آمار کل " واردات از" کشور (اکراين) گمرک (بندر امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 بندر امام خمینی (ره) اکراين 10059010 ذرت دامي 91,000,000 934,230,000,000 Rls. 22,101,626 $
2 2 1397 بندر امام خمینی (ره) اکراين 15121100 روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام 13,000,000 475,194,552,000 Rls. 11,314,156 $
3 5 1397 بندر امام خمینی (ره) اکراين 10059010 ذرت دامي 32,347,805 329,871,892,123 Rls. 7,577,340 $
4 5 1397 بندر امام خمینی (ره) اکراين 15121100 روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام 6,554,353 244,266,292,667 Rls. 5,632,315 $
5 1 1397 بندر امام خمینی (ره) اکراين 15121100 روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام 8,000,000 239,000,000,000 Rls. 6,376,519 $
6 3 1397 بندر امام خمینی (ره) اکراين 15121100 روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام 6,027,432 209,693,646,293 Rls. 4,990,877 $
7 8 1397 بندر امام خمینی (ره) اکراين 15121100 روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام 4,600,000 163,390,206,000 Rls. 3,890,243 $
8 4 1397 بندر امام خمینی (ره) اکراين 15121100 روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام 4,000,000 130,671,000,000 Rls. 3,091,339 $
9 7 1397 بندر امام خمینی (ره) اکراين 15121100 روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام 2,400,000 85,247,064,000 Rls. 2,029,692 $
10 9 1397 بندر امام خمینی (ره) اکراين 15121100 روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام 2,100,000 74,207,364,000 Rls. 1,766,842 $
11 6 1397 بندر امام خمینی (ره) اکراين 15121100 روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام 800,000 28,485,540,000 Rls. 678,227 $
12 2 1397 بندر امام خمینی (ره) اکراين 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 135,000 1,190,700,000 Rls. 28,350 $
مجموع کل
2,915,448,257,083 ريال
مجموع کل
69,477,526 دلار
[1]