آمار کل " واردات از" کشور (اوروگوئه) گمرک (بندر امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 بندر امام خمینی (ره) اوروگوئه 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد. 89,820,000 1,430,390,003,072 Rls. 34,056,905 $
2 4 1397 بندر امام خمینی (ره) اوروگوئه 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد. 37,000,000 778,767,000,000 Rls. 18,469,513 $
3 7 1397 بندر امام خمینی (ره) اوروگوئه 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد. 47,616,000 722,047,468,000 Rls. 17,199,878 $
4 6 1397 بندر امام خمینی (ره) اوروگوئه 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد. 25,501,000 536,045,000,000 Rls. 12,216,158 $
5 5 1397 بندر امام خمینی (ره) اوروگوئه 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد. 25,499,000 536,000,000,000 Rls. 12,215,199 $
6 3 1397 بندر امام خمینی (ره) اوروگوئه 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد. 18,978,535 393,331,854,338 Rls. 9,329,745 $
7 1 1397 بندر امام خمینی (ره) اوروگوئه 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد. 4,021,465 58,381,627,290 Rls. 1,565,233 $
مجموع کل
4,454,962,952,700 ريال
مجموع کل
105,052,631 دلار
[1]