ذرت دامي 186,182,470 1,648,669,973,925 Rls. 41,307,541 $
9 8 1397 بندر امام خمینی (ره) بريتانيا 10059010 ذرت دامي 147,980,470 1,448,221,000,000 Rls. 34,481,441 $
10 4 1397 بندر امام خمینی (ره) بريتانيا 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 66,037,920 1,350,314,000,000 Rls. 31,727,312 $
11 7 1397 بندر امام خمینی (ره) بريتانيا 10059010 ذرت دامي 134,982,539 1,346,169,242,000 Rls. 31,841,066 $
12 5 1397 بندر امام خمینی (ره) بريتانيا 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد. 58,961,688 1,190,000,000,000 Rls. 27,520,347 $
13 5 1397 بندر امام خمینی (ره) بريتانيا 10059010 ذرت دامي 118,022,320 1,171,000,000,000 Rls. 27,281,470 $
14 9 1397 بندر امام خمینی (ره) بريتانيا 17011300 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر 66,000,000 840,000,000,000 Rls. 20,000,598 $
15 7 1397 بندر امام خمینی (ره) بريتانيا 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد. 36,750,000 726,000,000,000 Rls. 17,292,082 $
16 8 1397 بندر امام خمینی (ره) بريتانيا 10039000 جو به استثناي بذر 66,000,000 644,474,000,000 Rls. 15,344,631 $
17 3 1397 بندر امام خمینی (ره) بريتانيا 10039000 جو به استثناي بذر 64,556,910 587,322,305,168 Rls. 13,929,143 $
18 9 1397 بندر امام خمینی (ره) بريتانيا 10059010 ذرت دامي 55,700,000 569,930,837,007 Rls. 13,569,784 $
19 2 1397 بندر امام خمینی (ره) بريتانيا 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد. 30,000,000 510,335,100,000 Rls. 12,150,836 $
20 10 1397 بندر امام خمینی (ره) بريتانيا 10059010 ذرت دامي 51,597,075 506,171,000,000 Rls. 12,051,679 $
21 8 1397 بندر امام خمینی (ره) بريتانيا 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد. 25,553,846 500,700,000,000 Rls. 11,921,417 $
22 4 1397 بندر امام خمینی (ره) بريتانيا 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد. 24,961,506 470,145,000,000 Rls. 11,150,119 $
23 1 1397 بندر امام خمینی (ره) بريتانيا 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد. 29,000,000 445,000,000,000 Rls. 11,789,360 $
24 6 1397 بندر امام خمینی (ره) بريتانيا 10059010 ذرت دامي 37,400,000 338,637,024,000 Rls. 8,062,777 $
25 2 1397 بندر امام خمینی (ره) بريتانيا 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 17,897,308 252,239,587,719 Rls. 6,005,705 $
26 1 1397 بندر امام خمینی (ره) بريتانيا 10059010 ذرت دامي 27,708,203 230,000,000,000 Rls. 6,111,414 $
27 9 1397 بندر امام خمینی (ره) بريتانيا 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد. 12,000,000 209,000,000,000 Rls. 4,973,940 $
28 3 1397 بندر امام خمینی (ره) بريتانيا 10059010 ذرت دامي 16,500,000 165,230,100,750 Rls. 3,934,050 $
29 12 1397 بندر امام خمینی (ره) بريتانيا 84194090 سایر ماشین آلات (Plants) تقطیر یا تصفیه 6,524 100,576,809,620 Rls. 2,394,686 $
30 3 1397 بندر امام خمینی (ره) بريتانيا 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 5,613,369 78,417,082,561 Rls. 1,867,071 $
31 9 1397 بندر امام خمینی (ره) بريتانيا 84194090 سایر ماشین آلات (Plants) تقطیر یا تصفیه 26,982 61,197,587,837 Rls. 1,457,085 $
32 8 1397 بندر امام خمینی (ره) بريتانيا 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 2,727,792 35,604,481,088 Rls. 847,726 $
33 11 1397 بندر امام خمینی (ره) بريتانيا 84119990 ساير اجزاء و قطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت و متحرك توربين گازي 106 1,002,540,000 Rls. 23,870 $
34 8 1397 بندر امام خمینی (ره) بريتانيا 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز.. براي ولتاژتا 1000 ولت بجز موا رد مذکور 1,565 291,123,195 Rls. 6,932 $
مجموع کل
31,595,658,762,736 ريال
مجموع کل
756,263,317 دلار
[1]