آمار کل " واردات از" کشور (اتريش) گمرک (بندر امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 بندر امام خمینی (ره) اتريش 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد. 169,881,170 3,371,152,208,316 Rls. 80,265,529 $
2 6 1397 بندر امام خمینی (ره) اتريش 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد. 49,203,000 1,062,590,000,000 Rls. 24,427,389 $
3 2 1397 بندر امام خمینی (ره) اتريش 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد. 48,400,000 956,724,106,800 Rls. 22,779,145 $
4 10 1397 بندر امام خمینی (ره) اتريش 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد. 47,019,510 939,873,000,000 Rls. 22,377,918 $
5 4 1397 بندر امام خمینی (ره) اتريش 10059010 ذرت دامي 65,300,000 657,890,000,000 Rls. 15,457,949 $
6 10 1397 بندر امام خمینی (ره) اتريش 10059010 ذرت دامي 64,390,760 649,302,000,000 Rls. 15,459,578 $
7 8 1397 بندر امام خمینی (ره) اتريش 10059010 ذرت دامي 44,100,000 426,641,000,000 Rls. 10,158,120 $
8 2 1397 بندر امام خمینی (ره) اتريش 10059010 ذرت دامي 24,629,000 233,499,345,822 Rls. 5,559,508 $
9 3 1397 بندر امام خمینی (ره) اتريش 10059010 ذرت دامي 16,364,000 150,915,233,850 Rls. 3,589,849 $
10 12 1397 بندر امام خمینی (ره) اتريش 10039000 جو به استثناي بذر 6,710,421 83,283,380,546 Rls. 1,982,938 $
11 1 1397 بندر امام خمینی (ره) اتريش 10059010 ذرت دامي 8,268,000 71,437,653,144 Rls. 1,888,886 $
12 11 1397 بندر امام خمینی (ره) اتريش 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 31,980 33,459,486,060 Rls. 796,654 $
13 12 1397 بندر امام خمینی (ره) اتريش 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون و رسوبات و فرآورده هاي ضدخوردگي و ساير افزودنيها غير ازافزودنيهاي روغن هاي روان كننده غير مذكور 96,000 11,641,044,236 Rls. 277,168 $
14 2 1397 بندر امام خمینی (ره) اتريش 38160020 بتون نسوز 148,500 10,954,862,280 Rls. 260,830 $
15 5 1397 بندر امام خمینی (ره) اتريش 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون و رسوبات و فرآورده هاي ضدخوردگي و ساير افزودنيها غير ازافزودنيهاي روغن هاي روان كننده غير مذكور 32,000 4,172,995,200 Rls. 96,821 $
16 11 1397 بندر امام خمینی (ره) اتريش 39251000 مخزن، ا نباره، خم و خمره و با گنجايش بيش از300 ليتر ا ز مواد پلاستيکي 1,290 1,182,803,544 Rls. 28,162 $
مجموع کل
8,664,719,119,798 ريال
مجموع کل
205,406,444 دلار
[1]