آمار کل " واردات از" کشور (برزيل) گمرک (بندر امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 بندر امام خمینی (ره) برزيل 10059010 ذرت دامي 132,883,914 1,175,435,829,909 Rls. 29,332,154 $
2 4 1397 بندر امام خمینی (ره) برزيل 10059010 ذرت دامي 68,431,443 591,376,000,000 Rls. 14,032,602 $
3 1 1397 بندر امام خمینی (ره) برزيل 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 33,463,445 586,631,733,151 Rls. 15,541,399 $
4 11 1397 بندر امام خمینی (ره) برزيل 10059010 ذرت دامي 59,200,000 552,405,420,800 Rls. 13,152,510 $
5 1 1397 بندر امام خمینی (ره) برزيل 10059010 ذرت دامي 46,550,620 386,457,934,571 Rls. 10,329,054 $
6 5 1397 بندر امام خمینی (ره) برزيل 10059010 ذرت دامي 30,600,000 278,000,000,000 Rls. 6,612,556 $
7 7 1397 بندر امام خمینی (ره) برزيل 10059010 ذرت دامي 22,050,000 215,000,000,000 Rls. 5,114,235 $
8 3 1397 بندر امام خمینی (ره) برزيل 10059010 ذرت دامي 21,000,000 199,556,910,000 Rls. 4,751,355 $
9 3 1397 بندر امام خمینی (ره) برزيل 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 10,523,815 191,792,582,187 Rls. 4,550,995 $
10 10 1397 بندر امام خمینی (ره) برزيل 10059010 ذرت دامي 17,000,000 166,674,000,000 Rls. 3,968,419 $
11 9 1397 بندر امام خمینی (ره) برزيل 17031000 ملاس های نیشکر 312,100 2,300,550,000 Rls. 54,775 $
مجموع کل
4,345,630,960,618 ريال
مجموع کل
107,440,054 دلار
[1]